Alphabétiquement     [«   »]
τεταμιευκότων 1
τετραπλάσιον 1
τέως 2
τῇ 65
τῇδε 1
τηλικαῦτα 1
τηλικαύτην 1
Fréquences     [«    »]
53 δὴ
56
51 ὅτι
65 τῇ
67 ἐς
67 οἱ
73 τῆς
HODOI ELEKTRONIKAI
Du texte à l'hypertexte

DION CASSIUS, L'Histoire romaine, livre LIII

τῇ


Livre, Chap.
[53, 2]   ἄλλα καὶ τὰ δικαστήρια τὰ  τῇ   ἀγορανομίᾳ προσήκοντα τοῖς στρατηγοῖς, καθάπερ
[53, 23]   ἑαυτοῦ ἐν ὅλῃ ὡς εἰπεῖν  τῇ   Αἰγύπτῳ ἔστησε, καὶ τὰ ἔργα
[53, 1]   τῆς γερουσίας ἐπεκλήθη, ὥσπερ ἐν  τῇ   ἀκριβεῖ δημοκρατίᾳ ἐνενόμιστο. τό τε
[53, 22]   τῶν ἐμφυλίων πολέμων εὐθὺς ἐπὶ  τῇ   ἁλώσει σφῶν ἐπιγενομένων, ἦν. καὶ
[53, 28]   τε τῇ σωτηρίᾳ καὶ ἐπὶ  τῇ   ἀνακομιδῇ αὐτοῦ ἐγένετο. τῷ τε
[53, 15]   αὐτίκα αὐτὸν ἐξορμᾶσθαι καὶ ἐν  τῇ   ἀνακομιδῇ μὴ ἐγχρονίζειν, ἀλλ´ ἐντὸς
[53, 7]   ἰσχύσαντας ἡμᾶς καὶ οὕτω καὶ  τῇ   ἀρετῇ καὶ τῇ τύχῃ ἀκμάσαντας
[53, 25]   προεδρία τοῖς βουλευταῖς ἐν πάσῃ  τῇ   ἀρχῇ αὐτοῦ ἐς πάντα τὰ
[53, 24]   τοῦτο τά τε ἀναλώματα τὰ  τῇ   ἀρχῇ αὐτοῦ προσήκοντα παρὰ τοῦ
[53, 21]   δὲ τά τε ἄλλα τὰ  τῇ   ἀρχῇ προσήκοντα προθυμότερον, ὡς καὶ
[53, 12]   καὶ εἰρηναῖα καὶ ἀπόλεμα ἀπέδωκε  τῇ   βουλῇ, τὰ δ´ ἰσχυρότερα ὡς
[53, 0]   β. Ὡς Καῖσαρ ἐδημηγόρησεν ἐν  τῇ   γερουσίᾳ ὡς τῆς μοναρχίας ἀφιστάμενος
[53, 14]   καὶ νῦν ἔστιν ὅτε γίγνεται·  τῇ   δὲ δὴ βουλῇ ἰδίᾳ μὲν
[53, 32]   τε ἄλλοις καὶ τῇ ἐξουσίᾳ  τῇ   δημαρχικῇ ἐχρήσαντο· τὸ γάρ τοι
[53, 13]   τούτων ὀνομάτων ἐπὶ πλεῖστον ἐν  τῇ   δημοκρατίᾳ ἀνθησάντων, τὸ μὲν τοῦ
[53, 17]   ἔχειν δοκῶσι, πάνθ´ ὅσα ἐν  τῇ   δημοκρατίᾳ μέγα παρ´ ἑκοῦσί σφισιν
[53, 32]   πρόσθεν ποιήσειν, δύο δὲ ἐπὶ  τῇ   διοικήσει ὅσα ἔτη γενήσεσθαι. διατάξας
[53, 1]   καὶ σκηνήν, ὁπότε συστρατεύοιντο, ὁμοίαν  τῇ   ἑαυτοῦ παρεῖχε, τό τε σύνθημα
[53, 32]   ὥστε μήτε ἐν τῇ ἐσόδῳ  τῇ   εἴσω τοῦ πωμηρίου κατατίθεσθαι αὐτὴν
[53, 32]   τινι τοῖς τε ἄλλοις καὶ  τῇ   ἐξουσίᾳ τῇ δημαρχικῇ ἐχρήσαντο· τὸ
[53, 26]   καὶ τῷ {τε} στεφάνῳ καὶ  τῇ   ἐσθῆτι τῇ νικητηρίᾳ ἀεὶ χρῆσθαι.
[53, 32]   καθάπαξ ἔχειν ὥστε μήτε ἐν  τῇ   ἐσόδῳ τῇ εἴσω τοῦ πωμηρίου
[53, 9]   κακὸν πείσεσθαι προσδοκῶ· τοσοῦτόν που  τῇ   εὐνοίᾳ ὑμῶν, ἐξ ὧν αὐτὸς
[53, 5]   καὶ ἡμᾶς τοὺς ἐν τῇδε  τῇ   ἡλικίᾳ ἀπ´ ἀρχῆς βεβιωκέναι. ἐπεὶ
[53, 25]   διαπέμψας συνέλαβέ τε τοὺς ἐν  τῇ   ἡλικίᾳ καὶ ἀπέδοτο, ἐφ´
[53, 25]   τε Πυρηναίου τοῦ {τε} πρὸς  τῇ   Ἰβηρίᾳ τὸ καρτερώτατον καὶ τὴν
[53, 13]   καὶ τὸ τοῦ ὑπάτου, ἐν  τῇ   Ἰταλίᾳ ἐτήρησε, τοὺς δὲ ἔξω
[53, 4]   ἀμοιβῇ τῶν εὐεργεσιῶν ᾠκείωται καὶ  τῇ   κοινωνίᾳ τῶν πραγμάτων ὠχύρωται, ὥστε
[53, 11]   τῇ πραγματείᾳ αὐτοῦ οἱ δὲ  τῇ   μετανοίᾳ. τό τε γὰρ δημοκρατικὸν
[53, 11]   ὡς καὶ στασιῶδες ἐμίσουν, καὶ  τῇ   μεταστάσει τῆς πολιτείας ἠρέσκοντο, τῷ
[53, 1]   καὶ τὴν πανήγυριν τὴν ἐπὶ  τῇ   νίκῃ τῇ πρὸς τῷ Ἀκτίῳ
[53, 26]   {τε} στεφάνῳ καὶ τῇ ἐσθῆτι  τῇ   νικητηρίᾳ ἀεὶ χρῆσθαι. ~Αὔγουστος μὲν
[53, 29]   χωρία ἀπέβαλλον· τότε δὲ συμμάχῳ  τῇ   νόσῳ αὐτῶν χρησάμενοι τά τε
[53, 28]   Νωρβανοῦ ἦρξε, καὶ ἔν τε  τῇ   νουμηνίᾳ ὅρκους βουλὴ βεβαιοῦσα
[53, 14]   πέντε ἐτῶν μετὰ τὸ ἐν  τῇ   πόλει ἄρξαι κληροῦσθαι. καὶ χρόνῳ
[53, 28]   καὶ ἐπειδὴ πλησιάζειν τε ἤδη  τῇ   πόλει ἠγγέλθη (ὑπὸ γὰρ τῆς
[53, 8]   ἐφεῖσθαι, νῦν δὲ ἐξίτηλον ἐν  τῇ   πόλει πᾶν τὸ ἀνδρῶδες γεγονέναι.
[53, 10]   καὶ τὰ μὲν ἴδια κοινὰ  τῇ   πόλει παρέχετε, τῶν δὲ δημοσίων
[53, 28]   τούτου τεταμιευκότες. ἐν μὲν οὖν  τῇ   πόλει ταῦτα τότε ἄξια μνήμης
[53, 11]   γνώμην, καὶ ἤχθοντο οἱ μὲν  τῇ   πραγματείᾳ αὐτοῦ οἱ δὲ τῇ
[53, 1]   πανήγυριν τὴν ἐπὶ τῇ νίκῃ  τῇ   πρὸς τῷ Ἀκτίῳ γενομένῃ ψηφισθεῖσαν
[53, 18]   οὔτε αἱροῦνται ἐπ´ αὐτήν, οὔτε  τῇ   προσκλήσει αὐτῆς πλὴν ἐν ταῖς
[53, 12]   ἔχῃ, ἔργῳ δὲ ἵνα ἐπὶ  τῇ   προφάσει ταύτῃ ἐκεῖνοι μὲν καὶ
[53, 26]   ᾠκοδομήθη, καὶ ἐξουσία ἐδόθη τοῦ  τῇ   πρώτῃ τοῦ ἔτους ἡμέρᾳ καὶ
[53, 19]   αὐτῶν παρέχεται. ἔν τε γὰρ  τῇ   Ῥώμῃ συχνὰ καὶ παρὰ τῷ
[53, 27]   δυνηθεὶς ὑπὸ τῆς νόσου ἐν  τῇ   Ῥώμῃ τότε ποιῆσαι δι´ ἐκείνου
[53, 21]   ἀκριβῶς ἐπεξιέναι, χωρὶς ὅσα  τῇ   συγγραφῇ πρόσφορά ἐστι. τὸ δ´
[53, 28]   Ῥώμην ἄλλα τινὰ ἐπί τε  τῇ   σωτηρίᾳ καὶ ἐπὶ τῇ ἀνακομιδῇ
[53, 4]   σεσωφρόνισται, καὶ τὸ συναράμενόν μοι  τῇ   τε ἀμοιβῇ τῶν εὐεργεσιῶν ᾠκείωται
[53, 30]   τὸ μνημεῖον ᾠκοδομεῖτο κατέθετο,  τῇ   τε μνήμῃ τοῦ θεάτρου τοῦ
[53, 13]   καὶ ἀντ´ ἐκείνων ἄρχοντας προσηγόρευσε.  τῇ   τε οὖν ἐπικλήσει τῇ τῶν
[53, 33]   τῇ τοῦ Κράσσου καὶ ἐν  τῇ   τοῦ Ἀντωνίου συμφορᾷ ἁλόντα κομίσασθαι.
[53, 2]   πολέμοις, ἄλλως τε καὶ ἐν  τῇ   τοῦ Ἀντωνίου τοῦ τε Λεπίδου
[53, 17]   τὸ δὲ δὴ ἔργον αὐτῶν  τῇ   τοῦ αὐτοκράτορος προσηγορίᾳ βεβαιοῦνται. καὶ
[53, 12]   καὶ Κύπρος καὶ Αἰγύπτιοι ἐν  τῇ   τοῦ Καίσαρος μερίδι τότε ἐγένοντο·
[53, 33]   τὰ στρατιωτικὰ τὰ ἔν τε  τῇ   τοῦ Κράσσου καὶ ἐν τῇ
[53, 31]   προετίμησεν. οὕτως, ὡς ἔοικεν, οὐδέπω  τῇ   τοῦ μειρακίου γνώμῃ ἐθάρσει, ἀλλ´
[53, 22]   αὐτῷ ἐφ´ ἁψίδων ἔν τε  τῇ   τοῦ Τιβέριδος γεφύρᾳ καὶ ἐν
[53, 7]   οὕτω καὶ τῇ ἀρετῇ καὶ  τῇ   τύχῃ ἀκμάσαντας ὥστε καὶ ἑκόντων
[53, 13]   προσηγόρευσε. τῇ τε οὖν ἐπικλήσει  τῇ   τῶν ἀντιστρατήγων τοὺς αἱρετοὺς χρῆσθαι,
[53, 27]   ἐξῳκοδόμησεν ἐπὶ ταῖς ναυκρατίαις καὶ  τῇ   τῶν Ἀργοναυτῶν γραφῇ ἐπελάμπρυνε, τοῦτο
[53, 16]   πεμπτάκις αὐτῷ ἐψηφίσθη, ὥστε  τῇ   τῶν δεκετηρίδων διαδοχῇ διὰ βίου
[53, 30]   ἔς τε τὸ θέατρον ἐν  τῇ   τῶν Ῥωμαίων πανηγύρει ἐσφέρεσθαι καὶ
[53, 24]   καὶ τὸ στόμα τὸ ἑαυτοῦ  τῇ   χειρὶ ἐπισχεῖν, ἐνδεικνύμενος τοῖς συνοῦσιν
[53, 8]   καὶ τεταλαιπώρημαι, καὶ οὐκέτ´ οὔτε  τῇ   ψυχῇ οὔτε τῷ σώματι ἀντέχειν
Recherches | Texte | Lecture | Liste du vocabulaire | Index inverse | Menu | Bibliotheca Classica Selecta (BCS)

 
UCL |FLTR |Itinera Electronica |Bibliotheca Classica Selecta (BCS) |
Responsable académique : Alain Meurant
Analyse, design et réalisation informatiques : B. Maroutaeff - J. Schumacher

Dernière mise à jour : 28/09/2006