Alphabétiquement     [«   »]
τισιν 1
Τίτος 1
τό 14
τὸ 122
τοι 3
τοιάδε 1
τοιαῦτα 4
Fréquences     [«    »]
122 δὲ
97 τὰ
104 τὴν
122 τὸ
130 τῶν
137 τοῦ
144 μὲν
HODOI ELEKTRONIKAI
Du texte à l'hypertexte

DION CASSIUS, L'Histoire romaine, livre LIII

τὸ


Livre, Chap.
[53, 25]   τῷ πλήθει ἐλαττοῦσθαι καὶ διὰ  τὸ   ἀκοντιστὰς τὸ πλεῖστον εἶναι ᾖσαν,
[53, 8]   ἐξίτηλον ἐν τῇ πόλει πᾶν  τὸ   ἀνδρῶδες γεγονέναι. μὴ μέντοι μηδ´
[53, 18]   τινες καὶ τῶν αὐτοκρατόρων κατὰ  τὸ   ἀρχαῖον, ἔλαβε δὲ καὶ Δομιτιανὸς
[53, 21]   δήμῳ τῷ τε ὁμίλῳ κατὰ  τὸ   ἀρχαῖον ποιούμενος ἐπεμελεῖτο ὅπως μήτ´
[53, 27]   ἔκλεισεν, Ἀγρίππας δὲ ἐν τούτῳ  τὸ   ἄστυ τοῖς ἰδίοις τέλεσιν ἐπεκόσμησε.
[53, 28]   πέντε πρὸ ἑκάστης ἀρχῆς ἔτεσι  τὸ   αὐτὸ τοῦτο ποιῆσαι ἐδόθη· καὶ
[53, 23]   ἰδίαν ἐχρῆτο, ἀλλ´ ἔς τε  τὸ   αὐτῷ ἐκείνῳ καὶ ἐς τὸ
[53, 0]   Τ. Στατίλιος Τ. υἱὸς Ταῦρος  τὸ   βʹ Αὔγουστος τὸ θʹ ὕπ.
[53, 0]   Μ. Οὐιψάνιος Λ. υἱὸς Ἀγρίππας  τὸ   βʹ Καῖσαρ τὸ ζʹ ὕπ.
[53, 0]   στοὰ τοῦ Ποσειδῶνος καὶ  τὸ   βαλανεῖον τοῦ Ἀγρίππου καθιερώθη. κ.
[53, 19]   πολιτεία οὕτω τότε πρός τε  τὸ   βέλτιον καὶ πρὸς τὸ σωτηριωδέστερον
[53, 17]   ἐς τὴν ἱππάδα καὶ ἐς  τὸ   βουλευτικόν, τοὺς δὲ καὶ ἀπαλείφουσιν,
[53, 17]   ὑβρίζεσθαι κἂν ἄρα τι καὶ  τὸ   βραχύτατον μὴ ὅτι ἔργῳ ἀλλὰ
[53, 0]   Μ. Οὐιψάνιος Λ. υἱὸς Ἀγρίππας  τὸ   γʹ Καῖσαρ Αὔγουστος τὸ ηʹ
[53, 18]   καὶ νῦν ἔτι τοῦτο γίγνεται·  τὸ   γὰρ ἔργον αὐτῆς ἔχοντες οὔτε
[53, 32]   τῇ ἐξουσίᾳ τῇ δημαρχικῇ ἐχρήσαντο·  τὸ   γάρ τοι ὄνομα αὐτὸ τὸ
[53, 7]   τὸν τρόπον εὔξασθαί τινα στασιάσαι·  τὸ   γάρ τοι τοσοῦτόν τε ἰσχύσαντας
[53, 4]   ἄρα τι καὶ τοιοῦτο γένηται,  τὸ   γοῦν βοηθῆσον ἡμῖν ἕτοιμον ἔτι
[53, 27]   τὸ Λακωνικὸν κατεσκεύασε· Λακωνικὸν γὰρ  τὸ   γυμνάσιον, ἐπειδήπερ οἱ Λακεδαιμόνιοι γυμνοῦσθαί
[53, 21]   ὅσα τῇ συγγραφῇ πρόσφορά ἐστι.  τὸ   δ´ αὐτὸ τοῦτο καὶ ἐν
[53, 7]   ὡς καὶ πολεμίου παντὸς κρατήσαντες,  τὸ   δ´ ὑπεῖξαν ὡς καὶ φίλιον
[53, 17]   ἅπαξ ἐκ τῆς πολιτείας ἐξέπεσον,  τὸ   δὲ δὴ ἔργον αὐτῶν τῇ
[53, 29]   τὸ πλεῖον τοῦ στρατοῦ φθαρῆναι.  τὸ   δὲ δὴ νόσημα οὐδενὶ τῶν
[53, 21]   ἔνεμε, καί τινα καὶ μετέγραφε.  τὸ   δὲ δὴ πλεῖστον τούς τε
[53, 24]   περιαλγήσας ἐπὶ τούτοις ἑαυτὸν προκατεχρήσατο,  ~τὸ   δὲ δὴ τῶν πολλῶν κίβδηλον
[53, 13]   προσῆκον ἔδωκεν, ἀντιστρατήγους σφᾶς προσειπών,  τὸ   δὲ δὴ τῶν ὑπάτων τοῖς
[53, 9]   ἐγὼ τὸ μὲν ἤδη ἔχων  τὸ   δὲ ἕξειν ἐλπίζων, ἀποδίδωμι ὑμῖν
[53, 18]   τὴν τοῦ γένους σφῶν διαδοχήν,  τὸ   δὲ τὴν τοῦ ἀξιώματος λαμπρότητα.
[53, 12]   Ἑλλὰς μετὰ τῆς Ἠπείρου, καὶ  τὸ   Δελματικὸν τό τε Μακεδονικὸν καὶ
[53, 11]   οὔθ´ οἱ βουλόμενοι τοῦτο διὰ  τὸ   δέος, οὔθ´ οἱ ἕτεροι διὰ
[53, 27]   εὐνοίας καὶ ἐκ τῆς πρὸς  τὸ   δημόσιον ἐνδελεχοῦς σπουδῆς, οὐ μόνον
[53, 2]   καὶ τὰς ἐγγύας τὰς πρὸς  τὸ   δημόσιον πρὸ τῆς πρὸς τῷ
[53, 21]   ἔστι μὲν καὶ ἐς  τὸ   δημόσιον προεξετίθει, ὅπως, ἄν τι
[53, 6]   βούλομαι. ἐγὼ γάρ, ἄν τε  τὸ   δίκαιόν τις ἐξετάζῃ, δικαιότατον εἶναι
[53, 9]   μήτε τὸ μέγεθος καὶ  τὸ   δυσμεταχείριστον τῶν πραγμάτων φοβηθέντες ἀθυμήσητε,
[53, 24]   τε ῥῖνα καὶ τὸ στόμα  τὸ   ἑαυτοῦ τῇ χειρὶ ἐπισχεῖν, ἐνδεικνύμενος
[53, 1]   καὶ ὣς Ἀγρίππας καὶ  τὸ   ἐκείνου μέρος ἀνεπλήρου. ~ὁ δ´
[53, 14]   μηδένα πρὸ πέντε ἐτῶν μετὰ  τὸ   ἐν τῇ πόλει ἄρξαι κληροῦσθαι.
[53, 1]   τῷ Ἀγρίππᾳ συνάρχοντί οἱ κατὰ  τὸ   ἐπιβάλλον παρέδωκεν, αὐτός τε ταῖς
[53, 3]   ὁπότε εὐθὺς καὶ τήμερον ἐπακολουθήσει  τὸ   ἔργον αὐτῷ, πάνυ θαρσούντως ἔχω
[53, 6]   φιλικῶς πολιτεύεσθαι· ἄν τε καὶ  τὸ   εὐκλεές, οὗπερ ἕνεκα πολλοὶ καὶ
[53, 0]   υἱὸς Ἀγρίππας τὸ βʹ Καῖσαρ  τὸ   ζʹ ὕπ. Μ. Οὐιψάνιος Λ.
[53, 0]   Ἀγρίππας τὸ γʹ Καῖσαρ Αὔγουστος  τὸ   ηʹ ὕπ. Τ. Στατίλιος Τ.
[53, 18]   τε τοὺς νόμους καὶ κατὰ  τὸ   ἤδη πάτριον νομίζουσι. καὶ νῦν
[53, 0]   υἱὸς Ταῦρος τὸ βʹ Αὔγουστος  τὸ   θʹ ὕπ. Μ. Ἰούνιος Μ.
[53, 30]   δίφρον τε ἀρχικὸν ἔς τε  τὸ   θέατρον ἐν τῇ τῶν Ῥωμαίων
[53, 27]   ἐξελεύθερόν τινος ὄντα, ἔς τε  τὸ   θέατρον ἐσήγαγε καὶ ἐν τῷ
[53, 19]   οἷς ἄλλο τι μᾶλλον  τὸ   θρυλούμενον ἠδυνήθην ἐκ πολλῶν ὧν
[53, 0]   Ἰούνιος Μ. υἱὸς Σιλανός Αὔγουστος  τὸ   ιʹ ὕπ. Γ. Νωρβανὸς Γ.
[53, 0]   υἱὸς Γ. ἔγγ. Φλάκκος Αὔγουστος  τὸ   ιαʹ ὕπ. Γν. Καλπούρνιος Γν.
[53, 16]   τῶν μὲν τὸ τῶν δὲ  τὸ   καὶ ἐσηγουμένων καὶ αἱρουμένων,
[53, 25]   τοῦ {τε} πρὸς τῇ Ἰβηρίᾳ  τὸ   καρτερώτατον καὶ τὴν πεδιάδα τὴν
[53, 7]   πολλῶν καὶ μεγάλων ἔς τε  τὸ   κοινὸν εὐεργετημάτων καὶ ἐς τὰ
[53, 18]   αἱ προσηγορίαι εἰσὶν αἷς οἱ  τὸ   κράτος ἔχοντες κατά τε τοὺς
[53, 17]   καὶ δύο καὶ τρεῖς ἅμα  τὸ   κῦρός ποτε ἔσχον, ἀληθέστατα ἂν
[53, 14]   ἀποδείξῃ, καὶ οἱ παρεδρεύοντες τοῖς  τὸ   κῦρος τῆς ἀρχῆς ἔχουσιν. οὕτω
[53, 27]   ἐπελάμπρυνε, τοῦτο δὲ τὸ πυριατήριον  τὸ   Λακωνικὸν κατεσκεύασε· Λακωνικὸν γὰρ τὸ
[53, 9]   τοσοῦτον μόνον ὑπειπών, ἵνα μήτε  τὸ   μέγεθος καὶ τὸ δυσμεταχείριστον
[53, 2]   ὥστε μηδ´ ἀγορανομῆσαί τινα διὰ  τὸ   μέγεθος τῶν ἀναλωμάτων ἐθελῆσαι, ἀλλὰ
[53, 8]   καὶ ὁμονοούντων καὶ εὐθενούντων καὶ  τὸ   μέγιστον ἐθελοντηδὸν πειθαρχούντων, ἔπειθ´ ἑκούσιος
[53, 4]   χρήματα ἔστι καὶ σύμμαχοι, καὶ  τὸ   μέγιστον, οὕτω καὶ ὑμεῖς καὶ
[53, 25]   ταῦτα Καρίσιος τήν τε Λαγκίαν  τὸ   μέγιστον τῶν Ἀστύρων πόλισμα ἐκλειφθὲν
[53, 17]   ποτε ἔσχον, ἀληθέστατα ἂν νομίζοιτο.  τὸ   μὲν γὰρ ὄνομα αὐτὸ τὸ
[53, 15]   τοῖς ἄλλοις δίδοσθαι τότε ἐνομίσθη.  τὸ   μὲν γὰρ πάλαι ἐργολαβοῦντές τινες
[53, 9]   κτώμεθα. ἀφ´ οὗπερ καὶ ἐγὼ  τὸ   μὲν ἤδη ἔχων τὸ δὲ
[53, 22]   παρακελεύσεως καὶ δεκασμοῦ ἀποδεικνύωνται.  ~τὸ   μὲν οὖν σύμπαν οὕτω τὴν
[53, 15]   ὑπάρξοντές σφων, ὑπ´ αὐτοῦ ἐκείνου  τὸ   μὲν πλεῖστον ἐκ τῶν ἐστρατηγηκότων
[53, 19]   εἰπεῖν γίγνεταί τι, περὶ ὧν  τὸ   μὲν σαφὲς οὐδεὶς ῥᾳδίως ἔξω
[53, 18]   οἰκείαν προστίθησι, δηλοῖ δ´ ἄλλως  τὸ   μὲν τὴν τοῦ γένους σφῶν
[53, 13]   πλεῖστον ἐν τῇ δημοκρατίᾳ ἀνθησάντων,  τὸ   μὲν τοῦ στρατηγοῦ τοῖς αἱρετοῖς
[53, 30]   Ῥωμαίων πανηγύρει ἐσφέρεσθαι καὶ ἐς  τὸ   μέσον τῶν ἀρχόντων τῶν τελούντων
[53, 6]   φθονεῖσθαι μήτε ἐπιβουλεύεσθαι καὶ ὑμῖν  τὸ   μετ´ ἐλευθερίας καὶ σωφρόνως καὶ
[53, 21]   γερουσίαν, βέλτιον μέντοι νομίζων εἶναι  τὸ   μετ´ ὀλίγων καθ´ ἡσυχίαν τά
[53, 29]   τε τὰ σκέλη κατῄει, πᾶν  τὸ   μεταξὺ τοῦ σώματος ὑπερβάν, καὶ
[53, 24]   ἐκδιδάξειν οὐκ ἐς μακρὰν ἔμελλε  τὸ   μὴ ὑπὲρ τοὺς πολλοὺς φρονεῖν,
[53, 6]   συμφέρον, συμφορώτατον ἡγοῦμαι καὶ ἐμοὶ  τὸ   μήτε πράγματα ἔχειν μήτε φθονεῖσθαι
[53, 15]   ἐξίωσιν. καὶ γὰρ τοῦτο καὶ  τὸ   μισθοφορὰν καὶ ἐκείνοις καὶ τοῖς
[53, 8]   προσέτι καὶ τὸν φθόνον καὶ  τὸ   μῖσος, καὶ πρὸς τοὺς
[53, 30]   ἐπαινέσας ὥσπερ εἴθιστο, καὶ ἐς  τὸ   μνημεῖον ᾠκοδομεῖτο κατέθετο, τῇ
[53, 17]   τὸ μὲν γὰρ ὄνομα αὐτὸ  τὸ   μοναρχικὸν οὕτω δή τι οἱ
[53, 1]   καὶ τά τε ἄλλα κατὰ  τὸ   νομιζόμενον ἀπὸ τοῦ πάνυ ἀρχαίου
[53, 23]   δὲ δὴ τοῦτο αὐτός τε  τὸ   ὄγδοον σὺν τῷ Ταύρῳ τῷ
[53, 14]   ἂν ὀρθῶς αὐτούς, οὐ πρὸς  τὸ   ὄνομα ἀλλὰ πρὸς τὴν πρᾶξιν,
[53, 26]   τὴν ἐπιμιξίαν ἐσελθόντας συλλαβόντες ἔφθειραν,  τὸ   ὄνομα καὶ αὐτὸς τὸ τοῦ
[53, 0]   τοῦ Ἀγρίππου καθιερώθη. κ. Ὡς  τὸ   Πάνθειον καθιερώθη. λ. Ὡς Αὔγουστος
[53, 1]   τῷ Παλατίῳ καὶ τὸ τεμένισμα  τὸ   περὶ αὐτό, τάς τε ἀποθήκας
[53, 28]   δώσειν ὑπέσχετο, τό τε γράμμα  τὸ   περὶ αὐτῶν ἀπηγόρευσε μὴ πρότερον
[53, 32]   τό τε γὰρ φιλικὸν καὶ  τὸ   πιστὸν τοῦ ἀνδρὸς οὐ μόνον
[53, 29]   ἔχοντα πάνυ αὐτοὺς ἐταλαιπώρησεν, ὥστε  τὸ   πλεῖον τοῦ στρατοῦ φθαρῆναι. τὸ
[53, 32]   ἀνανεοῦσθαι, καὶ ἐν τῷ ὑπηκόῳ  τὸ   πλεῖον τῶν ἑκασταχόθι ἀρχόντων ἰσχύειν
[53, 25]   ἐλαττοῦσθαι καὶ διὰ τὸ ἀκοντιστὰς  τὸ   πλεῖστον εἶναι ᾖσαν, καὶ προσέτι
[53, 21]   δῆμος ἐς τὰς ἀρχαιρεσίας καὶ  τὸ   πλῆθος αὖ συνελέγετο· οὐ μέντοι
[53, 20]   ἐμποδών οἱ ἐγένετο, πρός τε  τὸ   πλῆθος τὸ προσεστὸς ἐξεπήδησεν (ἐδημάρχει
[53, 5]   ἀπειλαί, οὐ φίλων δεήσεις, οὐ  τὸ   πλῆθος τῶν συνεστηκότων, οὐχ
[53, 19]   ὑπηκόῳ αὐτῆς πολλά, πρός τε  τὸ   πολέμιον ἀεὶ καὶ καθ´ ἡμέραν
[53, 18]   μὲν πᾶσαι ἅμα αὐτοῖς ὡς  τὸ   πολύ, πλὴν τῆς τῶν τιμητῶν,
[53, 20]   ἐγένετο, πρός τε τὸ πλῆθος  τὸ   προσεστὸς ἐξεπήδησεν (ἐδημάρχει γάρ) καὶ
[53, 24]   ἄρα τι τοιοῦτο συμβῇ, κατασβεννύναι  τὸ   πῦρ προσέταξε. ~κἀν τῷ αὐτῷ
[53, 27]   Ἀργοναυτῶν γραφῇ ἐπελάμπρυνε, τοῦτο δὲ  τὸ   πυριατήριον τὸ Λακωνικὸν κατεσκεύασε· Λακωνικὸν
[53, 24]   αὐτῷ τήν τε ῥῖνα καὶ  τὸ   στόμα τὸ ἑαυτοῦ τῇ χειρὶ
[53, 16]   Καῖσαρ ᾤκει καὶ ἐκεῖ  τὸ   στρατήγιον εἶχε, καί τινα καὶ
[53, 6]   ὑμᾶς διέπειν, ἄν τε καὶ  τὸ   συμφέρον, συμφορώτατον ἡγοῦμαι καὶ ἐμοὶ
[53, 4]   καὶ ἐλεηθὲν σεσωφρόνισται, καὶ  τὸ   συναράμενόν μοι τῇ τε ἀμοιβῇ
[53, 31]   τὰς διαθήκας ἐσήνεγκε μὲν ἐς  τὸ   συνέδριον καὶ ἀναλέξασθαι ἠθέλησεν, ἐνδεικνύμενος
[53, 19]   τε τὸ βέλτιον καὶ πρὸς  τὸ   σωτηριωδέστερον μετεκοσμήθη καὶ γάρ που
[53, 6]   τις ἐξετάζῃ, δικαιότατον εἶναι νομίζω  τὸ   τὰ ὑμέτερα ὑμᾶς διέπειν, ἄν
[53, 1]   δημοκρατίᾳ ἐνενόμιστο. τό τε Ἀπολλώνιον  τὸ   {τε} ἐν τῷ Παλατίῳ καὶ
[53, 1]   {τε} ἐν τῷ Παλατίῳ καὶ  τὸ   τεμένισμα τὸ περὶ αὐτό, τάς
[53, 19]   πράττεται διαθροεῖται. καὶ μέντοι καὶ  τὸ   τῆς ἀρχῆς μέγεθος τό τε
[53, 17]   τό τε τοῦ δήμου καὶ  τὸ   τῆς γερουσίας κράτος πᾶν ἐς
[53, 16]   τῶν βασιλείων αὐτοῦ προτίθεσθαι, καὶ  τὸ   τὸν στέφανον τὸν δρύινον ὑπὲρ
[53, 15]   τοῖς γε ἐπιτρόποις καὶ αὐτὸ  τὸ   τοῦ ἀξιώματος ὄνομα ἀπὸ τοῦ
[53, 16]   αὐτὰ ἐπετέλεσεν, οὕτω δὴ καὶ  τὸ   τοῦ Αὐγούστου ὄνομα καὶ παρὰ
[53, 26]   ἔφθειραν, τὸ ὄνομα καὶ αὐτὸς  τὸ   τοῦ αὐτοκράτορος τῷ Αὐγούστῳ ἔδωκε.
[53, 27]   ἐν τοῖς πολέμοις ἔπραξε, καὶ  τὸ   τοῦ Ἰανοῦ τεμένισμα ἀνοιχθὲν δι´
[53, 13]   τό τε τοῦ στρατηγοῦ καὶ  τὸ   τοῦ ὑπάτου, ἐν τῇ Ἰταλίᾳ
[53, 23]   τὸ αὐτῷ ἐκείνῳ καὶ ἐς  τὸ   τῷ δημοσίῳ συμφέρον) δὲ
[53, 25]   μήτε ἐς χεῖρας διά τε  τὸ   τῷ πλήθει ἐλαττοῦσθαι καὶ διὰ
[53, 16]   αὐτὸν προσειπεῖν, καὶ τῶν μὲν  τὸ   τῶν δὲ τὸ καὶ ἐσηγουμένων
[53, 32]   τὸ γάρ τοι ὄνομα αὐτὸ  τὸ   τῶν δημάρχων οὔθ´ Αὔγουστος
[53, 0]   οἱ ἀριθμούμενοι οἵδε ἐγένοντο. Καῖσαρ  τὸ   ὕπ. Μ. Οὐιψάνιος Λ. υἱὸς
[53, 30]   παρὰ τῆς βουλῆς πολλὰ καὶ  τὸ   χρυσοῖς δακτυλίοις (ἀπελεύθερος γὰρ ἦν)
Recherches | Texte | Lecture | Liste du vocabulaire | Index inverse | Menu | Bibliotheca Classica Selecta (BCS)

 
UCL |FLTR |Itinera Electronica |Bibliotheca Classica Selecta (BCS) |
Responsable académique : Alain Meurant
Analyse, design et réalisation informatiques : B. Maroutaeff - J. Schumacher

Dernière mise à jour : 28/09/2006