Alphabétiquement     [«   »]
ἐπίστευόν 1
ἐπίστευσεν 1
ἐπιστῆναί 1
ἐπισχεῖν 2
ἐπιτήδειά 1
ἐπιτηδείους 1
ἐπιτηδείως 1
Fréquences     [«    »]
2 ἐπικλήσεως
2 ἐπίκλησιν
2 ἐπισκευάσαι
2 ἐπισχεῖν
2 ἐπιτρόποις
2 ἐποίει
2 ἐποίησα
HODOI ELEKTRONIKAI
Du texte à l'hypertexte

DION CASSIUS, L'Histoire romaine, livre LIII

ἐπισχεῖν


Livre, Chap.
[53, 24]   στόμα τὸ ἑαυτοῦ τῇ χειρὶ  ἐπισχεῖν,   ἐνδεικνύμενος τοῖς συνοῦσιν ὅτι μηδ´
[53, 32]   οἱ πλείους δι´ ἔτους ἦρξαν,  ἐπισχεῖν   τε τοῦτο αὖθις, ὅπως ὅτι
Recherches | Texte | Lecture | Liste du vocabulaire | Index inverse | Menu | Bibliotheca Classica Selecta (BCS)

 
UCL |FLTR |Itinera Electronica |Bibliotheca Classica Selecta (BCS) |
Responsable académique : Alain Meurant
Analyse, design et réalisation informatiques : B. Maroutaeff - J. Schumacher

Dernière mise à jour : 28/09/2006