Alphabétiquement     [«   »]
μετριάζων 1
μέχρι 5
μέχρις 2
μὴ 35
μηδ´ 5
μηδαμῶς 1
μηδὲ 2
Fréquences     [«    »]
35 αὐτοῦ
34
34 οὐ
35 μὴ
36 τοῦτο
37 αὐτῶν
38 ἐπὶ
HODOI ELEKTRONIKAI
Du texte à l'hypertexte

DION CASSIUS, L'Histoire romaine, livre LIII

μὴ


Livre, Chap.
[53, 21]   δημόσιον προεξετίθει, ὅπως, ἄν τι  μὴ   ἀρέσῃ τινά, προμαθὼν ἐπανορθώσῃ· προετρέπετό
[53, 8]   πάντας ἀνθρώπους εὐκλείᾳ ζῶν ὑπερβαλῶ;  μὴ   γάρ τοι νομίσῃ τις ὑμῶν
[53, 5]   τοῖς πράγμασι· τοῦτ´ ἔστιν, ὄφελον  μὴ   δεδεῆσθαί μου πρὸς τοιοῦτό τι
[53, 27]   τοῦ ἔργου ἐπίκλησιν αὐτῷ δοῦναι·  μὴ   δεξαμένου δὲ αὐτοῦ μηδέτερον ἐκεῖ
[53, 2]   ἀνθρώπων τὴν μοναρχίαν βεβαιώσασθαι τοῦ  μὴ   δοκεῖν ἄκοντας αὐτοὺς βεβιάσθαι. κἀκ
[53, 27]   καὶ τοῦ ἀδελφιδοῦ τοῦ Μαρκέλλου  μὴ   δυνηθεὶς ὑπὸ τῆς νόσου ἐν
[53, 15]   ἐξορμᾶσθαι καὶ ἐν τῇ ἀνακομιδῇ  μὴ   ἐγχρονίζειν, ἀλλ´ ἐντὸς τριῶν μηνῶν
[53, 17]   κρατῶν ἐθελήσῃ. καὶ ἵνα γε  μὴ   ἐκ δυναστείας ἀλλ´ ἐκ τῶν
[53, 8]   ὑπὸ πολλῶν ἅμα διαγόμενα καὶ  μὴ   ἐς ἕνα τινὰ ἀνηρτημένα διοικοῖτο.
[53, 25]   Αὔγουστον ἐς τὴν Βρεττανίαν, ἐπειδὴ  μὴ   ἠθέλησαν ὁμολογῆσαι, στρατευσείοντα κατέσχον οἵ
[53, 15]   ἔξω τοῦ τεταγμένου ἐσπράσσειν, εἰ  μὴ   ἤτοι βουλὴ ψηφίσαιτο
[53, 3]   σφόδρα ἂν ἀπώκνησα αὐτὸ ἐκφῆναι,  μὴ   καὶ αἰτίαν τινὰ μοχθηρὰν ἀντὶ
[53, 21]   τοῖς ἔπειτα πραχθεῖσι ποιήσω, ἵνα  μὴ   καὶ δι´ ὄχλου γένωμαι πάντα
[53, 32]   τὴν Συρίαν εὐθὺς τὸν Ἀγρίππαν,  μὴ   καὶ διατριβή τις καὶ ἁψιμαχία
[53, 21]   μέντοι καὶ ἐπράττετό τι  μὴ   καὶ ἐκεῖνον ἤρεσκε. τοὺς γοῦν
[53, 13]   οὔτε ἐπιτρόπῳ ξιφηφορεῖν δέδοται,  μὴ   καὶ στρατιώτην τινὰ ἀποκτεῖναι ἐξεῖναι
[53, 8]   γὰρ ἂν μεγαλοψυχότερός μου, ἵνα  μὴ   καὶ τὸν πατέρα τὸν μετηλλαχότα
[53, 32]   τοῦ ἄστεως αὐτὸ ἐποίησεν, ἵνα  μὴ   κωλυθῇ. καὶ ἐπί τε τούτῳ
[53, 8]   πόλει πᾶν τὸ ἀνδρῶδες γεγονέναι.  μὴ   μέντοι μηδ´ ὑποπτεύσῃ ὅτι προέσθαι
[53, 10]   ἐν ταῖς χερσὶν ἀεὶ ἔχετε,  μὴ   μέντοι μήτε κατ´ ἀλλήλων μήτε
[53, 9]   ἀλλὰ καὶ προσαπέθανον ὑπὲρ τοῦ  μὴ   μοναρχῆσαι· δὲ δὴ τολμήσας
[53, 3]   ἔργον αὐτῷ, πάνυ θαρσούντως ἔχω  μὴ   μόνον μηδεμίαν αἰσχύνην ψευδολογίας ὀφλήσειν,
[53, 17]   ἄρα τι καὶ τὸ βραχύτατον  μὴ   ὅτι ἔργῳ ἀλλὰ καὶ λόγῳ
[53, 13]   ἐσθῆτι χρωμένους, καὶ ἀνθυπάτους καλεῖσθαι  μὴ   ὅτι τοὺς δύο τοὺς ὑπατευκότας
[53, 3]   μέν τι τοιοῦτον ἐπηγγελλόμην  μὴ   παραχρῆμα ποιήσειν ἔμελλον, σφόδρα ἂν
[53, 3]   γιγνώσκω τοῦθ´, ὅτι οἱ τὰ  μὴ   πιστὰ δοκοῦντα εἶναι λέγοντες οὐχ
[53, 28]   ποιοίη καὶ πάνθ´ ὅσα ἀβουλοίη  μὴ   πράττῃ. ταῦτα μὲν ἀποδημοῦντι ἔτ´
[53, 10]   ὑμῖν ἀκριβῶς φυλάττετε, τῶν δὲ  μὴ   προσηκόντων μηδαμῶς ἐφίεσθε. καὶ τοὺς
[53, 28]   γράμμα τὸ περὶ αὐτῶν ἀπηγόρευσε  μὴ   πρότερον ἐκτεθῆναι πρὶν ἂν καὶ
[53, 17]   ἐπιγιγνόμενα ὑφ´ ἑτέρου τινός, ἂν  μὴ   συνεπαινῶσι, παύειν, καὶ μήθ´ ὑβρίζεσθαι
[53, 25]   καὶ ὃς πολλαχῇ ἅμα, ὅπως  μὴ   συστραφέντες δυσχειρωτότεροι γένωνται, ἐμβαλὼν ῥᾷστά
[53, 10]   καὶ ἰδίᾳ ἀκριβῶς παρατηρεῖσθε, ὅπως  μὴ   τιμωρίας ἀλλὰ τιμῶν τυγχάνητε. τάς
[53, 10]   ποιεῖν καὶ ὅσων ἀπαγορεύουσιν ἀπέχεσθαι,  μὴ   τῷ λόγῳ μόνον ἀλλὰ καὶ
[53, 32]   ἐθελήσῃ καθ´ ἑκάστην βουλήν, κἂν  μὴ   ὑπατεύῃ, ἔδωκε, τήν τε ἀρχὴν
[53, 24]   οὐκ ἐς μακρὰν ἔμελλε τὸ  μὴ   ὑπὲρ τοὺς πολλοὺς φρονεῖν, τοῖς
Recherches | Texte | Lecture | Liste du vocabulaire | Index inverse | Menu | Bibliotheca Classica Selecta (BCS)

 
UCL |FLTR |Itinera Electronica |Bibliotheca Classica Selecta (BCS) |
Responsable académique : Alain Meurant
Analyse, design et réalisation informatiques : B. Maroutaeff - J. Schumacher

Dernière mise à jour : 28/09/2006