Alphabétiquement     [«   »]
εἶχεν 2
εἰώθαμεν 1
εἰώθειτε 1
ἐκ 46
ἔκ 7
ἐκαινοτομήθη 1
ἕκαστα 2
Fréquences     [«    »]
37 αὐτῶν
38 ἐπὶ
36 τοῦτο
46 ἐκ
47 τὸν
47 ὡς
51 ὅτι
HODOI ELEKTRONIKAI
Du texte à l'hypertexte

DION CASSIUS, L'Histoire romaine, livre LIII

ἐκ


Livre, Chap.
[53, 9]   γὰρ οὐκ ἂν δυνηθείημεν γενέσθαι,  ἐκ   δὲ δὴ τοῦ καλῶς ζῆσαι
[53, 17]   αὐταρχήσασί ποτε ποιεῖν ἐξῆν, λαμβάνουσιν·  ἐκ   δὲ δὴ τοῦ τιμητεύειν τούς
[53, 19]   τοῖς δημοσίοις τρόπον τινὰ εὑρίσκετο.  ἐκ   δὲ δὴ τοῦ χρόνου ἐκείνου
[53, 15]   δὴ οὖν βουλευόντων ταῦτα ἔχεται,  ἐκ   δὲ δὴ τῶν ἱππέων τούς
[53, 28]   ἴσα ἐν πανηγύρει τινὶ ἀπέκτεινεν.  ~ἐκ   δὲ τούτου δέκατον Αὔγουστος
[53, 17]   ἐθελήσῃ. καὶ ἵνα γε μὴ  ἐκ   δυναστείας ἀλλ´ ἐκ τῶν νόμων
[53, 33]   δοκεῖ ταῦθ´ οὕτω τότε οὐκ  ἐκ   κολακείας ἀλλ´ ἐπ´ ἀληθείας τιμηθεὶς
[53, 4]   σφαγέντι τιμωρῆσαι καὶ τὴν πόλιν  ἐκ   μεγάλων καὶ ἐπαλλήλων κακῶν ἐξελέσθαι
[53, 32]   οὖσι συμβῇ, ἔστειλε. καὶ ὃς  ἐκ   μὲν τῆς πόλεως εὐθὺς ἐξώρμησεν,
[53, 17]   τοῦ αὐτοκράτορος προσηγορίᾳ βεβαιοῦνται. καὶ  ἐκ   μὲν τούτων τῶν ὀνομάτων καταλόγους
[53, 21]   ἐπεμελεῖτο ὅπως μήτ´ ἀνεπιτήδειοι μήτ´  ἐκ   παρακελεύσεως καὶ δεκασμοῦ ἀποδεικνύωνται.
[53, 1]   που ἐγίγνετο, ταῖς τέσσαρσιν ἱερωσύναις  ἐκ   περιτροπῆς μέλουσα, λέγω δὲ τούς
[53, 19]   μᾶλλον τὸ θρυλούμενον ἠδυνήθην  ἐκ   πολλῶν ὧν ἀνέγνων καὶ
[53, 31]   διδοὺς καὶ τὴν ἑορτὴν ἣν  ἐκ   τῆς ἀγορανομίας ἐπετέλει συνδιαθεὶς λαμπρῶς,
[53, 17]   δημαρχούντων λαμβανόντων, προβαίνει. ταῦτα μὲν  ἐκ   τῆς δημοκρατίας, ὥς που καὶ
[53, 29]   Ἄστυρες, ὡς τάχιστα Αὔγουστος  ἐκ   τῆς Ἰβηρίας, Λούκιον Αἰμίλιον ἄρχοντα
[53, 26]   ἔσχε, τά τε χωρία τὰ  ἐκ   τῆς Παμφυλίας πρότερον τῷ Ἀμύντᾳ
[53, 17]   ἐκείνας οὐ τίθενται, ἐπειδήπερ ἅπαξ  ἐκ   τῆς πολιτείας ἐξέπεσον, τὸ δὲ
[53, 27]   πρὸς ἐκεῖνον λιπαροῦς εὐνοίας καὶ  ἐκ   τῆς πρὸς τὸ δημόσιον ἐνδελεχοῦς
[53, 29]   καὶ ἐκείνων τοὺς περιλειφθέντας ἐξήλασαν  ἐκ   τῆς χώρας. πρῶτοι μὲν δὴ
[53, 6]   ἀφέσθαι, πῶς δ´ οὐκ εὐκλεέστατον  ἐκ   τοσούτου ἡγεμονίας ὄγκου ἐθελοντὶ ἰδιωτεῦσαι;
[53, 15]   ἤρξαντο. καὶ τοῦτο μὲν οὐκ  ἐκ   τοῦ ἴσου πᾶσί σφισιν, ἀλλ´
[53, 9]   δὴ τοῦ καλῶς ζῆσαι καὶ  ἐκ   τοῦ καλῶς τελευτῆσαι καὶ τοῦτο
[53, 2]   τινὰ μεγαλοψυχίαν διαδείξασθαι, ὅπως καὶ  ἐκ   τοῦ τοιούτου μᾶλλον τιμηθείη, καὶ
[53, 24]   δὴ τῶν πολλῶν κίβδηλον καὶ  ἐκ   τούτου διηλέγχθη ὅτι ἐκεῖνόν τε,
[53, 16]   ὀνομασθῆναι, αἰσθόμενος δὲ ὅτι ὑποπτεύεται  ἐκ   τούτου τῆς βασιλείας ἐπιθυμεῖν, οὐκέτ´
[53, 27]   σύνοικον ἐποιήσατο. οὗτός τε οὖν  ἐκ   τούτων οὐκ ἀπεικότως ἐγαυροῦτο, καί
[53, 18]   τῶν γεγραμμένων ἐνέχονται. καὶ οὕτως  ἐκ   τούτων τῶν δημοκρατικῶν ὀνομάτων πᾶσαν
[53, 10]   γὰρ τὰ λοιπὰ ῥᾳδίως ἂν  ἐκ   τούτων ὡς χρὴ πράττεσθαι συνίδοιτε.
[53, 1]   ξυλίνου κατασκευασθέντος ἐποιήθη, ὁπλομαχία τε  ἐκ   τῶν αἰχμαλώτων ἐγένετο. καὶ ταῦτα
[53, 15]   τῶν ἱππέων τοὺς δὲ καὶ  ἐκ   τῶν ἀπελευθέρων πέμπει, πλὴν καθ´
[53, 22]   διὰ τοῦτο οὔτ´ εἴ ποτε  ἐκ   τῶν δημοσίων τι χρημάτων
[53, 2]   διοίκησίν σφων δύο κατ´ ἔτος  ἐκ   τῶν ἐστρατηγηκότων αἱρεῖσθαι ἐκέλευσε. καὶ
[53, 13]   ἀλλὰ καὶ τοὺς ἄλλους τοὺς  ἐκ   τῶν ἐστρατηγηκότων δοκούντων γε
[53, 15]   αὐτοῦ ἐκείνου τὸ μὲν πλεῖστον  ἐκ   τῶν ἐστρατηγηκότων ἤδη δὲ καὶ
[53, 2]   Καῖσαρ ἔς τε τὰς θεωρίας  ἐκ   τῶν ἰδίων δῆθεν ἀνήλισκε, καὶ
[53, 15]   τὰ τοῦ δήμου, τοὺς μὲν  ἐκ   τῶν ἱππέων τοὺς δὲ καὶ
[53, 17]   γε μὴ ἐκ δυναστείας ἀλλ´  ἐκ   τῶν νόμων τοῦτ´ ἔχειν δοκῶσι,
[53, 17]   αἱ μὲν γὰρ ἀρχαὶ αἱ  ἐκ   τῶν νόμων ὡς πλήθει γενόμεναι
[53, 14]   αἱρεῖται, ἕνα μὲν οἱ ἐστρατηγηκότες  ἐκ   τῶν ὁμοίων σφίσιν καὶ
[53, 14]   τρεῖς δὲ οἱ ὑπατευκότες καὶ  ἐκ   τῶν ὁμοτίμων, οὓς ἂν καὶ
[53, 15]   τῶν ἐστρατηγηκότων ἤδη δὲ καὶ  ἐκ   τῶν τεταμιευκότων καὶ ἄλλην
[53, 14]   ἔκ τε τῶν ἐστρατηγηκότων καὶ  ἐκ   τῶν ὑπατευκότων ἄρχοντες ἀμφοτέρωσε πέμπεσθαι
[53, 13]   χρῶνται, καὶ ὅσοι γε οὐκ  ἐκ   τῶν ὑπατευκότων εἰσί, καὶ ὀνομάζονται
[53, 13]   αὐτοῦ ἀντιστρατήγους τε ὀνομάζεσθαι, κἂν  ἐκ   τῶν ὑπατευκότων ὦσι, διέταξε. τῶν
[53, 25]   ἔκ τε τοῦ καμάτου καὶ  ἐκ   τῶν φροντίδων νοσήσας ἐς Ταρράκωνα
Recherches | Texte | Lecture | Liste du vocabulaire | Index inverse | Menu | Bibliotheca Classica Selecta (BCS)

 
UCL |FLTR |Itinera Electronica |Bibliotheca Classica Selecta (BCS) |
Responsable académique : Alain Meurant
Analyse, design et réalisation informatiques : B. Maroutaeff - J. Schumacher

Dernière mise à jour : 28/09/2006