Alphabétiquement     [«   »]
ὠνομασμένην 2
ὠνομασμένον 2
ὠνομασμένου 1
ὡς 47
Ὡς 10
ὥς 5
ὣς 3
Fréquences     [«    »]
46 ἐκ
38 ἐπὶ
47 τὸν
47 ὡς
51 ὅτι
53 δὴ
56
HODOI ELEKTRONIKAI
Du texte à l'hypertexte

DION CASSIUS, L'Histoire romaine, livre LIII

ὡς


Livre, Chap.
[53, 31]   Μάρκελλον καὶ ὡς γαμβρὸν καὶ  ὡς   ἀδελφιδοῦν ἀγαπῶν, καὶ ἄλλας τε
[53, 11]   ἀκριβῆ τὴν φρουρὰν ἔχῃ. οὕτως  ὡς   ἀληθῶς καταθέσθαι τὴν μοναρχίαν ἐπεθύμησε.
[53, 10]   πόλει παρέχετε, τῶν δὲ δημοσίων  ὡς   ἀλλοτρίων ἀπέχεσθε. καὶ τὰ μὲν
[53, 18]   λέλυνται γὰρ δὴ τῶν νόμων,  ὡς   αὐτὰ τὰ Λατῖνα ῥήματα λέγει·
[53, 31]   αὐτοῦ ὅτι τὸν Μάρκελλον καὶ  ὡς   γαμβρὸν καὶ ὡς ἀδελφιδοῦν ἀγαπῶν,
[53, 20]   ἄλλων ἄλλα, Σέξτος τις Πακούουιος,  ὡς   δ´ ἕτεροι λέγουσιν Ἀπούδιος, πάντας
[53, 27]   καὶ τῷ τῆς Ἀφροδίτης, ἔλαβεν,  ὡς   δὲ ἐγὼ νομίζω, ὅτι θολοειδὲς
[53, 4]   ὑμᾶς ἐξηγήσομαι, οὐδὲ ἐρεῖ τις  ὡς   ἐγὼ τῆς αὐταρχίας ἕνεκα πάντα
[53, 19]   πάνυ συμβαίνοντα ἀγνοεῖται, πάντα δὲ  ὡς   εἰπεῖν ἄλλως πως ὡς
[53, 19]   πολέμιον ἀεὶ καὶ καθ´ ἡμέραν  ὡς   εἰπεῖν γίγνεταί τι, περὶ ὧν
[53, 23]   καὶ εἰκόνας ἑαυτοῦ ἐν ὅλῃ  ὡς   εἰπεῖν τῇ Αἰγύπτῳ ἔστησε, καὶ
[53, 32]   ἔτη γενήσεσθαι. διατάξας δὲ ταῦτα  ὡς   ἕκαστα, ἀπεῖπε τὴν ὑπατείαν ἐς
[53, 18]   δὲ δὴ πάλαι κατὰ χρόνους  ὡς   ἕκασται ἐψηφίζοντο. τὴν γὰρ δὴ
[53, 33]   λαβεῖν. τά τε γὰρ ἄλλα  ὡς   ἐλευθέροις σφίσι προσεφέρετο, καὶ ἐπειδὴ
[53, 5]   βεβιωκέναι. ἐπεὶ δὲ εἱμαρμένη τις,  ὡς   ἔοικεν, ἐς τοῦτο προήγαγεν ὑμᾶς
[53, 31]   τὸν Ἀγρίππαν αὐτοῦ προετίμησεν. οὕτως,  ὡς   ἔοικεν, οὐδέπω τῇ τοῦ μειρακίου
[53, 26]   Μαρκέλλου καὶ διὰ τοῦ Τιβερίου  ὡς   καὶ ἀγορανομούντων ἐν αὐτοῖς τοῖς
[53, 16]   ὑπὲρ αὐτῶν ἀρτᾶσθαι, τότε οἱ  ὡς   καὶ ἀεὶ τούς τε πολεμίους
[53, 13]   ἐτήρησε, τοὺς δὲ ἔξω πάντας  ὡς   καὶ ἀντ´ ἐκείνων ἄρχοντας προσηγόρευσε.
[53, 21]   τὰ τῇ ἀρχῇ προσήκοντα προθυμότερον,  ὡς   καὶ ἐθελοντὶ δὴ παρὰ πάντων
[53, 12]   ἔφη, ἀλλὰ τὰ μὲν ἀσθενέστερα  ὡς   καὶ εἰρηναῖα καὶ ἀπόλεμα ἀπέδωκε
[53, 13]   δὴ τῶν ὑπάτων τοῖς ἑτέροις  ὡς   καὶ εἰρηνικωτέροις, ἀνθυπάτους αὐτοὺς ἐπικαλέσας.
[53, 17]   καὶ ἄκριτον τὸν ποιήσαντα αὐτὸ  ὡς   καὶ ἐναγῆ ἀπολλύναι. δημαρχεῖν μὲν
[53, 12]   τε προστασίαν τῶν κοινῶν πᾶσαν  ὡς   καὶ ἐπιμελείας τινὸς δεομένων ὑπεδέξατο,
[53, 22]   Αὔγουστος ἔπραξε, καὶ ἐξώρμησε μὲν  ὡς   καὶ ἐς τὴν Βρεττανίαν στρατεύσων,
[53, 17]   τῶν ἐτῶν τῆς ἀρχῆς αὐτῶν,  ὡς   καὶ κατ´ ἔτος αὐτὴν μετὰ
[53, 29]   ἔφασαν, κἀκ τούτου στρατιώτας συχνοὺς  ὡς   καὶ κομιοῦντας αὐτὰ λαβόντες ἔς
[53, 25]   καταναγκάσας ἀργύριόν τέ τι ῥητόν,  ὡς   καὶ μηδὲν δεινὸν ἄλλο δράσων,
[53, 18]   ἵν´ αὐτοί τε τοὺς ἀρχομένους  ὡς   καὶ παῖδας ἀγαπῷεν καὶ ἐκεῖνοί
[53, 18]   παῖδας ἀγαπῷεν καὶ ἐκεῖνοί σφας  ὡς   καὶ πατέρας αἰδῶνται. τοσαῦταί τε
[53, 16]   οὐκέτ´ αὐτοῦ ἀντεποιήσατο, ἀλλὰ Αὔγουστος  ὡς   καὶ πλεῖόν τι κατὰ
[53, 7]   διεθέμεθα φιλανθρώπως, τοῦ μὲν ἀντιστάντος  ὡς   καὶ πολεμίου παντὸς κρατήσαντες, τὸ
[53, 21]   καθ´ ἑαυτὴν βουλὴ πᾶσα  ὡς   καὶ πρότερον, καί τισι καὶ
[53, 9]   ἀθυμήσητε, μήτ´ αὖ καταφρονήσαντες αὐτῶν  ὡς   καὶ ῥᾳδίως διοικεῖσθαι δυναμένων ἀμελήσητε.
[53, 11]   τε γὰρ δημοκρατικὸν ἤδη τινὲς  ὡς   καὶ στασιῶδες ἐμίσουν, καὶ τῇ
[53, 12]   τῇ βουλῇ, τὰ δ´ ἰσχυρότερα  ὡς   καὶ σφαλερὰ καὶ ἐπικίνδυνα καὶ
[53, 30]   ἐλπίδα σωτηρίας σχεῖν· πάντα γοῦν  ὡς   καὶ τελευτήσων διέθετο, καὶ τάς
[53, 16]   τῶν δέκα ἀεὶ ἐτῶν ἑώρτασαν  ὡς   καὶ τὴν ἡγεμονίαν αὖθις τότε
[53, 13]   μὲν τοῦ στρατηγοῦ τοῖς αἱρετοῖς  ὡς   καὶ τῷ πολέμῳ ἀπὸ τοῦ
[53, 7]   παντὸς κρατήσαντες, τὸ δ´ ὑπεῖξαν  ὡς   καὶ φίλιον πᾶν περισώσαντες, ὥστ´
[53, 32]   Αὔγουστος ἐποίησε, καὶ στρατηγοὺς δέκα,  ὡς   οὐδὲν ἔτι πλειόνων δεόμενος, ἀπέδειξε·
[53, 17]   ἀρχαὶ αἱ ἐκ τῶν νόμων  ὡς   πλήθει γενόμεναι καὶ νῦν πλὴν
[53, 19]   ὡς εἰπεῖν ἄλλως πως  ὡς   πράττεται διαθροεῖται. καὶ μέντοι καὶ
[53, 29]   δὴ Κάνταβροι οἵ τε Ἄστυρες,  ὡς   τάχιστα Αὔγουστος ἐκ τῆς
[53, 0]   Καῖσαρ ἐδημηγόρησεν ἐν τῇ γερουσίᾳ  ὡς   τῆς μοναρχίας ἀφιστάμενος καὶ μετὰ
[53, 18]   νῦν μὲν πᾶσαι ἅμα αὐτοῖς  ὡς   τὸ πολύ, πλὴν τῆς τῶν
[53, 10]   λοιπὰ ῥᾳδίως ἂν ἐκ τούτων  ὡς   χρὴ πράττεσθαι συνίδοιτε. ἓν οὖν
Recherches | Texte | Lecture | Liste du vocabulaire | Index inverse | Menu | Bibliotheca Classica Selecta (BCS)

 
UCL |FLTR |Itinera Electronica |Bibliotheca Classica Selecta (BCS) |
Responsable académique : Alain Meurant
Analyse, design et réalisation informatiques : B. Maroutaeff - J. Schumacher

Dernière mise à jour : 28/09/2006