Alphabétiquement     [«   »]
τύχης 1
τῷ 85
τῳ 2
τῶν 130
ὑβρίζεσθαι 1
ὑβρίζετε 1
ὕδατα 1
Fréquences     [«    »]
122 δὲ
104 τὴν
122 τὸ
130 τῶν
137 τοῦ
144 μὲν
239 τε
HODOI ELEKTRONIKAI
Du texte à l'hypertexte

DION CASSIUS, L'Histoire romaine, livre LIII

τῶν


Livre, Chap.
[53, 17]   καὶ κατ´ ἔτος αὐτὴν μετὰ  τῶν   ἀεὶ δημαρχούντων λαμβανόντων, προβαίνει. ταῦτα
[53, 10]   μένοντα, κἂν χείρω ᾖ, συμφορώτερα  τῶν   ἀεὶ καινοτομουμένων, κἂν βελτίω εἶναι
[53, 19]   καὶ πράττεσθαι πάντα πρὸς τὰ  τῶν   ἀεὶ κρατούντων τῶν τε παραδυναστευόντων
[53, 29]   Ἀραβίας ταύτης ἐπῆλθον· μέχρι γὰρ  τῶν   Ἀθλούλων καλουμένων, χωρίου τινὸς ἐπιφανοῦς,
[53, 1]   κατασκευασθέντος ἐποιήθη, ὁπλομαχία τε ἐκ  τῶν   αἰχμαλώτων ἐγένετο. καὶ ταῦτα καὶ
[53, 3]   προῃρῆσθαι· γὰρ αὐτὸς ἕκαστος  τῶν   ἀκουόντων οὐκ ἂν ἐθελήσειε ποιῆσαι,
[53, 10]   τρέφετε μὲν ἀρκούντως, ὥστε μηδενὸς  τῶν   ἀλλοτρίων δι´ ἀπορίαν ἐπιθυμῆσαι, συνέχετε
[53, 23]   πρὸς αὐτοῦ ἐκείνου καὶ πρὸς  τῶν   ἄλλων ἁπάντων ἐτιμᾶτο (αἴτιον δὲ
[53, 21]   ὁπότε καὶ αὐτὸς ὑπατεύοι, κἀκ  τῶν   ἄλλων ἀρχόντων ἕνα παρ´ ἑκάστων,
[53, 32]   οὗπερ τὰ πράγματα κατέστη, καὶ  τῶν   ἄλλων οἱ πλείους δι´ ἔτους
[53, 2]   ἀγορανομῆσαί τινα διὰ τὸ μέγεθος  τῶν   ἀναλωμάτων ἐθελῆσαι, ἀλλὰ τά τε
[53, 1]   τε τῶν παίδων καὶ διὰ  τῶν   ἀνδρῶν τῶν εὐγενῶν ἐποίησε. καὶ
[53, 2]   τιμηθείη, καὶ παρ´ ἑκόντων δὴ  τῶν   ἀνθρώπων τὴν μοναρχίαν βεβαιώσασθαι τοῦ
[53, 13]   τῇ τε οὖν ἐπικλήσει τῇ  τῶν   ἀντιστρατήγων τοὺς αἱρετοὺς χρῆσθαι, καὶ
[53, 5]   τῶν συνεστηκότων, οὐχ ἀπόνοια  τῶν   ἀντιτεταγμένων, ἀλλ´ ἐπέδωκα ἀφειδῶς ὑμῖν
[53, 15]   ἱππέων τοὺς δὲ καὶ ἐκ  τῶν   ἀπελευθέρων πέμπει, πλὴν καθ´ ὅσον
[53, 27]   ἐπὶ ταῖς ναυκρατίαις καὶ τῇ  τῶν   Ἀργοναυτῶν γραφῇ ἐπελάμπρυνε, τοῦτο δὲ
[53, 0]   ἐνείματο. γ. Περὶ τῆς καταστάσεως  τῶν   ἀρχόντων τῶν ἐς τὰ ἔθνη
[53, 30]   ἐσφέρεσθαι καὶ ἐς τὸ μέσον  τῶν   ἀρχόντων τῶν τελούντων αὐτὰ τίθεσθαι
[53, 25]   τήν τε Λαγκίαν τὸ μέγιστον  τῶν   Ἀστύρων πόλισμα ἐκλειφθὲν εἷλε καὶ
[53, 18]   τιμητείαν ἔλαβον μέν τινες καὶ  τῶν   αὐτοκρατόρων κατὰ τὸ ἀρχαῖον, ἔλαβε
[53, 16]   τό τε τὰς δάφνας πρὸ  τῶν   βασιλείων αὐτοῦ προτίθεσθαι, καὶ τὸ
[53, 18]   ἰσχὺν περιβέβληνται ὥστε καὶ τὰ  τῶν   βασιλέων, πλὴν τοῦ φορτικοῦ τῆς
[53, 1]   περὶ αὐτό, τάς τε ἀποθήκας  τῶν   βιβλίων, ἐξεποίησε καὶ καθιέρωσε. καὶ
[53, 14]   καί τινες καὶ ἱππεῦσιν ἀντὶ  τῶν   βουλευτῶν ἔθνη τινὰ προσέταξαν. ταῦτα
[53, 22]   τὰς μὲν ἄλλας ἄλλοις τισὶ  τῶν   βουλευτῶν ἐπισκευάσαι τοῖς οἰκείοις τέλεσι
[53, 22]   πρὸς τοῦ δημοσίου, ἐπειδὴ μηδεὶς  τῶν   βουλευτῶν ἡδέως ἀνήλισκεν, εἴτε καὶ
[53, 30]   τε ἄλλους τοὺς πρώτους καὶ  τῶν   βουλευτῶν καὶ τῶν ἱππέων ἀθροίσας
[53, 2]   τούτου τοὺς μάλιστα ἐπιτηδείους οἱ  τῶν   βουλευτῶν παρασκευάσας ἔς τε τὴν
[53, 21]   ἑκάστων, ἔκ τε τοῦ λοιποῦ  τῶν   βουλευτῶν πλήθους πεντεκαίδεκα τοὺς κλήρῳ
[53, 13]   ἐκ τῶν ὑπατευκότων ὦσι, διέταξε.  τῶν   γὰρ δὴ δύο τούτων ὀνομάτων
[53, 18]   ἀναγκαίας νομίσεώς εἰσι καὶ οὐδενὶ  τῶν   γεγραμμένων ἐνέχονται. καὶ οὕτως ἐκ
[53, 11]   κἀκ τούτου καὶ συνεσπούδαζον αὐτῷ·  τῶν   δ´ ἄλλων οἱ μὲν ὑπώπτευον
[53, 12]   σύντρια τὰ ἔθνη ἅμα ἤρχετο.  τῶν   δὲ δὴ λοιπῶν οὐκ ἐμνημόνευσα,
[53, 2]   οὐκ ἐσεδέξατο εἴσω τοῦ πωμηρίου,  τῶν   δὲ δὴ ναῶν πρόνοιαν ἐποιήσατο·
[53, 29]   τοὺς μὲν πολλοὺς αὐτίκα ἀπώλλυε,  τῶν   δὲ δὴ περιγιγνομένων ἔς τε
[53, 10]   ἴδια κοινὰ τῇ πόλει παρέχετε,  τῶν   δὲ δημοσίων ὡς ἀλλοτρίων ἀπέχεσθε.
[53, 10]   μὲν ὑπάρχονθ´ ὑμῖν ἀκριβῶς φυλάττετε,  τῶν   δὲ μὴ προσηκόντων μηδαμῶς ἐφίεσθε.
[53, 16]   προσειπεῖν, καὶ τῶν μὲν τὸ  τῶν   δὲ τὸ καὶ ἐσηγουμένων καὶ
[53, 16]   τὸν βίον ἀποδεικνύμενοι, ὅμως διὰ  τῶν   δέκα ἀεὶ ἐτῶν ἑώρτασαν ὡς
[53, 16]   αὐτῷ ἐψηφίσθη, ὥστε τῇ  τῶν   δεκετηρίδων διαδοχῇ διὰ βίου αὐτὸν
[53, 32]   γάρ τοι ὄνομα αὐτὸ τὸ  τῶν   δημάρχων οὔθ´ Αὔγουστος οὔτ´
[53, 17]   τὴν δὲ δὴ δύναμιν τὴν  τῶν   δημάρχων πᾶσαν, ὅσηπερ τὰ μάλιστα
[53, 18]   ἐνέχονται. καὶ οὕτως ἐκ τούτων  τῶν   δημοκρατικῶν ὀνομάτων πᾶσαν τὴν τῆς
[53, 30]   διαλεχθεὶς δέ τινα αὐτοῖς περὶ  τῶν   δημοσίων πραγμάτων τῷ μὲν Πίσωνι
[53, 22]   τοῦτο οὔτ´ εἴ ποτε ἐκ  τῶν   δημοσίων τι χρημάτων ἀεὶ
[53, 15]   καὶ ἄλλην τινὰ ἀρχὴν  τῶν   διὰ μέσου ἀρξάντων αἱρούμενοι. τῶν
[53, 15]   ἀξιώματος ὄνομα ἀπὸ τοῦ ἀριθμοῦ  τῶν   διδομένων αὐτοῖς χρημάτων προσγίγνεται. ἐκεῖνα
[53, 0]   ἔνεστιν ἐν τῷ πεντηκοστῷ τρίτῳ  τῶν   Δίωνος Ῥωμαϊκῶν. α. Ὡς
[53, 13]   ἐς δέκα ἔτη τὴν ἀρχὴν  τῶν   δοθέντων οἱ ὑπέστη· τοσούτῳ τε
[53, 24]   ἔτει ἐκείνῳ ἐμπρησθείσαις ἐπικουρίαν μετὰ  τῶν   ἑαυτοῦ δούλων καὶ μεθ´ ἑτέρων
[53, 12]   ὑπεδέξατο, οὔτε δὲ πάντων αὐτὸς  τῶν   ἐθνῶν ἄρξειν, οὔθ´ ὅσων ἂν
[53, 16]   μοναρχίας καὶ τὰ περὶ τῆς  τῶν   ἐθνῶν διανομῆς διελέχθη, ἔλαβε· καὶ
[53, 14]   οἱ τοιοῦτοι, εἰ καὶ πλείους  τῶν   ἐθνῶν ἦσαν, ἐλάγχανον αὐτά· ὕστερον
[53, 13]   μὲν αὐτοὺς τοὺς βουλευτὰς ἑκατέρων  τῶν   ἐθνῶν, πλὴν Αἰγυπτίων, ἄρχειν κατέδειξεν
[53, 10]   μήτε κατ´ ἀλλήλων μήτε κατὰ  τῶν   εἰρηνούντων αὐτοῖς χρῆσθε. τούς τε
[53, 32]   ἐν τῷ ὑπηκόῳ τὸ πλεῖον  τῶν   ἑκασταχόθι ἀρχόντων ἰσχύειν ἐπέτρεψεν. ἀφ´
[53, 16]   μὲν γὰρ τὰ δημόσια ἀπὸ  τῶν   ἐκείνου ἀπεκέκριτο, ἔργῳ δὲ καὶ
[53, 22]   τὰ τούτων ἀκατάστατα ἔτι, ἅτε  τῶν   ἐμφυλίων πολέμων εὐθὺς ἐπὶ τῇ
[53, 4]   προσεκτησάμην, ἵνα καὶ ἐξ αὐτῶν  τῶν   ἔργων καταμάθητε τοῦθ´, ὅτι οὐδ´
[53, 0]   Περὶ τῆς καταστάσεως τῶν ἀρχόντων  τῶν   ἐς τὰ ἔθνη πεμπομένων. δ.
[53, 2]   σφων δύο κατ´ ἔτος ἐκ  τῶν   ἐστρατηγηκότων αἱρεῖσθαι ἐκέλευσε. καὶ τῷ
[53, 13]   καὶ τοὺς ἄλλους τοὺς ἐκ  τῶν   ἐστρατηγηκότων δοκούντων γε ἐστρατηγηκέναι
[53, 15]   ἐκείνου τὸ μὲν πλεῖστον ἐκ  τῶν   ἐστρατηγηκότων ἤδη δὲ καὶ ἐκ
[53, 14]   καὶ ἐπὶ τούτοις ἔκ τε  τῶν   ἐστρατηγηκότων καὶ ἐκ τῶν ὑπατευκότων
[53, 17]   δι´ αὐτῆς καὶ ἐξαρίθμησις  τῶν   ἐτῶν τῆς ἀρχῆς αὐτῶν, ὡς
[53, 1]   παίδων καὶ διὰ τῶν ἀνδρῶν  τῶν   εὐγενῶν ἐποίησε. καὶ αὕτη μὲν
[53, 4]   συναράμενόν μοι τῇ τε ἀμοιβῇ  τῶν   εὐεργεσιῶν ᾠκείωται καὶ τῇ κοινωνίᾳ
[53, 8]   καὶ πάσης μὲν τῆς ἐντὸς  τῶν   Ἡρακλείων στηλῶν θαλάσσης πλὴν ὀλίγων
[53, 20]   συνεδρίῳ ἑαυτόν τέ οἱ τὸν  τῶν   Ἰβήρων τρόπον καθωσίωσε καὶ τοῖς
[53, 2]   ἔς τε τὰς θεωρίας ἐκ  τῶν   ἰδίων δῆθεν ἀνήλισκε, καὶ ἐπειδὴ
[53, 17]   αὐτοὶ καὶ τῶν ὁσίων καὶ  τῶν   ἱερῶν κυριεύουσιν. τε ἐξουσία
[53, 30]   πρώτους καὶ τῶν βουλευτῶν καὶ  τῶν   ἱππέων ἀθροίσας διάδοχον μὲν οὐδένα
[53, 15]   τοῦ δήμου, τοὺς μὲν ἐκ  τῶν   ἱππέων τοὺς δὲ καὶ ἐκ
[53, 15]   ταῦτα ἔχεται, ἐκ δὲ δὴ  τῶν   ἱππέων τούς τε χιλιάρχους, καὶ
[53, 33]   τούτῳ ἔτει ἀγορανόμον τέ τινα  τῶν   καταδεεστέρων ἀποθανόντα Γάιος Καλπούρνιος, καίτοι
[53, 12]   μὲν φροντίδα τήν τε προστασίαν  τῶν   κοινῶν πᾶσαν ὡς καὶ ἐπιμελείας
[53, 10]   ἀμελήσητε. ~καίτοι καὶ καθ´ ἕκαστον  τῶν   μειζόνων οὐκ ἂν ὀκνήσαιμι ὑμῖν
[53, 15]   τῶν διὰ μέσου ἀρξάντων αἱρούμενοι.  τῶν   μὲν δὴ οὖν βουλευόντων ταῦτα
[53, 16]   ἰδίως πως αὐτὸν προσειπεῖν, καὶ  τῶν   μὲν τὸ τῶν δὲ τὸ
[53, 28]   ἐκείνῃ συνδόξῃ, πάσης αὐτὸν τῆς  τῶν   νόμων ἀνάγκης ἀπήλλαξαν, ἵν´, ὥσπερ
[53, 28]   καὶ αὐτοκράτωρ καὶ ἑαυτοῦ καὶ  τῶν   νόμων πάντα τε ὅσα βούλοιτο
[53, 17]   μὴ ἐκ δυναστείας ἀλλ´ ἐκ  τῶν   νόμων τοῦτ´ ἔχειν δοκῶσι, πάνθ´
[53, 18]   πράττειν ἐξῆν. λέλυνται γὰρ δὴ  τῶν   νόμων, ὡς αὐτὰ τὰ Λατῖνα
[53, 17]   μὲν γὰρ ἀρχαὶ αἱ ἐκ  τῶν   νόμων ὡς πλήθει γενόμεναι καὶ
[53, 14]   ἕνα μὲν οἱ ἐστρατηγηκότες ἐκ  τῶν   ὁμοίων σφίσιν καὶ τῶν
[53, 14]   δὲ οἱ ὑπατευκότες καὶ ἐκ  τῶν   ὁμοτίμων, οὓς ἂν καὶ
[53, 17]   οὕτω τε καὶ διὰ τούτων  τῶν   ὀνομάτων εἰλήφασιν, ὅπως μηδὲν ἄνευ
[53, 17]   βεβαιοῦνται. καὶ ἐκ μὲν τούτων  τῶν   ὀνομάτων καταλόγους τε ποιεῖσθαι καὶ
[53, 0]   Καῖσαρ Αὔγουστος ἐπεκλήθη. ε. Περὶ  τῶν   ὀνομάτων ὧν οἱ αὐτοκράτορες λαμβάνουσιν.
[53, 17]   ἄρχωσιν, εἶναι, πάντων αὐτοὶ καὶ  τῶν   ὁσίων καὶ τῶν ἱερῶν κυριεύουσιν.
[53, 1]   αὐτῇ τὴν ἱπποδρομίαν διά τε  τῶν   παίδων καὶ διὰ τῶν ἀνδρῶν
[53, 18]   καὶ ἕτερόν τι, μηδενὶ  τῶν   πάλαι Ῥωμαίων ἐς πάντα ἄντικρυς
[53, 5]   καὶ οὐκ ἔστιν τι  τῶν   πάντων ἀπέτρεψέ με κινδυνεύουσιν ὑμῖν
[53, 30]   καὶ αὐτὸν μηδὲν ἔτι μηδὲ  τῶν   πάνυ ἀναγκαίων ποιεῖν δυνάμενον Ἀντώνιός
[53, 2]   τῷ Ἀκτίῳ μάχης γενομένας, πλὴν  τῶν   περὶ τὰ οἰκοδομήματα, ἀπήλλαξε, τά
[53, 24]   ἑαυτὸν προκατεχρήσατο, ~τὸ δὲ δὴ  τῶν   πολλῶν κίβδηλον καὶ ἐκ τούτου
[53, 19]   τῆς ἀρχῆς μέγεθος τό τε  τῶν   πραγμάτων πλῆθος δυσχερεστάτην τὴν ἀκρίβειαν
[53, 9]   μέγεθος καὶ τὸ δυσμεταχείριστον  τῶν   πραγμάτων φοβηθέντες ἀθυμήσητε, μήτ´ αὖ
[53, 4]   εὐεργεσιῶν ᾠκείωται καὶ τῇ κοινωνίᾳ  τῶν   πραγμάτων ὠχύρωται, ὥστε μήτε ἐπιθυμῆσαί
[53, 19]   μὲν σαφὲς οὐδεὶς ῥᾳδίως ἔξω  τῶν   πραττόντων αὐτὰ γιγνώσκει, πλεῖστοι δ´
[53, 1]   ἀρχαίου ἐποίησε, καὶ τοὺς φακέλους  τῶν   ῥάβδων τῷ Ἀγρίππᾳ συνάρχοντί οἱ
[53, 12]   ὅσα μετὰ τοῦτ´ ἐς τὴν  τῶν   Ῥωμαίων ἀρχὴν ἀφίκετο, τῷ ἀεὶ
[53, 12]   ἄλλ´ οὔτι γε καὶ ὑπὸ  τῶν   Ῥωμαίων ἤρχετο, ἀλλ´ αὐτόνομα
[53, 26]   πατρῴας ἀρχῆς, ἐπείπερ ἐς τὸν  τῶν   Ῥωμαίων κόσμον οἱ πλείους αὐτῶν
[53, 30]   τε τὸ θέατρον ἐν τῇ  τῶν   Ῥωμαίων πανηγύρει ἐσφέρεσθαι καὶ ἐς
[53, 26]   Αὔγουστος τοὺς μὲν ἀφηλικεστέρους  τῶν   στρατιωτῶν ἀφῆκε, καὶ πόλιν αὐτοῖς
[53, 16]   τὴν γνώμην αὐτοῦ ἀνηλίσκετο) καὶ  τῶν   στρατιωτῶν κρατῶν, αὐταρχήσειν ἔμελλε. τῆς
[53, 5]   φίλων δεήσεις, οὐ τὸ πλῆθος  τῶν   συνεστηκότων, οὐχ ἀπόνοια τῶν
[53, 29]   τὸ δὲ δὴ νόσημα οὐδενὶ  τῶν   συνήθων ὅμοιον ἐγίγνετο, ἀλλ´ ἐς
[53, 25]   αὐτῶν ἀρίστη τῆς γῆς  τῶν   τε δορυφόρων τισὶν ἐδόθη, καὶ
[53, 19]   πρὸς τὰ τῶν ἀεὶ κρατούντων  τῶν   τε παραδυναστευόντων σφίσι βουλήματα ὑποπτεύεται.
[53, 28]   ταμίας ἐκεῖνος δὲ ἀγορανόμος ἀπεδείχθησαν.  τῶν   τε ταμιευσόντων ἐν τοῖς ἔθνεσιν
[53, 30]   ἐς τὸ μέσον τῶν ἀρχόντων  τῶν   τελούντων αὐτὰ τίθεσθαι ἐκέλευσε. ~ταῦτα
[53, 15]   ἐστρατηγηκότων ἤδη δὲ καὶ ἐκ  τῶν   τεταμιευκότων καὶ ἄλλην τινὰ
[53, 18]   ὡς τὸ πολύ, πλὴν τῆς  τῶν   τιμητῶν, δίδονται, τοῖς δὲ δὴ
[53, 17]   γενόμεναι καὶ νῦν πλὴν τῆς  τῶν   τιμητῶν καθίστανται, διάγεται δὲ καὶ
[53, 33]   γάρ πως ἀεί τι πρὸ  τῶν   τοιούτων προσημαίνεσθαι, τότε μὲν λύκος
[53, 2]   ἀπήλλαξε, τά τε παλαιὰ συμβόλαια  τῶν   τῷ κοινῷ τι ὀφειλόντων ἔκαυσε.
[53, 33]   θανάτου τοῦ Μαρκέλλου ἔσχεν, ὅτι  τῶν   υἱέων αὐτῆς προετετίμητο· ἐς ἀμφίβολον
[53, 14]   τε τῶν ἐστρατηγηκότων καὶ ἐκ  τῶν   ὑπατευκότων ἄρχοντες ἀμφοτέρωσε πέμπεσθαι ἐνομίσθησαν.
[53, 13]   καὶ ὅσοι γε οὐκ ἐκ  τῶν   ὑπατευκότων εἰσί, καὶ ὀνομάζονται ἐπ´
[53, 13]   ἀντιστρατήγους τε ὀνομάζεσθαι, κἂν ἐκ  τῶν   ὑπατευκότων ὦσι, διέταξε. τῶν γὰρ
[53, 22]   ἕκαστον ὅσα ἀναγκαῖόν ἐστι μετὰ  τῶν   ὑπάτων, ἐφ´ ὧν ἐγένετο, μνημονεύεσθαι.
[53, 13]   σφᾶς προσειπών, τὸ δὲ δὴ  τῶν   ὑπάτων τοῖς ἑτέροις ὡς καὶ
[53, 14]   τῶν ὁμοίων σφίσιν καὶ  τῶν   ὑποδεεστέρων, τρεῖς δὲ οἱ ὑπατευκότες
[53, 22]   τινὰς ἑαυτοῦ ἀργυροῦς, πρός τε  τῶν   φίλων καὶ πρὸς δήμων τινῶν
[53, 25]   τε τοῦ καμάτου καὶ ἐκ  τῶν   φροντίδων νοσήσας ἐς Ταρράκωνα ἀνεχώρησε
[53, 29]   τινων καυθέντων, τό τε μέγιστον  τῶν   χειρῶν τοῖς ἀεὶ ἁλισκομένοις ἀποκοπτομένων,
[53, 16]   αὐτὸς Καῖσαρ, ἅτε καὶ  τῶν   χρημάτων κυριεύων (λόγῳ μὲν γὰρ
Recherches | Texte | Lecture | Liste du vocabulaire | Index inverse | Menu | Bibliotheca Classica Selecta (BCS)

 
UCL |FLTR |Itinera Electronica |Bibliotheca Classica Selecta (BCS) |
Responsable académique : Alain Meurant
Analyse, design et réalisation informatiques : B. Maroutaeff - J. Schumacher

Dernière mise à jour : 28/09/2006