Alphabétiquement     [«   »]
ἐρημία 1
ἐρρήθη 1
ἐρυμνοῖς 1
ἐς 67
ἔς 13
ἐσαγαγεῖν 1
ἐσαεὶ 1
Fréquences     [«    »]
53 δὴ
56
65 τῇ
67 ἐς
67 οἱ
73 τῆς
73 τοῖς
HODOI ELEKTRONIKAI
Du texte à l'hypertexte

DION CASSIUS, L'Histoire romaine, livre LIII

ἐς


Livre, Chap.
[53, 32]   ὡς ἕκαστα, ἀπεῖπε τὴν ὑπατείαν  ἐς   Ἀλβανὸν ἐλθών· ἐπεὶ γὰρ αὐτός,
[53, 33]   ὅτι τῶν υἱέων αὐτῆς προετετίμητο·  ἐς   ἀμφίβολον δ´ οὖν ὑποψία
[53, 23]   τιμαῖς οὔτε ἐς πλεονεξίαν οὔτε  ἐς   ἀπόλαυσιν ἰδίαν ἐχρῆτο, ἀλλ´ ἔς
[53, 28]   ἐν τοῖς ἔθνεσιν ἐπιλειπόντων ἐκληρώθησαν  ἐς   αὐτὰ πάντες οἱ μέχρι δέκα
[53, 17]   δὲ δὴ τῆς πολιτείας τέλους  ἐς   αὐτοὺς ἀνακειμένου οὐκ ἔστιν ὅπως
[53, 30]   καὶ τὰς προσόδους τὰς κοινὰς  ἐς   βιβλίον ἐσγράψας ἔδωκε, τῷ δ´
[53, 24]   γνωρίζοι ἑαυτόν, ἐπειδή τε ἐξηρνήσατο,  ἐς   γραμματεῖον τὴν ἄρνησιν αὐτοῦ ἐσέγραψεν,
[53, 22]   ἐγένετο, καὶ τί ἄν τις  ἐς   δανείσματα καὶ δωρεὰς τὰ
[53, 22]   καὶ ἐς τὴν Βρεττανίαν στρατεύσων,  ἐς   δὲ δὴ τὰς Γαλατίας ἐλθὼν
[53, 13]   τοῦ τι μοναρχικὸν φρονεῖν δοκεῖν,  ἐς   δέκα ἔτη τὴν ἀρχὴν τῶν
[53, 8]   πολλῶν ἅμα διαγόμενα καὶ μὴ  ἐς   ἕνα τινὰ ἀνηρτημένα διοικοῖτο. ~δι´
[53, 21]   πεντεκαίδεκα τοὺς κλήρῳ λαχόντας, συμβούλους  ἐς   ἑξάμηνον παρελάμβανεν, ὥστε δι´ αὐτῶν
[53, 10]   ἔς τε πολέμους πολλοὺς καὶ  ἐς   κινδύνους μεγάλους αὖθις ἐμβαλεῖτε. ~τοιαῦτα
[53, 24]   καὶ ἐκεῖνον μὲν ἐκδιδάξειν οὐκ  ἐς   μακρὰν ἔμελλε τὸ μὴ ὑπὲρ
[53, 33]   εἷς γέ τις αὐτῶν οὐδ´  ἐς   μειράκιά πω τελῶν ὅμως ἦρξεν.
[53, 29]   τῆς Αἰγύπτου ἄρχων ἐπεστράτευσε. καὶ  ἐς   μὲν ὄψιν οὐδεὶς αὐτῷ τήν
[53, 14]   καὶ οἷς οὐκ ἔξεστι τοῦτο,  ἐς   μὲν τὰ τοῦ δήμου τῆς
[53, 22]   καὶ πρὸς δήμων τινῶν γεγονότας,  ἐς   νόμισμα κατέκοψε τοῦ δὴ καὶ
[53, 19]   αὐτοῖς καὶ τῆς ἐμῆς δοξασίας,  ἐς   ὅσον ἐνδέχεται, ἐν οἷς ἄλλο
[53, 18]   μηδενὶ τῶν πάλαι Ῥωμαίων  ἐς   πάντα ἄντικρυς ἐδόθη, προσεκτήσαντο, ὑφ´
[53, 16]   μηκέτ´ ἐς τακτὸν χρόνον ἀλλ´  ἐς   πάντα καθάπαξ τὸν βίον ἀποδεικνύμενοι,
[53, 15]   τὰ προστεταγμένα σφίσιν ἀναλίσκοντας ὀνομάζομεν)  ἐς   πάντα ὁμοίως τὰ ἔθνη, τά
[53, 25]   ἐν πάσῃ τῇ ἀρχῇ αὐτοῦ  ἐς   πάντα τὰ θέατρα ἐδόθη· τόν
[53, 5]   ἀλλ´ ἐπέδωκα ἀφειδῶς ὑμῖν ἐμαυτὸν  ἐς   πάντα τὰ περιεστηκότα, καὶ ἔπραξα
[53, 18]   ἀλλ´ ἔς τε τιμὴν καὶ  ἐς   παραίνεσιν, ἵν´ αὐτοί τε τοὺς
[53, 21]   ἐσέφερε μὲν γάρ τινα καὶ  ἐς   πᾶσαν τὴν γερουσίαν, βέλτιον μέντοι
[53, 23]   τε παρ´ αὐτοῦ τιμαῖς οὔτε  ἐς   πλεονεξίαν οὔτε ἐς ἀπόλαυσιν ἰδίαν
[53, 0]   τῆς καταστάσεως τῶν ἀρχόντων τῶν  ἐς   τὰ ἔθνη πεμπομένων. δ. Ὡς
[53, 15]   οὕτω γίγνεται· πέμπονται δὲ καὶ  ἐς   τὰ ἕτερα, τὰ τοῦ τε
[53, 31]   τε γὰρ ἠπίστατο προσφιλῆ σφισιν  ἐς   τὰ μάλιστα αὐτὸν ὄντα, καὶ
[53, 15]   τείχη μόνα τοὺς δὲ καὶ  ἐς   τὰ ξενικὰ ἀποστέλλει, ὥσπερ τότε
[53, 7]   τε τὸ κοινὸν εὐεργετημάτων καὶ  ἐς   τὰ οἰκεῖα σεμνολογημάτων ἡμῖν ὄντων
[53, 15]   αὐτὸς αὐτοκράτωρ τοὺς μὲν  ἐς   τὰ πολιτικὰ τείχη μόνα τοὺς
[53, 16]   μετὰ ταῦτα αὐτοκράτορες, καίτοι μηκέτ´  ἐς   τακτὸν χρόνον ἀλλ´ ἐς πάντα
[53, 25]   καὶ ἐκ τῶν φροντίδων νοσήσας  ἐς   Ταρράκωνα ἀνεχώρησε καὶ ἐκεῖ ἠρρώστει·
[53, 21]   βασιλέων ἐχρημάτιζεν, τε δῆμος  ἐς   τὰς ἀρχαιρεσίας καὶ τὸ πλῆθος
[53, 23]   καὶ τὰ ἔργα ὅσα ἐπεποιήκει  ἐς   τὰς πυραμίδας ἐσέγραψε. κατηγορήθη τε
[53, 33]   ἐφ´ οἷς ἀντενεκάλουν ἀλλήλοις ἀφίκοντο,  ἐς   τὴν βουλὴν αὐτοὺς ἐσήγαγε, καὶ
[53, 25]   θέατρα ἐδόθη· τόν τε Αὔγουστον  ἐς   τὴν Βρεττανίαν, ἐπειδὴ μὴ ἠθέλησαν
[53, 22]   καὶ ἐξώρμησε μὲν ὡς καὶ  ἐς   τὴν Βρεττανίαν στρατεύσων, ἐς δὲ
[53, 17]   καὶ τοὺς μὲν καταλέγουσι καὶ  ἐς   τὴν ἱππάδα καὶ ἐς τὸ
[53, 29]   τῶν συνήθων ὅμοιον ἐγίγνετο, ἀλλ´  ἐς   τὴν κεφαλὴν ἐνσκῆψαν ἐξήραινεν αὐτήν,
[53, 31]   τινα ἱππέα γυναῖκά τε ἐπιφανῆ  ἐς   τὴν ὀρχήστραν ἐσαγαγεῖν, ὅμως τὴν
[53, 13]   τῆς ἡγεμονίας κοσμήματα, ὅταν τε  ἐς   τὴν προστεταγμένην σφίσι χώραν ἐσέλθωσιν,
[53, 28]   ἔτ´ αὐτῷ ἐψηφίσθη, ἀφικομένῳ δὲ  ἐς   τὴν Ῥώμην ἄλλα τινὰ ἐπί
[53, 32]   εὐθὺς ἐξώρμησεν, οὐ μέντοι καὶ  ἐς   τὴν Συρίαν ἀφίκετο, ἀλλ´ ἔτι
[53, 32]   τῷ Ἀγρίππᾳ διὰ τοῦτ´ ἔχοντα,  ἐς   τὴν Συρίαν εὐθὺς τὸν Ἀγρίππαν,
[53, 12]   καὶ αὐτῶν ὅσα μετὰ τοῦτ´  ἐς   τὴν τῶν Ῥωμαίων ἀρχὴν ἀφίκετο,
[53, 26]   αὐτοῦ τὴν ἀρχὴν ἐπέτρεψεν, ἀλλ´  ἐς   τὴν ὑπήκοον ἐσήγαγε, καὶ οὕτω
[53, 26]   τινας μετελθών, ὅτι Ῥωμαίους ἄνδρας  ἐς   τὴν χώραν σφῶν κατὰ τὴν
[53, 17]   καὶ ἐς τὴν ἱππάδα καὶ  ἐς   τὸ βουλευτικόν, τοὺς δὲ καὶ
[53, 21]   ἀλλ´ ἔστι μὲν καὶ  ἐς   τὸ δημόσιον προεξετίθει, ὅπως, ἄν
[53, 30]   τῶν Ῥωμαίων πανηγύρει ἐσφέρεσθαι καὶ  ἐς   τὸ μέσον τῶν ἀρχόντων τῶν
[53, 30]   ἔθαψεν, ἐπαινέσας ὥσπερ εἴθιστο, καὶ  ἐς   τὸ μνημεῖον ᾠκοδομεῖτο κατέθετο,
[53, 31]   σωθεὶς τὰς διαθήκας ἐσήνεγκε μὲν  ἐς   τὸ συνέδριον καὶ ἀναλέξασθαι ἠθέλησεν,
[53, 23]   τε τὸ αὐτῷ ἐκείνῳ καὶ  ἐς   τὸ τῷ δημοσίῳ συμφέρον)
[53, 23]   πολλὰ μὲν γὰρ καὶ μάταια  ἐς   τὸν Αὔγουστον ἀπελήρει, πολλὰ δὲ
[53, 17]   τὸ τῆς γερουσίας κράτος πᾶν  ἐς   τὸν Αὔγουστον μετέστη, καὶ ἀπ´
[53, 19]   ἔς τε τὴν βουλὴν καὶ  ἐς   τὸν δῆμον πάντα, καὶ εἰ
[53, 26]   ἀντὶ τῆς πατρῴας ἀρχῆς, ἐπείπερ  ἐς   τὸν τῶν Ῥωμαίων κόσμον οἱ
[53, 17]   δημαρχεῖν μὲν γάρ, ἅτε καὶ  ἐς   τοὺς εὐπατρίδας πάντως τελοῦντες, οὐχ
[53, 25]   ἔς τε τοὺς φίλους καὶ  ἐς   τοὺς συμμάχους τοῦ δήμου ἀνεγράφη,
[53, 5]   δὲ εἱμαρμένη τις, ὡς ἔοικεν,  ἐς   τοῦτο προήγαγεν ὑμᾶς ὥστε καὶ
[53, 30]   καίτοι τὸν Μάρκελλον πάντων προκριθήσεσθαι  ἐς   τοῦτο προσδοκώντων, διαλεχθεὶς δέ τινα
[53, 11]   τε δεόμενοι καὶ πάντα τὰ  ἐς   τοῦτο φέροντα ἐπιλέγοντες, μέχρις οὗ
[53, 1]   οὐκ οἶδα· τὸν γὰρ Ἀγρίππαν  ἐς   ὑπερβολὴν ἐτίμα· ἀμέλει τήν τε
[53, 25]   ἐπὶ τοῖς ἐρυμνοῖς ἐπαιρόμενοι, μήτε  ἐς   χεῖρας διά τε τὸ τῷ
Recherches | Texte | Lecture | Liste du vocabulaire | Index inverse | Menu | Bibliotheca Classica Selecta (BCS)

 
UCL |FLTR |Itinera Electronica |Bibliotheca Classica Selecta (BCS) |
Responsable académique : Alain Meurant
Analyse, design et réalisation informatiques : B. Maroutaeff - J. Schumacher

Dernière mise à jour : 28/09/2006