HODOI ELEKTRONIKAI
Du texte à l'hypertexte

DION CASSIUS, L'Histoire romaine, livre LIII

τεTexte grec :

[53,2] ὁ δ´ οὖν Καῖσαρ ἔς τε τὰς θεωρίας ἐκ τῶν ἰδίων δῆθεν ἀνήλισκε, καὶ ἐπειδὴ χρημάτων τῷ δημοσίῳ ἐδέησεν, ἐδανείσατό τινα καὶ ἔδωκεν αὐτῷ, πρός τε τὴν διοίκησίν σφων δύο κατ´ ἔτος ἐκ τῶν ἐστρατηγηκότων αἱρεῖσθαι ἐκέλευσε. καὶ τῷ πλήθει τετραπλάσιον τὸν σῖτον ἔνειμε, βουλευταῖς τέ τισι χρήματα ἐχαρίσατο· οὕτω γὰρ δὴ πολλοί σφων πένητες ἐγεγόνεσαν ὥστε μηδ´ ἀγορανομῆσαί τινα διὰ τὸ μέγεθος τῶν ἀναλωμάτων ἐθελῆσαι, ἀλλὰ τά τε ἄλλα καὶ τὰ δικαστήρια τὰ τῇ ἀγορανομίᾳ προσήκοντα τοῖς στρατηγοῖς, καθάπερ εἴθιστο, τὰ μὲν μείζω τῷ ἀστυνόμῳ τὰ δὲ ἕτερα τῷ ξενικῷ προσταχθῆναι. πρὸς δὲ δὴ τούτοις τὸν ἀστυνόμον αὐτὸς ἀπέδειξεν· ὃ καὶ αὖθις πολλάκις ἐποίησε. καὶ τὰς ἐγγύας τὰς πρὸς τὸ δημόσιον πρὸ τῆς πρὸς τῷ Ἀκτίῳ μάχης γενομένας, πλὴν τῶν περὶ τὰ οἰκοδομήματα, ἀπήλλαξε, τά τε παλαιὰ συμβόλαια τῶν τῷ κοινῷ τι ὀφειλόντων ἔκαυσε. καὶ τὰ μὲν ἱερὰ τὰ Αἰγύπτια οὐκ ἐσεδέξατο εἴσω τοῦ πωμηρίου, τῶν δὲ δὴ ναῶν πρόνοιαν ἐποιήσατο· τοὺς μὲν γὰρ ὑπ´ ἰδιωτῶν τινων γεγενημένους τοῖς τε παισὶν αὐτῶν καὶ τοῖς ἐκγόνοις, εἴγε τινὲς περιῆσαν, ἐπισκευάσαι ἐκέλευσε, τοὺς δὲ λοιποὺς αὐτὸς ἀνεκτήσατο. οὐ μέντοι καὶ τὴν δόξαν τῆς οἰκοδομήσεώς σφων ἐσφετερίσατο, ἀλλ´ ἀπέδωκεν αὐτοῖς τοῖς κατασκευάσασιν αὐτούς. ἐπειδή τε πολλὰ πάνυ κατά τε τὰς στάσεις κἀν τοῖς πολέμοις, ἄλλως τε καὶ ἐν τῇ τοῦ Ἀντωνίου τοῦ τε Λεπίδου συναρχίᾳ, καὶ ἀνόμως καὶ ἀδίκως ἐτετάχει, πάντα αὐτὰ δι´ ἑνὸς προγράμματος κατέλυσεν, ὅρον τὴν ἕκτην αὑτοῦ ὑπατείαν προθείς. εὐδοκιμῶν τε οὖν ἐπὶ τούτοις καὶ ἐπαινούμενος ἐπεθύμησε καὶ ἑτέραν τινὰ μεγαλοψυχίαν διαδείξασθαι, ὅπως καὶ ἐκ τοῦ τοιούτου μᾶλλον τιμηθείη, καὶ παρ´ ἑκόντων δὴ τῶν ἀνθρώπων τὴν μοναρχίαν βεβαιώσασθαι τοῦ μὴ δοκεῖν ἄκοντας αὐτοὺς βεβιάσθαι. κἀκ τούτου τοὺς μάλιστα ἐπιτηδείους οἱ τῶν βουλευτῶν παρασκευάσας ἔς τε τὴν γερουσίαν ἐσῆλθεν ἕβδομον ὑπατεύων, καὶ ἀνέγνω τοιάδε·

Traduction française :

[53,2] César donna ces spectacles à ses frais, et, comme le trésor public manquait d'argent, il emprunta une certaine somme et lui en fit don : il ordonna, en outre, que deux anciens préteurs seraient, chaque année, préposés à son administration. Il quadrupla la quantité de blé distribuée au peuple et fit des largesses en argent à plusieurs sénateurs ; car beaucoup étaient devenus tellement pauvres qu'aucun d'eux ne voulait être édile à cause de la grandeur des dépenses, et que non seulement leurs autres fonctions, mais encore les jugements du ressort de l'édilité étaient, suivant la coutume, attribués, les plus importants au préteur urbain, les autres au préteur étranger. En outre, il nomma lui-même le préteur urbain, chose qu'il fit plusieurs fois dans la suite. Il annula les obligations contractées envers le trésor public avant la bataille d'Actium, excepté celles qui étaient relatives aux édifices, et il brûla les anciens registres de dettes envers l'État. Il n'admit pas dans l'enceinte du Pomérium les cérémonies égyptiennes; d'ailleurs il s'occupa des temples : ceux qui avaient été bâtis par des particuliers, il ordonna à leurs enfants et à leurs descendants, quand il en existait encore, de les réparer, et rétablit lui-même les autres. Malgré cela, il ne s'attribua pas la gloire de leur reconstruction, et la rendit à ceux qui les avaient bâtis. Les séditions et les guerres civiles, surtout pendant qu'il gouvernait avec Antoine et Lépidus, avaient donné naissance à une foule d'illégalités et d'injustices; il les abrogea toutes par un seul édit, leur assignant pour terme son sixième consulat. Cette conduite, qui lui valut de la gloire et des éloges, lui inspira le désir de montrer d'une autre manière encore sa grandeur d'âme, tant pour être par là encore plus honoré, que pour affermir son pouvoir monarchique par le consentement des citoyens en paraissant ne pas le leur imposer malgré eux par la violence. Dans ce dessein, après s'être entendu avec ceux des sénateurs qui étaient le plus favorablement disposés à son égard, il vint au sénat, étant consul pour la septième fois, et y lut ce qui suit :

Recherches | Texte | Lecture | Liste du vocabulaire | Index inverse | Menu | Bibliotheca Classica Selecta (BCS)

 
UCL |FLTR |Itinera Electronica |Bibliotheca Classica Selecta (BCS) |
Responsable académique : Alain Meurant
Analyse, design et réalisation informatiques : B. Maroutaeff - J. Schumacher

Dernière mise à jour : 28/09/2006