HODOI ELEKTRONIKAI
Du texte à l'hypertexte

DION CASSIUS, L'Histoire romaine, livre LIII

οἱTexte grec :

[53,14] οὕτω μὲν καὶ ἐπὶ τούτοις ἔκ τε τῶν ἐστρατηγηκότων καὶ ἐκ τῶν ὑπατευκότων ἄρχοντες ἀμφοτέρωσε πέμπεσθαι ἐνομίσθησαν. καὶ αὐτῶν ὁ μὲν αὐτοκράτωρ ὅποι τέ τινα καὶ ὁπότε ἤθελεν ἔστελλε, καὶ πολλοὶ καὶ στρατηγοῦντες καὶ ὑπατεύοντες ἡγεμονίας ἐθνῶν ἔσχον, ὃ καὶ νῦν ἔστιν ὅτε γίγνεται· τῇ δὲ δὴ βουλῇ ἰδίᾳ μὲν τοῖς τε ὑπατευκόσι τήν τε Ἀφρικὴν καὶ τὴν Ἀσίαν καὶ τοῖς ἐστρατηγηκόσι τὰ λοιπὰ πάντα ἀπένειμε, κοινῇ δὲ δὴ πᾶσιν αὐτοῖς ἀπηγόρευσε μηδένα πρὸ πέντε ἐτῶν μετὰ τὸ ἐν τῇ πόλει ἄρξαι κληροῦσθαι. καὶ χρόνῳ μέν τινι πάντες οἱ τοιοῦτοι, εἰ καὶ πλείους τῶν ἐθνῶν ἦσαν, ἐλάγχανον αὐτά· ὕστερον δέ, ἐπειδή τινες αὐτῶν οὐ καλῶς ἦρχον, τῷ αὐτοκράτορι καὶ ἐκεῖνοι προσετέθησαν, καὶ οὕτω καὶ τούτοις αὐτὸς τρόπον τινὰ τὰς ἡγεμονίας δίδωσιν. ἰσαρίθμους τε γὰρ τοῖς ἔθνεσι, καὶ οὓς ἂν ἐθελήσῃ, κληροῦσθαι κελεύει. αἱρετούς τέ τινες καὶ ἐκεῖσε ἔπεμψαν, καὶ ἐπὶ πλείω ἐνιαυτοῦ χρόνον ἔστιν οἷς ἄρξαι ἐπέτρεψαν· καί τινες καὶ ἱππεῦσιν ἀντὶ τῶν βουλευτῶν ἔθνη τινὰ προσέταξαν. ταῦτα μὲν οὕτω τότε περὶ τοὺς βουλευτὰς τούς γε καὶ θανατοῦν τοὺς ἀρχομένους ἐξουσίαν ἔχοντας ἐνομίσθη. πέμπονται γὰρ καὶ οἷς οὐκ ἔξεστι τοῦτο, ἐς μὲν τὰ τοῦ δήμου τῆς τε βουλῆς λεγόμενα ἔθνη οἵ τε ταμιεύοντες, οὓς ἂν ὁ κλῆρος ἀποδείξῃ, καὶ οἱ παρεδρεύοντες τοῖς τὸ κῦρος τῆς ἀρχῆς ἔχουσιν. οὕτω γὰρ ἂν ὀρθῶς αὐτούς, οὐ πρὸς τὸ ὄνομα ἀλλὰ πρὸς τὴν πρᾶξιν, ὥσπερ εἶπον, καλέσαιμι, ἐπεὶ οἵ γε ἄλλοι πρεσβευτὰς καὶ τούτους ἑλληνίζοντες ὀνομάζουσι. καὶ περὶ μὲν τῆς ἐπικλήσεως ταύτης ἀρκούντως ἐν τοῖς ἄνω λόγοις εἴρηται, τοὺς δὲ δὴ παρέδρους αὐτὸς ἑαυτῷ ἕκαστος αἱρεῖται, ἕνα μὲν οἱ ἐστρατηγηκότες ἐκ τῶν ὁμοίων σφίσιν ἢ καὶ τῶν ὑποδεεστέρων, τρεῖς δὲ οἱ ὑπατευκότες καὶ ἐκ τῶν ὁμοτίμων, οὓς ἂν καὶ ὁ αὐτοκράτωρ δοκιμάσῃ. ἐκαινοτομήθη μὲν γάρ τι καὶ κατὰ τούτους, ἀλλ´ ἐπειδὴ ταχὺ ἐπαύσατο, ἀρκέσει τότε αὐτὸ λεχθῆναι.

Traduction française :

[53,14] Tels furent les règlements et les conditions établies pour l'envoi, des deux parts, de gouverneurs pris parmi les anciens préteurs et les anciens consuls. L'empereur les envoyait, où et quand il voulait; beaucoup même de préteurs et de consuls en charge obtinrent des gouvernements de provinces, ce qui aujourd'hui a encore lieu parfois. Il attribua au sénat, et en particulier aux consulaires, l'Afrique et l'Asie ; les autres provinces à ceux qui avaient été préteurs ; à tous, il fit la défense commune de tirer au sort aucun gouvernement avant cinq ans écoulés depuis l'exercice d'une magistrature urbaine. Quelquefois tous les magistrats dans ces conditions, bien que leur nombre fùt plus grand que celui des provinces, les tiraient néanmoins au sort; plus tard, comme quelques-uns d'entre eux gouvernaient mal, leurs provinces furent ajoutées à celles de l'empereur, et de cette façon, c'est, en quelque sorte, lui qui leur donne leurs gouvernements; car il admet à tirer au sort un nombre de magistrats égal à celui des provinces, et ceux qu'il veut. Quelques empereurs envoyèrent des magistrats de leur choix, même dans ces provinces, et parfois leur laissèrent leur gouvernement plus d'une année ; quelques-uns aussi confièrent des provinces à des chevaliers en place de sénateurs. Voilà ce qui fut alors réglé pour les sénateurs ayant droit de vie et de mort sur leurs administrés. Dans les provinces dites du peuple et du sénat, ce sont des magistrats n'ayant pas ce pouvoir qu'on envoie, tels que les questeurs nommés par le sort et les assesseurs des grands magistrats. Je puis justement les appeler ainsi en raison, non pas de leur nom, mais en raison de leur fonction, ainsi que je l'ai dit, puisque les autres leur donnent en grec le nom de g-presbeutai (légats). J'ai suffisamment parlé plus haut de cette appellation. Quant aux assesseurs, chaque magistrat se choisit lui-même les siens ; les préteurs, un de leur ordre ou d'un ordre inférieur, et les consulaires trois parmi les personnages du même rang, avec l'approbation de l'empereur. Il y eut bien à leur sujet quelques innovations, mais, comme elles cessèrent promptement, il suffira d'en parler selon l'occasion.

Recherches | Texte | Lecture | Liste du vocabulaire | Index inverse | Menu | Bibliotheca Classica Selecta (BCS)

 
UCL |FLTR |Itinera Electronica |Bibliotheca Classica Selecta (BCS) |
Responsable académique : Alain Meurant
Analyse, design et réalisation informatiques : B. Maroutaeff - J. Schumacher

Dernière mise à jour : 28/09/2006