HODOI ELEKTRONIKAI
Du texte à l'hypertexte

Denys d'Halicarnasse, Les Antiquités romaines, livre VIII (avec trad. française)

Index inverse (ordre alphabétique inverse)


ς  =  2369 formes différentes pour 6835 occurrences

α   β   γ   δ   ε   ζ   η   θ   ι   κ   λ   μ   ν   ξ   ο   π   ρ   ς   τ   υ   φ   χ   ψ   ω   

Fréquences d'attestations & formes
1 ἐᾷς
11 ὃς
14 ἃς
5 Ὡς
177 ὡς
19 ἧς
8 αἷς
1 βεβαίας
4 δικαίας
2 σημαίας
1 γενναίας
1 βλάβας
1 διαλλαγαῖς
1 πληγαῖς
3 στρατηγίας
1 ὀλίγας
1 μέγας
8 ὁμολογίας
1 στρατολογίας
1 δημαγωγίας
5 ἰδίας
7 παῖδας
1 ἱκέτιδας
1 πολίτιδας
1 καλάνδας
1 σπονδαῖς
1 πόδας
2 ἐλπίδας
3 πατρίδας
1 ἐπήλυδας
3 συμμαχίδας
1 θεοβλαβείας
3 εὐσεβείας
2 πρεσβείας
3 αὐθαδείας
1 εὐπαθείας
1 συμπαθείας
1 βοηθείας
1 ἐπιεικείας
1 οἰκείας
2 λείας
4 ἀσφαλείας
5 ὠφελείας
2 βασιλείας
1 λιτανείας
1 ἐπιφανείας
1 θεραπείας
2 ἀνδρείας
1 ἱερείας
1 δωρεαῖς
5 ὑπατείας
3 στρατείας
1 ἐπιστρατείας
1 ἱκετείας
3 πολιτείας
3 ἰσοπολιτείας
1 ὀττείας
1 ἀγαθαῖς
2 πέπονθας
1 ἐλήλυθας
1 ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΑΣ
1 παρεσκεύακας
1 κακίας
1 κλίμακας
12 γυναῖκας
1 δέδρακας
3 χάρακας
2 ἀνάγκας
10 δίκας
1 ἀπολώλεκας
1 νενίκηκας
1 κεκόσμηκας
1 πεποίηκας
3 συνθήκας
1 φιλονεικίας
3 ἡλικίας
9 Ἕρνικας
1 δέδοικας
1 ἀποικίας
5 οἰκίας
1 πολιορκίας
1 ἀντιπαρεστρατοπέδευκας
2 ἔδωκας
1 ἀποδέδωκας
1 σέσωκας
1 ἴλας
1 ὕλας
1 φαύλας
6 μεγάλας
1 Σικελίας
1 ἀναστείλας
1 ἐπιστείλας
1 ἀθλίας
2 δειλίας
1 ἀπειλαῖς
1 Κλοιλίας
14 φιλίας
1 ἀγκύλας
1 Ποπλικόλας
1 ποικίλας
9 ἄλλας
1 ἀλλήλας
1 Βοίλλας
4 πολλαῖς
1 βολαῖς
1 ἀποστολαῖς
1 ἀσχολίας
1 πέλας
12 πύλας
1 ἐπιβουλαῖς
1 ἐμαῖς
2 πολεμίας
1 ἐρημίας
2 τιμαῖς
1 κόμας
1 λύμας
1 ἀτολμίας
1 εὐτολμίας
1 γνώμας
1 μνήμας
1 διανομαῖς
3 παρανομίας
2 προνομαῖς
2 καταδρομαῖς
4 προθυμίας
2 ἀγῶνας
1 κεναῖς
1 ἐκείνας
1 ἀναμείνας
3 ἀποκτείνας
1 Ἕλληνας
1 οὐθένας
1 παιᾶνας
2 ὑπέμεινας
3 ἐρινύας
7 τινας
1 μόνας
1 ἐμπιμπραμένας
7 ἡγεμόνας
1 καθημένας
1 εὑρημένας
1 καθεζομένας
1 αἰκιζομένας
1 ἀνακλαιομένας
1 ὀφειλομένας
1 βουλομένας
1 γενομένας
1 γινομένας
1 ἀμυνομένας
1 ἐπιπεμπομένας
1 στερομένας
1 συμβησομένας
1 δοθησομένας
2 πορευομένας
1 καλουμένας
1 δαπανωμένας
1 μείζονας
2 δαίμονας
1 κακοδαίμονας
8 ἡγεμονίας
1 γείτονας
2 κρείττονας
1 δαπάνας
1 Καρίνας
1 κρίνας
1 φιλοφροσύνας
3 τίνας
1 αὐχένας
1 φωναῖς
3 δόξας
1 ὑποδείξας
2 παραθήξας
1 φυλάξας
1 ἁμάξας
1 πράξας
1 διαρρήξας
1 ἐπιρράξας
1 τάξας
1 οἵας
1 ἀνοίας
1 ἀγνοίας
5 εὐνοίας
1 ποίας
2 ἅπας
1 φιλανθρωπίας
2 ὥρας
1 μακαρίας
1 γέρας
25 ἄνδρας
1 ἐλευθερίας
2 διαφθείρας
1 κείρας
1 Οὐαλερίας
5 πείρας
3 σπείρας
7 χεῖρας
2 ἱκετηρίας
3 σωτηρίας
1 ἀθρόας
1 ἐλευθέρας
2 ἔχθρας
4 ἑταιρίας
2 ἐμπειρίας
2 πολυχειρίας
1 διμοιρίας
4 κέρας
2 ἄκρας
11 ἡμέρας
2 κατηγορίας
2 αὐτοκράτορας
1 ἱστορίας
1 συμφοραῖς
2 πέρας
1 ἐπάρας
1 ἀπῆρας
1 ἑσπέρας
5 ἑτέρας
1 μετρίας
1 ὑμετέρας
1 ἡμετέρας
1 σφετέρας
1 ἀλλοτρίας
6 προτέρας
1 κουφοτέρας
1 πέτρας
1 ἐπικουρίας
1 Οὐετουρίας
1 πυραῖς
2 μάρτυρας
21 χώρας
2 μωρίας
7 τιμωρίας
1 φρυκτωρίας
1 ἐάσας
4 ὅσας
1 ἐργασίας
1 ἀπήλασας
1 ἐπισημασίας
2 διχοστασίας
1 σπουδάσας
4 εὐεργεσίας
1 δείσας
1 ἐπιτηδεύσας
1 ἀπολυθείσας
5 ἱκεσίας
8 κελεύσας
1 προνομεύσας
1 ἐπιτροπεύσας
1 καθιερεύσας
3 ἀρχαιρεσίας
1 ὑποπτεύσας
4 ἐκκλησίας
1 ἐκόσμησας
2 ἐποίησας
1 διαπορθήσας
1 ἀναγκάσας
1 νικήσας
1 διαλύσας
2 παρακαλέσας
2 συγκαλέσας
1 καταλύσας
1 ἀπειλήσας
1 διαμελλήσας
1 διολέσας
1 ἐκκομίσας
3 ἐπαινέσας
1 ἀγούσας
1 ἰδούσας
2 προδοσίας
1 παθούσας
1 συνιούσας
1 ἐξιούσας
1 προσιούσας
1 ἀκούσας
1 Ἀκούσας
1 προσηκούσας
1 ἁλούσας
4 δημοσίας
1 διαμενούσας
1 στενούσας
2 ἀσχημονούσας
1 σκεπούσας
1 φερούσας
1 κρατούσας
1 ὑπαρχούσας
1 πασχούσας
1 κατασχούσας
4 πάσας
2 ἁπάσας
2 διαρπάσας
1 ὑπερασπίσας
1 ὁρίσας
1 συνελευθερώσας
1 καθιερώσας
1 ἐπιχειρήσας
1 φράσας
1 κοινωνησάσας
1 κρατήσας
1 ἐξετάσας
11 ἀναστήσας
1 πλουτίσας
1 παρασκευάσας
7 θυσίας
4 ἐξουσίας
1 αἰχμαλωσίας
1 ἄτας
67 ταῖς
13 αὐταῖς
9 αἰτίας
3 τοιαύτας
3 τραυματίας
3 ἀριστοκρατίας
1 τοσαύτας
1 Ταύτας
4 ταύτας
1 εὐεργέτας
1 ἐσθῆτας
1 εἰωθότας
1 Ἀλβιήτας
1 ἰδιώτας
5 χάριτας
1 Ἀντιάτας
1 δεδρακότας
1 βεβηκότας
1 κεκμηκότας
1 ἀπειρηκότας
1 καταρράκτας
1 προδεδωκότας
9 πολίτας
1 ἀκμῆτας
5 ὄντας
1 προσενέγκαντας
1 νείμαντας
1 εἴξαντας
2 ἄρξαντας
13 ἅπαντας
1 ἀπολαύσαντας
1 παρακινδυνεύσαντας
1 ποιήσαντας
1 νομίσαντας
1 ὑβρίσαντας
3 δράσαντας
1 εὐπορήσαντας
1 κρατήσαντας
2 ἐπιτρέψαντας
1 λαβόντας
1 καταβάντας
1 παθόντας
1 ῥηθέντας
1 ἐξαπατηθέντας
1 ἡμιθνῆτας
1 ἐλθόντας
1 προσελθόντας
1 σκεδασθέντας
1 προχειρισθέντας
1 προσθέντας
1 προσληφθέντας
1 πεμφθέντας
1 ταχθέντας
1 ἐξελεγχθέντας
1 χειρωθέντας
1 ἐξιόντας
2 ἀπιόντας
6 ἐπιόντας
1 ἀνδριάντας
2 εἰσιόντας
1 προσιόντας
1 κατιόντας
1 μετιόντας
1 νικῶντας
1 ἐκβαλόντας
1 ἀποβαλόντας
1 διαγνόντας
1 ὁριοῦντας
1 ἄκοντας
1 ἥκοντας
1 ἀδικοῦντας
1 κατοικοῦντας
1 προσήκοντας
1 δηλοῦντας
1 νέμοντας
1 ἐπιβαίνοντας
1 προτείνοντας
1 κάμνοντας
1 φθονοῦντας
1 ἀδημονοῦντας
1 τυγχάνοντας
1 ἀποτυγχάνοντας
1 ἥξοντας
1 εὐδοξοῦντας
1 ὑπακούοντας
1 θεράποντας
1 ὑστεροῦντας
2 φέροντας
4 χωροῦντας
1 ἀναστρατοπεδεύσοντας
1 ἀξιώσοντας
1 ἀγανακτοῦντας
1 καταστρέφοντας
5 ἔχοντας
1 ἄρχοντας
1 μετέχοντας
1 ἀτυχοῦντας
1 προπέμψοντας
7 πάντας
1 φύντας
1 καταγραφέντας
1 ἱεροφάντας
1 ἐκλελοιπότας
1 ἑορταῖς
5 ἑστίας
2 ἡδίστας
1 καλλίστας
2 κρατίστας
1 ἐπιφανεστάτας
1 προσηνεστάτας
1 τιμιωτάτας
1 ὠφελιμωτάτας
1 ἐχυρωτάτας
1 πρεσβευταῖς
1 γραφαῖς
1 ἐπιγραφαῖς
1 παιδοτροφίας
2 συμμαχίας
4 τειχομαχίας
2 λόγχας
2 εὐχαῖς
1 ἐκχέας
4 μάχας
2 ἀρχαῖς
3 τύχας
9 κληρουχίας
1 ἡσυχίας
2 εὐτυχίας
1 ὀψίας
1 διακόψας
1 ἐκπέμψας
4 ὑποψίας
1 γράψας
1 ἀναστρέψας
1 ἐπιστρέψας
1 ἥρωας
1 ἀσεβὲς
1 εὐσεβὲς
2 εὐσεβὴς
2 εὐσεβής
3 ἀμοιβὰς
2 ἀμοιβάς
1 ἀκριβὲς
1 ἀκριβῶς
1 τριβῆς
1 διατριβάς
1 ὑπολάβῃς
14 γῆς
1 Γῆς
1 περικατεαγώς
1 διαλλαγῆς
1 διαλλαγάς
2 διαλλαγὰς
1 ἀπαλλαγῆς
1 ἁρπαγῆς
1 ἁρπαγὰς
1 ἐπιταγὰς
1 λοχαγὸς
3 ἐγγὺς
1 ἀφεγγὴς
1 πληγάς
2 πληγὰς
4 στρατηγός
7 στρατηγὸς
11 ὀργῆς
1 ἀργὸς
2 ὀργὰς
1 συνεργὸς
5 φυγῆς
2 φυγὰς
1 φυγάς
1 καταφυγὰς
1 δημαγωγός
1 ἐπαγωγὰς
1 ἐπαγωγὸς
1 καταγωγὰς
1 οἰμωγὰς
2 οἰμωγῆς
2 δός
1 δίς
1 δὸς
1 ὁδὸς
1 δὺς
1 αἰδὼς
1 εἰδὼς
1 εἰδώς
1 ἀηδῶς
1 παιδὸς
1 περιίδῃς
2 σπονδὰς
194 εἰς
1 Εἰς
4 εἷς
1 Εἷς
1 εὐσεβεῖς
1 καταρραγεὶς
1 φάλαγγες
3 ἀδεῶς
2 αὔθαδες
1 παῖδες
1 ἱκέτιδες
5 οὐδεὶς
2 οὐδείς
1 σποράδες
1 ἀνηλεεῖς
1 θεός
1 θεὸς
1 διαθεὶς
1 συμπαθεῖς
1 δεηθεὶς
1 ἀδικηθείς
1 διαβληθεὶς
1 βουληθεὶς
1 τιμηθεὶς
1 ἐνθυμηθείς
1 καταπονηθεὶς
1 σύνηθες
1 διανοηθεὶς
1 ἀποστερηθείς
2 ἐρωτηθεὶς
1 ἐπιτιθεὶς
2 ἦλθες
1 ἀπῆλθες
1 οὐθείς
5 οὐθεὶς
1 ἐλασθεὶς
1 ἐλασθείς
1 ἐξελασθείς
3 ἐξελασθεὶς
1 ἀπελασθεὶς
2 κατασκευασθεὶς
1 πεισθεὶς
1 ἐθισθεὶς
1 προσθεὶς
1 κελευσθεὶς
1 πεμφθεὶς
1 ὑπαχθεὶς
1 ὑπαχθείς
1 παραχθεὶς
1 διαλεχθεὶς
2 ἀποδειχθεὶς
1 ἐναντιωθείς
1 ποιεῖς
1 φύλακες
19 γυναῖκες
4 Ἕρνικες
1 δοκεῖς
1 δημοτελεῖς
3 βασιλεῖς
1 βασιλεὺς
1 μεσοβασιλεὺς
1 μεσοβασιλεῖς
10 ἡμεῖς
8 ὑμεῖς
2 πολεμεῖς
4 νεὼς
1 παρελάμβανες
1 ἡμιθανεῖς
1 ἀφανεῖς
1 συγγενεῖς
1 αὐθιγενεῖς
2 ἀσθενεῖς
2 Ἕλληνες
1 ἀλλοεθνεῖς
1 κινεῖς
1 κρινεῖς
1 ἀσινεῖς
7 τινες
2 οἵτινες
3 ἡγεμόνες
1 γονεῖς
1 δαίμονες
1 συγγνώμονες
1 ἱερομνήμονες
1 φρονεῖς
2 ἀκραιφνεῖς
1 τάξεώς
1 ἐντραπείς
9 ἱππεῖς
1 περιχαρεῖς
5 ἄνδρες
2 ἱερεῖς
1 ἐπιχειρεῖς
1 τρεῖς
1 Τρῶες
3 πατέρες
2 δωρεᾶς
1 δωρεὰς
1 διαλύσεώς
1 φύσεώς
2 εἰδότες
1 διετεῖς
2 πένητες
1 ἀκρότητες
1 θῆτες
1 πεπονθότες
2 χάριτες
1 ἀγανακτεῖς
1 ἀπολωλεκότες
1 κεκρατηκότες
1 ἡμαρτηκότες
2 προεστηκότες
1 συγκεκομικότες
1 ἐγνωκότες
1 προεγνωκότες
8 ὄντες
1 ἐῶντες
1 συνενέγκαντες
1 νείμαντες
1 μείναντες
1 περιμείναντες
1 ἀποκτείναντες
1 ἐγκλίναντες
1 εἴξαντες
2 ἀλαλάξαντες
1 ἐξελίξαντες
3 ἀνοίξαντες
1 τάξαντες
11 ἅπαντες
1 κατάραντες
1 ἐάσαντες
1 μαστιγώσαντες
2 δείσαντες
1 ἐλεήσαντες
1 κελεύσαντες
1 σκυλεύσαντες
1 προνομεύσαντες
1 πομπεύσαντες
1 στρατεύσαντες
2 πιστεύσαντες
1 ἐνδοιάσαντες
2 ποιήσαντες
1 στασιάσαντες
1 μνησικακήσαντες
1 ἀναγκάσαντες
1 οἰκήσαντες
1 ἐλάσαντες
1 λύσαντες
2 καλέσαντες
1 συγκαλέσαντες
1 καθοπλίσαντες
1 κομίσαντες
1 ὁρμήσαντες
1 περιστεφανώσαντες
1 ἐπαινέσαντες
2 πυκνώσαντες
1 φρονήσαντες
2 καταφρονήσαντες
1 ἀκούσαντες
2 ἁρπάσαντες
1 διαρπάσαντες
1 διασπάσαντες
1 ὁρίσαντες
1 δράσαντες
1 ἐπιχειρήσαντες
1 ὀχυρώσαντες
1 κατατραυματίσαντες
3 κρατήσαντες
1 ἀναπετάσαντες
1 ὑπηρετήσαντες
1 ἀναστήσαντες
2 ῥίψαντες
1 γράψαντες
1 ἀναστρέψαντες
1 ὑποστρέψαντες
7 λαβόντες
1 ἀναλαβόντες
5 παραλαβόντες
2 ὑπολαβόντες
1 ἀγαγόντες
3 συναγαγόντες
1 ἀπαλλαγέντες
2 δόντες
1 παραδόντες
2 παραδιδόντες
1 μεταδιδόντες
1 συνιδόντες
1 θέντες
7 μαθόντες
1 καταμαθόντες
2 παθόντες
1 πειραθέντες
3 ἀφαιρεθέντες
1 εὐλαβηθέντες
1 βουληθέντες
1 διανοηθέντες
1 ἡμιθνῆτες
1 περιθέντες
1 ἐλθόντες
1 περιελθόντες
1 συνελθόντες
1 ἐξελθόντες
1 διεξελθόντες
3 προελθόντες
1 ἐπελθόντες
2 προσελθόντες
1 παροξυνθέντες
1 προθέντες
3 ἐπαρθέντες
1 σκεδασθέντες
1 ἐξελασθέντες
1 αἰδεσθέντες
1 προπηλακισθέντες
1 προχειρισθέντες
1 ψευσθέντες
1 πορευθέντες
1 κωλυθέντες
1 καταληφθέντες
1 καταλειφθέντες
1 πεμφθέντες
1 ὑπαχθέντες
2 ἀποδειχθέντες
1 κακωθέντες
1 κυκλωθέντες
1 σωθέντες
1 συνιόντες
1 διεξιόντες
1 ἀπιόντες
1 προσιόντες
2 ἑκόντες
1 ἐπιβαλόντες
1 περιβαλόντες
1 ἐμβαλόντες
1 ἀποβαλόντες
1 προσβαλόντες
2 ἀποσταλέντες
1 παρορμῶντες
1 ἐπιφανέντες
1 διαγνόντες
2 ἀπογνόντες
1 ἀπολαύοντες
1 παίοντες
1 ἄγοντες
2 φεύγοντες
3 λέγοντες
1 ὀρρωδοῦντες
1 ἐπιβουλεύοντες
1 προνομεύοντες
1 κινδυνεύοντες
1 δυναστεύοντες
1 πιστεύοντες
1 σπουδάζοντες
1 νομίζοντες
2 παιανίζοντες
1 σπανίζοντες
1 εἰσακοντίζοντες
1 θύοντες
1 πείθοντες
5 ἀξιοῦντες
2 ποιοῦντες
1 ἥκοντες
1 ὀπισθοφυλακοῦντες
1 εἴκοντες
1 διώκοντες
1 κατοικοῦντες
2 διδάσκοντες
1 ὑπομιμνήσκοντες
1 ἀντεγκαλοῦντες
1 ἀπαγγελοῦντες
1 ἐξελοῦντες
1 ἀποστέλλοντες
2 πολεμοῦντες
1 ἀναβαίνοντες
1 ἐλαύνοντες
1 ἀποφαίνοντες
1 κτείνοντες
1 προτείνοντες
1 κινοῦντες
1 ὀκνοῦντες
1 μένοντες
1 ὑμνοῦντες
1 διαμένοντες
1 αὐξάνοντες
1 φθονοῦντες
1 φωνοῦντες
2 ἀποδείξοντες
3 ἀκούοντες
1 ἀγνοοῦντες
1 πέμποντες
1 ἀποτρέποντες
1 ἐξαίροντες
1 καθαιροῦντες
1 ἐπιχειροῦντες
1 κατηγοροῦντες
1 μαρτυροῦντες
4 φέροντες
1 καταφέροντες
1 συμφέροντες
1 ταλαιπωροῦντες
1 φιλοχωροῦντες
1 παραινέσοντες
1 καθαιρήσοντες
1 ἀτυχήσοντες
1 λεηλατοῦντες
1 ὑπηρετοῦντες
2 ἀπαιτοῦντες
1 μειονεκτοῦντες
1 ἐκκόπτοντες
1 κλέπτοντες
1 ἀπιστοῦντες
2 φυλάττοντες
1 συναράττοντες
2 πράττοντες
9 ἔχοντες
2 προὔχοντες
1 ἀπέχοντες
1 πάσχοντες
1 κατέχοντες
1 ἐπιτρέψοντες
12 πάντες
1 ἀγαπῶντες
1 προειπόντες
2 καταλιπόντες
1 ἐκλιπόντες
5 ὁρῶντες
3 παρόντες
1 παρέντες
1 δρῶντες
1 πεσόντες
1 ἐπιπεσόντες
1 συμπεσόντες
1 ἐξαμαρτόντες
4 καταστάντες
1 συστάντες
3 τελευτῶντες
1 ὑποστραφέντες
1 συστραφέντες
1 διαλαχόντες
2 παρασχόντες
2 τυχόντες
2 ἀποτυχόντες
1 ἔπραττες
1 εἰληφότες
1 ἀφεὶς
1 ἀποστραφεὶς
3 συνεχεῖς
1 ἀπεῖχες
1 παρέσχες
1 κατέσχες
1 ἀτυχεῖς
3 εὐτυχεῖς
1 δυστυχεῖς
1 πεζὸς
1 ἀποσταίης
1 φαίης
1 βλάβης
1 πετρώδης
1 εἴης
1 Λήθης
1 ἀπηλάθης
1 ἐμνήσθης
4 ἀνάγκης
5 δίκης
1 καταδίκης
1 ΡΩΜΑΙΚΗΣ
4 νίκης
1 ἴλης
3 ὅλης
2 μεγάλης
1 δείλης
1 ἀγκάλης
2 ἄλλης
3 Ῥώμης
2 τόλμης
10 γνώμης
1 συγγνώμης
1 φήμης
1 σφενδόνης
1 ἐκείνης
1 κλίνης
1 μόνης
1 γειναμένης
7 ψηφισαμένης
1 Παυσαμένης
1 θρεψαμένης
1 ἠσκημένης
1 συσκευαζομένης
1 λογιζομένης
1 κομιζομένης
1 ἀφικομένης
1 ἑλομένης
1 ἀναβαλομένης
6 γενομένης
1 καταλειπομένης
1 κειρομένης
1 ὀλοφυρομένης
1 ἀποδειχθησομένης
1 ἐνδεχομένης
2 καταρχομένης
1 ἐψηφισμένης
1 κατεψευσμένης
1 ἐξεστρατευμένης
1 δῃουμένης
1 μισουμένης
1 ξένης
1 δαπάνης
2 ἀνθρωπίνης
3 εἰρήνης
1 δικαιοσύνης
1 φιλοφροσύνης
2 αἰσχύνης
4 δόξης
1 εὐτυχοίης
1 λύπης
1 ἐνετράπης
1 ἴσης
1 δοθείσης
1 πεμφθείσης
1 συναχθείσης
1 ἐναντιωθείσης
1 οὔσης
2 λαβούσης
1 λεγούσης
1 προσελθούσης
1 ἐπιούσης
2 ἁλούσης
1 μελλούσης
1 ἀντιβολούσης
1 καταγνούσης
1 μενούσης
2 ὑπομενούσης
1 ὑγιαινούσης
1 συμπροπεμπούσης
1 φθειρούσης
1 ὁμορούσης
1 πεσούσης
1 ἁρμοττούσης
5 πάσης
7 ἁπάσης
1 συμπάσης
1 ἐνεστώσης
1 τοιαύτης
1 τηλικαύτης
2 τοσαύτης
14 ταύτης
1 προδότης
3 νεότης
1 Κροτωνιάτης
1 ἱκέτης
1 κακότης
2 πολίτης
2 ἀπάτης
1 ἐξαπάτης
1 πρώτης
1 τρίτης
1 τετάρτης
1 πλείστης
1 ἑκάστης
1 κρατίστης
1 ἥττης
1 ἀκριβεστάτης
1 κακοδαιμονεστάτης
1 ἐσχάτης
4 μάχης
10 τύχης
1 δίψης
1 Ἀγαθῆς
2 ἀγαθῆς
1 ἀγαθός
1 ἀμαθὴς
1 μετριοπαθές
1 Εὐθὺς
10 εὐθὺς
1 ἀληθῶς
1 ἀληθὲς
3 ἀληθὴς
1 ἀληθές
1 βοηθὸς
2 πεπονθὼς
1 πεπονθὸς
1 πεπονθώς
1 ὀρθῶς
1 πεισθῇς
1 σημαίαις
2 ὀλίγαις
1 ὁμολογίαις
1 ἰδίαις
1 πρεσβείαις
2 βαθείαις
2 εὐπαθείαις
1 θαλείαις
1 ἐπιμελείαις
1 θεραπείαις
1 χρείαις
1 ὑπατείαις
1 στρατείαις
1 λῃστείαις
1 ἀμαθίαις
1 δίκαιός
1 συνθήκαις
1 οἰκίαις
1 ὅλαις
3 ἄλλαις
2 πύλαις
1 στήλαις
1 ὁμίχλαις
1 ταμίαις
1 ἐπιθυμίαις
2 μόναις
1 βουλευσαμέναις
1 βουλομέναις
1 γενομέναις
1 παραγινομέναις
1 λελυμέναις
1 ἡγουμέναις
1 παραμυθουμέναις
1 ἀφικνουμέναις
1 ἐλευθέραις
7 ἡμέραις
1 Ἡμέραις
1 κατηγορίαις
1 ψηφοφορίαις
1 προτέραις
1 ἀμφοτέραις
1 εὐεργεσίαις
6 ἐκκλησίαις
1 οὔσαις
1 λαβούσαις
1 συναλγούσαις
1 στασιαζούσαις
1 διαμενούσαις
1 παρούσαις
3 ἁπάσαις
2 πάσαις
1 θυσίαις
1 αἰτίαις
1 τηλικαύταις
2 ταύταις
2 ἰδιώταις
7 στρατιώταις
1 πελάταις
4 πολίταις
1 μικροπολίταις
1 ἰσοπολίταις
3 δημόταις
1 ἱεροφάνταις
2 ὑπηρέταις
1 ἡδίσταις
2 προστάταις
1 λόγχαις
4 μάχαις
4 τύχαις
1 μόγις
1 Διός
1 Διὸς
1 δεδιώς
1 κατακαίεις
13 πρέσβεις
1 προάγεις
3 αὐθάδεις
1 στασιώδεις
1 μετριάζεις
1 ἐξετάζεις
1 ἀήθεις
1 ἐδόκεις
2 πελέκεις
1 οὐρανομήκεις
1 γινώσκεις
1 ἐθέλεις
21 πόλεις
1 διετέλεις
19 δυνάμεις
1 χαλεπαίνεις
1 ἔπνεις
3 ἕξεις
1 δόξεις
4 πράξεις
3 τάξεις
1 ἀνατρέπεις
2 ὕβρεις
1 ὑπουργήσεις
6 δεήσεις
1 πείσεις
1 μισθώσεις
2 ἀξιώσεις
1 ποιήσεις
1 διαλύσεις
1 ἐθελήσεις
1 ὀφειλήσεις
1 κωλύσεις
1 τολμήσεις
1 ὑπομνήσεις
1 ὁράσεις
1 κρίσεις
11 ἀποκρίσεις
1 ὑποχωρήσεις
1 ἀπαιτήσεις
1 παραιτήσεις
4 κτήσεις
1 ἐπαναστάσεις
1 φύσεις
1 προφάσεις
1 ὑποσχέσεις
1 μάντεις
1 ἀνασκάπτεις
2 πίστεις
1 συνταράττεις
4 ἔχεις
3 ὄψεις
7 αὖθις
2 πολλάκις
1 ὁσάκις
1 πλειστάκις
1 ἅλις
1 ἄπολις
1 φιλόπολις
16 πόλις
2 μιᾶς
9 δύναμις
1 μηδεμιᾶς
3 οὐδεμιᾶς
1 θέμις
1 σπάνις
1 παράταξις
2 ἀναγκαίοις
2 δικαίοις
27 Ῥωμαίοις
1 βίοις
1 θριάμβοις
1 ἀπαγάγοις
3 ὀλίγοις
9 λόγοις
3 ἔργοις
1 ἰδίοις
1 παιδίοις
1 ἐπιτηδείοις
2 ἀριστείοις
3 λίθοις
1 ἀδίκοις
2 πατρικίοις
1 ὅρκοις
18 Οὐολούσκοις
1 μεγάλοις
15 ἄλλοις
6 ἀλλήλοις
1 παμπόλλοις
4 ὅπλοις
3 φίλοις
2 ὄχλοις
1 νεογάμοις
11 πολεμίοις
3 πενθίμοις
5 πολέμοις
1 νόμοις
1 ἐπισήμοις
1 εὐκόσμοις
1 ἐνίοις
1 ἐπαίνοις
1 ἐγγόνοις
1 προγόνοις
4 κινδύνοις
4 ἐκείνοις
4 τέκνοις
1 μόνοις
1 δυναμένοις
2 διαπραξαμένοις
1 ὑποδεξαμένοις
1 ἐπιδειξαμένοις
1 ἀποδειξαμένοις
2 ὠνησαμένοις
1 σπεισαμένοις
1 ἐπιψηφισαμένοις
2 βουλευσαμένοις
1 συστρατευσαμένοις
1 διαπεπραγμένοις
1 τεταγμένοις
1 ἐφιεμένοις
1 ἠδικημένοις
1 γεγενημένοις
1 κεκρατημένοις
3 ἀγωνιζομένοις
1 ἑλομένοις
1 ἀφελομένοις
1 περιβαλλομένοις
3 βουλομένοις
1 γενομένοις
1 ὑποπεμπομένοις
1 ἐσομένοις
1 αἱρεθησομένοις
1 κρατηθησομένοις
1 ἀναγνωσομένοις
2 βουλευομένοις
1 πορευομένοις
1 πολιτευομένοις
1 διαλυομένοις
1 γλιχομένοις
1 ἐσκεδασμένοις
2 ἐγνωσμένοις
1 ἀπολλυμένοις
1 ἡγουμένοις
1 ὠθουμένοις
2 ἀδικουμένοις
1 πολιορκουμένοις
1 προαιρουμένοις
1 κατωρθωμένοις
1 ἡττωμένοις
1 τυράννοις
1 ξένοις
2 πόνοις
1 ἀνθρωπίνοις
1 Τολερίνοις
2 χρόνοις
5 Λατίνοις
1 σαυνίοις
2 στεφάνοις
1 σπλάγχνοις
1 κατασκόποις
5 ἀνθρώποις
1 τρόποις
3 τόποις
1 ἑταίροις
1 εὕροις
1 ἀπείροις
1 ἀμυντηρίοις
1 λῃστηρίοις
1 ἑτέροις
1 ἑκατέροις
1 οὐδετέροις
1 σφετέροις
4 ἀλλοτρίοις
1 μακροτέροις
1 προτέροις
8 ἀμφοτέροις
1 ὑστέροις
1 εὐλαβεστέροις
1 κακοδαιμονεστέροις
1 φρουρίοις
2 διαφόροις
1 λαφύροις
1 ἀξιοχρέοις
1 ἐπιχωρίοις
5 ὅσοις
1 ἴσοις
1 δημοσίοις
1 ἀνοσίοις
1 ὁπόσοις
1 αἰτίοις
1 ἀφυλάκτοις
1 ἀδυνάτοις
1 τοσούτοις
1 Τούτοις
18 τούτοις
12 ὑπάτοις
1 ἁμάρτοις
1 πρώτοις
3 ἑκάστοις
2 κακίστοις
1 κρατίστοις
1 νεοκτίστοις
1 ἐρυμνοτάτοις
1 ἐπικαιροτάτοις
1 πράττοις
1 ἐπιφανεστάτοις
2 ἐσχάτοις
1 λόφοις
2 ψήφοις
1 ἔχοις
1 λόχοις
5 συμμάχοις
4 δημάρχοις
3 χάρις
1 σύμβασις
1 κόλασις
2 πρόφασις
1 δόσις
1 νέμεσις
2 προαίρεσις
1 ἀφαίρεσις
1 συνείδησις
1 συγχώρησις
1 ζήτησις
1 θέσις
1 κτῆσις
1 μήνυσις
2 φύσις
3 ἥτις
34 τις
13 στρατιᾶς
1 στρατιὰς
1 μάντις
3 ὅστις
5 κακῶς
1 φυλακάς
4 φυλακῆς
1 φυλακὰς
1 γυναῖκάς
2 γυναῖκές
1 δεδρακὼς
1 δεδρακὸς
2 εἰκός
7 εἰκὸς
1 ἀπολωλεκὼς
1 παρεμβεβηκὼς
1 διαπεπορθηκὼς
1 πεποιηκὼς
1 ὑφεστηκὸς
1 Ῥωμαϊκῆς
5 γυναικὸς
1 γυναικός
1 γεωργικὸς
1 ἐπιεικὲς
1 κατακεκλεικὼς
1 πεζικὰς
1 Νικᾷς
1 Ἕρνικάς
1 ἱππικὰς
1 δωρηματικὸς
2 πολιτικῆς
2 πολιτικὰς
1 πολιτικὸς
1 σιτικῆς
1 δημοτικός
1 δημοτικῆς
1 δεσποτικὰς
1 συμμαχικὰς
1 δημαρχικῆς
1 μοναρχικῆς
1 διδάσκῃς
1 πεφυκὼς
3 αὐλὰς
1 καλῇς
5 καλῶς
6 καλὰς
2 καλάς
2 καλὸς
1 ἀσφαλές
1 σφαλῇς
1 ἀσφαλὲς
1 τἀσφαλὲς
1 ἐπιμελὲς
1 ἐπιμελῶς
1 ἀτελὴς
1 ἀλυσιτελὴς
1 λυσιτελής
1 πολυτελὴς
1 ἀπειλὰς
14 πολλὰς
3 πολλῆς
1 διαβολὰς
1 μεταβολὰς
1 περιβολὰς
2 προσβολάς
4 πολύς
15 πολὺς
23 βουλῆς
1 ἐπιβουλῆς
1 συλᾷς
8 ἐμῆς
10 ὑμᾶς
1 ἐμάς
32 ἡμᾶς
1 ἐμὸς
3 ἐμὰς
1 ἕτοιμός
4 τιμῆς
5 τιμὰς
5 τιμάς
1 ἀκμάς
3 διανομῆς
1 ἀφορμὰς
1 ἀφορμῆς
1 ὀδυρμὸς
1 λογισμὸς
1 ἀνῇς
3 ἑνὸς
3 ἱκανὸς
1 ἱκανός
3 ἱκανὰς
1 ἀφανῶς
1 ἐπιφανὴς
1 ἐπιφανές
1 ὑπολαμβάνῃς
1 συγγενές
4 μηδενὸς
4 οὐδενὸς
4 μηθενὸς
8 οὐθενὸς
1 ἀσθενὴς
2 ἀσθενὲς
1 εὐμενές
1 περιμείνῃς
1 λειπόμενός
1 ἐξανδραποδισάμενός
1 τέμενός
1 ἀτενής
1 σκηνῆς
2 μηνὸς
1 δεινὰς
1 δεινὸς
1 ἐλεεινάς
2 ταπεινὰς
1 ταπεινάς
2 ταπεινὸς
7 κοινῆς
1 κοινὸς
2 τινὰς
2 τινὲς
1 τινές
2 τινός
4 τινὸς
1 τινάς
1 στρωμνῆς
2 ἀγεννές
2 ἡδονάς
3 ἡδονὰς
1 μονῆς
1 εὐδαιμονῇς
1 κρίνῃς
1 συχνάς
1 συχνὰς
1 φωνάς
2 φωνὰς
1 φωνῆς
1 ὀξὺς
10 ἑξῆς
27 οὓς
40 οἷς
1 Ῥωμαῖος
2 γενναῖος
2 τελευταῖος
4 βίος
1 βοῆς
1 θρίαμβος
4 θόρυβος
1 φόβος
1 ἄγος
2 φάλαγγος
1 στρατηγοῖς
1 στρατηγοὺς
1 ἀρχηγοὺς
11 λόγος
1 ὀλίγος
1 ΛΟΓΟΣ
1 γεωργοῖς
11 δέος
1 δούς
2 ὁδούς
3 ὁδοὺς
1 αἰδοῦς
1 ἀναδούς
1 μεταδοὺς
1 μεταδούς
1 ἀποδιδοὺς
1 ἀποδιδούς
1 ὀλυμπιάδος
1 λοχίτιδος
1 ἐνδοὺς
6 τυραννίδος
1 κάθοδος
1 ἀποδούς
2 ἀποδοὺς
2 ἔφοδος
1 ἀπόδος
1 κρηπῖδος
3 ἐλπίδος
3 μερίδος
1 κέρδος
25 πατρίδος
9 θεοὺς
6 θεοῖς
4 θεούς
1 πεζοῖς
1 πεζούς
13 ἔθος
2 ἀγαθοῖς
5 ἀγαθοὺς
3 μέγεθος
1 ἀληθοῦς
1 λίθος
17 πλῆθος
2 πένθος
5 πάθος
1 μισθούς
1 δίκαιος
1 γηραιοὺς
7 Φάβιος
1 Γάιος
3 Γάϊος
1 Κλαύδιος
1 αἰφνίδιος
1 Δέκιος
4 Λεύκιος
2 Σίκκιος
2 Μηνύκιος
1 Σολπίκιος
1 Λάρκιος
39 Μάρκιος
1 ἥλιος
6 Ἀκύλλιος
1 Μάλλιος
3 Αἰμίλιος
1 Κορνήλιος
1 Ἰούλιος
1 Ῥαβολήιος
3 Πόπλιος
4 πολέμιος
1 τίμιος
1 Μαίνιος
7 Οὐεργίνιος
1 καταχθόνιος
2 Ταρκύνιος
1 Κομίνιος
2 Σεμπρώνιος
3 ἀξιοῖς
3 ἄξιος
1 νοσοποιοὺς
5 Ἄππιος
1 ὑποχείριος
1 αἴθριος
8 κύριος
4 Οὐαλέριος
2 Πινάριος
1 Φούριος
3 Σπόριος
1 ἀλιτήριος
1 ἀλλότριος
2 πάτριος
2 ἐπιχώριος
2 παραπλήσιος
1 ἀκούσιος
1 Συρακούσιος
9 Κάσσιος
3 αἴτιος
1 Ναύτιος
4 Ἄττιος
2 κακοὺς
13 χάρακος
1 νεῖκος
1 στρατηγικοὺς
2 ἄδικος
1 σύνοικος
1 ἄποικος
1 ἱππικοῖς
1 ἀριστοκρατικοὺς
3 δημοτικούς
4 δημοτικοῖς
2 δημοτικοὺς
2 Μάρκος
2 γηροβοσκοὺς
1 ἁλοὺς
2 Αὖλος
2 καλοὺς
1 ἀνώμαλος
1 βέλος
2 ὄφελος
1 ἐξίτηλος
3 κλέος
1 Πρόκλος
2 ἄλλος
9 πολλοὺς
12 πολλοῖς
16 Τύλλος
1 Ἰοῦλος
13 τέλος
1 Ἀστύλος
1 ἄδουλος
1 Ἄστυλος
3 φίλος
5 ὄχλος
1 μοχλοὺς
16 δῆμος
1 πόλεμος
1 ἔρημος
1 ἄλκιμος
1 χρήσιμος
8 νόμος
1 παράνομος
1 ὀδυρμοὺς
1 σεβασμοὺς
1 σεβασμούς
1 ὀψωνιασμοὺς
1 ἀμφιασμοῖς
1 δεκασμοῖς
4 ἀσπασμοὺς
1 ἀσπασμοῖς
1 λογισμούς
1 αἰκισμοὺς
1 ὁπλισμοῖς
1 ἐπισιτισμοὺς
2 κόσμος
1 ἄκοσμος
1 πρόθυμος
1 Πόστουμος
1 βωμοὺς
1 νοῦς
1 νέος
1 αἰῶνος
1 Πεδανοῖς
1 Αἰκανοὺς
1 Λαβικανούς
1 χωριελανοὺς
1 Τυσκλανοὺς
1 Μογιλλανοὺς
1 Βωλανοῖς
3 πρανοῦς
2 Οὐιεντανοῖς
1 ἐπιφανοῦς
4 γένος
3 ἀγῶνος
1 εὐγενοῦς
3 ἐκεῖνος
3 κἀκεῖνος
1 λαβόμενος
1 συλλαβόμενος
1 σεβόμενος
1 τριβόμενος
6 ἐπαγόμενος
1 προσαγόμενος
2 ὀρεγόμενος
1 ἡδόμενος
3 καθεζόμενος
1 ἐγκαθεζόμενος
1 ἀγωνιζόμενος
1 χαριζόμενος
1 διαθέμενος
1 τιθέμενος
1 προαισθόμενος
1 ἐξενεγκάμενος
1 ἀναβαλόμενος
1 ἐπιβαλόμενος
1 ἀναλόμενος
1 ἐξελόμενος
1 βαλλόμενος
4 βουλόμενος
8 γενόμενος
1 ἀποφαινόμενος
1 κρινόμενος
1 ἐνδεικνύμενος
2 δυνάμενος
1 τραχυνόμενος
1 διαπραξάμενος
1 ἐπιλεξάμενος
1 ἐκλεξάμενος
1 ἀποδειξόμενος
3 ἀποδειξάμενος
1 ἀρξάμενος
3 οἰόμενος
2 ἡγούμενος
1 ἀπολογούμενος
3 αἰδούμενος
1 ὠθούμενος
1 παραμυθούμενος
1 ἀγωνιούμενος
3 ποιούμενος
1 ἐναντιούμενος
1 ἐπικαλούμενος
3 ἐνθυμούμενος
1 προθυμούμενος
1 προνοούμενος
1 σκοπούμενος
1 αἱρούμενος
1 προαιρούμενος
1 μαχούμενος
1 λειπόμενος
1 ὑπολιπόμενος
1 προπεμπόμενος
1 φερόμενος
1 τεκμαιρόμενος
1 χρώμενος
1 ἐργασάμενος
1 εἰςβιασάμενος
1 πλασάμενος
1 ἑτοιμασάμενος
1 συσκευασάμενος
2 λωβησάμενος
1 ἡγησάμενος
1 διηγησάμενος
1 ἐξελεγχθησόμενος
3 ποιησάμενος
1 διοικησάμενος
3 χρησάμενος
1 χρησόμενος
1 δωρησάμενος
1 παρακαθισάμενος
2 χαρισάμενος
1 προθυσάμενος
1 διαλυσάμενος
1 δεξιωσάμενος
1 δουλωσόμενος
1 παρωσάμενος
1 σκηπτόμενος
1 ἐξερμηνευόμενος
1 πορευόμενος
2 πολιτευόμενος
2 δεχόμενος
1 ὑποσχόμενος
2 τρεψάμενος
1 ἀποκρυψάμενος
1 δύστηνος
5 ἔθνος
5 φθόνος
2 ἔπαινος
1 δεινοὺς
1 δεινοῖς
1 ἀνθρώπινος
3 τινος
1 πυκνοῖς
1 Κοριολάνος
5 μόνος
1 ἀποδεδειγμένος
6 ἡγεμόνος
1 πεποιημένος
1 τετιμημένος
1 ἀφῃρημένος
1 ἐρριμμένος
1 ἠμφιεσμένος
1 πεπυσμένος
1 ἐρυμνοὺς
1 δεδακρυμένος
1 κεχειρωμένος
1 τύραννος
2 πλείονος
1 μείζονος
1 χείρονος
1 ἔμφρονος
2 σώφρονος
1 ἐλάττονος
7 χρόνος
1 Τίνος
4 τίνος
1 Κολλατῖνος
2 Ἀτρατῖνος
1 μητροκτόνος
6 κίνδυνος
3 φόνος
1 παιδοφόνος
1 Γέλωνος
1 οἰωνοῖς
3 Καίσωνος
1 υἱωνοὺς
4 οἷος
1 ΟΓΔΟΟΣ
1 ὁποῖός
1 ἀλλοδαπούς
1 λοιποῖς
1 λοιποὺς
1 σκοποὺς
2 παλίντροπος
1 ἵππος
1 καρπούς
2 τρόπος
5 τόπος
1 στενωπούς
2 στενωποὺς
2 ὄρος
1 ἀνιαροῖς
1 ἀγροὺς
3 ἱεροῖς
1 ἥμερος
2 ἅτερος
7 ἕτερος
1 δεύτερος
1 νεώτερος
1 τιμιώτερος
1 ὑμέτερος
1 πιθανώτερος
1 λαμπρότερος
1 θρασύτερος
1 σίδηρος
1 ὀχληροὺς
2 πονηροὺς
2 πονηροῖς
3 ἐχθροὺς
5 ἐχθροῖς
2 ἐχθρούς
2 καιροὺς
1 καιροῖς
1 ἄμοιρος
1 κῦρος
1 νεκροὺς
1 νεκρούς
1 κλῆρος
22 μέρος
2 κατήγορος
2 ἄπορος
1 λαμπρούς
1 οἰκτροὺς
2 ἀκυροῖς
1 ἐχυροῖς
1 χῶρος
1 τιμωρούς
1 μετέωρος
1 ὅσος
4 μῖσος
1 θάρσος
7 ἔτος
254 τοὺς
251 τοῖς
11 τούς
6 αὐτούς
44 αὐτοὺς
92 αὐτοῖς
1 βήματος
3 δόγματος
1 ταράγματος
1 πράγματος
1 ἐπιτάγματος
1 προβουλεύματος
1 πολιτεύματος
1 ἄσθματος
2 ἀδικήματος
2 παραγγέλματος
2 ὀνόματος
1 φρονήματος
1 σώματος
2 αὐχήματος
1 δυνατοῖς
12 ὕπατος
2 συνύπατος
1 Λεώστρατος
2 δεινότατος
1 προχειρότατος
1 ἀμεταμέλητος
1 νεότητος
1 γενναιότητος
1 μετριότητος
1 ἐπίκτητος
1 ἄτεγκτος
1 τεθνηκότος
1 σκότος
5 ὄντος
1 ἐπισημήναντος
1 δόξαντος
1 ἅπαντος
1 διακλείσαντος
1 καταλύσαντος
1 προσωφελήσαντος
1 τολμήσαντος
1 μηνύσαντος
1 συνελευθερώσαντος
1 περιστήσαντος
1 λαβόντος
1 Ἀναβάντος
1 καταρραγέντος
1 διδόντος
1 ἀφαιρεθέντος
1 διελθόντος
1 διεξελθόντος
1 προθέντος
1 κατασκευασθέντος
1 συναχθέντος
1 Κόιντος
1 διεξιόντος
1 ἄγοντος
3 λέγοντος
1 ἐνάγοντος
1 εἰσάγοντος
1 δημαγωγοῦντος
2 ὑπατεύοντος
1 σπουδάζοντος
1 μεταπείθοντος
1 πληθύοντος
1 ἀξιοῦντος
1 ποιοῦντος
1 δοκοῦντος
1 παραλύοντος
1 κάμνοντος
1 ὑπομένοντος
1 φρονοῦντος
1 προσάξοντος
1 διαφθείροντος
2 συμφέροντος
2 ἄρχοντος
1 συνάρχοντος
1 κατέχοντος
1 εἰπόντος
2 ἐπιπεσόντος
1 τελευτῶντος
1 γραφέντος
1 Σέξτος
5 οὗτος
1 Βροῦτος
3 τοσοῦτος
1 ἀνεπίληπτος
1 ἱδρῶτος
8 κράτος
6 πρῶτος
1 ἀστούς
1 σῖτος
2 ἕκαστος
1 ἀκόλαστος
1 πλεῖστος
1 μεστοὺς
1 χρηστοὺς
1 ἀλόγιστος
2 μέγιστος
1 ἀπαράπειστος
1 ἄριστος
1 ἀχάριστος
1 κράτιστος
2 Τῖτος
1 συνεστῶτος
1 ἑαυτούς
5 ἑαυτοὺς
1 ἑαυτοῖς
2 υἱοὺς
1 λόφος
1 Ῥοῦφος
3 στῖφος
1 ψόφος
1 ψῆφος
1 σύμμαχος
7 τεῖχος
2 λάχος
1 λόχος
2 δήμαρχος
1 ἔπαρχος
2 ἰσχύος
4 πῶς
3 χαλεπὸς
1 εὐπρεπὲς
2 ἐλλιπὲς
1 λοιπὰς
1 ἐλπίς
1 ἐλπὶς
1 πομπῆς
1 ῥοπῆς
1 κατασκοπάς
1 κλοπῆς
1 τροπῆς
2 σιωπῆς
1 ἀρὰς
1 καθαρὸς
1 καθαρῶς
1 χαρᾶς
2 δρᾷς
17 ἀνδρὸς
1 ἱερὸς
1 ἱερὰς
1 φοβερὸς
1 φοβερὰς
1 μερίς
1 φανερῶς
1 σκληρὰς
1 πονηρὸς
1 πονηρός
2 ἐχθρὸς
3 καιρός
2 καιρὸς
1 κῆράς
1 μακρὰς
1 μακρὸς
1 μικρὰς
4 μικρᾶς
2 πικρὸς
1 ἀγορὰς
1 ἀγοράς
3 ἀγορᾶς
1 ἀσύμφορός
1 συμφοράς
6 συμφορὰς
2 συμφορᾶς
140 πρὸς
1 Πρὸς
1 λαμπρᾶς
1 στερρός
1 τρὶς
1 πατρίς
2 πατρὸς
1 πατρός
2 μητρός
9 μητρὸς
2 οἰκτρὰς
1 ἑκυρᾶς
1 ἰσχυρὸς
1 ἐπιφέρῃς
1 αἰσχρᾶς
1 αἰσχρὰς
3 αἰσχρῶς
1 τιμωρὸς
4 χωρὶς
2 σὸς
2 σὰς
1 θρασὺς
1 ἐπισπείσῃς
1 κατορθώσῃς
1 προπηλακίσῃς
1 εἰκάσῃς
1 ἀπολύσῃς
1 μῖσός
1 ἔψευσάς
9 τίς
203 τὰς
2 τάς
374 τῆς
1 αὐτάς
8 αὐτὰς
1 αὐτός
31 αὐτῆς
21 αὐτὸς
2 αὐχήματός
1 δυνατὸς
1 δυνατός
1 ἄκρατός
2 ἐγκρατής
5 ἐγκρατὴς
1 γαμετῆς
1 προπετὲς
3 ἀρετὰς
9 ἀρετῆς
1 θνητὰς
2 ἀγαπητῶς
1 μεσότητές
3 ἐγγυητὰς
1 διαιτᾷς
4 λιτὰς
1 οἶκτός
1 νυκτὸς
3 ἐντὸς
1 κατασφάξαντές
1 ἅπαντάς
10 παντὸς
1 παντός
1 ἐξελάσαντάς
1 χωρήσαντός
1 σώσαντάς
1 ἐπιβοῶντές
1 ἄγοντές
1 λέγοντός
1 ἀδικοῦντάς
1 ἀποκτενοῦντές
1 ἐξαμαρτάνοντάς
1 χαίροντές
2 φροντίς
1 φροντὶς
1 φέροντάς
1 οὗτός
1 ἑορτὰς
1 σῖτός
1 στὰς
1 δικαστὰς
1 κολαστὴς
1 ἀναστὰς
1 καταστάς
1 καταστὰς
1 μεστὸς
1 χρηστὸς
1 ἀντικαθιστὰς
1 συνιστὰς
1 ἀγωνιστὴς
2 συναγωνιστὰς
3 ὁριστὰς
1 κράτιστός
1 ἑβδομηκοστῆς
1 ἀποστὰς
1 συστάς
1 πράττῃς
2 ἑαυτῆς
1 σεαυτῆς
3 ἐμαυτῆς
3 πρεσβευτὰς
1 τελευτάς
1 βουλευτάς
1 μηνυτὴς
3 μηνυτής
1 ἐπανορθωτὰς
3 υἱός
4 υἱὸς
1 σύνεγγυς
1 παρασκευῆς
1 βεβαίους
12 Ῥωμαίους
1 τελευταίους
1 βίους
1 θριάμβους
12 λόγους
3 ὀλίγους
1 ἀξιολόγους
1 δέους
2 ἰδίους
3 σταδίους
2 ῥάβδους
4 ἐξόδους
3 προσόδους
1 ἐπιτηδείους
9 πλείους
1 ὀθνείους
1 μείζους
5 πλήθους
1 πάθους
1 ἀδίκους
2 ὑπηκόους
4 πατρικίους
1 χαλκέους
1 πηλίκους
1 οἴκους
1 περιοίκους
1 ἐποίκους
3 ὅρκους
13 Οὐολούσκους
1 φαύλους
1 μεγάλους
1 ἀδήλους
5 ἄλλους
6 ἀλλήλους
1 προβούλους
2 δούλους
3 τέλους
2 ἐμφυλίους
12 φίλους
1 ἐνδήμους
12 πολεμίους
10 πολέμους
1 ἀπολέμους
3 νομίμους
5 νόμους
1 παρανόμους
1 εὐωνύμους
1 ἐνίους
1 Σαβίνους
3 γένους
2 ἀπογόνους
1 κινδύνους
1 εὔνους
2 ἐκείνους
4 ἔθνους
1 μόνους
1 δυναμένους
2 ὑποδεξαμένους
1 ἀποδειξαμένους
1 χρησαμένους
1 καταστησαμένους
1 χαρισαμένους
1 ψηφισαμένους
1 βουλευσαμένους
1 ἀφισταμένους
1 ὑφισταμένους
1 τεταγμένους
1 τεμένους
2 ἠδικημένους
1 μεμνημένους
1 συγκειμένους
1 ἀφειμένους
1 ἀγομένους
1 ἀπεχθομένους
1 ἀπολομένους
1 βουλομένους
1 καταλαμβανομένους
2 γενομένους
1 παραγενομένους
1 γινομένους
1 ἀμυνομένους
3 διαλεξομένους
1 εἰσφερομένους
1 τεκμαιρομένους
2 ἐσομένους
1 δεησομένους
1 ἀντιποιησομένους
1 προνοησομένους
1 χρησομένους
1 χειρωσομένους
1 ἀπαλλαττομένους
1 φυλαττομένους
1 μαχομένους
1 περιεχομένους
1 ἀμπεχομένους
2 ἐσκεδασμένους
1 συγκεκομισμένους
1 βεβουλευμένους
1 ἡγουμένους
1 ἐναντιουμένους
1 καλουμένους
1 προθυμουμένους
1 ἐπαινουμένους
1 κινουμένους
1 καρπουμένους
1 τεταπεινωμένους
1 μεμονωμένους
1 χρωμένους
1 νεμεσωμένους
1 τυράννους
1 πόνους
1 ἀνθρωπίνους
1 Τολερίνους
1 χρόνους
8 Λατίνους
2 στεφάνους
1 ἠξίους
1 παραδόξους
1 ἐπισκόπους
1 οἰωνοσκόπους
5 ἀνθρώπους
1 τόπους
1 ἀτόπους
1 ὅρους
2 ὄρους
1 μακαρίους
1 βαρβάρους
1 ἀπείρους
1 χείρους
1 δραστηρίους
2 χαριστηρίους
1 ἀθρόους
1 ἐλευθέρους
2 κλήρους
1 ἀμοίρους
1 ἰσομοίρους
1 ταλαιπώρους
5 ἑτέρους
1 πατρῴους
1 πατρίους
1 ἡμετέρους
1 ἐπιτηδειοτέρους
1 ἀλλοτρίους
1 προτέρους
3 ἀμφοτέρους
2 κυρίους
1 δίφρους
3 τάφρους
3 ὅσους
2 μίσους
1 μέσους
1 νόσους
2 ἀνοσίους
2 θράσους
2 ἐνιαυσίους
1 πλουσίους
2 ἔτους
1 ἀθύτους
1 ἐπιλέκτους
1 οἴκτους
1 σκότους
1 ἀτάκτους
4 αἰχμαλώτους
1 ἀθανάτους
1 θανάτους
1 ἀκινήτους
1 τοιούτους
2 πλούτους
1 τοσούτους
7 τούτους
10 ὑπάτους
1 ἀνεόρτους
1 ἀναφαιρέτους
1 κράτους
1 πρώτους
1 ἀπορρήτους
2 πλείστους
1 ἀνηκέστους
2 ἀρίστους
1 κρατίστους
1 κρείττους
1 ἀπαραιτήτους
2 ἐλάττους
1 ἀναγκαιοτάτους
2 ἀκμαιοτάτους
1 εὐτολμοτάτους
1 προθυμοτάτους
1 ἀναιδεστάτους
1 στασιωδεστάτους
3 ἐπιφανεστάτους
1 ἐρρωμενεστάτους
2 πρεσβυτάτους
1 γλυκυτάτους
1 θρασυτάτους
1 τιμιωτάτους
1 ἐσχάτους
2 τάφους
3 ψήφους
8 τείχους
7 λόχους
6 συμμάχους
4 δημάρχους
5 τάχους
1 ἄδακρυς
1 ἔφυς
1 φῄς
1 κατασκαφῆς
1 ταφάς
1 ἐπιστρεφῶς
1 κατηφὴς
3 ἀδελφὸς
1 τροφὸς
3 τροφὰς
1 τροφῆς
1 καταστροφάς
1 καταστροφῆς
2 συστροφὰς
5 σφᾶς
1 κορυφῆς
3 βραχὺς
1 εὐχῆς
1 συνεχῶς
2 διαδοχῆς
1 ὑποδοχῆς
4 ἀνοχὰς
1 ἀνοχάς
3 ἀρχάς
8 ἀρχὰς
13 ἀρχῆς
1 ἀπαρχὰς
1 ὑπαρχῆς
1 ἰσχὺς
2 ἰσχύς
1 εὐτυχές
1 εὐτυχὲς
1 ἐπιτυχὲς
1 ψυχάς
2 ψυχῆς
1 ψυχὰς
15 ἕως
1 βεβαίως
2 δικαίως
1 γενναίως
5 ῥᾳδίως
1 ἀποδίδως
64 πόλεως
1 ἀνάπλεως
9 δυνάμεως
1 διώξεως
2 πράξεως
1 τάξεως
1 παρατάξεως
1 ἀφίξεως
3 ὕβρεως
1 ΑΛΙΚΑΡΝΑΣΕΩΣ
1 βάσεως
1 συνειδήσεως
1 ἐπιθέσεως
1 ἐπανορθώσεως
2 αἰσθήσεως
1 εὐδοκήσεως
2 καταλύσεως
1 κωλύσεως
1 γενέσεως
1 μηνύσεως
1 ἀνιερώσεως
1 ἀκυρώσεως
2 στάσεως
1 ἀποστάσεως
7 φύσεως
1 προφάσεως
1 ὑποσχέσεως
1 πίστεως
2 ὄψεως
1 ἀδίκως
1 ἑάλως
5 ἄλλως
1 ἀγχωμάλως
2 ὅμως
3 ἐκθύμως
2 προθύμως
1 ἑτοίμως
1 ἀπραγμόνως
1 ἀσμένως
2 ἐρρωμένως
1 ἀνθρωπίνως
1 ἀξίως
1 ὀξέως
1 ὁμοίως
13 ὅπως
1 γήρως
2 κέρως
1 μετρίως
2 ὁσίως
1 ἴσως
10 τέως
1 ἀνιάτως
1 ἀδιαλλάκτως
1 ὄντως
1 πάντως
5 οὕτως
1 ἀπερισκέπτως
Recherches | Texte | Lecture | Liste du vocabulaire | Index inverse | Menu | Site de Philippe Remacle

 
UCL |FLTR |Itinera Electronica |Bibliotheca Classica Selecta (BCS) |
Responsable académique : Alain Meurant
Analyse, design et réalisation informatiques : B. Maroutaeff - J. Schumacher

Dernière mise à jour : 19/08/2009