HODOI ELEKTRONIKAI
Du texte à l'hypertexte

Denys d'Halicarnasse, Les Antiquités romaines, livre VIII (avec trad. française)

Index inverse (ordre alphabétique inverse)


ν  =  2398 formes différentes pour 7903 occurrences

α   β   γ   δ   ε   ζ   η   θ   ι   κ   λ   μ   ν   ξ   ο   π   ρ   ς   τ   υ   φ   χ   ψ   ω   

Fréquences d'attestations & formes
1 ἔν
33 ἣν
114 ἦν
2 ὤν
7 ὢν
56 ὧν
4 ἓν
223 ἐν
1 Ἐν
11 ἄν
12 ὃν
1 Ὃν
1 ὂν
41 ἐὰν
6 ἐάν
2 Ἐὰν
81 ἂν
3 βεβαίαν
1 ἀναγκαίαν
4 δικαίαν
1 Κιρκαίαν
1 σκοταίαν
2 τελευταίαν
1 δικαιολογίαν
1 ἀπολογίαν
1 κακουργίαν
1 λειτουργίαν
1 ἀειφυγίαν
1 ἰδέαν
2 καρδίαν
2 πρεσβείαν
6 λείαν
1 θεραπείαν
2 βαρεῖαν
9 ὑπατείαν
3 στρατείαν
1 ἐπιστρατείαν
6 πολιτείαν
1 ἰσοπολιτείαν
2 ταχεῖαν
5 θέαν
1 καλοκαγαθίαν
1 εὐσέβειαν
1 ἄδειαν
1 αὐθάδειαν
1 ἀήθειαν
1 ἀπείθειαν
2 ἀλήθειαν
1 συνήθειαν
4 βοήθειαν
1 συμπάθειαν
1 ἐπιείκειαν
2 εὔκλειαν
1 συντέλειαν
3 ὠφέλειαν
1 ἀσφάλειαν
1 συγγένειαν
1 ἐπιφάνειαν
1 ἄρξειαν
1 ἀξιώσειαν
1 ἀκούσειαν
1 ἀποτίσειαν
1 εὐπέτειαν
1 ἄνοιαν
6 εὔνοιαν
1 ὑπόνοιαν
3 πρόνοιαν
1 συνήνεγκαν
1 ἔθηκαν
5 ἡλικίαν
8 οἰκίαν
1 πολιορκίαν
1 ἐφῆκαν
1 ἔδωκαν
1 μετέδωκαν
3 Ἰταλίαν
1 Βῶλαν
3 ἀπήγγειλαν
1 εἰσήγγειλαν
1 προσήγγειλαν
4 ἀπέστειλαν
7 φιλίαν
1 ἀνάπαυλαν
12 μίαν
2 μηδεμίαν
2 οὐδεμίαν
1 ἐρημίαν
1 τιμίαν
1 ἀτολμίαν
1 ἀκοσμίαν
1 ἀθυμίαν
1 ἐπιθυμίαν
3 προθυμίαν
1 μανίαν
1 ἀμηχανίαν
1 παρθενίαν
1 ἐπεσήμηναν
1 νουμηνίαν
1 ἔμειναν
1 διέμειναν
1 ὑπέμειναν
1 παρέμειναν
1 ἀπέκτειναν
1 ἔκριναν
3 Οὐολουμνίαν
7 ἡγεμονίαν
1 ἀπήραξαν
1 ἀταξίαν
1 ἔταξαν
9 δόξαν
1 μεταδόξαν
1 ἔλεξαν
2 ἔδοξαν
1 εὐδοξίαν
2 ἦρξαν
1 ἀνέζευξαν
1 κατώρυξαν
1 ἐδίωξαν
1 ποίαν
3 ἅπαν
1 ὀλιγανθρωπίαν
1 φιλανθρωπίαν
4 ἐλευθερίαν
2 πεῖραν
1 ἐλευθέραν
3 ἔχθραν
1 ἑταιρίαν
1 διέφθειραν
1 ἐμπειρίαν
2 ἰσομοιρίαν
1 ἄκραν
7 ἡμέραν
2 κατηγορίαν
2 μοῖραν
3 ἀπορίαν
1 εὐπορίαν
1 ἱστορίαν
2 ψηφοφορίαν
8 ἑτέραν
1 ὑμετέραν
1 ἀλλοτρίαν
1 προτέραν
1 ἐπιφανεστέραν
1 Ἐχέτραν
2 κυρίαν
3 ἐπικουρίαν
1 Οὐετουρίαν
1 πορφύραν
20 χώραν
2 τιμωρίαν
21 ἦσαν
1 ἐργασίαν
1 παρεσκεύασαν
2 ἔφθασαν
1 ἐξήλασαν
2 ἀπήλασαν
2 ἅπασαν
1 ἥρπασαν
1 ἀπέδρασαν
1 οἰκτείρασαν
1 ἐπλησίασαν
1 ἵστασαν
1 προστασίαν
2 διχοστασίαν
1 ἔφασαν
2 κατεπεφεύγεσαν
1 ἔθεσαν
1 διαιρεθεῖσαν
1 ἀφαιρεθεῖσαν
1 προὔθεσαν
1 ὁρισθεῖσαν
1 προσέθεσαν
1 ἐγκαταληφθεῖσαν
1 φυλαχθεῖσαν
2 ἀποδειχθεῖσαν
1 ἐδεδοίκεσαν
1 διειστήκεσαν
1 προειστήκεσαν
1 ἀποσταλεῖσαν
3 διετέλεσαν
1 ἐγεγόνεσαν
1 ἐπῄνεσαν
4 συνῄεσαν
4 ἐξῄεσαν
3 διεξῄεσαν
1 ἀντεξῄεσαν
5 ἀπῄεσαν
1 μετῄεσαν
1 διαγραφεῖσαν
1 καταγραφεῖσαν
1 παρειλήφεσαν
1 ζῶσαν
1 ἀνεβόησαν
1 ἐβλάβησαν
1 ἀπηλλάγησαν
1 ὡμολόγησαν
1 κατεπλάγησαν
1 ἐσφάγησαν
1 εἴησαν
1 ἠναντιώθησαν
1 κατελύθησαν
1 ἐκωλύθησαν
2 ἐπένθησαν
1 ἐδυνήθησαν
1 ἐπειράθησαν
2 ἀφῃρέθησαν
1 διεσώθησαν
2 ἀπεσώθησαν
4 ἠναγκάσθησαν
1 ἐπερρώσθησαν
1 ἐλήφθησαν
1 ἀπεδείχθησαν
1 ἐλέχθησαν
1 συνήχθησαν
2 ἐτάχθησαν
1 κατήχθησαν
1 ἠδίκησαν
11 ἐκκλησίαν
1 συνεστάλησαν
1 ἐτόλμησαν
2 ἐτίμησαν
1 ἐποίησαν
1 ἀπεκόπησαν
2 κατεκόπησαν
1 ἐπεχείρησαν
1 διεφθάρησαν
1 παρρησίαν
1 συνεχώρησαν
1 ὑπεχώρησαν
1 προσεχώρησαν
2 ἔστησαν
1 περιέστησαν
1 ἀπεστράφησαν
1 διεσάφησαν
1 ἔδεισαν
1 ἀπῴκισαν
1 ποιῆσαν
1 ἤλπισαν
1 ἐξύβρισαν
1 ἔκτισαν
4 οὖσαν
1 οὐσίαν
2 ἔδοσαν
1 ἐνέδοσαν
2 προδοσίαν
1 ἀπέδοσαν
2 παρέδοσαν
1 προσελθοῦσαν
1 ἐπιοῦσαν
1 δοκοῦσαν
1 ἀρκοῦσαν
3 δημοσίαν
1 ἐνοῦσαν
1 παροῦσαν
1 χωροῦσαν
9 πᾶσαν
3 κατεστρατοπέδευσαν
1 ἐστράτευσαν
1 ἐπίστευσαν
3 θυσίαν
1 ἔθυσαν
1 ἔλυσαν
2 ἀπέλυσαν
1 ἐπεδείκνυσαν
1 ὤμνυσαν
1 ῥέουσαν
1 ἄγουσαν
1 προσάγουσαν
1 στρατοπεδεύουσαν
1 ἄκουσαν
1 ἀγριαίνουσαν
1 ἐμπνέουσαν
9 ἐξουσίαν
1 καθέξουσαν
1 ἀπουσίαν
1 πρέπουσαν
5 παρουσίαν
2 φέρουσαν
1 αἰτήσουσαν
1 μετουσίαν
1 ἁρμόττουσαν
1 ἄρχουσαν
1 ἐδήλωσαν
1 ἐξανάλωσαν
7 ἔγνωσαν
2 διέγνωσαν
1 κατέτρωσαν
16 ὅταν
1 Ὅταν
6 αἰτίαν
1 πονηροκρατίαν
2 ἀριστοκρατίαν
1 πενταετίαν
1 Κετίαν
1 ἐναντίαν
1 ἀπιστίαν
1 ἀρρωστίαν
1 λεληθυῖαν
1 συνεστηκυῖαν
1 γεγονυῖαν
2 συμμαχίαν
1 ἡσυχίαν
1 εὐτυχίαν
1 ἀποτυχίαν
2 ὀψίαν
1 ἔθαψαν
1 προὔγραψαν
2 ἀνέστρεψαν
1 ἔρριψαν
2 ὑποψίαν
1 λαβών
6 λαβὼν
5 ἀναλαβὼν
1 ἀναλαβών
2 παραλαβὼν
3 καταλαβὼν
1 ὑπολαβὼν
1 εὐσεβῶν
24 γῆν
2 ἀγών
1 ἀγὼν
1 ἀγαγὼν
1 συναγαγὼν
1 ἐξαγαγὼν
1 διαλλαγῶν
2 ἀπαλλαγὴν
1 ἁρπαγὴν
1 ἁρπαγήν
1 ἐπιταγὴν
1 λοχαγῶν
3 στρατηγῶν
2 στρατηγὸν
1 ἀρχηγὸν
1 ἀμφίλογόν
4 ὀργὴν
1 ἀργὸν
1 ὀργήν
1 λειτουργὸν
3 φυγὴν
2 φυγήν
2 ὁδόν
1 ἰδὼν
2 ὁδὸν
1 μηδέν
24 μηδὲν
1 γνωμηδὸν
1 ἐπειδὰν
1 συνιδὼν
1 κατιδὼν
1 σπονδῶν
3 οὐδέν
32 οὐδὲν
1 κάθοδόν
2 ἐκποδὼν
2 ἐμποδὼν
1 σπουδὴν
8 λαβεῖν
3 ἔλαβεν
3 ἀναλαβεῖν
1 παραλαβεῖν
1 περιλαβεῖν
1 ἀνέλαβεν
4 ἀπολαβεῖν
1 ὑπέλαβεν
1 προσλαβεῖν
5 ἦγεν
1 ἀγαγεῖν
2 συναγαγεῖν
1 προαγαγεῖν
1 ἔλεγεν
1 ἐπιχορηγεῖν
2 στρατηγεῖν
3 ἀπῆγεν
1 γεωργεῖν
1 φυγεῖν
2 καταφυγεῖν
18 δεῖν
1 ἰδεῖν
1 περιιδεῖν
1 ἐπιδεῖν
1 ὑπεριδεῖν
1 παρασπονδεῖν
1 εἶεν
1 Εἶεν
1 δεηθεῖεν
1 ζημιωθεῖεν
1 ἐσπούδαζεν
2 ὅθεν
25 θεῶν
1 λαθεῖν
3 μαθεῖν
1 ἔμαθεν
1 καταμαθεῖν
10 παθεῖν
1 κακοπαθεῖν
4 ἐκεῖθεν
1 Ἐντεῦθεν
2 βοηθεῖν
6 ἐλθεῖν
2 ἦλθεν
3 προελθεῖν
1 ὑπελθεῖν
5 παρελθεῖν
1 εἰσελθεῖν
3 κατελθεῖν
1 ἐξῆλθεν
1 προῆλθεν
1 ἀπῆλθεν
2 εἰσῆλθεν
1 προσῆλθεν
1 ἀνθεῖν
1 πάντοθεν
1 πορθεῖν
1 ἔμπροσθεν
1 πρόσθεν
1 ἀκολουθεῖν
3 ἕωθεν
2 ἔξωθεν
1 ἄπωθεν
1 πόρρωθεν
1 ἑκατέρωθεν
1 πρόσωθεν
1 ἔκαιεν
1 συνενέγκαιεν
1 ἔκλαιεν
1 δόξειεν
1 δεήσειεν
1 ἐπιχειρήσειεν
1 ἀναστρέψειεν
1 πάθοιεν
1 μέλλοιεν
1 ἀπολαμβάνοιεν
20 ποιεῖν
1 ἔχοιεν
1 τύχοιεν
4 ἧκεν
1 μνησικακεῖν
1 ἐξενεγκεῖν
2 ἐξήνεγκεν
1 ἕνεκεν
3 καθῆκεν
5 ἀδικεῖν
1 νενόμικεν
2 οἰκεῖν
1 δοκεῖν
4 προσῆκεν
1 ἀπολέλυκεν
1 πέφυκεν
1 ἔδωκεν
1 ἐνέδωκεν
1 ἀνέδωκεν
1 μετέδωκεν
1 ἐλεῶν
1 διέβαλεν
1 συμβαλεῖν
4 ἐνέβαλεν
1 ἀποβαλεῖν
1 εἰσέβαλεν
6 καλεῖν
4 παρακαλεῖν
1 συγκαλεῖν
2 καθελεῖν
5 ἀνελεῖν
1 ἐξελεῖν
3 ἐπιτελεῖν
2 ὠφελεῖν
1 ὁμιλεῖν
3 φιλεῖν
1 ἔμελλεν
1 ἐπέστελλεν
1 καταπεφεύγαμεν
1 δεδώκαμεν
1 τεθαυμάκαμεν
1 πεπτώκαμεν
1 γεγόναμεν
1 ὑπεμείναμεν
1 καταδραμεῖν
1 ἐπταίσαμεν
1 διελύσαμεν
1 ἐκωλύσαμεν
1 συνεχωρήσαμεν
1 ἐπετρέψαμεν
5 πολεμεῖν
1 ἀποσταίημεν
1 δυνηθείημεν
1 περιεχύθημεν
1 ἐνδοίημεν
1 ἐνέστημεν
1 ἀπεστράφημεν
1 ἀκολουθῶμεν
1 δόξαιμεν
1 εὐδοκιμεῖν
1 ἐνικῶμεν
1 στέργομεν
1 ἀναγκάζομεν
1 νομίζομεν
1 ἐλπίζομεν
1 οἰκοῦμεν
1 θέλομεν
1 καταλείπομεν
1 πείσομεν
1 θήσομεν
1 μισοῦμεν
3 ἔχομεν
2 εἴχομεν
1 εὐτυχοῦμεν
1 ἴσμεν
1 ἐσμεν
1 ἐπιθυμεῖν
2 λάβωμεν
1 βαδίζωμεν
1 πείθωμεν
1 πάθωμεν
1 διδάσκωμεν
1 πέσωμεν
1 νεών
2 νεὼν
1 ἀνελάμβανεν
1 ὑπελάμβανεν
1 παρελάμβανεν
1 ἀποθανεῖν
1 γενεάν
1 ἔμενεν
1 ὑπομενεῖν
1 κατέβαινεν
1 ἐπαινεῖν
1 παραινεῖν
2 ἔμεινεν
2 ὑπέμεινεν
1 ἀπέκτεινεν
1 συνέτεινεν
2 κινεῖν
2 γέγονεν
1 πονεῖν
5 φρονεῖν
1 καταφρονεῖν
1 παρεθάρρυνεν
2 κοινωνεῖν
1 προσέταξεν
1 εἶξεν
3 ἔλεξεν
1 ἔδοξεν
1 δοῖεν
1 ἀξιοῖεν
2 καλοῖεν
1 ἀγνοεῖν
5 εἰπεῖν
10 εἶπεν
1 προειπεῖν
1 παραλιπεῖν
4 καταλιπεῖν
2 ἐγκαταλιπεῖν
2 ἐκλιπεῖν
6 σκοπεῖν
1 ἐρεῖν
1 καρτερεῖν
1 ἔφερεν
1 συνέφερεν
1 ἀναιρεῖν
1 συναναιρεῖν
1 ἤγειρεν
1 ἐγχειρεῖν
4 ἐπιχειρεῖν
1 ἰσομοιρεῖν
1 θαρρεῖν
1 ἐπικουρεῖν
1 φρουρεῖν
1 ἀναζωπυρεῖν
1 μαρτυρεῖν
1 δωρεάν
1 θεωρεῖν
6 χωρεῖν
4 συγχωρεῖν
1 φιλοχωρεῖν
2 ὑποχωρεῖν
1 παρεσκεύασεν
1 ἔφθασεν
1 ἤλασεν
1 ἐξήλασεν
1 ἀπήλασεν
1 εἰσήλασεν
1 ἀνήρπασεν
3 ἔδρασεν
1 διετέλεσεν
1 μεταπεσεῖν
1 περιπεσεῖν
1 συμπεσεῖν
1 ἐνέπεσεν
1 ἐσίγησεν
1 ἐδέησεν
1 ἐκόσμησεν
1 ἐτίμησεν
1 ἀντετίμησεν
1 ἐκίνησεν
3 ἐποίησεν
1 ἐνέπρησεν
2 κατέστησεν
5 ἔφησεν
1 κατέκλεισεν
3 μισεῖν
1 ἤλπισεν
1 ὥρισεν
2 κατεστρατοπέδευσεν
2 ἀντικατεστρατοπέδευσεν
7 ἐκέλευσεν
2 συνεβούλευσεν
1 ἐπίστευσεν
1 ἀπέλυσεν
1 ἠξίωσεν
1 ἐπεκύρωσεν
1 αἰτεῖν
1 λεηλατεῖν
2 ὑπηρετεῖν
1 ἀπαιτεῖν
1 ἀγανακτεῖν
1 πλεονεκτεῖν
1 ἐνέπιπτεν
1 ἀναρριπτεῖν
1 ἔπραττεν
4 δυεῖν
1 κατεστρατοπέδευεν
1 συνεβούλευεν
5 εἶχεν
1 κατεῖχεν
1 πειθαρχεῖν
1 ὑπῆρχεν
2 ἔσχεν
3 παρασχεῖν
1 ἀντισχεῖν
1 ἀποσχεῖν
3 ὑποσχεῖν
1 παρέσχεν
1 μετέσχεν
1 κληρουχεῖν
2 ἔτυχεν
1 τυχεῖν
1 εὐτυχεῖν
1 ἀποτυχεῖν
2 ἐπέτρεψεν
1 ἐπέστρεψεν
1 ἔρριψεν
1 ἔπεμψεν
1 ἀνέπεμψεν
3 ζῆν
2 πεζὸν
2 πεζῶν
1 ἐξέβην
1 ἐπέβην
3 ὀλίγην
2 βάδην
1 ὀγδόην
1 φύρδην
1 εἴην
1 θείην
1 καταδικασθείην
2 ἠβουλήθην
7 ἀνάγκην
11 δίκην
2 νίκην
4 ὅλην
1 ὕλην
6 μεγάλην
2 δείλην
5 ἄλλην
2 πύλην
1 φίλην
9 Ῥώμην
1 δεξαίμην
1 τιμωρησαίμην
1 ἠβουλόμην
30 γνώμην
3 ἐγενόμην
2 μνήμην
1 ἡγούμην
1 ἀνεδούμην
1 ἠναντιούμην
1 γενοίμην
1 προὐνοούμην
1 εἰργασάμην
1 ἡγησάμην
1 ἐνεστησάμην
1 ἠγωνισάμην
1 ἐστρατευσάμην
1 ἐκαρπωσάμην
1 ἠπιστάμην
1 ἐπιστήμην
1 ἐπολιτευόμην
1 ὑπεσχόμην
4 ἐκείνην
1 κἀκείνην
1 σελήνην
1 κλίνην
1 μόνην
1 γημαμένην
1 γειναμένην
2 ἀπαρνησαμένην
1 συναγωνισαμένην
1 τεταγμένην
1 συντεταγμένην
1 μεμιγμένην
1 ἐρριμμένην
1 δεομένην
1 ἐξεταζομένην
1 ἀναρριπιζομένην
1 κυλιομένην
1 ἀφικομένην
1 γιγνομένην
5 γενομένην
1 μαινομένην
1 καταλειπομένην
1 πορευομένην
1 παρεσκευασμένην
1 ἐκλελυμένην
1 ἡγουμένην
2 δῃουμένην
1 μισθουμένην
1 ἐναντιουμένην
2 καλουμένην
1 τιμωρουμένην
1 κρατουμένην
1 ἀνθρωπίνην
3 εἰρήνην
1 ἀφροσύνην
1 Καπυΐνην
1 ἐφάνην
1 προδοίην
1 ἴσην
11 ὅσην
2 ὁπόσην
1 πόσην
3 τοιαύτην
3 τοσαύτην
24 ταύτην
2 Ταύτην
3 προδότην
1 ἱκέτην
1 λιποτάκτην
1 στρατηλάτην
1 πολίτην
2 ἀπάτην
4 πρώτην
5 τρίτην
1 μεγίστην
1 ἡδίστην
5 πλείστην
1 ἑκάστην
2 ἀρίστην
1 ταχίστην
1 ἀκμαιοτάτην
1 προθυμοτάτην
2 ἐπιφανεστάτην
1 εὐδαιμονεστάτην
1 σωφρονεστάτην
1 ἀτυχεστάτην
3 ἔφην
8 μάχην
5 τύχην
1 ἠθῶν
3 ἀγαθὸν
3 ἀγαθόν
2 ἀγαθὴν
14 ἀγαθῶν
2 μαθὼν
1 μαθών
1 καταμαθὼν
1 παθὼν
1 παθῶν
1 ῥηθὲν
1 μηθέν
19 μηθὲν
1 ὠνηθὲν
1 βοηθῶν
2 ἐλθὼν
1 διεξελθὼν
1 προελθὼν
1 ἀπελθὼν
5 παρελθὼν
1 παροξυνθὲν
24 οὐθὲν
3 οὐθέν
1 ποθὲν
1 ὀρθὸν
1 ὀρθὴν
1 βιασθὲν
1 ἀκολουθῶν
1 συναχθέν
1 εἰσενεχθὲν
1 βέβαιόν
1 δικαιῶν
1 χορηγιῶν
1 σφάγιόν
1 ἴδιόν
1 ἀπολαύειν
1 παύειν
1 πρεσβειῶν
5 ἄγειν
13 λέγειν
2 ἀντιλέγειν
1 συνάγειν
3 ἐξάγειν
1 ἐπάγειν
2 ἀπάγειν
1 προσάγειν
3 κατάγειν
1 χαλκεύειν
1 δημεύειν
1 ἁγνεύειν
1 λιχνεύειν
1 θεραπεύειν
1 ἀριστεύειν
1 σπουδάζειν
2 προσαναγκάζειν
1 δικάζειν
1 νομίζειν
2 θαυμάζειν
1 εὐτρεπίζειν
1 συμπορίζειν
2 σώζειν
1 βαστάζειν
2 ἐπιψηφίζειν
4 ἥκειν
1 εἴκειν
1 ἐρύκειν
1 γινώσκειν
2 λύειν
1 παραλύειν
2 καταλύειν
3 ὠφελειῶν
1 θέλειν
1 προσβάλλειν
1 παραγγέλλειν
2 ἀποστέλλειν
4 κωλύειν
2 νέμειν
3 διανέμειν
1 ἐπιβαίνειν
1 συμβαίνειν
2 σημαίνειν
5 λαμβάνειν
1 συμπεριλαμβάνειν
1 εὐγένειάν
3 μένειν
3 διαμένειν
1 παραμένειν
1 περιμένειν
1 κάμνειν
6 ὑπομένειν
1 διακρίνειν
1 λαγχάνειν
3 τυγχάνειν
3 ἕξειν
4 ἥξειν
2 αὔξειν
1 καθέξειν
1 ἀνθέξειν
1 παρέξειν
1 ὑπάρξειν
1 προσέξειν
1 ἐκπέμπειν
4 ἐπιτρέπειν
1 ἀνακαθαίρειν
1 χαίρειν
1 ἐγείρειν
1 φέρειν
1 διαφέρειν
1 ἐπιφέρειν
5 ἐκφέρειν
1 ἀποφέρειν
3 εἰσφέρειν
3 προσφέρειν
1 παύσειν
1 ἀσεβήσειν
1 δώσειν
1 ἀποδώσειν
2 προδώσειν
1 δεήσειν
1 παρακολουθήσειν
8 ποιήσειν
1 δικάσειν
1 τελέσειν
1 ὠφελήσειν
2 κωλύσειν
1 συνοίσειν
1 ἀγαπήσειν
1 κρατήσειν
1 ἀγανακτήσειν
1 κατασκήπτειν
2 βλάπτειν
1 συμπίπτειν
1 ἀπαλλάττειν
6 φυλάττειν
2 κηρύττειν
16 πράττειν
1 συμπράττειν
1 τάττειν
1 γράφειν
7 καταγράφειν
1 προσκαταγράφειν
15 ἔχειν
1 συνέχειν
2 ὑπέχειν
6 ἄρχειν
1 παρέχειν
2 ὑπάρχειν
2 προσέχειν
4 πάσχειν
3 κατέχειν
7 μετέχειν
1 ἀντέχειν
1 καταλείψειν
1 πέμψειν
1 ἐπιτρέψειν
1 οἰκιῶν
1 Μάρκιόν
1 ἄπολιν
1 μητρόπολιν
14 πάλιν
65 πόλιν
30 δύναμιν
1 ἐπιθυμιῶν
1 σπάνιόν
4 ἀξιῶν
1 ἀνάπραξιν
1 δεξιόν
3 δεξιὸν
1 δεξιὰν
1 ὑπερδεξιῶν
1 ἄφιξιν
1 λέξιν
1 πρᾶξιν
3 τάξιν
1 ἔντευξιν
1 ποιῶν
1 ἐπιών
6 κατόπιν
4 ὕβριν
4 ἀργύριόν
2 περιῆν
1 κατηγοριῶν
2 τριῶν
1 δικαστήριόν
11 χάριν
1 τιμωριῶν
1 ὅσιόν
1 πεφεύγασιν
1 ἀπεγνώκασιν
1 μέλασιν
1 δόγμασιν
5 πράγμασιν
1 πολιτεύμασιν
1 ἀδικήμασιν
1 ὄμμασιν
1 ἐρύμασιν
8 ἅπασιν
1 ἐλπίσασιν
1 εὐτυχήσασιν
1 ἐξέτασιν
1 φασιν
1 ἀπόφασιν
6 πρόφασιν
2 δύσιν
1 μεταδῶσιν
5 εἰσιν
1 εὐεργεσιῶν
1 κήδεσιν
1 ἤθεσιν
1 ῥηθεῖσιν
1 ἀσυνήθεσιν
1 πεισθεῖσιν
1 συγκατάθεσιν
1 πεμφθεῖσιν
2 βασιλεῦσιν
11 πόλεσιν
1 νέμεσιν
1 ἔθνεσιν
1 πράξεσιν
3 αἵρεσιν
1 προαίρεσιν
3 ἀρχαιρεσιῶν
1 προσαγορεύσεσιν
1 ἄφεσιν
1 ξίφεσιν
2 τείχεσιν
2 δέησιν
1 οἴκησιν
1 Ἕλλησιν
1 Ἀθήνησιν
1 καταφρόνησιν
2 αὔξησιν
1 αἴτησιν
1 ἀνίστησιν
1 ἀφαιρεθῶσιν
2 ἀναγκασθῶσιν
3 ἀπόκρισιν
1 χάρισιν
3 τισιν
1 λύσιν
2 ἡγεμόσιν
1 ἀκμῆσιν
1 ἀνόσιόν
1 γεγονόσιν
2 οὖσιν
1 λαβοῦσιν
1 ἐπίδοσιν
3 μείζοσιν
1 δικαιοῦσιν
1 ἀξιοῦσιν
1 ἀσκοῦσιν
1 ἐκβαλοῦσιν
2 καλοῦσιν
1 διατελοῦσιν
1 φιλοῦσιν
1 εὐσχήμοσιν
1 ὑπομενοῦσιν
1 χείροσιν
1 προσιὼν
1 προσιὸν
1 ἀναζωπυροῦσιν
1 χωροῦσιν
1 ἀμφισβητοῦσιν
1 ἥττοσιν
1 ἐλάττοσιν
1 παρασχοῦσιν
2 πᾶσιν
2 ἐλπίσιν
7 ἀνδράσιν
1 κρίσιν
1 πατράσιν
1 ἀπαντῶσιν
5 στάσιν
1 ἀποστᾶσιν
1 θυσιῶν
2 ἀποδείκνυσιν
2 μήνυσιν
1 διατρίβουσιν
2 λέγουσιν
1 κινδυνεύουσιν
1 ὑποπτεύουσιν
1 κολάζουσιν
1 θύουσιν
1 ἥκουσιν
1 θνήσκουσιν
1 θέλουσιν
1 ἐμβάλλουσιν
1 μέλλουσιν
1 κατανέμουσιν
1 εὐφραίνουσιν
1 μεταλαμβάνουσιν
1 μένουσιν
1 ὑπομένουσιν
1 ἀποκτιννύουσιν
1 τυγχάνουσιν
1 ἕξουσιν
1 ἀποδείξουσιν
1 παρέξουσιν
1 ἀναφέρουσιν
1 ὁμολογήσουσιν
1 δώσουσιν
1 κινδυνεύσουσιν
1 ἀξιώσουσιν
2 ποιήσουσιν
1 προσωφελήσουσιν
1 ἀποκνήσουσιν
1 ἐπιχειρήσουσιν
1 ἐπικυρώσουσιν
1 χωρήσουσιν
1 κρατήσουσιν
1 ἐμπίπτουσιν
1 ἐπιρράττουσιν
1 συρράττουσιν
5 ἔχουσιν
1 ἰσχύουσιν
1 πάσχουσιν
3 κατέχουσιν
1 μάρτυσιν
4 φύσιν
7 σφίσιν
1 δικαίωσιν
1 λάβωσιν
1 δίδωσιν
1 λάθωσιν
1 ἀπέλθωσιν
1 ἐπανόρθωσιν
1 ἐξενέγκωσιν
1 ἅλωσιν
2 ἐξίωσιν
1 ἀξίωσιν
1 ἀποδείξωσιν
1 ποιήσωσιν
1 ἀδικήσωσιν
1 τύχωσιν
11 στρατιάν
20 στρατιὰν
1 μετιὼν
1 ἱκέτιν
7 ἐστιν
3 ἔστιν
1 ἄπεστιν
1 πάρεστιν
1 μέτεστιν
3 πίστιν
2 λοχῖτιν
1 ὄψιν
1 ὑποψιῶν
4 ἑκών
1 κἂν
10 κακῶν
2 κακόν
3 κακὸν
1 μνησικακῶν
3 μαλακὸν
5 φυλακὴν
15 γυναικῶν
1 στρατηγικὸν
2 ἀδικῶν
1 βασιλικὴν
1 πολεμικόν
1 πολεμικῶν
3 νικᾶν
1 τυραννικὴν
1 προγονικῶν
1 καρτερικὸν
1 αὐτοκρατορικὴν
1 λῃστρικὴν
1 Γαλατικὸν
3 ὑπατικῶν
2 ἀριστοκρατικῶν
1 ἀριστοκρατικόν
1 ἀνακλητικὸν
1 δημοτικόν
2 δημοτικὸν
4 δημοτικῶν
1 ταμιευτικὴν
1 θεραπευτικὸν
2 στρατιωτικὸν
1 δημαρχικὴν
1 δοκῶν
1 προσδοκᾶν
1 ἀπέθνησκόν
1 γηροβοσκὸν
1 προσῆκόν
1 ἀπέδωκάν
1 ἑλών
3 ἑλὼν
1 ἐπιβαλὼν
2 περιβαλὼν
1 ἐκβαλὼν
2 ἐμβαλὼν
1 καλήν
3 καλῶν
2 καλὴν
2 καλὸν
2 καλόν
1 ἀνακαλῶν
1 ἐπικαλῶν
1 βελῶν
2 καθελὼν
1 ὑποτελῶν
1 ψιλῶν
18 πολλὴν
26 πολλῶν
1 διαβολῶν
1 μεταβολήν
9 πολὺν
1 πολύν
3 βουλήν
11 βουλὴν
1 ἐπιβουλὴν
2 πυλῶν
10 μὴν
22 ὑμῖν
1 ἐμῶν
1 ἐμὴν
25 ἡμῖν
1 ἐμήν
12 μέν
24 ἡμῶν
256 μὲν
17 ὑμῶν
1 ἀναδραμὸν
1 ἡγεμών
1 ἡγεμὼν
1 πολεμῶν
1 χειμὼν
4 τιμὴν
3 τιμήν
3 τιμῶν
1 τολμᾶν
1 ἀξιοῦμέν
1 ἥκομέν
1 φιλοῦμέν
2 διανομὴν
1 τοὐμὸν
1 παρέσχομέν
1 ἀφορμὴν
1 σεβασμῶν
2 ὀψωνιασμὸν
1 δεκασμῶν
2 ἀσπασμῶν
1 χρησμῶν
1 λογισμῶν
1 ἐθισμῶν
1 προπηλακισμὸν
1 περιορισμὸν
1 ἐπισιτισμόν
1 περιτειχισμὸν
1 βωμόν
1 Νῦν
1 ἐνῆν
24 νῦν
2 Ἀλβανῶν
1 Πεδανῶν
1 ἀπιθανόν
1 πιθανόν
3 ἱκανὸν
5 Αἰκανῶν
1 Σατρικανῶν
2 Πολυσκανῶν
1 Κοπιολανῶν
1 Κοριολανῶν
1 Βωλανῶν
1 Ἐχετρανῶν
1 Οὐελιτρανῶν
3 Οὐιεντανῶν
1 φανὲν
1 ὀρφανὸν
2 συγγενῶν
1 ἀποκτενῶν
1 σκηνὴν
1 μηνῶν
2 Τυρρηνῶν
1 Πραινεστηνῶν
3 ἐθνῶν
2 ἀλλοεθνῶν
1 ἔπαινόν
1 ἐπαινῶν
1 παραινῶν
3 δεινόν
3 δεινὸν
2 δεινὴν
1 ἔμεινάν
2 ταπεινὸν
1 ταπεινόν
1 ταπεινήν
1 ταπεινὴν
13 κοινὸν
1 κοινόν
7 κοινῶν
7 κοινὴν
2 τινῶν
1 κρημνόν
1 ἡδονήν
2 ἡδονὴν
2 ἐπίφθονόν
1 κίνδυνόν
1 γεγωνόν
1 νωνῶν
1 οἰωνῶν
1 φωνὴν
3 ἐξόν
1 ἐξὸν
1 ὀξὺν
1 ἐξῆν
5 γυναιξὶν
2 οἷόν
66 οὖν
1 ἀκαριαῖον
4 ἀναγκαῖον
1 ἀκμαῖον
1 γενναῖον
1 τελευταῖον
2 βοὴν
13 βίον
1 βοήν
1 βοῶν
4 ἔλαβον
1 ἀνέλαβον
2 ὑπέλαβον
1 παρέλαβον
4 θρίαμβον
1 περίφοβον
1 φόβον
1 ἦγον
2 γοῦν
2 ἤγαγον
1 ἐξήγαγον
2 ἔλεγον
1 ἀντέλεγον
7 ὀλίγον
15 λόγον
3 ἐξῆγον
1 ἀντεξῆγον
1 ἀξιόλογον
2 σύλλογον
2 κατάλογον
1 ἀμφίλογον
1 προῆγον
1 ἀπῆγον
13 ἔργον
1 φιλόστοργον
6 ἔφευγον
1 συνέφυγον
3 κατέφυγον
5 δέον
4 εἶδον
4 πεδίον
5 στρατόπεδον
5 ἔνδον
7 κάθοδον
7 ἔξοδον
4 ἔφοδον
1 θεῖον
7 ἔθεον
1 ἐξέθεον
1 ταμιεῖον
4 οἰκεῖον
3 ἔλεον
2 πλεῖον
1 ἀνδρεῖον
1 ἐπηλάλαζον
1 ἤκμαζον
5 μεῖζον
1 ὠνείδιζον
1 ἐμακάριζον
2 πρόρριζον
4 στασιάζον
1 σῶζον
1 ὁποσηοῦν
3 ἔμαθον
1 μετέμαθον
1 ἔπαθον
1 κακόπαθον
1 ἔπειθον
1 συνῆλθον
3 ἀπῆλθον
1 εἰσῆλθον
1 προσῆλθον
2 πόθον
1 ἀνορθοῦν
1 μισθοῦν
1 βέβαιον
7 δίκαιον
2 Φάβιον
2 Γάϊον
3 ῥᾴδιον
3 ἴδιον
1 γῄδιον
2 στάδιον
2 ἐπιτήδειον
1 προάστειον
1 Λεύκιον
1 κάκιον
1 Σίκκιον
2 Λάρκιον
12 Μάρκιον
1 ἥλιον
1 Ἀκύλλιον
1 Αἰμίλιον
1 Ἰούλιον
1 Καπιτώλιον
2 φίλιον
2 ἐμφύλιον
1 ἐγκώμιον
5 πολέμιον
1 τίμιον
1 αἰώνιον
1 Οὐεργίνιον
1 Ταρκύνιον
3 δαιμόνιον
1 Σεμπρώνιον
1 Λαουΐνιον
8 ἄξιον
3 ἀξιοῦν
4 ἀνάξιον
1 ποιοῦν
1 νήπιον
3 Ἄππιον
3 ἀργύριον
4 συνέδριον
3 ὑποχείριον
2 κύριον
1 μακάριον
1 τεκμήριον
3 φρούριον
3 Σπόριον
1 ὑπερόριον
1 ἀλλότριον
2 μέτριον
1 πάτριον
1 δικαστήριον
4 δραστήριον
1 βουλευτήριον
2 ἐπιχώριον
2 ὅσιον
1 ἐνιαύσιον
1 παραπλήσιον
1 ἀνόσιον
4 ἑκούσιον
4 Κάσσιον
5 ὁτιοῦν
5 αἴτιον
2 Ἄντιον
1 ἀνέστιον
3 ἧκον
1 ἀδικοῦν
1 πηλίκον
2 οἶκον
2 οὐκοῦν
1 δοκοῦν
1 ὅρκον
2 ἐδίωκον
2 ὅλον
1 Αὖλον
1 ἐξέβαλον
1 ἀπέβαλον
4 ἀντίπαλον
2 δῆλον
1 ὤφελον
1 ζῆλον
1 ἄδηλον
1 πρόδηλον
4 ἄλλον
1 ἔβαλλον
1 ἐνέβαλλον
1 συνέβαλλον
2 ἐπιβάλλον
1 ἤμελλον
7 ἔμελλον
1 μέλλον
16 μᾶλλον
2 Τύλλον
6 πλέον
1 ἄνοπλον
1 Ἴουλον
4 ὄχλον
3 χόλον
1 συνέδραμον
2 ἐξέδραμον
22 δῆμον
1 πολεμοῦν
45 πόλεμον
1 ἀπειροπόλεμον
2 ἔρημον
1 ἐπίσημον
1 ἄσχημον
1 ἄλκιμον
2 στρατεύσιμον
1 χρήσιμον
1 ἄτιμον
1 εὔτολμον
8 νόμον
1 ἔννομον
3 κόσμον
1 ἄκοσμον
1 πρόθυμον
1 εὐώνυμον
7 νοῦν
5 ἐλάμβανον
1 συνελάμβανον
2 ὑπελάμβανον
4 ξόανον
1 ἐτύγχανον
4 ἐκεῖνον
1 φθεγγόμενον
2 λεγόμενον
4 κείμενον
1 ὑπερκείμενον
1 θέμενον
1 ἀποθέμενον
3 διέμενον
1 μεταμελόμενον
2 βουλόμενον
4 γενόμενον
1 ὑποκατακλινόμενον
1 ἀποδεικνύμενον
1 δυνάμενον
1 κρατυνόμενον
1 φθεγξάμενον
1 ἀποδειξάμενον
1 ἀντιποιούμενον
1 ἀδικούμενον
1 ἐπικαλούμενον
1 ἀπαναλούμενον
1 ἐνθυμούμενον
1 διατηρούμενον
1 ἀναιρούμενον
1 ὑπέμενον
1 παρέμενον
1 στερόμενον
1 φερόμενον
1 διαφθειρόμενον
1 ἐσόμενον
1 ἐκβησόμενον
1 συμβησόμενον
1 ἀπολογησόμενον
1 ἀποθησόμενον
2 χρησάμενον
1 παραστησόμενον
1 καταστησάμενον
1 μαχησόμενον
1 πεισόμενον
1 μισθωσόμενον
1 ταραττόμενον
1 μηνυόμενον
1 μαχόμενον
1 ληψόμενον
1 δύστηνον
3 φθόνον
1 ἀνέβαινον
1 κατέβαινον
1 ἔπαινον
4 ἀπέφαινον
2 ἄμεινον
1 παρακινοῦν
2 ἀνθρώπινον
1 ὄκνον
6 τέκνον
21 μόνον
1 τεταγμένον
1 συντεταγμένον
1 παρερρηγμένον
1 ἠσκημένον
1 κατεσκευασμένον
1 ἠρεθισμένον
1 ξένον
1 ἀνεπίφθονον
1 πονοῦν
1 δεῖπνον
39 χρόνον
1 Ἀτρατῖνον
1 μητροκτόνον
1 ἀκίνδυνον
3 κίνδυνον
1 ὑπεύθυνον
1 ἀνυπεύθυνον
3 φόνον
1 εἶξον
1 λέξον
1 ἄδοξον
1 οἷον
1 ὑπήκοον
2 ποῖον
2 εἶπον
1 προεῖπον
1 ἐπέτρεπον
1 ἐξέλιπον
2 κατέλιπον
1 προὔπεμπον
1 παρέπεμπον
1 ἄσκοπον
1 ἰσόρροπον
1 ὁμοιότροπον
2 ἵππον
10 τρόπον
4 τόπον
1 κτύπον
1 φιλάνθρωπον
1 πρόσωπον
1 μέτωπον
1 ἄνανδρον
1 ἐλεύθερον
1 ἥμερον
1 ἐφήμερον
15 ἕτερον
3 παλαίτερον
1 πρεσβύτερον
1 οὐδέτερον
4 δεύτερον
1 νεώτερον
9 θάτερον
5 ἑκάτερον
1 ὑψηλότερον
2 ὑμέτερον
1 φρονιμώτερον
1 δεινότερον
1 σεμνότερον
3 πότερον
23 πρότερον
5 ὕστερον
1 ἐπιεικέστερον
1 ἀσφαλέστερον
1 εὐδαιμονέστερον
1 χεῖρον
2 ὄλεθρον
3 ὕπαιθρον
2 ὄρθρον
1 ἔμπειρον
1 πρόχειρον
2 ἄκρον
3 ἄπορον
1 διάφορον
2 ἀσύμφορον
1 ἄργυρον
1 κυροῦν
2 ἐπίκουρον
1 ὀχυροῦν
2 δίφρον
1 συμφέρον
1 ταλαίπωρον
1 χωρίον
4 ὅσον
1 παρασκεύασον
1 ἐξέτασον
1 συνέπεσον
1 σπεῦσον
1 ἐλέησον
5 πλησίον
1 ποίησον
1 μισοῦν
3 μέσον
1 ἧσσον
1 κέλευσον
2 ἄκουσον
1 ἐπίβατον
1 ἀδύνατον
6 θάνατον
3 ἀθάνατον
5 ὕπατον
1 σχετλιώτατον
1 τιμιώτατον
1 αἰτιώτατον
2 ἱκανώτατον
1 ταπεινότατον
1 καθαρώτατον
1 πονηρότατον
1 ἀπορώτατον
1 κακοηθέστατον
1 ἀφανέστατον
1 ἀσθενέστατον
1 ἐξαίρετον
2 ἀδόκητον
1 ἀμετακίνητον
3 ἀνόνητον
1 ἀτιμώρητον
5 ἀπόρρητον
1 ἀφόρητον
1 συγχωρητέον
2 ἀπαραίτητον
2 περιμάχητον
1 ἄκριτον
1 εὐδιάλλακτον
2 πρακτέον
1 διάλεκτον
1 ἀμείλικτον
3 ἀμίαντον
1 Κόιντον
1 μηλόβοτον
2 ἔκδοτον
2 τηλικοῦτον
2 πλοῦτον
2 τοσοῦτον
7 τοῦτον
1 πέμπτον
1 ἀπέκοπτον
2 τέταρτον
29 πρῶτον
4 τρίτον
3 σῖτον
6 ἕκαστον
1 ἀστασίαστον
6 ἀνήκεστον
4 πλεῖστον
1 χρηστέον
1 μισόχρηστον
3 μέγιστον
1 ἄσπειστον
2 μήκιστον
2 κάλλιστον
1 ἄριστον
6 κράτιστον
4 ἐλάχιστον
1 αἴσχιστον
1 τάχιστον
1 Τῖτον
4 ἔλαττον
1 ἐφύλαττον
1 διεφύλαττον
1 παρεφύλαττον
4 ἔπραττον
1 ἐξέταττον
5 κρεῖττον
3 θᾶττον
1 ἁρμόττον
1 ἐκήρυττον
1 ἀβίωτον
1 ἀδῄωτον
2 ἄτρωτον
1 ἐσκύλευον
1 συνεβούλευον
1 ἐδυνάστευον
1 διέλυον
1 ἀνέλυον
1 κατέγραφον
2 ἀμφοῖν
1 γήλοφον
2 ψῆφον
1 σύμμαχον
9 εἶχον
3 ἀντεῖχον
1 κληροῦχον
1 προὔχον
1 ὑπάρχον
1 προϋπάρχον
8 ἔσχον
2 ἔπασχον
2 κατέσχον
1 ἀντέσχον
3 ἔτυχον
1 ἀπέτυχον
1 εὔψυχον
1 μεγαλόψυχον
3 πᾶν
1 ἐπῆν
2 ἀγαπᾶν
4 εἰπὼν
1 χαλεπόν
2 χαλεπὸν
1 προειπών
2 προειπὼν
1 διαλιπὼν
5 καταλιπὼν
1 καταλιπών
2 λοιπὴν
10 λοιπὸν
1 πομπὴν
1 σκοπόν
1 ἀνασκοπῶν
1 κατασκοπὴν
1 τροπὴν
1 τροπήν
1 καρπῶν
1 διασπᾶν
1 περισπᾶν
2 στενωπῶν
1 ἀρὰν
1 ὀρῶν
1 ὁρῶν
1 νεαρῶν
1 καθαρὸν
2 καθαρὰν
1 ἱλαρὰν
1 πιναράν
1 παρὼν
4 παρῆν
1 παρόν
2 παρὸν
1 ῥυπαρὸν
3 ἀγρῶν
2 δρᾶν
1 φαιδρὸν
8 ἀνδρῶν
1 ἱερὰν
2 εὑρών
8 ἱερῶν
2 ἱερὸν
2 ἱερόν
1 σφαλερὰν
2 σφαλερὸν
3 ἡμερῶν
2 φανερόν
2 φανερὸν
1 καρτερὸν
1 πρότερόν
1 σκληρὰν
2 πονηρὸν
1 πονηρῶν
1 πονηρὰν
6 ἐχθρῶν
4 ἐχθρὸν
5 καιρόν
4 καιρὸν
5 χειρῶν
1 μακρόν
2 μακρὰν
4 μακράν
2 νεκρῶν
2 μικρὰν
1 μικρόν
10 μικρὸν
3 πικρὸν
1 πικρὰν
2 ἀγοράν
7 ἀγορὰν
1 δημηγορῶν
1 καθορᾶν
1 φθορὰν
1 περιορᾶν
1 ἀπορῶν
1 ὑπερορᾶν
1 διαφορὰν
2 συμφοράν
3 συμφορῶν
1 συμφορὰν
13 πρὶν
1 πρίν
1 λαμπρῶν
2 λαμπρὸν
1 στερρὰν
1 φρουρὰν
1 πυράν
3 ἐχρῆν
1 χρῆν
1 ἀποχρῆν
1 αἰσχρὰν
1 αἰσχρὸν
1 τιμωρόν
1 τιμωρὸν
2 σῶν
31 σὺν
3 σὴν
1 σήν
2 σὸν
2 ἁπασῶν
6 πασῶν
1 ἔδρασάν
5 εἰσὶν
1 συνῄεσάν
1 περιπεσὼν
1 διεχρίθησάν
1 ὤφθησάν
1 φησίν
2 μισῶν
1 τισὶν
1 ἔδοσάν
1 συνοῦσάν
1 ποσὶν
5 χερσὶν
1 δυσίν
1 μενουσῶν
1 ἐκβαινουσῶν
2 παρουσῶν
1 φυλαττουσῶν
2 χρυσόν
1 ἴσχυσάν
9 τόν
1 ἐτῶν
13 τήν
490 τὴν
234 τὸν
526 τῶν
2 αὐτήν
15 αὐτὴν
1 αὑτὴν
9 αὐτόν
110 αὐτῶν
1 αὑτῶν
1 αὑτὸν
44 αὐτὸν
3 Ἀντιατῶν
1 λεηλατῶν
1 δυνατῶν
1 δυνατὸν
4 στρατὸν
1 στρατόν
1 ταὐτὸν
1 ταὐτόν
1 εὐγενέστατόν
1 ἱκετῶν
1 μετῆν
1 εὐσύνετόν
4 ἀρετὴν
1 ῥητὴν
1 ὠνητὴν
1 θνητῶν
1 θνητὴν
1 σφενδονητῶν
4 ἀγαπητὸν
1 νεμεσητὸν
9 πολιτῶν
1 θεμιτὸν
1 ἄκριτόν
1 ἀγανακτῶν
1 μικτὸν
1 ὑπαντᾶν
1 ἱεροφαντῶν
2 προδοτῶν
1 δημοτῶν
1 λεπτὴν
1 περίβλεπτόν
1 διαμαρτὼν
1 σῖτόν
5 ἐστίν
8 ἐστὶν
1 στασιαστῶν
2 θαυμαστόν
1 θαυμαστὸν
1 οὐαστήν
1 πλεῖστόν
3 μεστὸν
1 χρηστῶν
1 χρηστὸν
1 μέγιστόν
1 ἥδιστόν
3 πολεμιστὴν
3 πιστὸν
1 ὑβριστὴν
1 διακοσιοστὸν
1 ἑβδομηκοστὴν
1 ἑβδομηκοστόν
1 κρεῖττόν
23 ἑαυτῶν
5 ἑαυτὸν
1 ἑαυτὴν
1 σεαυτὴν
1 σεαυτόν
2 σεαυτὸν
2 ἐνιαυτὸν
1 ἐμαυτὴν
4 ἐμαυτὸν
1 πρεσβευτῶν
1 τελευτὴν
2 τελευτῶν
2 βουλευτῶν
1 κωκυτὸν
1 ἰδιωτῶν
4 στρατιωτῶν
10 υἱὸν
1 παρασκευὴν
2 τοίνυν
1 ὡμολόγουν
1 ἐώθουν
1 ἐξεβοήθουν
4 ἠκολούθουν
1 παρηκολούθουν
1 ἐπόθουν
3 ἐδόκουν
2 ἐκάλουν
2 συνεκάλουν
1 διετέλουν
1 ἐζημίουν
1 ἐπολέμουν
1 ἐκόσμουν
1 ἠγνόουν
1 κατεσκήνουν
1 παρῄνουν
11 ἠξίουν
1 ἐποίουν
1 κατηγόρουν
2 ἐπεχείρουν
1 ἐπεκύρουν
1 διεκαρτέρουν
2 ὑπεχώρουν
1 ἀπεχώρουν
1 ᾔτουν
1 ἠγανάκτουν
1 ἐρρίπτουν
1 ἐκράτουν
1 ἐπεκράτουν
1 ἠτύχουν
1 ἔφυν
1 καταγραφήν
1 καταγραφὴν
1 ἀδελφὸν
1 τροφὴν
10 σφῶν
1 κορυφὴν
1 ταραχὴν
2 εὐχὴν
1 τειχῶν
17 ἀρχὴν
2 ἀρχήν
2 ἰσχύν
1 σχὼν
6 ἰσχὺν
1 κατασχὼν
2 ἐπισχὼν
4 ἀποσχὼν
2 τυχὼν
2 ψυχήν
5 ψυχὴν
1 ἀναγκαίων
8 δικαίων
1 κλαίων
51 Ῥωμαίων
1 γενναίων
1 ἀρχαίων
1 βίων
1 ἐβόων
2 κατεβόων
1 θριάμβων
1 σέβων
8 ἄγων
1 πλαγίων
3 λέγων
11 λόγων
1 ὀλίγων
1 ἀντιλέγων
1 συνάγων
9 ἔργων
2 κακούργων
1 πύργων
3 ὑποζυγίων
3 ἰδίων
3 παίδων
1 σταδίων
3 παιδίων
1 ἐγχειριδίων
1 ἐπηλύδων
1 ἐνσπόνδων
1 ἐλπίδων
2 λαμπάδων
2 στρατοπέδων
2 πολιτίδων
1 φροντίδων
1 συμμαχίδων
1 πρέσβεων
3 ἐπιτηδείων
1 θείων
1 οἰκείων
1 Σιβυλλείων
1 πλείων
10 πόλεων
1 δυνάμεων
1 ἀποδείξεων
2 πράξεων
1 μισθώσεων
1 ἐπιχειρήσεων
1 κτήσεων
1 ἀντιμαχήσεων
2 ὑποσχέσεων
1 μείζων
1 εἰκάζων
1 ὀνομάζων
1 θαυμάζων
2 ἁρπάζων
1 συνήθων
1 ἄκων
1 ἀδίκων
4 ὑπηκόων
8 πατρικίων
1 κλιμάκων
20 Ἑρνίκων
1 οἴκων
1 ἀποίκων
1 ὅρκων
2 διδάσκων
33 Οὐολούσκων
1 ἑάλων
2 ὅλων
1 ἀστραγάλων
1 ἀγγέλων
3 μεγάλων
1 ἀθλίων
2 βασιλέων
1 Κοιντιλίων
1 φιλίων
1 σκύλων
35 ἄλλων
1 διαβάλλων
12 ἀλλήλων
3 μέλλων
1 ἐπιστέλλων
1 ἀποστέλλων
2 αὐτομόλων
7 ὅπλων
1 ἀντιπάλων
10 φίλων
1 ὄχλων
1 κωλύων
1 δαίμων
1 γάμων
1 φιλοδήμων
34 πολεμίων
8 πολέμων
3 νομίμων
2 νόμων
5 νέων
1 ἀποφαίνων
1 Σαβίνων
1 λαμβάνων
1 παραλαμβάνων
3 ἀγώνων
1 συνέγνων
7 προγόνων
3 κινδύνων
14 ἐκείνων
2 ἀμείνων
1 κτείνων
1 μειζόνων
1 παρθένων
2 πλειόνων
1 τινων
1 βραχιόνων
3 τέκνων
1 χρυσοχαλίνων
2 Ἑλλήνων
2 μένων
1 ἀναμένων
1 παραταξαμένων
1 Ἀποδεξαμένων
1 προσδεξαμένων
1 ἀρξαμένων
1 κατασκευασαμένων
2 χρησαμένων
1 κτησαμένων
1 καταστησαμένων
1 πρεσβευσαμένων
1 Διακληρωσαμένων
1 συνισταμένων
1 πεπραγμένων
4 ἡγεμόνων
1 θεμένων
1 ἀποτιθεμένων
2 προσθεμένων
3 ἠδικημένων
1 πεπιλημένων
2 κεκρατημένων
2 δαιμόνων
1 τετραμμένων
1 τεθλιμμένων
1 λεγομένων
1 παραδεδομένων
2 δεομένων
1 ὀργιαζομένων
1 ἀναγκαζομένων
1 διαρπαζομένων
2 ἀγωνιζομένων
1 μεριζομένων
1 ἀχθομένων
1 συμπλεκομένων
1 ἀφικομένων
1 προελομένων
1 Ἐπιβαλλομένων
2 βουλομένων
1 γενομένων
2 γινομένων
1 ἐπιγινομένων
1 ἀμυνομένων
1 οἰομένων
2 ὑπομένων
1 ὑπολειπομένων
1 κειρομένων
1 ὀδυρομένων
1 συνολοφυρομένων
1 ἐκβησομένων
1 γενησομένων
1 δυνησομένων
1 ἐπιβαρησομένων
1 μαχησομένων
1 σκηπτομένων
2 πραττομένων
1 θεραπευομένων
2 στρατευομένων
1 πολιτευομένων
1 συμπολιτευομένων
1 διαλυομένων
1 ληψομένων
1 παραληψομένων
1 καταληψομένων
1 δεδικασμένων
1 λελογισμένων
1 νενομισμένων
1 ἐψηφισμένων
1 ἀπολλυμένων
4 ποιουμένων
1 ἀνακαλουμένων
1 προκαλουμένων
1 ἐπιτελουμένων
1 πονουμένων
1 συγχωρουμένων
1 χρωμένων
3 τυράννων
3 ξένων
1 ξοάνων
1 πόνων
2 ἀνθρωπίνων
1 παραθαρρύνων
1 σωφρόνων
2 χρόνων
1 βασάνων
1 ἡσσόνων
21 Λατίνων
1 πατροκτόνων
1 δυστήνων
1 ἐλαττόνων
1 σαυνίων
1 φυλάξων
1 ἀκούων
1 ὁμοίων
1 περιέπων
1 κατασκόπων
1 ἐντοπίων
3 ἵππων
5 ἱππέων
17 ἀνθρώπων
1 φιλανθρώπων
1 ὅρων
1 ὁρίων
2 ἑταίρων
1 χαίρων
2 βαρβάρων
2 συνέδρων
1 περιεώρων
2 χείρων
1 τεκμηρίων
1 συμβατηρίων
1 σκεπαστηρίων
1 λῃστηρίων
4 βάθρων
2 ἐλευθέρων
1 ἄκρων
3 δακρύων
1 ἐπικήρων
2 κλήρων
2 ἀπόρων
3 ἑτέρων
1 πατρῴων
1 πατρίων
6 πατέρων
1 μετρίων
1 ὑμετέρων
1 ἡμετέρων
6 σφετέρων
1 μητέρων
4 ἀλλοτρίων
1 φαυλοτέρων
1 προτέρων
9 ἀμφοτέρων
1 εὐπρεπεστέρων
2 πρεσβυτέρων
1 δευτέρων
3 νεωτέρων
1 ἄφρων
2 φέρων
6 λαφύρων
1 μεγαλόφρων
1 σημειοφόρων
1 πλησιοχώρων
1 χωρίων
3 ἴσων
3 ὁσίων
9 ὅσων
4 Καίσων
1 ἀρχαιρεσίων
1 κωλύσων
1 διακοσίων
1 πεντακοσίων
3 δημοσίων
1 αἱρήσων
1 πλουσίων
1 κατεαγότων
1 ἐμπεπηγότων
1 πεφευγότων
1 πεπονθότων
1 ἀναιτίων
1 ἀποδεδρακότων
1 εἰκότων
2 συμβεβηκότων
1 κεκμηκότων
1 ἀπειρηκότων
1 κεκρατηκότων
1 περιεστηκότων
1 προεστηκότων
1 κατεσχηκότων
1 ἀφεικότων
1 ὑπατευκότων
1 πεπιστευκότων
1 δεδωκότων
3 αἰχμαλώτων
2 πραγμάτων
1 ἀσεβημάτων
1 παθημάτων
1 βοσκημάτων
1 φιλημάτων
1 ἐγκλημάτων
11 χρημάτων
2 κτημάτων
1 σφαλμάτων
1 σπερμάτων
1 ψηφισμάτων
1 ἀκουσμάτων
2 τραυμάτων
1 ἐπιτηδευμάτων
2 πολιτευμάτων
6 ἐρυμάτων
1 ἀφιδρυμάτων
1 κατορθωμάτων
5 σωμάτων
1 ἐώντων
1 ἀγόντων
1 ἐπαγόντων
2 λεγόντων
1 ἀντιλεγόντων
1 κατεπειγόντων
1 φευγόντων
1 δόντων
1 παραδόντων
1 προδιδόντων
5 πενήτων
2 ζώντων
1 παθόντων
1 ἀναιρεθέντων
1 ἀνατεθέντων
1 ῥηθέντων
1 δυνηθέντων
1 συγχωρηθέντων
1 κρατηθέντων
1 ἐρωτηθέντων
1 ἐλθόντων
1 Ἐξελθόντων
1 προελθόντων
1 εἰσελθόντων
2 προθέντων
1 ἀπαραχθέντων
1 πραχθέντων
1 ἐπικηρυχθέντων
1 ψιλωθέντων
2 ἐξιόντων
2 προσιόντων
3 μετιόντων
1 ἡκόντων
1 προσηκόντων
3 ἁλόντων
1 ἀποσταλέντων
1 ἀποστειλάντων
1 μελλόντων
1 ἐκδραμόντων
1 προσνειμάντων
1 ἀποθανόντων
1 τυγχανόντων
1 ὑπομενόντων
1 παραβαινόντων
1 ἐπιβαινόντων
1 καμνόντων
1 βαρυνόντων
1 ἀρξάντων
3 γονάτων
1 διαγεγονότων
1 παρακολουθούντων
1 ἀξιούντων
1 ἀδικούντων
1 ἐνοικούντων
1 ἀνελούντων
1 ὑποχωρούντων
20 πάντων
18 ἁπάντων
1 ἀπόντων
1 ὑπήντων
1 εἰπόντων
1 ἐκλειπόντων
1 ἐκλιπόντων
2 συμπάντων
1 ὁρώντων
1 ἀράντων
3 παρόντων
1 ὁμολογησάντων
1 ἐπιβοηθησάντων
1 κατηγορησάντων
1 συγχωρησάντων
1 ὑπηρετησάντων
1 ὑβρισάντων
1 ἐπιστάντων
1 περιστάντων
2 ἀντιπραττόντων
1 Ἀδυνάτων
1 ἀδυνάτων
1 πιστευόντων
1 ἀκουόντων
2 ἐχόντων
2 παρεχόντων
1 ἀρχόντων
1 παρασχόντων
1 ἀντισχόντων
42 τούτων
18 ὑπάτων
1 χαρίτων
1 ἀπορρήτων
1 μεγίστων
1 ἐχθίστων
2 ἀρίστων
1 ἥττων
1 κρείττων
1 δορικτήτων
1 φιλτάτων
3 φυλάττων
1 ἁρμόττων
4 ἀναγκαιοτάτων
1 ἐντιμοτάτων
3 πράττων
1 συμπράττων
1 ἀναιδεστάτων
1 ἐπιεικεστάτων
1 πενεστάτων
1 πρεσβυτάτων
1 ἀτοπωτάτων
1 εὐπορωτάτων
2 παρειληφότων
2 ἐσχάτων
1 γράφων
1 φιλοσόφων
2 τάφων
1 ψήφων
12 ἔχων
3 ταχέων
3 λόχων
7 συμμάχων
1 ἄρχων
11 δημάρχων
Recherches | Texte | Lecture | Liste du vocabulaire | Index inverse | Menu | Site de Philippe Remacle

 
UCL |FLTR |Itinera Electronica |Bibliotheca Classica Selecta (BCS) |
Responsable académique : Alain Meurant
Analyse, design et réalisation informatiques : B. Maroutaeff - J. Schumacher

Dernière mise à jour : 19/08/2009