HODOI ELEKTRONIKAI
Du texte à l'hypertexte

Basile de Césarée, Sur le mépris du monde

Liste des contextes (ordre alphabétique inverse)


κ  =  3 formes différentes pour 45 occurrences

α   β   γ   δ   ε   ζ   η   θ   ι   κ   λ   μ   ν   ξ   ο   π   ρ   ς   τ   υ   φ   χ   ψ   ω   

Chapitre
[4]   ὅταν ἐκ παιδὸς μὲν ἀνὴρ,  ἐκ   (δὲ ἀνδρὸς γένηταί τις πρεσβύτης·
[8]   οἰκία τοῦ σκήνους καταλυθῇ, οἰκοδομὴν  ἐκ   Θεοῦ ἔχομεν, οἰκίαν ἀχειροποίητον, αἰώνιον
[7]   πέπηγε καὶ κρατεῖ· Γυμνὸς ἐξῆλθον  ἐκ   κοιλίας μητρός μου, γυμνὸς καὶ
[6]   πέρας ἐλθὼν νοῦς, ὥσπερ  ἐκ   μέθης χειμῶνός τινος, τοῦ
[5]   μεταστρεφόμενοι πρὸς τὰ χρήματα, τοὺς  ἐκ   νεότητος ἐπ´ αὐτοῖς ἱδρῶτας ἀποδακρύουσιν·
[4]   χαίρομεν· καὶ μακάριον κρίνομεν, ὅταν  ἐκ   παιδὸς μὲν ἀνὴρ, ἐκ (δὲ
[3]   ἄλλας ὁδοὺς, ὅσαι πρὸς πόλιν  ἐκ   πόλεως ἄγουσιν, ἔστιν ἐκκλῖναι, καὶ
[1]   εἰς τοῦτο καταδυόμενοι, καὶ τὴν  ἐκ   πολλοῦ πρόοψιν τῶν ὁδοιπορούντων τοιούτοις
[2]   προσδραμόντες ἀφυλάκτως αὐτοῖς, καὶ τὴν  ἐκ   τῆς ἀπολαύσεως τέρψιν οὐδὲν ἡγησάμενοι
[14]   ἐβούλετο χρόνον. Περιελεῖν μου τὸν  ἐκ   τῆς γονῆς στέφανον ἐβουλεύσατο πάλιν,
[12]   πράξατε δὲ ὑμεῖς. Εἰσί τινες  ἐκ   τῆς ἐπικρατείας τοῦ πυρὸς ἀναρπασθέντες
[7]   τοιοῦτος ὄχλος, καθ´ ἡμέραν  ἐκ   τῆς ἡμετέρας ἀνοίας αὐξανόμενος, οὔτε
[1]   τὴν καθ´ ἡμῶν νίκην λοιπὸν  ἐκ   τῆς ἡμετέρας ἀνοίας βάσκανος.
[16]   ἀπὸ τοῦ χθὲς ἀναφθέντος πυρὸς  ἐκ   τῆς τῶν δαιμόνων ἐπιβουλῆς, τοῦτο
[16]   Ὁρᾷς ὁπόσα δίκαιος Ἰὼβ  ἐκ   τῆς ὑπομονῆς ἑαυτῷ συνέλεξεν ἀγαθά;
[16]   πᾶσαν τὴν τῆς περιουσίας τρυφὴν  ἐκ   τοῦ διπλασίονος ὑπεδέξατο, τῶν
[9]   οἷόν τε, καὶ τοῖς σώμασιν  ἐκ   τοῦ κινδύνου δοῦναι φυγήν. Πολλῷ
[16]   ἐπιβουλῆς, τοῦτο καρτέρησον, καὶ τὴν  ἐκ   τοῦ πάθους ἀνίαν κρείττοσι κατεύνασον
[9]   τύχοιεν, κλύδων δὲ ἐπαναστῇ ζέων  ἐκ   τοῦ πελάγους αὐτοῖς, καὶ καλύπτειν
[12]   φανήσεσθε δοκιμώτεροι, καθάπερ χρυσὸς εὐγενὴς  ἐκ   τοῦ πυρὸς ἀναλάμψαντες, καὶ τῷ
[10]   μὴ καὶ τῆς δυσπραγίας αὐτῆς  ἐκ   τοῦ σχολαίτερον βαδίσαι μετάσχωμεν. Καὶ,
[15]   καὶ τρέφουσα πάλαι πολλοὺς, ἀγαπητῶς  ἐκ   τῶν ἀλλοτρίων παρατρέφομαι νῦν· καὶ
[1]   ἔργον μέν ἐστι καὶ προαίρεσις  (ἐκ   τῶν ἀλλοτρίων πλουτεῖν, δύναμις δὲ
[4]   τὸν κύριον ἑαυτῶν, πότε ἀναλύσει  ἐκ   τῶν γάμων, ἵνα, ἐλθόντος καὶ
[8]   σωτηρίας ἐσυλήθη καιρόν· οὐδὲν δὲ  ἐκ   τῶν δακρύων ἔτι κερδαίνων. Ἐν
[1]   κατειλημμένῳ παραπλησίοις ἐγκλήμασιν· ὑμεῖς δὲ  ἐκ   τῶν ἐλέγχων εἰς εὔνοιαν ἠρεθίσθητε,
[7]   πλάττεται κόλποις. Τοῦτο εἰς φῶς  ἐκ   τῶν σκοτεινῶν ἐκείνων θαλάμων
[2]   ὁμοῦ καὶ τὸ σῶμα τῆς  ἐκ   τῶν τραυμάτων αἰσχύνης ἐλεύθερα, καὶ
[15]   θάλατταν. Εἰ τὰ ἀγαθὰ ἐδεξάμεθα  ἐκ   χειρὸς Κυρίου, τὰ κακὰ οὐχ
[15]   κατέπεσες. Εἰ τὰ ἀγαθὰ ἐδεξάμεθα  ἐκ   χειρὸς Κυρίου, τὰ κακὰ οὐχ
[4]   τῆς ζωῆς, ὅσον ἐζήσαμεν, καὶ  οὐκ   αἰσθανόμεθα δαπανωμένου τοῦ βίου, καίτοιγε
[12]   οἴεσθε στένει σήμερον διάβολος,  οὐκ   ἀπολαύσας ἐφ´ ᾧπερ ἠβουλήθη τῆς
[10]   ἀσύλοις ταμείοις, ἐναποκλείσουσιν, Ὅπου σὴς  οὐκ   ἀφανίζει, οὐδὲ λῃσταὶ διορύττουσιν, οὐδὲ
[13]   βέλεσιν ὑπὸ τοῦ διαβόλου βληθεὶς,  οὐκ   ἐδέξατο καιρίαν πληγήν. Περιεῖλε μὲν
[5]   θανάτῳ γεγενημένους ἤδη καταλιμπάνει, καὶ  οὐκ   ἐθέλει τοῖς κτησαμένοις συνεκδημεῖν. Ἀλλ´
[1]   Δεσπότης νόμοις ἀλύτοις κατέδησε, καὶ  οὐκ   εἴασεν εἰς ἅπαξ ὁρμήσαντα τὸ
[9]   μεθίσταται χῶρον, πράγματα κοῦφα, καὶ  οὐκ   εἰδότα κύμασι καλυφθῆναί τισι. Τὰ
[6]   νεανίσκοις φυλάττων τὰ σώματα, καὶ  οὐκ   ἐπιτρέπων ἀγωνιζομένοις αὐτοῖς, οὐδὲ ὄσον
[3]   ἕλκει τοὺς ἐπ´ αὐτῆς· καὶ  οὐκ   ἔστιν, ἀγαπητοὶ, τὸν ἅπαξ ὑπεκδραμόντα
[8]   αὐτῷ τὸν καρπὸν ἀπαιτούμενος, εἶτα  οὐκ   ἔχων δοῦναι, θρηνήσει μακρὰ, καὶ
[15]   ἐν τῷ κρυπτῷ τῆς ψυχῆς.  ~Οὐκ   ἔχων τοίνυν τι ποιήσει
[10]   τότε δακρύοντα τὸν ἀδελφὸν ὁρῶν  οὐκ   ἠλέησας. Ταῦτα ἐροῦσι, καὶ δικαίως,
[15]   Ἐψεύσω καὶ τὴν ἐμὴν, ὡς  οὐκ   ηὐχόμην, ἀναστροφὴν, διέβαλες ἐν οἷς
[5]   τὴν εὐπραγίαν ὄψεται μεταβαίνουσαν.  οὐκ   ἴσμεν ὁπόσοι μὲν ἀγροὶ, πόσαι
[12]   ῥοπαῖς· ἔμεινεν νεὼς ἀπαθής.  Οὐκ   ἴσχυσεν προσαχθεὶς ὑπὸ τοῦ
Recherches | Texte | Lecture | Liste du vocabulaire | Index inverse | Menu | Site de Philippe Remacle

 
UCL |FLTR |Itinera Electronica |Bibliotheca Classica Selecta (BCS) |
Responsable académique : Alain Meurant
Analyse, design et réalisation informatiques : B. Maroutaeff - J. Schumacher

Dernière mise à jour : 6/04/2009