Alphabétiquement     [«   »]
τύχοιεν 1
τυχὸν 1
τῷ 27
τῶν 84
ὑβρίζειν 1
ὑβρίζεις 1
ὑβρίζων 1
Fréquences     [«    »]
81 δὲ
77 τὴν
79 τοῦ
84 τῶν
86 τῆς
256 καὶ
HODOI ELEKTRONIKAI
Du texte à l'hypertexte

Basile de Césarée, Sur le mépris du monde

τῶν


Chapitre
[9]   γενέσθαι τὸ σκάφος, ἐκβολὴν ποιησάσθω  τῶν   ἀγωγίμων, μὴ δεόντως συνέλεξε,
[12]   ἑαυτῶν. Ἐναγκαλισώμεθα τοὺς περισωθέντας μόλις  τῶν   ἀδελφῶν, εἴπωμεν πρὸς ἕκαστον ἕκαστος·
[12]   νενικημένον, καὶ περιελὼν τὴν εὐπορίαν  τῶν   ἀδελφῶν, ὑπὸ τῆς ἡμετέρας φιλοτιμίας
[16]   δόξα εἰς τοὺς αἰῶνας  τῶν   αἰώνων. Ἀμήν.
[15]   τρέφουσα πάλαι πολλοὺς, ἀγαπητῶς ἐκ  τῶν   ἀλλοτρίων παρατρέφομαι νῦν· καὶ ὅτι
[1]   μέν ἐστι καὶ προαίρεσις (ἐκ  τῶν   ἀλλοτρίων πλουτεῖν, δύναμις δὲ οὐ
[9]   προσῆψε τῇ φύσει δυσέκνιπτον,  τῶν   ἄλλων ἐγκλημάτων ἐπλήρωσεν ἑαυτόν· οὗτος,
[9]   Ἐκεῖνοι γὰρ, εἰ καί τι  τῶν   ἀναγκαίων ἐπὶ τῆς νηὸς ἄγοντες
[6]   τοῦ σώματος, καὶ πρὸς τὴν  τῶν   ἀναγκαίων ἐργασίαν νωθροῦ, καὶ παντάπασιν
[12]   ἀέρα τὸν ἐγγὺς ἐπενέμετο, ψαῦσαι  τῶν   ἀνακτόρων ἀναγκαζομένη, καὶ πρὸς κοινωνίαν
[3]   μου· πανταχοῦ τὴν ἐπὶ γῆς  τῶν   ἀνθρώπων διατριβὴν, θαυμαζομένην
[1]   καθάπερ οἱ πονηροὶ καὶ πλεονεκτικοὶ  τῶν   ἀνθρώπων, οἷς ἔργον μέν ἐστι
[10]   παρ´ ἡμῶν, ὅτι λυσιτελεῖ μᾶλλον  τῶν   ἀρετῶν τὰ τοιαῦτα μετιέναι καὶ
[5]   καὶ δεσπόται καλούμενοι στῆναι μετὰ  τῶν   ἀρχομένων ἠγάπησαν, καὶ τοῖς ἑαυτῶν
[1]   καὶ ἀγαπήσει σε, φησί που  τῶν   αὑτοῦ λόγων Σολομών. Διὰ
[15]   φησιν; Ἵνα τί ὡς μία  τῶν   ἀφρόνων γυναικῶν ἐφθέγξω; Κατάθου, φησὶν,
[7]   καὶ νοερὰ, καὶ οὐδὲν δεομένη  τῶν   βαρυνόντων· καὶ σῶμα, τὸ ταύτῃ
[10]   δεηθησόμεθα τότε, πολλὰ δὲ ἑκάστου  τῶν   βεβιωκότων καλῶς· οὐδὲν δὲ ἔσται
[2]   χύδην προκείμενος, ἕτοιμος εἰς τὰς  τῶν   βουλομένων χεῖρας ἐλθεῖν (Πλοῦτος γὰρ,
[4]   κύριον ἑαυτῶν, πότε ἀναλύσει ἐκ  τῶν   γάμων, ἵνα, ἐλθόντος καὶ κρούσαντος,
[15]   ἔλεγέ τε ἀεὶ τῆς μὲν  τῶν   γυναικῶν ὀλιγοψυχίας (ἄξια ῥήματα, ταράξαι
[16]   χθὲς ἀναφθέντος πυρὸς ἐκ τῆς  τῶν   δαιμόνων ἐπιβουλῆς, τοῦτο καρτέρησον, καὶ
[8]   ἐσυλήθη καιρόν· οὐδὲν δὲ ἐκ  τῶν   δακρύων ἔτι κερδαίνων. Ἐν γὰρ
[7]   παρατρέχειν καλὸν, τοὺς ὀφθαλμοὺς ἐπιμύσαντας·  τῶν   δὲ ὄντως ἡμετέρων πρόνοιαν προσήκει
[4]   χρόνον βουλήσεται, καὶ πότε ἑκάστῳ  τῶν   δρομέων ἀνοίξει τῆς εἰσόδου τὰς
[12]   κίνδυνον. Ἡμεῖς τοίνυν ὅσοι τῆς  τῶν   δυσχερῶν ἄγευστοι πείρας ἐμείναμεν, κοινὴν
[8]   τοῦ Παύλου φωνῶν ἐφ´ ἑκάστου  τῶν   δυσχερῶν, καὶ φθεγγόμενος· Εἰ καὶ
[10]   βούλου λαβεῖν οὕτω μεγάλα σὺ  τῶν   ἐλαττόνων φεισάμενος. Ἀπόλαυε τούτων ὧν
[1]   παραπλησίοις ἐγκλήμασιν· ὑμεῖς δὲ ἐκ  τῶν   ἐλέγχων εἰς εὔνοιαν ἠρεθίσθητε, καὶ
[15]   βασιλὶς δουλεύω, καὶ πρὸς τὰς  τῶν   ἐμῶν οἰκετῶν χεῖρας ἠνάγκασμαι βλέπειν,
[5]   καὶ νηπίοις πᾶσιν, ὡς οὐδὲν  τῶν   ἐν τῷ βίῳ τερπνῶν, ἐφ´
[10]   ἐπιτηδεύουσι. Πόσαι γὰρ πόσοι  τῶν   ἐνίων περιεστήκασι τράπεζαν! οἱ μὲν
[7]   Τοῦτο εὐθύνεται· τοῦτο δέχεται τὴν  τῶν   ἐνταῦθα πεπολιτευμένων ἀντίδοσιν. Καὶ τὰς
[3]   τὴν ὀξεῖαν τοῦ Θεοῦ κατὰ  τῶν   ἐπηρεαζόντων βοήθειαν, καὶ τῇ λύρᾳ
[7]   ἄγει καιρός. Τοῦτο ἄρχειν ἐτάχθη  τῶν   ἐπὶ γῆς. Τούτῳ γυμνάσιον ἀρετῆς
[16]   νῦν εἶναι δοκοῦντες νεκροὶ θᾶττον  τῶν   ζώντων παραστήσονται τῷ τῶν ὅλων
[6]   παλαίστραις γέγραπται νόμος, ἄσυλα παρὰ  τῶν   ἡδονῶν τοῖς νεανίσκοις φυλάττων τὰ
[2]   τὸν θάνατον λάθωμεν ἑλκυσθέντες ὑπὸ  τῶν   ἡδονῶν. (Ὥστε ἀναγκαῖον καὶ λυσιτελὲς
[14]   ἐβουλεύσατο πάλιν, οὐ διαμάχομαι περὶ  τῶν   ἰδίων αὐτῷ. Κρατείτω τὸ τῷ
[6]   φύσει, καὶ βλάβη περιφανὴς, καὶ  τῶν   ἰδίων ὄντως ἑκάστου μᾶλλον ἀλλοτρίωσίς
[13]   καταχῶσαι δὲ αὐτὸν ταῖς ἐπαλλήλοις  τῶν   κακῶν ἐβουλεύσατο φήμαις. Ἔτι (γὰρ
[1]   ἄνωθεν ἡμῖν καὶ πολέμιος τὰς  τῶν   κοσμικῶν τέρψεων ὑποτρέχων σκιὰς, αἳ
[4]   περιχαρῆ ποιεῖ βίον ἡμῖν, ἴδια  τῶν   κτησαμένων γινόμενα· ποῖα δὲ βαρέα
[5]   καὶ πόλεις, καὶ ζώντων ἔτι  τῶν   κτησαμένων, ἑτέρων ὀνόματα μετημφιάσαντο δεσποτῶν;
[13]   ἐπισυνήπτετο τὰ δεινὰ, καὶ τὴν  τῶν   κυμάτων ἐπιδρομὴν ἐζήλουν αἱ συμφοραὶ,
[13]   προσβολὰς, καὶ ἀλλοιῶν εἰς ἀφρὸν  τῶν   κυμάτων τὴν βίαν, καὶ τὴν
[11]   Βίβλος, ἐπεξελθὼν ἀπέδωκα τὴν ἐργασίαν  τῶν   λόγων· νῦν δὲ ὥρα διαφεῖναι
[6]   καὶ τῆς γνησιωτάτης καὶ συνεκτικωτάτης  τῶν   μελῶν ἀποσυλωμένου τροφῆς; Τοιγαροῦν ἑκάστου
[3]   ἑκάστῳ τῆς ὁδοιπορίας παρέχουσα τὰς  τῶν   μητρῶν ὠδῖνας, τέρμα δὲ ὑποδεικνῦσα
[1]   καὶ τὴν ἐκ πολλοῦ πρόοψιν  τῶν   ὁδοιπορούντων τοιούτοις ὑποτεμνόμενοι προκαλύμμασιν, ἀθρόον
[13]   μὲν γὰρ αὐτοῦ τὴν εὐπραγίαν  τῶν   οἰκείων, καταχῶσαι δὲ αὐτὸν ταῖς
[15]   καταλέγουσα μὲν τὴν παλαιὰν εὐθηνίαν  τῶν   οἰκείων, ὑποδεικνύουσα δὲ τὰ παρόντα
[15]   διεξάγειν τὸν ἡμέτερον βίον; Αὐτὸς  τῶν   οἰκείων ψήφων ἔχει τὴν ἐξουσίαν.
[16]   θᾶττον τῶν ζώντων παραστήσονται τῷ  τῶν   ὅλων δημιουργῷ. Διὰ τοῦτο, οἶμαι,
[7]   Τοῦτο ὑπὸ τοῦ πανσόφου τεχνίτου  τῶν   ὅλων ἐν τοῖς μητρῴοις ἡμῶν
[16]   ἐκ τοῦ διπλασίονος ὑπεδέξατο,  τῶν   παίδων δὲ ἀριθμὸς ἴσος τοῖς
[9]   ὁλκάδας ἄλλας ἀσφαλεστέρας τινὰς, τὰς  (τῶν   πενήτων μετατεθέντα γαστέρας, διασώζεται καὶ
[15]   καὶ τὸ μὲν ἄρτι προέκυψε  τῶν   πηγῶν, τὸ δὲ μέλλει· καὶ
[12]   τὴν ἑαυτοῦ κεφαλήν. Αὐτὸς ἀπολαύει  τῶν   πικρῶν ἐκείνων δακρύων, ἅπερ ἡμῖν
[3]   ἀνύοντες, ἐπὶ τὰ πρόσω τὰς  τῶν   ποδῶν βάσεις ἁμιλλωμένας ἀλλήλαις εἰς
[15]   οἵων ἔλαχε βίον, καὶ τίνα  τῶν   πολλῶν θυσιῶν ἐδέξατο παρὰ τοῦ
[15]   τοῦτο πίνουσα καρτέρησον. Οὐδὲ τὰ  τῶν   ποταμῶν ῥεύματα διόλου φαίνεται καθαρά.
[5]   ἐν κύβων περιτροπαῖς, μεταχθέντων ἄφνω  τῶν   πραγμάτων αὐτοῖς; Τά γε μὴν
[15]   εἰ τοῖς παροῦσιν ἀλγεῖς, ἀπὸ  τῶν   προλαβόντων σαυτὴν παραμύθησαι. Νῦν δακρύεις,
[15]   ῥήμασιν ἀχθεσθεὶς, ὡς ἐπ´ οὐδενὶ  τῶν   προτέρων κακῶν, καὶ θυμοῦ τὸ
[7]   κόλποις. Τοῦτο εἰς φῶς ἐκ  τῶν   σκοτεινῶν ἐκείνων θαλάμων τῶν
[14]   οὕτω καὶ ἐγένετο· ~καὶ οὐδὲν  τῶν   συμβαινόντων δακρύων ἠξίωσεν. Ἐπειδὴ δὲ
[16]   τοῖς τάφοις σφοδρότερον ἐμβοήσασα, τὴν  τῶν   σωμάτων ἀπαιτήσῃ παρακαταθήκην. Τότε καὶ
[6]   μελῶν ἀποσυλωμένου τροφῆς; Τοιγαροῦν ἑκάστου  τῶν   ταῖς ἀσελγέσιν ἐγκαλινδηθέντων εὐναῖς, μετὰ
[3]   δὲ ὑποδεικνῦσα τοῦ δρόμου τὰς  τῶν   τάφων σκηνὰς, καὶ πρὸς ἐκείνας
[5]   ἀλλ´ ὁμοίως ἁπάντων ἀλλότρια φαίνεται,  τῶν   τε ἀπολαύειν δοκούντων, τῶν τε
[5]   φαίνεται, τῶν τε ἀπολαύειν δοκούντων,  τῶν   τε οὔτε προσπελαζόντων αὐτοῖς. Οὐδὲ
[14]   πηγὰς ἐξ αὐτοῦ παρεσκεύασε· καὶ  τῶν   τῆς βασιλείας θρόνων τὸν ἄνδρα
[12]   Σωτήρ· δοῦναι δὲ ἀφορμὴν  τῶν   τῆς ὑμνῳδίας σκιρτημάτων ὑμῖν. Πάλιν
[1]   ὅπηπερ ἂν οἷός τε ὦ,  τῶν   τοῦ διαβόλου δικτύων ὑμᾶς ἀπάγειν
[3]   καὶ τοὺς μὲν διὰ πάντων  τῶν   τοῦ χρόνου διαστημάτων ὁδεύσαντας, τοὺς
[2]   καὶ τὸ σῶμα τῆς ἐκ  τῶν   τραυμάτων αἰσχύνης ἐλεύθερα, καὶ τοὺς
[12]   ταῖς βιαίοις ἐκείνου πνοαῖς, ὑπερεχεῖτο  τῶν   ὑποκειμένων αὐτῇ, καὶ τὸν ἀέρα
[15]   τὰ κακὰ οὐχ ὑποίσομεν; Ἀνάμνησον  τῶν   φθασάντων σεαυτὴν ἀγαθῶν. Ἀντισήκωσον τὰ
[9]   ἐλθεῖν εἰς τελείαν ἀπώλειαν, ἀποθέσθω  τῶν   φορτίων τὰ πλείονα, καὶ πρὶν
[7]   βίαν αὐτὰς ἑκόντες ἀποδιώξωμεν ταῖς  τῶν   χειρόνων ἐπαγωγαῖς· ἐκεῖσέ τε ἐπειγομένων
[10]   καὶ νῦν κειμένους Λαζάρους, μηδὲ  τῶν   ψιχίων τῆς ἡμετέρας τραπέζης ἀρκούντων
[11]   ἀναπλάττοντες, ὥσπερ τινὰ φάρμακα τοῖς  τῶν   ψυχῶν προσαγάγετε τραύμασι. Δίδου γὰρ
[7]   τῶν σκοτεινῶν ἐκείνων θαλάμων  τῶν   ὠδίνων ἄγει καιρός. Τοῦτο ἄρχειν
Recherches | Texte | Lecture | Liste du vocabulaire | Index inverse | Menu | Site de Philippe Remacle

 
UCL |FLTR |Itinera Electronica |Bibliotheca Classica Selecta (BCS) |
Responsable académique : Alain Meurant
Analyse, design et réalisation informatiques : B. Maroutaeff - J. Schumacher

Dernière mise à jour : 6/04/2009