Alphabétiquement     [«   »]
τοιοῦτον 1
τοιοῦτος 1
τοῖς 47
τὸν 56
τόνδε 1
τὸνἐπιβουλεύοντα 1
τόξον 1
Fréquences     [«    »]
53
45 πρὸς
47 τοῖς
56 τὸν
63 τὸ
77 τὴν
79 τοῦ
HODOI ELEKTRONIKAI
Du texte à l'hypertexte

Basile de Césarée, Sur le mépris du monde

τὸν


Chapitre
[10]   Δάκρυε νῦν, ἐπειδὴ τότε δακρύοντα  τὸν   ἀδελφὸν ὁρῶν οὐκ ἠλέησας. Ταῦτα
[12]   ὑπερεχεῖτο τῶν ὑποκειμένων αὐτῇ, καὶ  τὸν   ἀέρα τὸν ἐγγὺς ἐπενέμετο, ψαῦσαι
[13]   Δεσπότου καὶ κρίσεως· ἀλλ´ εἰς  τὸν   ἀθλητὴν ἐκεῖνον ὁράτω, κἀκεῖνον σύμβουλον
[15]   βλάσφημον, δι´ ἐκείνης σαλεύειν ἐπειρᾶτο  τὸν   ἀθλητήν. Καὶ μὲν πρὸς
[16]   δημιουργῷ. Διὰ τοῦτο, οἶμαι, διπλοῦν  τὸν   ἄλλον πλοῦτον ἐπιμετρήσας αὐτῷ, τοῖς
[12]   συμφορᾶς. Σωτὴρ δὲ ἐπὶ  τὸν   ἀνάψαντα ταύτην ῥυῆναι πεποίηκε, καὶ
[14]   καὶ τῶν τῆς βασιλείας θρόνων  τὸν   ἄνδρα καταγαγὼν, ἐπὶ κοπρίας ἐκάθισεν.
[10]   αὐτοῖς εἰς κόρον βασκήνωμεν· μηδὲ,  τὸν   ἀνήμερον ἐκεῖνον ζηλώσαντες πλούσιον, πρὸς
[3]   αὐτῆς· καὶ οὐκ ἔστιν, ἀγαπητοὶ,  τὸν   ἅπαξ ὑπεκδραμόντα τὴν ἐπὶ τόνδε
[7]   ἀνοίας αὐξανόμενος, οὔτε συμπροῆλθε πρὸς  τὸν   βίον ἡμῖν, οὔτε συναπῆλθέ τισιν,
[7]   τὸ ταύτῃ δοθὲν ὄχημα πρὸς  τὸν   βίον παρὰ τοῦ κτίσαντος. Τοῦτο
[3]   ἅπαξ ὑπεκδραμόντα τὴν ἐπὶ τόνδε  τὸν   βίον φέρουσαν πύλην, καὶ τῆς
[3]   καὶ Δαβὶδ προφήτης οὕτω  τὸν   βίον ὠνόμασε· νῦν μὲν ὧδέ
[8]   κείσεται στένων ἀνόνητα. Καὶ πρὸς  τὸν   Δεσπότην ἀχθεὶς, καὶ τῆς ἐπὶ
[13]   βίαν, καὶ τὴν εὐγνώμονα πρὸς  τὸν   Δεσπότην ἠφίει φωνήν· Κύριος
[15]   πράγματα δι´ αἰῶνος ἡμῖν; Διδάσκομεν  τὸν   Δεσπότην, ὅπως χρὴ διεξάγειν τὸν
[14]   ἣν οὐ δύναμαι λύειν; Τοιούτοις  τὸν   διάβολον δίκαιος κατηκόντιζε ῥήμασιν.
[3]   δὲ, κἂν ἡμεῖς ἀναβάλλεσθαι βουληθῶμεν  τὸν   δρόμον, περιλαβοῦσα πρὸς βίαν, ἐπὶ
[2]   τὸ κοῦφον ταῖς ψυχαῖς πρὸς  τὸν   δρόμον τοῦτον ἐπινοήσαντας, ἀμεταστρέπτως ἐπὶ
[3]   νόμῳ Κυρίου· νῦν δὲ πρὸς  τὸν   ἑαυτοῦ Δεσπότην βοῶν· Ὁδὸν ἀδικίας
[12]   ὑποκειμένων αὐτῇ, καὶ τὸν ἀέρα  τὸν   ἐγγὺς ἐπενέμετο, ψαῦσαι τῶν ἀνακτόρων
[14]   ποιήσας ἐβούλετο χρόνον. Περιελεῖν μου  τὸν   ἐκ τῆς γονῆς στέφανον ἐβουλεύσατο
[4]   συμμεθίστασθαι δύναται τοῖς συλλέξασι, καὶ  τὸν   ἐκεῖ περιχαρῆ ποιεῖ βίον ἡμῖν,
[2]   εὐθείας ἐκτραπῶμεν ὁδοῦ, πρὸς δὲ  τὸν   ἐκείνου λόχον ἑαυτοὺς ἀποκλίνωμεν. Καὶ
[9]   δὲ καὶ δικαιοσύνη λοιπὸν εἰς  τὸν   ἐκείνων μεθίσταται χῶρον, πράγματα κοῦφα,
[15]   διέβαλες ἐν οἷς ἐλάλησας καὶ  τὸν   ἐμὸν βίον. Ἐξ ἡμισείας ἠσεβηκέναι
[15]   διακαρτεροῦντα πρὸς τὰ δεινὰ,  τὸν   ἐν τοῖς ἀγῶσι μόχθον ἑαυτῷ
[5]   ἑτέρων χεῖρας ὁρᾷ, μόνον ἐκείνοις  τὸν   ἐπὶ τῇ συλλογῇ μόχθον καὶ
[10]   τράπεζαν! οἱ μὲν αἰσχροῖς ῥήμασι  τὸν   ἑστιάτορα θέλγοντες, οἱ δὲ ἀτόποις
[15]   τὸν Δεσπότην, ὅπως χρὴ διεξάγειν  τὸν   ἡμέτερον βίον; Αὐτὸς τῶν οἰκείων
[2]   τὸ φοβερὸν τοῦ λῃστοῦ καταγώγιον  τὸν   θάνατον λάθωμεν ἑλκυσθέντες ὑπὸ τῶν
[16]   τὸν φυτεύσαντα· τότε πάντες περιστησόμενοι  τὸν   Ἰὼβ, ὅταν κριτὴς τῆς
[8]   γῆς πορείας τῆς ἐνδοθείσης αὐτῷ  τὸν   καρπὸν ἀπαιτούμενος, εἶτα οὐκ ἔχων
[12]   νικώμενος. Ὑμεῖς δὲ οἱ διαφυγόντες  τὸν   κίνδυνον, ἀδελφοὶ, μὴ σφόδρα ἄχθεσθε
[12]   ψυχῇ καὶ τῷ σώματι διαφυγόντες  τὸν   κίνδυνον. Ἡμεῖς τοίνυν ὅσοι τῆς
[8]   Παύλου νομοθετῶν· Οὐδὲν (εἰσηνέγκαμεν εἰς  τὸν   κόσμον τοῦτον· δῆλον, ὅτι οὐδὲ
[15]   τὰ κακὰ οὐχ ὑποίσομεν; Ἀναγκάζομεν  τὸν   κριτὴν ὅμοια χορηγεῖν πράγματα δι´
[7]   ἐπειγομένων προτρέχουσι, καὶ τοῖς ἀγγέλοις  τὸν   κτησάμενον συντάττουσι, καὶ λάμπουσι δι´
[4]   καὶ ὑμεῖς ὅμοιοι ἀνθρώποις προσδεχομένοις  τὸν   κύριον ἑαυτῶν, πότε ἀναλύσει ἐκ
[12]   λιμένας ἡμῖν, ὡς ὁρᾶτε, καταχθέντα  τὸν   λόγον, εἰς τὸν τῆς συμβουλῆς
[8]   παρά τινων βίαιον, ὀλίγον ποιήσεται  τὸν   λόγον, τὸ τοῦ Παύλου φωνῶν
[15]   ἀθλητήν. Καὶ μὲν πρὸς  τὸν   μακρὸν χρόνον ἀπαγορεύσασα, τῷ δικαίῳ
[3]   ἔστιν ἐκκλῖναι, καὶ μὴ ὁδεῦσαι  τὸν   μὴ βουλόμενον· αὕτη δὲ, κἂν
[9]   ἀδικίας ἐφ´ ἑαυτὸν συνεφόρησε, καὶ  τὸν   νοῦν ταῖς τούτου μερίμναις κατέδησεν,
[16]   τοῖς ἀγαθοῖς, καὶ διπλασίων ἐπὶ  τὸν   οἶκον (πανταχόθεν πλοῦτος συνέῤῥευσεν,
[10]   τοῦ λιμοῦ καὶ φθεγγόμενος, ἀποστρεφόμεθα  τὸν   ὁμοφυῆ, βδελυττόμεθα, μετὰ σπουδῆς ἀποτρέχομεν,
[7]   ὑφήπλωται. Τούτῳ κεῖται νόμος, μιμεῖσθαι  τὸν   πλάστην εἰς δύναμιν, καὶ τὴν
[10]   ἐκεῖνον, ὡς ἴστε, τῇ πονηρίᾳ  τὸν   πλούσιον. Οὐδὲ γὰρ φειδόμενοι καθάπαξ
[1]   τῆς ἀληθείας ἐχθρὸς προσάγει  τὸν   πόλεμον. Προσάγει δὲ, ὡς ἴστε,
[9]   ἡμεῖς δὲ ἐφ´ ὅσον ἂν  τὸν   πονηρὸν ἐξαντλήσωμεν φόρτον, πλείονα καὶ
[5]   οἱ μὲν πάλαι δουλεύοντες ἐπὶ  τὸν   τῆς ἀρχῆς θρόνον ἀνέβησαν, οἱ
[14]   σπαραττομένου τοῦ σώματος, ἄσυλον ἐφύλαττε  τὸν   τῆς εὐσεβείας θησαυρὸν ἐν τῷ
[12]   ὁρᾶτε, καταχθέντα τὸν λόγον, εἰς  τὸν   τῆς συμβουλῆς δρόμον αὖθις ἀδελφοί
[8]   ταύτης πλάνῃ μεμφόμενος, ὑφ´ ἧς  τὸν   τῆς σωτηρίας ἐσυλήθη καιρόν· οὐδὲν
[4]   ποῖα μὲν κοῦφα φορτία πρὸς  τὸν   τοιοῦτον δρόμον ἡμῖν καὶ συμμεθίστασθαι
[16]   παρέχοντες, οἱ δὲ προοδεύσαντες ἀνέμενον  τὸν   φυτεύσαντα· τότε πάντες περιστησόμενοι τὸν
Recherches | Texte | Lecture | Liste du vocabulaire | Index inverse | Menu | Site de Philippe Remacle

 
UCL |FLTR |Itinera Electronica |Bibliotheca Classica Selecta (BCS) |
Responsable académique : Alain Meurant
Analyse, design et réalisation informatiques : B. Maroutaeff - J. Schumacher

Dernière mise à jour : 6/04/2009