Alphabétiquement     [«   »]
ξένον 1
ξένῳ 1
ξίφος 1
ὁ 53
9
1
1
Fréquences     [«    »]
44 μὲν
45 πρὸς
47 τοῖς
53 ὁ
56 τὸν
63 τὸ
77 τὴν
HODOI ELEKTRONIKAI
Du texte à l'hypertexte

Basile de Césarée, Sur le mépris du monde


Chapitre
[1]   λοιπὸν ἐκ τῆς ἡμετέρας ἀνοίας     βάσκανος. Καὶ καθάπερ οἱ πονηροὶ
[15]   κρείττω τοῖς χείροσιν. Οὐδενὸς ἀνθρώπων     βίος διόλου μακάριος. Τὸ διὰ
[15]   καθαρά. Ποταμὸς δὲ, ὡς οἶσθα,     βίος ἡμῶν, ῥέων ἐνδελεχῶς καὶ
[16]   δευτέραν ἥβην σάρξ· ἤνθησεν     βίος πάλιν πᾶσι τοῖς ἀγαθοῖς,
[15]   ἓν μὲν σῶμα ἀμφοτέρους ἡμᾶς     γάμος ἐποίησε, σὺ δὲ εἰς
[8]   ᾅδῃ τίς ἐξομολογήσεταί σοι; φησὶν     Δαβίδ. ~Φύγωμεν οὖν ὅπως ἔνι
[1]   τὸ πολὺ τῆς ἐκείνου δυνάμεως     Δεσπότης νόμοις ἀλύτοις κατέδησε, καὶ
[12]   γὰρ, ὡς ἴστε, τὴν οἰκείαν     διάβολος καθ´ ἡμῶν ἐπεδείξατο λύτταν,
[12]   κάμινον. Πῶς οἴεσθε στένει σήμερον     διάβολος, οὐκ ἀπολαύσας ἐφ´ ᾧπερ
[16]   ἴσοις αὐτὸν ἐδικαίωσεν. Ὁρᾷς ὁπόσα     δίκαιος Ἰὼβ ἐκ τῆς ὑπομονῆς
[14]   δύναμαι λύειν; Τοιούτοις τὸν διάβολον     δίκαιος κατηκόντιζε ῥήμασιν. Ἐπειδὴ δὲ
[12]   Γείτονα μὲν γὰρ τῆς Ἐκκλησίας     δυσμενὴς ἀνῆψε πυρὰν, ἵνα ταῖς
[1]   πρὶν εἰς τούτους πεσεῖν· οὕτως     δυσμενὴς ἄνωθεν ἡμῖν καὶ πολέμιος
[14]   δὲ αὐτὸν νικῶντα εἶδε πάλιν     δυσμενὴς, καὶ οὐδενὶ τούτων τιναχθῆναι
[8]   δυσχερῶν, καὶ φθεγγόμενος· Εἰ καὶ     ἔξωθεν ἡμῶν ἄνθρωπος φθείρεται, ἀλλ´
[8]   ἔξωθεν ἡμῶν ἄνθρωπος φθείρεται, ἀλλ´     ἔσωθεν ἀνακαινοῦται ἡμέραν καθ´ ἡμέραν.
[11]   φησὶν Γραφή. Δυνατὸς δὲ     Θεὸς πᾶσαν χάριν περισσεῦσαι εἰς
[15]   ἀξία τῆς πρόσθεν ἐτύγχανες. Ταῦτα     Ἰὼβ λέγων, ἀπεκρούσατο καὶ ταύτην
[7]   καὶ πᾶς τοιοῦτος ὄχλος,     καθ´ ἡμέραν ἐκ τῆς ἡμετέρας
[12]   Ἐτάχθη καὶ νῦν μεθ´ ἡμῶν     καὶ πάλαι σβέσας ἐν Βαβυλῶνι
[11]   πλούσιος. ~Εἰ μὲν οὖν     καιρὸς ἐνεδίδου, δύναμίς τε ἀρκοῦσα
[2]   δὴ πᾶσι τοῖς οὕτω τερπνοῖς     κοινὸς ὑποκάθηται δυσμενὴς, ἀναμένων εἴ
[6]   τοῦ ζῇν κινδυνεύσοντες. Πολλοῖς γοῦν     κόρος ἤγαγε θάνατον, καὶ τοῦ
[16]   πάντες περιστησόμενοι τὸν Ἰὼβ, ὅταν     κριτὴς τῆς ἀνθρωπίνης ζωῆς συναγάγῃ
[14]   γινόμενον, ἔλεγεν· Κύριος ἔδωκεν,     Κύριος ἀφείλετο· ὡς τῷ Κυρίῳ
[13]   ἅπερ ἐκεῖνος· Κύριος ἔδωκεν,     Κύριος ἀφείλετο· ὡς τῷ Κυρίῳ
[13]   ἠφίει φωνήν· Κύριος ἔδωκεν,     Κύριος ἀφείλετο· ὡς τῷ Κυρίῳ
[6]   μετὰ τὴν πρᾶξιν εὐθὺς, ὅταν     μὲν τῆς σαρκὸς οἶστρος ἀπομαρανθῇ,
[12]   ταῖς τοῦ πολεμίου ῥοπαῖς· ἔμεινεν     νεὼς ἀπαθής. Οὐκ ἴσχυσεν
[6]   δὲ ὧν ἐνεχείρησε πέρας ἐλθὼν     νοῦς, ὥσπερ ἐκ μέθης
[3]   Θεοῦ ἡμῶν; ἔλεγεν· Θεὸς     περιζωννύων με δύναμιν, καὶ ἔθετο
[14]   τῷ Δεσπότῃ δοκοῦν· αὐτός ἐστιν     πλάστης τοῦ γένους, ἐγὼ δὲ
[10]   γεέννης τὸ πῦρ ἤπερ ἐκεῖνος     πλούσιος. ~Εἰ μὲν οὖν
[5]   νεότητος ἐπ´ αὐτοῖς ἱδρῶτας ἀποδακρύουσιν·     πλοῦτος δὲ εἰς ἑτέρων χεῖρας
[16]   μὲν ἄλογα κτήνη, καὶ πᾶς     πλοῦτος διαφθειρόμενος, εἰς τελείαν ἦλθεν
[16]   διπλασίων ἐπὶ τὸν οἶκον (πανταχόθεν     πλοῦτος συνέῤῥευσεν, ἵνα τὸ μὲν
[5]   πάντα, ὅσα πέρα τῆς χρείας     πλοῦτος ὑβρίζων ἐμηχανήσατο πρὸς θεραπείαν
[12]   μὲν τῆς ἐπιβουλῆς τόξον ηὐτρέπισεν     πολέμιος· ἀφεῖναι δὲ τὸ βέλος
[15]   τοίνυν τι ποιήσει λοιπὸν     πολέμιος, ἐπὶ τὴν τῆς ἀρχαίας
[4]   ἐννοοῦμεν, ὡς ἄρα ἄδηλον ὁπόσον     πρὸς τὴν ὁδοιπορίαν ταύτην ἐκπέμψας
[12]   νεὼς ἀπαθής. Οὐκ ἴσχυσεν     προσαχθεὶς ὑπὸ τοῦ πολεμίου χειμὼν
[3]   ἐκάλεσα νῦν, ἐπεὶ καὶ Δαβὶδ     προφήτης οὕτω τὸν βίον ὠνόμασε·
[1]   φησί που τῶν αὑτοῦ λόγων     Σολομών. Διὰ τοῦτο, ἀδελφοὶ, καὶ
[2]   ἀπὸ προσώπου ὄφεως φεῦγε, φησὶν     Σοφός) μηδὲ εἰ δυναστεῖαι καὶ
[12]   τῆς τοῦ διαβόλου λύττης ἔστησεν     Σωτήρ· δοῦναι δὲ ἀφορμὴν τῶν
[1]   καὶ ποικίλον ἐφ´ ἡμέραν ἡμῖν     τῆς ἀληθείας ἐχθρὸς προσάγει τὸν
[6]   ἄρα καὶ τοῖς παιδοτρίβαις κατανοήσασιν     τῆς σωφροσύνης ἐν ταῖς παλαίστραις
[7]   περιφάνεια, καὶ τρυφὴ, καὶ πᾶς     τοιοῦτος ὄχλος, καθ´ ἡμέραν
[14]   βοῶν· Ἐκλήθην πατὴρ ἐφ´ ὅσον     τοῦτό με ποιήσας ἐβούλετο χρόνον.
[16]   τρυφὴν ἐκ τοῦ διπλασίονος ὑπεδέξατο,     τῶν παίδων δὲ ἀριθμὸς ἴσος
[7]   ἐκ τῶν σκοτεινῶν ἐκείνων θαλάμων     τῶν ὠδίνων ἄγει καιρός. Τοῦτο
[2]   ἀνθρώπου ὡς ἄνθος χόρτου· ἐξηράνθη     χόρτος, καὶ τὸ ἄνθος ἐξέπεσε)
[12]   τινάξαι τὴν πέτραν ἐφ´ ἧς     Χριστὸς τὴν τῆς ἑαυτοῦ ποίμνης
Recherches | Texte | Lecture | Liste du vocabulaire | Index inverse | Menu | Site de Philippe Remacle

 
UCL |FLTR |Itinera Electronica |Bibliotheca Classica Selecta (BCS) |
Responsable académique : Alain Meurant
Analyse, design et réalisation informatiques : B. Maroutaeff - J. Schumacher

Dernière mise à jour : 6/04/2009