Alphabétiquement     [«   »]
τισιν 1
τμήμασιν 1
Τὸ 3
τὸ 63
τοιάνδε 1
τοιαῦτα 3
Τοιγαροῦν 1
Fréquences     [«    »]
53
47 τοῖς
56 τὸν
63 τὸ
77 τὴν
79 τοῦ
81 δὲ
HODOI ELEKTRONIKAI
Du texte à l'hypertexte

Basile de Césarée, Sur le mépris du monde

τὸ


Chapitre
[2]   χόρτου· ἐξηράνθη χόρτος, καὶ  τὸ   ἄνθος ἐξέπεσε) Τούτοις γὰρ δὴ
[10]   δὲ μετὰ παῤῥησίας προσβλέψοι διὰ  τὸ   βαρὺ τοῦ λιμοῦ κέντρον ἡμᾶς,
[6]   τῆς σαρκὸς οἶστρος ἀπομαρανθῇ, πρὸς  τὸ   βδελυρὸν δὲ ὧν ἐνεχείρησε πέρας
[12]   ηὐτρέπισεν πολέμιος· ἀφεῖναι δὲ  τὸ   βέλος κεκώλυται· μᾶλλον δὲ ἀφῆκε
[1]   ποιούμενος, καὶ παρ´ ἡμῶν εἰς  τὸ   βλάπτειν ἡμᾶς ἀεὶ λαμβάνων ἰσχύν.
[15]   τῶν προτέρων κακῶν, καὶ θυμοῦ  τὸ   βλέμμα πληρώσας, καὶ πρὸς τὴν
[16]   κρείττοσι κατεύνασον λογισμοῖς· καὶ κατὰ  τὸ   γεγραμμένον, Ἐπίῤῥιψον ἐπὶ Κύριον τὴν
[1]   οὐκ εἴασεν εἰς ἅπαξ ὁρμήσαντα  τὸ   γένος ἐκτρῖψαι τῆς γῆς, κλέπτει
[14]   ταῖς εὐσεβέσιν ἐκείναις φωναῖς κοσμῶν  τὸ   γινόμενον, ἔλεγεν· Κύριος ἔδωκεν,
[15]   μὲν γὰρ αὐτοῦ προέῤῥευσεν ἤδη,  τὸ   δὲ ἔτι πορεύεται· καὶ τὸ
[15]   μὲν ἄρτι προέκυψε τῶν πηγῶν,  τὸ   δὲ μέλλει· καὶ πρὸς τὴν
[16]   μὲν ὡς μηδὲν ἀπολωλεκὼς ἔχῃ,  τὸ   δὲ ὑπάρξῃ τῆς καρτερίας τῷ
[15]   πτωχεύεις, ἀλλ´ ἐπλούτησας πρότερον. Ἔπιες  τὸ   διειδὲς νᾶμα τοῦ βίου, καὶ
[8]   ψυχῇ, καὶ συνεργοῦντος αὐτῇ πρὸς  τὸ   ζῇν ἐπὶ γῆς, μικρὰ πρὸς
[3]   τέρμα χωροῦσιν· οὕτως οἱ πρὸς  τὸ   ζῇν παραχθέντες ὑπὸ τοῦ κτίσαντος,
[15]   διειδὲς νᾶμα τοῦ βίου, καὶ  τὸ   θολερὸν τοῦτο πίνουσα καρτέρησον. Οὐδὲ
[1]   ἀγαπητοὶ, σφοδρότερον ἑκάστοτε τοῦ λόγου  τὸ   κέντρον προσάγων, λυπηρός τις εἶναι
[2]   δρομέας στειλαμένους ἡμᾶς, καὶ πανταχόθεν  τὸ   κοῦφον ταῖς ψυχαῖς πρὸς τὸν
[15]   ἡμᾶς. Σοφὸς δέ ἐστι, καὶ  τὸ   λυσιτελοῦν ἐπιμετρεῖ τοῖς οἰκέταις. Μὴ
[15]   τὸ δὲ ἔτι πορεύεται· καὶ  τὸ   μὲν ἄρτι προέκυψε τῶν πηγῶν,
[10]   ἐπαίνοις ἀπατῶντες αὐτόν. Καὶ οὐ  τὸ   μὲν οὕτως ἑστιαθῆναι λαμπρῶς μόνον
[12]   εἰς ἑαυτὸν πάλιν προσέταξε. Καὶ  τὸ   μὲν τῆς ἐπιβουλῆς τόξον ηὐτρέπισεν
[16]   (πανταχόθεν πλοῦτος συνέῤῥευσεν, ἵνα  τὸ   μὲν ὡς μηδὲν ἀπολωλεκὼς ἔχῃ,
[10]   ταῖς ἱκετηρίαις ἐκεῖνος ἀναμιγνὺς, οὔτε  τὸ   μὴ τοιούτοις πάθεσι περιπεσεῖν ἡμᾶς
[9]   τοιαῦτα, ῥιφέντα διόλλυται, καὶ πρὸς  τὸ   μηδὲ εἶναι χωρεῖ, λυθέντα τοῖς
[12]   ἐνίκησε, καὶ τῷ πολεμίῳ περιέτρεψε  τὸ   μηχάνημα, καὶ οὐδὲν ὑπῆρξεν αὐτῷ
[12]   τραῦμα τῷ δυσμενεῖ φορτικώτερον, ἐπιτείνωμεν  τὸ   πένθος αὐτοῦ. Τὸ δὲ ὅπως,
[3]   πρότερον ἀεὶ καταλιμπάνοντες ὕστερον, ἐπὶ  τὸ   πέρας φθάνουσι τῆς ζωῆς.
[2]   πολυτελεῖς δεικνύουσα σκηνὰς (Ἡμῶν γὰρ  τὸ   πολίτευμα ἐν οὐρανῷ, ἐξ οὗ
[1]   ἀεὶ λαμβάνων ἰσχύν. Ἐπειδὴ γὰρ  τὸ   πολὺ τῆς ἐκείνου δυνάμεως
[9]   τὴν ναῦν, ὅπως ἔχουσι τάχους,  τὸ   πολὺ τοῦ βάρους ἀποσκευάζουσι, καὶ
[3]   τοῦ χρόνου τμήμασιν ἐπεμβαίνοντες, καὶ  τὸ   πρότερον ἀεὶ καταλιμπάνοντες ὕστερον, ἐπὶ
[13]   συμφοραὶ, καὶ πρὶν παυθῆναι  τὸ   πρότερον δάκρυον, ἑτέρου προσήγετο πρόφασις.
[10]   ταῦτα ὑφορῶμαι βαρύτερον τῆς γεέννης  τὸ   πῦρ ἤπερ ἐκεῖνος πλούσιος.
[9]   πλείονα, καὶ πρὶν ὑποβρύχιον γενέσθαι  τὸ   σκάφος, ἐκβολὴν ποιησάσθω τῶν ἀγωγίμων,
[12]   ἀνέζησεν· ἀπολωλὼς, καὶ εὑρέθη· καὶ  τὸ   συγγενὲς σῶμα σκεπάσωμεν. Ἀντιστήσωμεν ταῖς
[12]   ἀναῤῥώσατε λογισμοῖς ἀνδρειοτέροις χρησάμενοι, καὶ  τὸ   συμβεβηκὸς στεφάνων ποιήσασθε πρόφασιν. Ἂν
[14]   τῆς πείρας προσῆγε μηχάνημα, καὶ  τὸ   σῶμα μαστίξας ἀῤῥήτοις πληγαῖς, σκωλήκων
[2]   τὴν ψυχήν τε ὁμοῦ καὶ  τὸ   σῶμα τῆς ἐκ τῶν τραυμάτων
[7]   δεομένη τῶν βαρυνόντων· καὶ σῶμα,  τὸ   ταύτῃ δοθὲν ὄχημα πρὸς τὸν
[3]   ταύτης ἐπιβάντα, μὴ καὶ πρὸς  τὸ   τέλος ταύτης ἐλθεῖν· ἕκαστος δὲ
[3]   δρόμον, περιλαβοῦσα πρὸς βίαν, ἐπὶ  τὸ   τεταγμένον ὑπὸ τοῦ Δεσπότου πέρας
[10]   ἀτόποις βλέμμασί τε καὶ σχήμασι  τὸ   τῆς ἀκρασίας ἐκκαίοντες πῦρ· οἱ
[10]   περὶ ἑαυτούς τι φιλάνθρωπον, καὶ  τὸ   τῆς εὐπορίας ἄχθος, εἴπερ ὅλως
[14]   εὐωχουμένοις ἐπετίναξε πνεῦμά τι βίαιον  τὸ   τῆς εὐφροσύνης δωμάτιον, τότε μόνον
[2]   δρόμον τοῦτον ἐπινοήσαντας, ἀμεταστρέπτως ἐπὶ  τὸ   τῆς ὁδοῦ πέρας ἐπείγεσθαι. ~Καί
[3]   μεταθέσει τῆς ἄλλης, ῥᾳδίως ἐπὶ  τὸ   τῆς ὁδοῦ τέρμα χωροῦσιν· οὕτως
[14]   τιναχθῆναι δυνάμενον, αὐτῇ τῇ σαρκὶ  τὸ   τῆς πείρας προσῆγε μηχάνημα, καὶ
[5]   ἐπὶ τῇ συλλογῇ μόχθον καὶ  τὸ   τῆς πλεονεξίας ἔγκλημα προστριψάμενος. Οὔτε
[15]   ῥήμασιν ἑαυτὸν τῆς γῆς ἐκτεμεῖν,  τὸ   τῆς τοῦ κτίσαντος ὀργῆς ἀκονήσαντα
[14]   τότε μόνον τὴν ἐσθῆτα διέῤῥηξε,  τὸ   τῆς φύσεως ἐπιδεικνύμενος συμπαθὲς, καὶ
[4]   τὴν ἐντεῦθεν ἀποδημίαν ἡμᾶς, καὶ  τὸ   τοῦ Δεσπότου νεῦμα περιμένειν ἑστῶσι
[2]   βλαβερὸν, ἐγκεκρυμμένον τῇ πρώτῃ γεύσει  τὸ   τοῦ δόλου καταπίωμεν ἄγκιστρον· εἶτα
[10]   ὀδωδότα πάλιν διώκομεν, καὶ οὔτε  τὸ   τοῦ κτίσαντος ὄνομα ταῖς ἱκετηρίαις
[8]   ἐπιθυμίαις φλεγόμενον, βοήσει πρὸς αὐτὸ  τὸ   τοῦ Παύλου νομοθετῶν· Οὐδὲν (εἰσηνέγκαμεν
[8]   βίαιον, ὀλίγον ποιήσεται τὸν λόγον,  τὸ   τοῦ Παύλου φωνῶν ἐφ´ ἑκάστου
[3]   ἐλθεῖν· ἕκαστος δὲ ἡμῶν, μετὰ  τὸ   τοὺς μητρῴους κόλπους ἀποφυγεῖν, εὐθὺς
[12]   ἡμῖν παρεσκεύασεν. Ἀλλὰ ποιήσωμεν, ἀδελφοὶ,  τὸ   τραῦμα τῷ δυσμενεῖ φορτικώτερον, ἐπιτείνωμεν
[12]   Δεσπότου θαυματουργηθέντα κελεύοντες, μηδὲ σιγῆσαι  τὸ   τρόπαιον, κατὰ τῆς τοῦ
[14]   περὶ τῶν ἰδίων αὐτῷ. Κρατείτω  τὸ   τῷ Δεσπότῃ δοκοῦν· αὐτός ἐστιν
[7]   ἡμῖν, οὔτε συναπῆλθέ τισιν, ἀλλὰ  τὸ   τῷ δικαίῳ πάλαι ῥηθὲν ἐπὶ
[10]   μετατιθέντες ἐπὶ τοῖς χείροσι, καὶ  τὸ   φιλότιμον ἀκόνην πονηρίας ποιούμενοι τοῖς
[2]   ἄκοντες, προσδεθῶμεν αὐτοῖς, καὶ πρὸς  τὸ   φοβερὸν τοῦ λῃστοῦ καταγώγιον τὸν
Recherches | Texte | Lecture | Liste du vocabulaire | Index inverse | Menu | Site de Philippe Remacle

 
UCL |FLTR |Itinera Electronica |Bibliotheca Classica Selecta (BCS) |
Responsable académique : Alain Meurant
Analyse, design et réalisation informatiques : B. Maroutaeff - J. Schumacher

Dernière mise à jour : 6/04/2009