Alphabétiquement     [«   »]
πρόξενος 1
προοδεύσαντες 1
πρόοψιν 1
πρὸς 45
προσαγάγετε 1
Προσάγει 1
προσάγει 1
Fréquences     [«    »]
33 γὰρ
34 εἰς
44 μὲν
45 πρὸς
47 τοῖς
53
56 τὸν
HODOI ELEKTRONIKAI
Du texte à l'hypertexte

Basile de Césarée, Sur le mépris du monde

πρὸς


Chapitre
[8]   τοῦ λυσιτελοῦντος ἐπιθυμίαις φλεγόμενον, βοήσει  πρὸς   αὐτὸ τὸ τοῦ Παύλου νομοθετῶν·
[7]   ἡμᾶς ἀπολιμπάνειν ἐθέλουσιν, ἢν μὴ  πρὸς   βίαν αὐτὰς ἑκόντες ἀποδιώξωμεν ταῖς
[3]   ἀναβάλλεσθαι βουληθῶμεν τὸν δρόμον, περιλαβοῦσα  πρὸς   βίαν, ἐπὶ τὸ τεταγμένον ὑπὸ
[5]   Ἀλλ´ οἱ μὲν ὑπὸ τοῦ  πρὸς   βίαν χωρίζοντος τὰς ψυχὰς τῆς
[8]   ἀνήμερον, ὕστερον ταῖς βιαίοις αὐτοῦ  πρὸς   γῆν ἀνθολκαῖς συνεπισπασθεὶς, κείσεται στένων
[2]   τῆς μὲν εὐθείας ἐκτραπῶμεν ὁδοῦ,  πρὸς   δὲ τὸν ἐκείνου λόχον ἑαυτοὺς
[13]   τοῦ Ἰὼβ ἑαυτοὺς καρτερίας. Εἴπατε  πρὸς   ἑαυτοὺς ἅπερ ἐκεῖνος· Κύριος
[12]   περισωθέντας μόλις τῶν ἀδελφῶν, εἴπωμεν  πρὸς   ἕκαστον ἕκαστος· Νεκρὸς ἦν, καὶ
[3]   τὰς τῶν τάφων σκηνὰς, καὶ  πρὸς   ἐκείνας ἅπαντας ἄγουσα, τοὺς μὲν
[5]   χρείας πλοῦτος ὑβρίζων ἐμηχανήσατο  πρὸς   θεραπείαν τῆς ἀχαρίστου καὶ μηδὲν
[12]   ψαῦσαι τῶν ἀνακτόρων ἀναγκαζομένη, καὶ  πρὸς   κοινωνίαν ἡμᾶς καθέλκουσα τῆς συμφορᾶς.
[9]   μετατεθέντα γαστέρας, διασώζεται καὶ φθάνει  πρὸς   λιμένας ἐλθόντα, καὶ φυλάττεται τοῖς
[12]   ἔργον ἀγαθόν. ~Ἀλλὰ γὰρ ἤδη  πρὸς   λιμένας ἡμῖν, ὡς ὁρᾶτε, καταχθέντα
[15]   καὶ πρὸς τὴν γυναῖκα καθάπερ  πρὸς   πολεμίαν ἀποστραφεὶς, τί φησιν; Ἵνα
[3]   μὲν οὖν ἄλλας ὁδοὺς, ὅσαι  πρὸς   πόλιν ἐκ πόλεως ἄγουσιν, ἔστιν
[15]   ὀργῆς ἀκονήσαντα ξίφος, διακαρτεροῦντα  πρὸς   τὰ δεινὰ, τὸν ἐν τοῖς
[5]   τὴν ἀναγκαῖαν ὁδὸν, πυκνὰ μεταστρεφόμενοι  πρὸς   τὰ χρήματα, τοὺς ἐκ νεότητος
[8]   τὸ ζῇν ἐπὶ γῆς, μικρὰ  πρὸς   τὰς τούτου χρείας ἐπιστραφήσεται, καὶ
[15]   περιέρχομαι, βασιλὶς δουλεύω, καὶ  πρὸς   τὰς τῶν ἐμῶν οἰκετῶν χεῖρας
[5]   τῆς ταλαιπώρου ταύτης σαρκὸς ἑλκόμενοι  πρὸς   τὴν ἀναγκαῖαν ὁδὸν, πυκνὰ μεταστρεφόμενοι
[10]   τὸν ἀνήμερον ἐκεῖνον ζηλώσαντες πλούσιον,  πρὸς   τὴν αὐτὴν ἐκείνῳ τῆς γεέννης
[15]   θυμοῦ τὸ βλέμμα πληρώσας, καὶ  πρὸς   τὴν γυναῖκα καθάπερ πρὸς πολεμίαν
[4]   δεῖ παρεσκευασμένους ἐφ´ ἡμέραν εἶναι  πρὸς   τὴν ἐντεῦθεν ἀποδημίαν ἡμᾶς, καὶ
[15]   πηγῶν, τὸ δὲ μέλλει· καὶ  πρὸς   τὴν κοινὴν ἅπαντες τοῦ θανάτου
[4]   ὡς ἄρα ἄδηλον ὁπόσον  πρὸς   τὴν ὁδοιπορίαν ταύτην ἐκπέμψας ἡμᾶς
[8]   τε αὐτὸ καὶ κοῦφον ἀεὶ  πρὸς   τὴν οὐράνιον ὁδοιπορίαν ἐργάσεται, καὶ
[6]   αἰσθάνεται γεγενημένου τοῦ σώματος, καὶ  πρὸς   τὴν τῶν ἀναγκαίων ἐργασίαν νωθροῦ,
[3]   τὴν βεβιωμένην ἡμέραν ἐῶν, καὶ  πρὸς   τὴν χθὲς ἐπανελθεῖν οὐδέποτε, κἂν
[6]   μὲν τῆς σαρκὸς οἶστρος ἀπομαρανθῇ,  πρὸς   τὸ βδελυρὸν δὲ ὧν ἐνεχείρησε
[8]   ἀναγκαίου ψυχῇ, καὶ συνεργοῦντος αὐτῇ  πρὸς   τὸ ζῇν ἐπὶ γῆς, μικρὰ
[3]   ὁδοῦ τέρμα χωροῦσιν· οὕτως οἱ  πρὸς   τὸ ζῇν παραχθέντες ὑπὸ τοῦ
[9]   ὅσα τοιαῦτα, ῥιφέντα διόλλυται, καὶ  πρὸς   τὸ μηδὲ εἶναι χωρεῖ, λυθέντα
[3]   ὁδοῦ ταύτης ἐπιβάντα, μὴ καὶ  πρὸς   τὸ τέλος ταύτης ἐλθεῖν· ἕκαστος
[2]   δὲ ἄκοντες, προσδεθῶμεν αὐτοῖς, καὶ  πρὸς   τὸ φοβερὸν τοῦ λῃστοῦ καταγώγιον
[7]   ἡμετέρας ἀνοίας αὐξανόμενος, οὔτε συμπροῆλθε  πρὸς   τὸν βίον ἡμῖν, οὔτε συναπῆλθέ
[7]   σῶμα, τὸ ταύτῃ δοθὲν ὄχημα  πρὸς   τὸν βίον παρὰ τοῦ κτίσαντος.
[8]   συνεπισπασθεὶς, κείσεται στένων ἀνόνητα. Καὶ  πρὸς   τὸν Δεσπότην ἀχθεὶς, καὶ τῆς
[13]   τὴν βίαν, καὶ τὴν εὐγνώμονα  πρὸς   τὸν Δεσπότην ἠφίει φωνήν·
[2]   πανταχόθεν τὸ κοῦφον ταῖς ψυχαῖς  πρὸς   τὸν δρόμον τοῦτον ἐπινοήσαντας, ἀμεταστρέπτως
[3]   ἐν νόμῳ Κυρίου· νῦν δὲ  πρὸς   τὸν ἑαυτοῦ Δεσπότην βοῶν· Ὁδὸν
[15]   τὸν ἀθλητήν. Καὶ μὲν  πρὸς   τὸν μακρὸν χρόνον ἀπαγορεύσασα, τῷ
[4]   ἀκριβῶς, ποῖα μὲν κοῦφα φορτία  πρὸς   τὸν τοιοῦτον δρόμον ἡμῖν καὶ
[10]   κλέπτουσι. Δῶμεν ἐξουσίαν ὑπερχυθῆναι βουλομένῳ  πρὸς   τοὺς δεομένους τῷ πλούτῳ. Μὴ
[5]   ἔτι πανταχόθεν αὐτὸν περισφίγγοντας ἀποδιδράσκει,  πρὸς   τοὺς δυνατωτέρους μεταῤῥυεὶς, πρὸς
[5]   πρὸς τοὺς δυνατωτέρους μεταῤῥυεὶς,  πρὸς   τῷ θανάτῳ γεγενημένους ἤδη καταλιμπάνει,
Recherches | Texte | Lecture | Liste du vocabulaire | Index inverse | Menu | Site de Philippe Remacle

 
UCL |FLTR |Itinera Electronica |Bibliotheca Classica Selecta (BCS) |
Responsable académique : Alain Meurant
Analyse, design et réalisation informatiques : B. Maroutaeff - J. Schumacher

Dernière mise à jour : 6/04/2009