Alphabétiquement     [«   »]
τηκομένης 1
τὴν 77
τηρεῖν 1
τῆς 86
Τί 3
τί 4
τι 10
Fréquences     [«    »]
81 δὲ
79 τοῦ
84 τῶν
86 τῆς
256 καὶ
HODOI ELEKTRONIKAI
Du texte à l'hypertexte

Basile de Césarée, Sur le mépris du monde

τῆς


Chapitre
[6]   ἐθέλοιεν στεφανωθῆναι τὴν κεφαλὴν, ὡς  τῆς   ἀκρασίας γέλωτα ἀγούσης ἐν τῷ
[10]   βλέμμασί τε καὶ σχήμασι τὸ  τῆς   ἀκρασίας ἐκκαίοντες πῦρ· οἱ δὲ
[6]   λάβοι σχολὴν, σφοδρός τις εἰσέρχεται  τῆς   ἀκρασίας μετάμελος. Ἀδρανεστέρου τε γὰρ
[1]   ποικίλον ἐφ´ ἡμέραν ἡμῖν  τῆς   ἀληθείας ἐχθρὸς προσάγει τὸν πόλεμον.
[3]   δευτέραν ἀποδεικνύντες τῇ ταχείᾳ μεταθέσει  τῆς   ἄλλης, ῥᾳδίως ἐπὶ τὸ τῆς
[16]   τὸν Ἰὼβ, ὅταν κριτὴς  τῆς   ἀνθρωπίνης ζωῆς συναγάγῃ τὴν Ἐκκλησίαν
[2]   ἀφυλάκτως αὐτοῖς, καὶ τὴν ἐκ  τῆς   ἀπολαύσεως τέρψιν οὐδὲν ἡγησάμενοι βλαβερὸν,
[1]   ποιῆσαι λαθεῖν, ἐντεῦθεν ἀπροόπτως τὰς  τῆς   ἀπωλείας ὑποσπείρει παγίδας ἡμῖν. ~Δεῖ
[15]   λοιπὸν πολέμιος, ἐπὶ τὴν  τῆς   ἀρχαίας ἐπιβουλῆς ἔρχεται μνήμην, καὶ
[5]   μὲν πάλαι δουλεύοντες ἐπὶ τὸν  τῆς   ἀρχῆς θρόνον ἀνέβησαν, οἱ δὲ
[15]   κρίσιν. Ἀγάπα μόνον τὰ παρὰ  τῆς   αὐτοῦ σοφίας οἰκονομούμενα. Ὅπερ ἂν
[5]   πλοῦτος ὑβρίζων ἐμηχανήσατο πρὸς θεραπείαν  τῆς   ἀχαρίστου καὶ μηδὲν στεγούσης γαστρὸς,
[14]   ἐξ αὐτοῦ παρεσκεύασε· καὶ τῶν  τῆς   βασιλείας θρόνων τὸν ἄνδρα καταγαγὼν,
[10]   οὐδὲν δὲ ἔσται κέρδος ἡμῖν  τῆς   βοῆς· Ἀδελφὸς γὰρ οὐ λυτροῦται,
[10]   προαίρεσιν. Διὰ ταῦτα ὑφορῶμαι βαρύτερον  τῆς   γεέννης τὸ πῦρ ἤπερ ἐκεῖνος
[10]   πλούσιον, πρὸς τὴν αὐτὴν ἐκείνῳ  τῆς   γεέννης φλόγα μετέλθωμεν. Ἐπεὶ πολλὰ
[15]   χρήσιμον, ἀσεβέσι χρησάμενον ῥήμασιν ἑαυτὸν  τῆς   γῆς ἐκτεμεῖν, τὸ τῆς τοῦ
[3]   καὶ τὴν ἀεὶ προτέραν ἐπὶ  τῆς   γῆς ἐρεισθεῖσαν δευτέραν ἀποδεικνύντες τῇ
[1]   ἅπαξ ὁρμήσαντα τὸ γένος ἐκτρῖψαι  τῆς   γῆς, κλέπτει τὴν καθ´ ἡμῶν
[1]   εὔνοιαν ἠρεθίσθητε, καὶ τὰς ἀπὸ  τῆς   γλώττης πληγὰς ὑπέκκαυμα πόθου πεποίησθε
[6]   σώματος ἐν ταῖς μίξεσι, καὶ  τῆς   γνησιωτάτης καὶ συνεκτικωτάτης τῶν μελῶν
[14]   χρόνον. Περιελεῖν μου τὸν ἐκ  τῆς   γονῆς στέφανον ἐβουλεύσατο πάλιν, οὐ
[10]   ἀποτρέχομεν, ὥσπερ δεδοικότες μὴ καὶ  τῆς   δυσπραγίας αὐτῆς ἐκ τοῦ σχολαίτερον
[12]   ἐφ´ ἧς Χριστὸς τὴν  τῆς   ἑαυτοῦ ποίμνης ᾠκοδόμησε μάνδραν. Ἐτάχθη
[12]   οὐκ ἀπολαύσας ἐφ´ ᾧπερ ἠβουλήθη  τῆς   ἐγχειρήσεως; Γείτονα μὲν γὰρ τῆς
[4]   πότε ἑκάστῳ τῶν δρομέων ἀνοίξει  τῆς   εἰσόδου τὰς πύλας, καὶ ὅτι
[2]   τε ὁμοῦ καὶ τὸ σῶμα  τῆς   ἐκ τῶν τραυμάτων αἰσχύνης ἐλεύθερα,
[1]   ἰσχύν. Ἐπειδὴ γὰρ τὸ πολὺ  τῆς   ἐκείνου δυνάμεως Δεσπότης νόμοις
[0]   περὶ τοῦ γενομένου ἐμπρησμοῦ ἔξωθεν  τῆς   Ἐκκλησίας. ~Ἐγὼ μὲν ᾤμην, ἀγαπητοὶ,
[12]   τῆς ἐγχειρήσεως; Γείτονα μὲν γὰρ  τῆς   Ἐκκλησίας δυσμενὴς ἀνῆψε πυρὰν,
[12]   φλογὶ πυρὸς ὁπλίσας ἑαυτὸν, τοῖς  τῆς   Ἐκκλησίας σηκοῖς ἐπεστράτευσε. Πάλιν δὲ
[8]   καὶ τῆς ἐπὶ γῆς πορείας  τῆς   ἐνδοθείσης αὐτῷ τὸν καρπὸν ἀπαιτούμενος,
[5]   πρὸ τοῦ τάφου, καὶ πρὸ  τῆς   ἐντεῦθεν ἀπαναστάσεως, εἰς ἑτέρους, καὶ
[8]   πρὸς τὸν Δεσπότην ἀχθεὶς, καὶ  τῆς   ἐπὶ γῆς πορείας τῆς ἐνδοθείσης
[12]   πάλιν προσέταξε. Καὶ τὸ μὲν  τῆς   ἐπιβουλῆς τόξον ηὐτρέπισεν πολέμιος·
[12]   δὲ ὑμεῖς. Εἰσί τινες ἐκ  τῆς   ἐπικρατείας τοῦ πυρὸς ἀναρπασθέντες ὑπὸ
[10]   ἑαυτούς τι φιλάνθρωπον, καὶ τὸ  τῆς   εὐπορίας ἄχθος, εἴπερ ὅλως ἐθέλοιμεν
[5]   ἀπὸ τούτων· ὀνομασθεὶς, ἄλλοις πάλιν  τῆς   εὐπορίας ἐκστήσεται, βραχεῖαν γῆν αὐτὸς
[15]   τοῖς ὁρωμένοις συγκρούουσα, καὶ τοὺς  τῆς   εὐσεβείας αὐτῷ καρποὺς ὀνειδίζουσα, καὶ
[14]   τοῦ σώματος, ἄσυλον ἐφύλαττε τὸν  τῆς   εὐσεβείας θησαυρὸν ἐν τῷ κρυπτῷ
[15]   ἐν τοῖς ἀλγεινοῖς, ὡς καὶ  τῆς   εὐφροσύνης ἀξία τῆς πρόσθεν ἐτύγχανες.
[14]   ἐπετίναξε πνεῦμά τι βίαιον τὸ  τῆς   εὐφροσύνης δωμάτιον, τότε μόνον τὴν
[3]   ὕστερον, ἐπὶ τὸ πέρας φθάνουσι  τῆς   ζωῆς. οὐχὶ καὶ ὑμῖν
[4]   δὲ ἄρα, τοσοῦτον ἀπολλύντες ἑκάστοτε  τῆς   ζωῆς, ὅσον ἐζήσαμεν, καὶ οὐκ
[7]   ὄχλος, καθ´ ἡμέραν ἐκ  τῆς   ἡμετέρας ἀνοίας αὐξανόμενος, οὔτε συμπροῆλθε
[1]   καθ´ ἡμῶν νίκην λοιπὸν ἐκ  τῆς   ἡμετέρας ἀνοίας βάσκανος. Καὶ
[10]   κειμένους Λαζάρους, μηδὲ τῶν ψιχίων  τῆς   ἡμετέρας τραπέζης ἀρκούντων αὐτοῖς εἰς
[12]   τὴν εὐπορίαν τῶν ἀδελφῶν, ὑπὸ  τῆς   ἡμετέρας φιλοτιμίας φανείη νικώμενος. Ὑμεῖς
[15]   τὴν προσβολὴν, καὶ τελείαν αὐτῷ  τῆς   ἥττης αἰσχύνην ἐπήγαγε. ~Τί οὖν
[9]   δεόντως συνέλεξε, καὶ μιμησάσθω τοὺς  τῆς   θαλάττης ἐργάτας. Ἐκεῖνοι γὰρ, εἰ
[16]   ἀπολωλεκὼς ἔχῃ, τὸ δὲ ὑπάρξῃ  τῆς   καρτερίας τῷ δικαίῳ μισθός. Διὰ
[12]   τὴν ἔννοιαν, ἀλλ´ ἀποτινάξασθε τὴν  τῆς   λύπης ἀχλὺν, καὶ τὰς ψυχὰς
[2]   εἴ ποτε, τοῖς ὁρωμένοις δελεασθέντες,  τῆς   μὲν εὐθείας ἐκτραπῶμεν ὁδοῦ, πρὸς
[15]   Δεσπότου μισθὸν, ἔλεγέ τε ἀεὶ  τῆς   μὲν τῶν γυναικῶν ὀλιγοψυχίας (ἄξια
[9]   καί τι τῶν ἀναγκαίων ἐπὶ  τῆς   νηὸς ἄγοντες τύχοιεν, κλύδων δὲ
[3]   καθάπερ σταθμοῖς, ἀρχὴν μὲν ἑκάστῳ  τῆς   ὁδοιπορίας παρέχουσα τὰς τῶν μητρῶν
[2]   τοῦτον ἐπινοήσαντας, ἀμεταστρέπτως ἐπὶ τὸ  τῆς   ὁδοῦ πέρας ἐπείγεσθαι. ~Καί με
[3]   τὸν βίον φέρουσαν πύλην, καὶ  τῆς   ὁδοῦ ταύτης ἐπιβάντα, μὴ καὶ
[3]   τῆς ἄλλης, ῥᾳδίως ἐπὶ τὸ  τῆς   ὁδοῦ τέρμα χωροῦσιν· οὕτως οἱ
[13]   τὰ καθ´ ἡμᾶς, μηδὲ κατηγορείτω  τῆς   οἰκονομίας τοῦ Δεσπότου καὶ κρίσεως·
[14]   δυνάμενον, αὐτῇ τῇ σαρκὶ τὸ  τῆς   πείρας προσῆγε μηχάνημα, καὶ τὸ
[16]   καὶ γεώργια, καὶ πᾶσαν τὴν  τῆς   περιουσίας τρυφὴν ἐκ τοῦ διπλασίονος
[5]   τῇ συλλογῇ μόχθον καὶ τὸ  τῆς   πλεονεξίας ἔγκλημα προστριψάμενος. Οὔτε εἰ
[15]   ὡς καὶ τῆς εὐφροσύνης ἀξία  τῆς   πρόσθεν ἐτύγχανες. Ταῦτα Ἰὼβ
[8]   σώζειν εἰλικρινές τε καὶ γνήσιον·  τῆς   σαρκὸς δὲ λιμῷ τηκομένης,
[6]   πρᾶξιν εὐθὺς, ὅταν μὲν  τῆς   σαρκὸς οἶστρος ἀπομαρανθῇ, πρὸς τὸ
[4]   οἰκειοῦσθαι καθάπαξ, οὐδὲ συγχωρούμενα διὰ  τῆς   στενῆς ἐκείνης πύλης ἀκολουθῆσαι τοῖς
[12]   καταχθέντα τὸν λόγον, εἰς τὸν  τῆς   συμβουλῆς δρόμον αὖθις ἀδελφοί τινες
[12]   καὶ πρὸς κοινωνίαν ἡμᾶς καθέλκουσα  τῆς   συμφορᾶς. Σωτὴρ δὲ ἐπὶ
[8]   πλάνῃ μεμφόμενος, ὑφ´ ἧς τὸν  τῆς   σωτηρίας ἐσυλήθη καιρόν· οὐδὲν δὲ
[6]   καὶ τοῖς παιδοτρίβαις κατανοήσασιν  τῆς   σωφροσύνης ἐν ταῖς παλαίστραις γέγραπται
[5]   πρὸς βίαν χωρίζοντος τὰς ψυχὰς  τῆς   ταλαιπώρου ταύτης σαρκὸς ἑλκόμενοι πρὸς
[12]   σιγῆσαι τὸ τρόπαιον, κατὰ  τῆς   τοῦ διαβόλου λύττης ἔστησεν
[13]   κινῆσαι, δι´ ὧν ἐπεβούλευσεν. ~Ἀναμνήσατε  τῆς   τοῦ Ἰὼβ ἑαυτοὺς καρτερίας. Εἴπατε
[15]   ἑαυτὸν τῆς γῆς ἐκτεμεῖν, τὸ  τῆς   τοῦ κτίσαντος ὀργῆς ἀκονήσαντα ξίφος,
[16]   τοῦ χθὲς ἀναφθέντος πυρὸς ἐκ  τῆς   τῶν δαιμόνων ἐπιβουλῆς, τοῦτο καρτέρησον,
[12]   τὸν κίνδυνον. Ἡμεῖς τοίνυν ὅσοι  τῆς   τῶν δυσχερῶν ἄγευστοι πείρας ἐμείναμεν,
[12]   Σωτήρ· δοῦναι δὲ ἀφορμὴν τῶν  τῆς   ὑμνῳδίας σκιρτημάτων ὑμῖν. Πάλιν μὲν
[16]   ὁπόσα δίκαιος Ἰὼβ ἐκ  τῆς   ὑπομονῆς ἑαυτῷ συνέλεξεν ἀγαθά; Καὶ
[14]   μόνον τὴν ἐσθῆτα διέῤῥηξε, τὸ  τῆς   φύσεως ἐπιδεικνύμενος συμπαθὲς, καὶ ὅτι
[16]   τεθνεῶτες, ἔζων τῷ καλλίστῳ μέρει  τῆς   φύσεως. Κοσμηθεὶς οὖν αὖθις ἑτέροις
[5]   πόσιν, καὶ πάντα, ὅσα πέρα  τῆς   χρείας πλοῦτος ὑβρίζων ἐμηχανήσατο
[8]   ~Ὁ μὲν οὖν ἄριστα βουλευόμενος,  τῆς   ψυχῆς ὅτι μάλιστα φροντίσει, καὶ
[14]   εὐσεβείας θησαυρὸν ἐν τῷ κρυπτῷ  τῆς   ψυχῆς. ~Οὐκ ἔχων τοίνυν
[2]   ἐγρηγορότας περιάγειν ἀεὶ πανταχόσε τοὺς  τῆς   ψυχῆς ὀφθαλμοὺς καὶ πάντα ὑποπιεύειν
[8]   συνέχειν μόνον αὐτὸ, καὶ τῇ  τῆς   ψυχῆς ὑπηρεσίᾳ διὰ μετρίας ἐπιμελείας
Recherches | Texte | Lecture | Liste du vocabulaire | Index inverse | Menu | Site de Philippe Remacle

 
UCL |FLTR |Itinera Electronica |Bibliotheca Classica Selecta (BCS) |
Responsable académique : Alain Meurant
Analyse, design et réalisation informatiques : B. Maroutaeff - J. Schumacher

Dernière mise à jour : 6/04/2009