Alphabétiquement     [«   »]
Εἴπατε 1
εἴπερ 3
εἴπωμεν 1
εἰς 34
εἰσέρχεται 1
εἰσηνέγκαμεν 1
Εἰσί 1
Fréquences     [«    »]
33 γὰρ
30 ἐπὶ
32 ὡς
34 εἰς
44 μὲν
45 πρὸς
47 τοῖς
HODOI ELEKTRONIKAI
Du texte à l'hypertexte

Basile de Césarée, Sur le mépris du monde

εἰς


Chapitre
[10]   ἐκκαίοντες πῦρ· οἱ δὲ τοῖς  εἰς   ἀλλήλους σκώμμασι γέλωτα τῷ κεκληκότι
[1]   ἀλύτοις κατέδησε, καὶ οὐκ εἴασεν  εἰς   ἅπαξ ὁρμήσαντα τὸ γένος ἐκτρῖψαι
[15]   τὴν τοῦ γυναίου διάνοιαν ὑποσύρας  εἰς   ἀσεβῆ γνώμην καὶ βλάσφημον, δι´
[13]   χειμῶνος ὑποδεχόμενος προσβολὰς, καὶ ἀλλοιῶν  εἰς   ἀφρὸν τῶν κυμάτων τὴν βίαν,
[15]   γάμος ἐποίησε, σὺ δὲ  εἰς   βλασφημίαν κατέπεσες. Εἰ τὰ ἀγαθὰ
[5]   πραγμάτων αὐτοῖς; Τά γε μὴν  εἰς   βρῶσιν ἡμῖν ἐπινενοημένα καὶ πόσιν,
[10]   βαδίσαι μετάσχωμεν. Καὶ, εἰ μὲν  εἰς   γῆν νεύσοι, τὴν συμφορὰν αἰσχυνόμενος,
[16]   καὶ μηδὲν ἀνύσασα πλέον. Ἀνέθαλεν  εἰς   δευτέραν ἥβην σάρξ· ἤνθησεν
[2]   λαμπρὸς, ὑποζεύξας ἔθνη καὶ πόλεις  εἰς   δουλείαν ἑκούσιον (Πᾶσα γὰρ σὰρξ
[3]   τῶν ποδῶν βάσεις ἁμιλλωμένας ἀλλήλαις  εἰς   δρόμον ἀμείβοντες, καὶ τὴν ἀεὶ
[7]   κεῖται νόμος, μιμεῖσθαι τὸν πλάστην  εἰς   δύναμιν, καὶ τὴν ἐν οὐρανοῖς
[12]   καὶ συστεῖλαι τὴν μανίαν αὐτοῦ  εἰς   ἑαυτὸν πάλιν προσέταξε. Καὶ τὸ
[5]   καὶ πρὸ τῆς ἐντεῦθεν ἀπαναστάσεως,  εἰς   ἑτέρους, καὶ πολεμίους τυχὸν, τὴν
[5]   ἱδρῶτας ἀποδακρύουσιν· πλοῦτος δὲ  εἰς   ἑτέρων χεῖρας ὁρᾷ, μόνον ἐκείνοις
[1]   ὑμεῖς δὲ ἐκ τῶν ἐλέγχων  εἰς   εὔνοιαν ἠρεθίσθητε, καὶ τὰς ἀπὸ
[9]   καὶ τὴν ἐμπορίαν ἀφειδῶς ἀντλοῦσιν  εἰς   θάλασσαν, ὥστε ὑψηλοτέραν ποιῆσαι τὴν
[10]   τῆς ἡμετέρας τραπέζης ἀρκούντων αὐτοῖς  εἰς   κόρον βασκήνωμεν· μηδὲ, τὸν ἀνήμερον
[9]   ἐκβαλοῦσι καὶ ῥίψασιν· ἀλλ´, ὥσπερ  εἰς   ὁλκάδας ἄλλας ἀσφαλεστέρας τινὰς, τὰς
[11]   πάντοτε πᾶσαν αὐτάρκειαν ἔχοντες, περισσεύητε  εἰς   πᾶν ἔργον ἀγαθόν. ~Ἀλλὰ γὰρ
[8]   οὐράνιον ὁδοιπορίαν ἐργάσεται, καὶ μᾶλλον  εἰς   τὰ προκείμενα κτήσεται συνεργόν· εἰ
[2]   χρυσὸς φαίνοιτο χύδην προκείμενος, ἕτοιμος  εἰς   τὰς τῶν βουλομένων χεῖρας ἐλθεῖν
[9]   ὡς ἔτι καιρὸς, πρὶν ἐλθεῖν  εἰς   τελείαν ἀπώλειαν, ἀποθέσθω τῶν φορτίων
[16]   καὶ πᾶς πλοῦτος διαφθειρόμενος,  εἰς   τελείαν ἦλθεν ἀπώλειαν· οἱ παῖδες
[4]   πόνον, οἱονεί τις ἑαυτὸν ἀπατῶν,  εἰς   τετρημένον πίθον ἀντλεῖν ἐθελήσειε. ~Τοῦτο
[1]   βέλη ποιούμενος, καὶ παρ´ ἡμῶν  εἰς   τὸ βλάπτειν ἡμᾶς ἀεὶ λαμβάνων
[13]   τοῦ Δεσπότου καὶ κρίσεως· ἀλλ´  εἰς   τὸν ἀθλητὴν ἐκεῖνον ὁράτω, κἀκεῖνον
[9]   ἁγιότης δὲ καὶ δικαιοσύνη λοιπὸν  εἰς   τὸν ἐκείνων μεθίσταται χῶρον, πράγματα
[8]   τοῦ Παύλου νομοθετῶν· Οὐδὲν (εἰσηνέγκαμεν  εἰς   τὸν κόσμον τοῦτον· δῆλον, ὅτι
[12]   ὡς ὁρᾶτε, καταχθέντα τὸν λόγον,  εἰς   τὸν τῆς συμβουλῆς δρόμον αὖθις
[16]   διαθρέψει. Αὐτῷ πρέπει δόξα  εἰς   τοὺς αἰῶνας τῶν αἰώνων. Ἀμήν.
[1]   διεῤῥωγὸς, φυτῶν πυκνότητι σύσκιον,  εἰς   τοῦτο καταδυόμενοι, καὶ τὴν ἐκ
[1]   τοῦ κινδύνου βρόχους ἰδεῖν πρὶν  εἰς   τούτους πεσεῖν· οὕτως δυσμενὴς
[11]   Θεὸς πᾶσαν χάριν περισσεῦσαι  εἰς   ὑμᾶς, ἵνα, ἐν παντὶ πάντοτε
[7]   μητρῴοις ἡμῶν πλάττεται κόλποις. Τοῦτο  εἰς   φῶς ἐκ τῶν σκοτεινῶν ἐκείνων
Recherches | Texte | Lecture | Liste du vocabulaire | Index inverse | Menu | Site de Philippe Remacle

 
UCL |FLTR |Itinera Electronica |Bibliotheca Classica Selecta (BCS) |
Responsable académique : Alain Meurant
Analyse, design et réalisation informatiques : B. Maroutaeff - J. Schumacher

Dernière mise à jour : 6/04/2009