Alphabétiquement     [«   »]
τοσοῦτον 1
τότε 5
Τότε 1
τοῦ 79
τοὺς 21
τοῦτο 9
Τοῦτο 9
Fréquences     [«    »]
77 τὴν
63 τὸ
56 τὸν
79 τοῦ
81 δὲ
84 τῶν
86 τῆς
HODOI ELEKTRONIKAI
Du texte à l'hypertexte

Basile de Césarée, Sur le mépris du monde

τοῦ


Chapitre
[10]   φλόγα μετέλθωμεν. Ἐπεὶ πολλὰ μὲν  τοῦ   Ἀβραὰμ δεηθησόμεθα τότε, πολλὰ δὲ
[9]   ὅπως ἔχουσι τάχους, τὸ πολὺ  τοῦ   βάρους ἀποσκευάζουσι, καὶ τὴν ἐμπορίαν
[16]   ὅταν σάλπιγξ, τὴν  τοῦ   βασιλέως ἐπιδημίαν σημαίνουσα, τοῖς τάφοις
[2]   ἐθέλοιμεν ἀσφαλῶς τὴν ὑποκειμένην ὁδὸν  τοῦ   βίου διαδραμεῖν, καὶ παραστῆσαι Χριστῷ
[15]   πρότερον. Ἔπιες τὸ διειδὲς νᾶμα  τοῦ   βίου, καὶ τὸ θολερὸν τοῦτο
[4]   ἐζήσαμεν, καὶ οὐκ αἰσθανόμεθα δαπανωμένου  τοῦ   βίου, καίτοιγε ἀεὶ μετροῦντες αὐτὸν
[3]   δὲ οὐδὲ τοῖς πρώτοις ἐναυλισθέντας  τοῦ   βίου σταθμοῖς; Τὰς μὲν οὖν
[1]   σκιὰς, αἳ περὶ τὴν ὁδὸν  τοῦ   βίου τούτου πεφύκασι δειναὶ κρῦψαι
[0]   προσηλῶσθαι τοῖς βιωτικοῖς, καὶ περὶ  τοῦ   γενομένου ἐμπρησμοῦ ἔξωθεν τῆς Ἐκκλησίας.
[14]   δοκοῦν· αὐτός ἐστιν πλάστης  τοῦ   γένους, ἐγὼ δὲ ὄργανον. Τί
[15]   ἐπιβουλῆς ἔρχεται μνήμην, καὶ τὴν  τοῦ   γυναίου διάνοιαν ὑποσύρας εἰς ἀσεβῆ
[12]   μὴ παραδραμεῖν τὰ χθὲς ὑπὸ  τοῦ   Δεσπότου θαυματουργηθέντα κελεύοντες, μηδὲ σιγῆσαι
[13]   ἡμᾶς, μηδὲ κατηγορείτω τῆς οἰκονομίας  τοῦ   Δεσπότου καὶ κρίσεως· ἀλλ´ εἰς
[10]   τε αὐτὸ περιχαρῶς, καὶ τοῖς  τοῦ   Δεσπότου κόλποις, ἀσύλοις ταμείοις, ἐναποκλείσουσιν,
[15]   τῶν πολλῶν θυσιῶν ἐδέξατο παρὰ  τοῦ   Δεσπότου μισθὸν, ἔλεγέ τε ἀεὶ
[4]   ἐντεῦθεν ἀποδημίαν ἡμᾶς, καὶ τὸ  τοῦ   Δεσπότου νεῦμα περιμένειν ἑστῶσι τοῖς
[3]   βίαν, ἐπὶ τὸ τεταγμένον ὑπὸ  τοῦ   Δεσπότου πέρας ἕλκει τοὺς ἐπ´
[15]   ἐπιμετρεῖ τοῖς οἰκέταις. Μὴ περιεργάζου  τοῦ   Δεσπότου τὴν κρίσιν. Ἀγάπα μόνον
[12]   καὶ οὐδὲν ὑπῆρξεν αὐτῷ πλὴν  τοῦ   δημοσιεῦσαι τὴν ἔχθραν. Ἀντέπνευσεν
[13]   ἠρίστευσε· καὶ πόσοις βέλεσιν ὑπὸ  τοῦ   διαβόλου βληθεὶς, οὐκ ἐδέξατο καιρίαν
[1]   ἂν οἷός τε ὦ, τῶν  τοῦ   διαβόλου δικτύων ὑμᾶς ἀπάγειν βουλόμενος.
[12]   τὸ τρόπαιον, κατὰ τῆς  τοῦ   διαβόλου λύττης ἔστησεν Σωτήρ·
[15]   Ἰὼβ λέγων, ἀπεκρούσατο καὶ ταύτην  τοῦ   διαβόλου τὴν προσβολὴν, καὶ τελείαν
[16]   τὴν τῆς περιουσίας τρυφὴν ἐκ  τοῦ   διπλασίονος ὑπεδέξατο, τῶν παίδων
[2]   ἐγκεκρυμμένον τῇ πρώτῃ γεύσει τὸ  τοῦ   δόλου καταπίωμεν ἄγκιστρον· εἶτα ὑπὸ
[3]   μητρῶν ὠδῖνας, τέρμα δὲ ὑποδεικνῦσα  τοῦ   δρόμου τὰς τῶν τάφων σκηνὰς,
[12]   συγγενὲς σῶμα σκεπάσωμεν. Ἀντιστήσωμεν ταῖς  τοῦ   δυσμενοῦς ἐπηρείαις τὴν ἡμετέραν παράκλησιν,
[6]   σπλάγχνοις ἐγχρονίσοι, τὰ μέγιστα περὶ  τοῦ   ζῇν κινδυνεύσοντες. Πολλοῖς γοῦν
[8]   ἡμέραν. Καὶ οὔτε τοὺς ὑπὲρ  τοῦ   ζῇν κινδύνους προϊόντας ὁρῶν, φανήσεται
[15]   καὶ πρὸς τὴν κοινὴν ἅπαντες  τοῦ   θανάτου σπεύδομεν θάλατταν. Εἰ τὰ
[3]   ἡδονῆς, Καὶ τίς Θεὸς πλὴν  τοῦ   Θεοῦ ἡμῶν; ἔλεγεν· Θεὸς
[3]   Ποτὲ δὲ ὑμνῶν τὴν ὀξεῖαν  τοῦ   Θεοῦ κατὰ τῶν ἐπηρεαζόντων βοήθειαν,
[13]   δι´ ὧν ἐπεβούλευσεν. ~Ἀναμνήσατε τῆς  τοῦ   Ἰὼβ ἑαυτοὺς καρτερίας. Εἴπατε πρὸς
[1]   μὴ πρότερον δυνηθῆναί τινα τοὺς  τοῦ   κινδύνου βρόχους ἰδεῖν πρὶν εἰς
[9]   τε, καὶ τοῖς σώμασιν ἐκ  τοῦ   κινδύνου δοῦναι φυγήν. Πολλῷ δὲ
[13]   ἐκεῖνον ὁράτω, κἀκεῖνον σύμβουλον ποιείσθω  τοῦ   κρείττονος. Ἀναλογιζέσθω τοὺς ἀγῶνας ἅπαντας
[3]   πρὸς τὸ ζῇν παραχθέντες ὑπὸ  τοῦ   κτίσαντος, εὐθὺς ἐν ἀρχῇ τοῖς
[12]   ἐπικρατείας τοῦ πυρὸς ἀναρπασθέντες ὑπὸ  τοῦ   κτίσαντος, καὶ μηδεμίαν ἔχοντες περιλελειμμένην
[16]   ἑτέροις υἱοῖς καὶ θυγατράσιν ὑπὸ  τοῦ   κτίσαντος, καὶ τοῦτο εἶχε κτῆμα
[10]   πάλιν διώκομεν, καὶ οὔτε τὸ  τοῦ   κτίσαντος ὄνομα ταῖς ἱκετηρίαις ἐκεῖνος
[15]   τῆς γῆς ἐκτεμεῖν, τὸ τῆς  τοῦ   κτίσαντος ὀργῆς ἀκονήσαντα ξίφος,
[7]   λάμπουσι δι´ αἰῶνος ὑπὸ τοῖς  τοῦ   κτίσαντος ὀφθαλμοῖς. Πλοῦτος δὲ, καὶ
[7]   ὄχημα πρὸς τὸν βίον παρὰ  τοῦ   κτίσαντος. Τοῦτο γὰρ ἄνθρωπος· νοῦς
[9]   ὥστε ὑψηλοτέραν ποιῆσαι τὴν ναῦν  τοῦ   κύματος, καὶ μόναις ταῖς ψυχαῖς,
[2]   αὐτοῖς, καὶ πρὸς τὸ φοβερὸν  τοῦ   λῃστοῦ καταγώγιον τὸν θάνατον λάθωμεν
[10]   παρασταίη πένης ἡμῖν, (μόλις ὑπὸ  τοῦ   λιμοῦ καὶ φθεγγόμενος, ἀποστρεφόμεθα τὸν
[10]   παῤῥησίας προσβλέψοι διὰ τὸ βαρὺ  τοῦ   λιμοῦ κέντρον ἡμᾶς, ἀναιδῆ πάλιν
[6]   ἐκ μέθης χειμῶνός τινος,  τοῦ   λογίσασθαι, ποῖ ποτέ ἐστι, λάβοι
[1]   μὲν ᾤμην, ἀγαπητοὶ, σφοδρότερον ἑκάστοτε  τοῦ   λόγου τὸ κέντρον προσάγων, λυπηρός
[8]   ταῖς τοῦ πλείονος καὶ πέρα  τοῦ   λυσιτελοῦντος ἐπιθυμίαις φλεγόμενον, βοήσει πρὸς
[0]   ~ΟΜΙΛΙΑ ΚΑʹ (Περὶ  τοῦ   μὴ προσηλῶσθαι τοῖς βιωτικοῖς, καὶ
[6]   κόρος ἤγαγε θάνατον, καὶ  τοῦ   μηδενὸς ἀπολαύειν ἔτι γεγένηται πρόξενος.
[16]   τοῦτο καρτέρησον, καὶ τὴν ἐκ  τοῦ   πάθους ἀνίαν κρείττοσι κατεύνασον λογισμοῖς·
[7]   καὶ πρεπούσῃ σαρκί. Τοῦτο ὑπὸ  τοῦ   πανσόφου τεχνίτου τῶν ὅλων ἐν
[4]   καίτοιγε ἀεὶ μετροῦντες αὐτὸν ἀπὸ  τοῦ   παραδραμόντος καὶ παραῤῥεύσαντος, οὐδὲ ἐννοοῦμεν,
[8]   φλεγόμενον, βοήσει πρὸς αὐτὸ τὸ  τοῦ   Παύλου νομοθετῶν· Οὐδὲν (εἰσηνέγκαμεν εἰς
[8]   ὀλίγον ποιήσεται τὸν λόγον, τὸ  τοῦ   Παύλου φωνῶν ἐφ´ ἑκάστου τῶν
[9]   κλύδων δὲ ἐπαναστῇ ζέων ἐκ  τοῦ   πελάγους αὐτοῖς, καὶ καλύπτειν ἀπειλήσῃ
[7]   ἐντεῦθεν καλούμενον, ἀπανίσταται. Τοῦτο τῷ  τοῦ   πέμψαντος Θεοῦ παρίσταται βήματι. Τοῦτο
[8]   Εἰ δὲ ἴδοι ποτὲ ταῖς  τοῦ   πλείονος καὶ πέρα τοῦ λυσιτελοῦντος
[1]   ξένον. Ἐστὲ γὰρ σοφοὶ τὰ  τοῦ   πνεύματος. Ἔλεγχε δὲ σοφὸν, καὶ
[12]   ἔχθραν. Ἀντέπνευσεν χάρις ταῖς  τοῦ   πολεμίου ῥοπαῖς· ἔμεινεν νεὼς
[12]   Οὐκ ἴσχυσεν προσαχθεὶς ὑπὸ  τοῦ   πολεμίου χειμὼν τινάξαι τὴν πέτραν
[5]   συνεκδημεῖν. Ἀλλ´ οἱ μὲν ὑπὸ  τοῦ   πρὸς βίαν χωρίζοντος τὰς ψυχὰς
[13]   κακῶν ἐβουλεύσατο φήμαις. Ἔτι (γὰρ  τοῦ   προτέρου τὴν τοιάνδε συμφορὰν ἐξαγγέλλοντος,
[12]   δοκιμώτεροι, καθάπερ χρυσὸς εὐγενὴς ἐκ  τοῦ   πυρὸς ἀναλάμψαντες, καὶ τῷ δυσμενεῖ
[12]   Εἰσί τινες ἐκ τῆς ἐπικρατείας  τοῦ   πυρὸς ἀναρπασθέντες ὑπὸ τοῦ κτίσαντος,
[8]   ἐὰν ἐπίγειος ἡμῶν οἰκία  τοῦ   σκήνους καταλυθῇ, οἰκοδομὴν ἐκ Θεοῦ
[10]   καὶ τῆς δυσπραγίας αὐτῆς ἐκ  τοῦ   σχολαίτερον βαδίσαι μετάσχωμεν. Καὶ, εἰ
[14]   πάθεσιν, ἀκίνητος ἔμεινε· καὶ σπαραττομένου  τοῦ   σώματος, ἄσυλον ἐφύλαττε τὸν τῆς
[6]   ἀλλοτρίωσίς τε καὶ μείωσις, ἐλαττουμένου  τοῦ   σώματος ἐν ταῖς μίξεσι, καὶ
[6]   Ἀδρανεστέρου τε γὰρ αἰσθάνεται γεγενημένου  τοῦ   σώματος, καὶ πρὸς τὴν τῶν
[8]   δέ τις ἐθέλοι φείδεσθαι καὶ  τοῦ   σώματος, ὡς μόνου κτήματος ἀναγκαίου
[5]   ὑποδὺς, πολλάκις δὲ καὶ πρὸ  τοῦ   τάφου, καὶ πρὸ τῆς ἐντεῦθεν
[13]   ὥσπερ τις πρόβολος εἱστήκει, τὰς  τοῦ   χειμῶνος ὑποδεχόμενος προσβολὰς, καὶ ἀλλοιῶν
[16]   τί σοι προσεπέλασε δυσχερὲς ἀπὸ  τοῦ   χθὲς ἀναφθέντος πυρὸς ἐκ τῆς
[3]   τοὺς μὲν διὰ πάντων τῶν  τοῦ   χρόνου διαστημάτων ὁδεύσαντας, τοὺς δὲ
[3]   μητρῴους κόλπους ἀποφυγεῖν, εὐθὺς τοῖς  τοῦ   χρόνου ῥεύμασιν ἐνδεθεὶς ὑποσύρεται, κατόπιν
[3]   κτίσαντος, εὐθὺς ἐν ἀρχῇ τοῖς  τοῦ   χρόνου τμήμασιν ἐπεμβαίνοντες, καὶ τὸ
Recherches | Texte | Lecture | Liste du vocabulaire | Index inverse | Menu | Site de Philippe Remacle

 
UCL |FLTR |Itinera Electronica |Bibliotheca Classica Selecta (BCS) |
Responsable académique : Alain Meurant
Analyse, design et réalisation informatiques : B. Maroutaeff - J. Schumacher

Dernière mise à jour : 6/04/2009