Alphabétiquement     [«   »]
δαπάνην 1
δαπανωμένου 1
δέ 2
δὲ 81
δεδιὼς 1
Δέδοικα 1
δεδοικότες 1
Fréquences     [«    »]
77 τὴν
63 τὸ
79 τοῦ
81 δὲ
84 τῶν
86 τῆς
256 καὶ
HODOI ELEKTRONIKAI
Du texte à l'hypertexte

Basile de Césarée, Sur le mépris du monde

δὲ


Chapitre
[2]   τούτου τὰ μὲν ἑκόντες, τὰ  δὲ   ἄκοντες, προσδεθῶμεν αὐτοῖς, καὶ πρὸς
[4]   σώματι, τούτοις οὐδὲ προσέχομεν·  δὲ   ἀλλότρια μένει διηνεκῶς, μόνην ἡμῖν
[4]   ἐκ παιδὸς μὲν ἀνὴρ, ἐκ  (δὲ   ἀνδρὸς γένηταί τις πρεσβύτης· ἀγνοοῦμεν
[5]   (δι´ αἰῶνος αὐτῶν· ἐπ´ ὀλίγον  δὲ   ἀπὸ τούτων· ὀνομασθεὶς, ἄλλοις πάλιν
[4]   ἀνδρὸς γένηταί τις πρεσβύτης· ἀγνοοῦμεν  δὲ   ἄρα, τοσοῦτον ἀπολλύντες ἑκάστοτε τῆς
[16]   διπλασίονος ὑπεδέξατο, τῶν παίδων  δὲ   ἀριθμὸς ἴσος τοῖς ἀποθανοῦσιν ἐβλάστησεν;
[6]   ἀπολαύειν ἔτι γεγένηται πρόξενος. Κοῖται  δὲ   ἀσελγεῖς, καὶ βέβηλοι συμπλοκαὶ, καὶ
[10]   ῥήμασι τὸν ἑστιάτορα θέλγοντες, οἱ  δὲ   ἀτόποις βλέμμασί τε καὶ σχήμασι
[14]   δίκαιος κατηκόντιζε ῥήμασιν. Ἐπειδὴ  δὲ   αὐτὸν νικῶντα εἶδε πάλιν
[13]   τὴν εὐπραγίαν τῶν οἰκείων, καταχῶσαι  δὲ   αὐτὸν ταῖς ἐπαλλήλοις τῶν κακῶν
[12]   δὲ τὸ βέλος κεκώλυται· μᾶλλον  δὲ   ἀφῆκε μὲν, ἀντέστραπται δὲ ἐπὶ
[12]   λύττης ἔστησεν Σωτήρ· δοῦναι  δὲ   ἀφορμὴν τῶν τῆς ὑμνῳδίας σκιρτημάτων
[4]   ἴδια τῶν κτησαμένων γινόμενα· ποῖα  δὲ   βαρέα καὶ δυσχερῆ καὶ προσηλωμένα
[3]   ἄγουσα, τοὺς μὲν θᾶττον, τοὺς  δὲ   βραδύτερον, καὶ τοὺς μὲν διὰ
[8]   οὐδὲ ἐξενεγκεῖν τι δυνάμεθα. Ἔχοντες  δὲ   διατροφὰς καὶ σκεπάσματα, τούτοις ἀρκεσθησόμεθα.
[10]   ἐροῦσι, καὶ δικαίως, ἡμῖν. Δέδοικα  δὲ   ἐγὼ, μὴ καὶ πικροτέροις ἡμᾶς
[5]   ἀγροὶ, πόσαι δὲ οἰκίαι, πόσα  δὲ   ἔθνη καὶ πόλεις, καὶ ζώντων
[11]   ὥρα διαφεῖναι πεπονηκότας ὑμᾶς. Αὐτοὶ  δὲ   εἰ καί τι παραλελοίπαμεν δι´
[15]   εὖ πράττειν μόνου Θεοῦ· Σὺ  δὲ,   εἰ τοῖς παροῦσιν ἀλγεῖς, ἀπὸ
[15]   ἡμᾶς γάμος ἐποίησε, σὺ  δὲ   εἰς βλασφημίαν κατέπεσες. Εἰ τὰ
[5]   αὐτοῖς ἱδρῶτας ἀποδακρύουσιν· πλοῦτος  δὲ   εἰς ἑτέρων χεῖρας ὁρᾷ, μόνον
[8]   τῆς σωτηρίας ἐσυλήθη καιρόν· οὐδὲν  δὲ   ἐκ τῶν δακρύων ἔτι κερδαίνων.
[1]   ἀνδρὶ κατειλημμένῳ παραπλησίοις ἐγκλήμασιν· ὑμεῖς  δὲ   ἐκ τῶν ἐλέγχων εἰς εὔνοιαν
[10]   οὐ λυτροῦται, λυτρώσεται ἄνθρωπος; Ἐρεῖ  δὲ   ἕκαστος ἐκείνων ἡμῖν κεκραγώς· Μὴ
[10]   τοῦ Ἀβραὰμ δεηθησόμεθα τότε, πολλὰ  δὲ   ἑκάστου τῶν βεβιωκότων καλῶς· οὐδὲν
[9]   τοῦ κινδύνου δοῦναι φυγήν. Πολλῷ  δὲ   ἐκείνων δήπου μᾶλλον ταῦτα ἡμᾶς
[9]   τῆς νηὸς ἄγοντες τύχοιεν, κλύδων  δὲ   ἐπαναστῇ ζέων ἐκ τοῦ πελάγους
[12]   μᾶλλον δὲ ἀφῆκε μὲν, ἀντέστραπται  δὲ   ἐπὶ τὴν ἑαυτοῦ κεφαλήν. Αὐτὸς
[12]   καθέλκουσα τῆς συμφορᾶς. Σωτὴρ  δὲ   ἐπὶ τὸν ἀνάψαντα ταύτην ῥυῆναι
[15]   καὶ τῇ συνοικούσῃ μηκύνειν.  δὲ,   ἐπὶ τούτοις τοῖς ῥήμασιν ἀχθεσθεὶς,
[10]   ἑκάστου τῶν βεβιωκότων καλῶς· οὐδὲν  δὲ   ἔσται κέρδος ἡμῖν τῆς βοῆς·
[15]   γὰρ αὐτοῦ προέῤῥευσεν ἤδη, τὸ  δὲ   ἔτι πορεύεται· καὶ τὸ μὲν
[9]   λοιπὸν βία πενίας αὐτοῖς· ἡμεῖς  δὲ   ἐφ´ ὅσον ἂν τὸν πονηρὸν
[10]   τῷ κεκληκότι κατασκευάζειν ἐθέλοντες· ἄλλοι  δὲ   ἐψευσμένοις ἐπαίνοις ἀπατῶντες αὐτόν. Καὶ
[8]   τε καὶ γνήσιον· τῆς σαρκὸς  δὲ   λιμῷ τηκομένης, κρυμῷ
[12]   τῆς Ἐκκλησίας σηκοῖς ἐπεστράτευσε. Πάλιν  δὲ   κοινὴ μήτηρ ἐνίκησε, καὶ
[4]   οὐδέποτε, κἂν θελήσοι, δυνάμενος. ~Ἡμεῖς  δὲ   ἡδόμεθα μὲν ἐπὶ τὰ πρόσω
[14]   τῶν συμβαινόντων δακρύων ἠξίωσεν. Ἐπειδὴ  δὲ   ἧκέ τις ἀγγέλλων, ὡς τοῖς
[7]   πεπολιτευμένων ἀντίδοσιν. Καὶ τὰς ἀρετὰς  δὲ   ἡμέτερα κτήματα γινόμενα εὕροι τις
[3]   τὸ τέλος ταύτης ἐλθεῖν· ἕκαστος  δὲ   ἡμῶν, μετὰ τὸ τοὺς μητρῴους
[8]   ἐπιτρέπειν ὑπὸ κόρου σκιρτᾷν. Εἰ  δὲ   ἴδοι ποτὲ ταῖς τοῦ πλείονος
[16]   τῷ δικαίῳ μισθός. Διὰ τί  δὲ   ἵππους μὲν, καὶ ἡμιόνους, καὶ
[9]   χωρεῖ, λυθέντα τοῖς δάκρυσιν· ἁγιότης  δὲ   καὶ δικαιοσύνη λοιπὸν εἰς τὸν
[7]   τοῖς τοῦ κτίσαντος ὀφθαλμοῖς. Πλοῦτος  δὲ,   καὶ δυναστεία, καὶ περιφάνεια, καὶ
[5]   βραχεῖαν γῆν αὐτὸς ὑποδὺς, πολλάκις  δὲ   καὶ πρὸ τοῦ τάφου, καὶ
[16]   τελείαν ἦλθεν ἀπώλειαν· οἱ παῖδες  δὲ,   καὶ τεθνεῶτες, ἔζων τῷ καλλίστῳ
[14]   καταγαγὼν, ἐπὶ κοπρίας ἐκάθισεν.  δὲ,   καὶ τοιούτοις βαλλόμενος πάθεσιν, ἀκίνητος
[3]   ὁδεῦσαι τὸν μὴ βουλόμενον· αὕτη  δὲ,   κἂν ἡμεῖς ἀναβάλλεσθαι βουληθῶμεν τὸν
[5]   τῆς ἀρχῆς θρόνον ἀνέβησαν, οἱ  δὲ   κύριοι καὶ δεσπόται καλούμενοι στῆναι
[15]   ἄρτι προέκυψε τῶν πηγῶν, τὸ  δὲ   μέλλει· καὶ πρὸς τὴν κοινὴν
[10]   εἶναι λέγομεν ἐργάτην αὐτόν· εἰ  δὲ   μετὰ παῤῥησίας προσβλέψοι διὰ τὸ
[11]   ἔσται, φησὶν Γραφή. Δυνατὸς  δὲ   Θεὸς πᾶσαν χάριν περισσεῦσαι
[12]   ἡμετέρας φιλοτιμίας φανείη νικώμενος. Ὑμεῖς  δὲ   οἱ διαφυγόντες τὸν κίνδυνον, ἀδελφοὶ,
[5]   ἴσμεν ὁπόσοι μὲν ἀγροὶ, πόσαι  δὲ   οἰκίαι, πόσα δὲ ἔθνη καὶ
[7]   πρόνοιαν προσήκει ποιεῖσθαι πολλήν. Τί  δὲ   ὄντως (ἡμέτερον; Ψυχή τε,
[7]   καλὸν, τοὺς ὀφθαλμοὺς ἐπιμύσαντας· τῶν  δὲ   ὄντως ἡμετέρων πρόνοιαν προσήκει ποιεῖσθαι
[12]   ἐπιτείνωμεν τὸ πένθος αὐτοῦ. Τὸ  δὲ   ὅπως, λέξω μὲν ἐγὼ, πράξατε
[14]   πλάστης τοῦ γένους, ἐγὼ  δὲ   ὄργανον. Τί με χρὴ δοῦλον
[1]   (ἐκ τῶν ἀλλοτρίων πλουτεῖν, δύναμις  δὲ   οὐ πάρεστιν ὥστε μετὰ παῤῥησίας
[3]   τοῦ χρόνου διαστημάτων ὁδεύσαντας, τοὺς  δὲ   οὐδὲ τοῖς πρώτοις ἐναυλισθέντας τοῦ
[15]   γυναικῶν ὀλιγοψυχίας (ἄξια ῥήματα, ταράξαι  δὲ   πάντα ἄνδρα δυνάμενα, καὶ περιτρέψαι
[10]   μετιέναι καὶ πράττειν αὐτοῖς. Εἰ  δὲ   παρασταίη πένης ἡμῖν, (μόλις ὑπὸ
[16]   τοῖς γεννήσασιν εὐφροσύνην παρέχοντες, οἱ  δὲ   προοδεύσαντες ἀνέμενον τὸν φυτεύσαντα· τότε
[3]   πορευόμενοι ἐν νόμῳ Κυρίου· νῦν  δὲ   πρὸς τὸν ἑαυτοῦ Δεσπότην βοῶν·
[10]   ὀμνύμεθα προσποιεῖσθαι πενίαν αὐτόν· εἰ  δὲ   σκεπάζοιτο σεσηπόσι ῥακίοις, ὡς ὀδωδότα
[1]   σοφοὶ τὰ τοῦ πνεύματος. Ἔλεγχε  δὲ   σοφὸν, καὶ ἀγαπήσει σε, φησί
[15]   παλαιὰν εὐθηνίαν τῶν οἰκείων, ὑποδεικνύουσα  δὲ   τὰ παρόντα κακὰ, καὶ οἷον
[12]   τόξον ηὐτρέπισεν πολέμιος· ἀφεῖναι  δὲ   τὸ βέλος κεκώλυται· μᾶλλον δὲ
[10]   τῆς ἀκρασίας ἐκκαίοντες πῦρ· οἱ  δὲ   τοῖς εἰς ἀλλήλους σκώμμασι γέλωτα
[2]   μὲν εὐθείας ἐκτραπῶμεν ὁδοῦ, πρὸς  δὲ   τὸν ἐκείνου λόχον ἑαυτοὺς ἀποκλίνωμεν.
[8]   τὰ προκείμενα κτήσεται συνεργόν· εἰ  δὲ   ὑβρίζειν αὐτὸ συγχωρήσοι, καὶ πάντων
[12]   ὅπως, λέξω μὲν ἐγὼ, πράξατε  δὲ   ὑμεῖς. Εἰσί τινες ἐκ τῆς
[3]   νόμῳ σου ἐλέησόν με. Ποτὲ  δὲ   ὑμνῶν τὴν ὀξεῖαν τοῦ Θεοῦ
[16]   ὡς μηδὲν ἀπολωλεκὼς ἔχῃ, τὸ  δὲ   ὑπάρξῃ τῆς καρτερίας τῷ δικαίῳ
[4]   μὲν συλλέγειν ἐχρῆν, κατελίπομεν· ὧν  δὲ   ὑπερορᾷν προσήκει, ταῦτα συλλέγομεν· καὶ
[3]   τὰς τῶν μητρῶν ὠδῖνας, τέρμα  δὲ   ὑποδεικνῦσα τοῦ δρόμου τὰς τῶν
[6]   οἶστρος ἀπομαρανθῇ, πρὸς τὸ βδελυρὸν  δὲ   ὧν ἐνεχείρησε πέρας ἐλθὼν
[11]   τὴν ἐργασίαν τῶν λόγων· νῦν  δὲ   ὥρα διαφεῖναι πεπονηκότας ὑμᾶς. Αὐτοὶ
[1]   ἐχθρὸς προσάγει τὸν πόλεμον. Προσάγει  δὲ,   ὡς ἴστε, τὰς ἡμετέρας ἐπιθυμίας
[15]   ῥεύματα διόλου φαίνεται καθαρά. Ποταμὸς  δὲ,   ὡς οἶσθα, βίος ἡμῶν,
[13]   ἑτέρου προσήγετο πρόφασις. δίκαιος  δὲ   ὥσπερ τις πρόβολος εἱστήκει, τὰς
Recherches | Texte | Lecture | Liste du vocabulaire | Index inverse | Menu | Site de Philippe Remacle

 
UCL |FLTR |Itinera Electronica |Bibliotheca Classica Selecta (BCS) |
Responsable académique : Alain Meurant
Analyse, design et réalisation informatiques : B. Maroutaeff - J. Schumacher

Dernière mise à jour : 6/04/2009