HODOI ELEKTRONIKAI
Du texte à l'hypertexte

Basile de Césarée, Sur le mépris du monde

Liste des contextes (ordre alphabétique inverse)


ω  =  53 formes différentes pour 108 occurrences

α   β   γ   δ   ε   ζ   η   θ   ι   κ   λ   μ   ν   ξ   ο   π   ρ   ς   τ   υ   φ   χ   ψ   ω   

Chapitre
[14]   τῶν ἰδίων αὐτῷ. Κρατείτω τὸ  τῷ   Δεσπότῃ δοκοῦν· αὐτός ἐστιν
[7]   οὔτε συναπῆλθέ τισιν, ἀλλὰ τὸ  τῷ   δικαίῳ πάλαι ῥηθὲν ἐπὶ παντὸς
[15]   ἀφρόνων γυναικῶν ἐφθέγξω; Κατάθου, φησὶν,     γύναι, τὴν συμβουλήν. Μέχρι τίνος
[1]   παραίνεσιν, ὅπηπερ ἂν οἷός τε  ὦ,   τῶν τοῦ διαβόλου δικτύων ὑμᾶς
[14]   ἐστιν πλάστης τοῦ γένους,  ἐγὼ   δὲ ὄργανον. Τί με χρὴ
[1]   γενομένου ἐμπρησμοῦ ἔξωθεν τῆς Ἐκκλησίας.  ~Ἐγὼ   μὲν ᾤμην, ἀγαπητοὶ, σφοδρότερον ἑκάστοτε
[10]   καὶ δικαίως, ἡμῖν. Δέδοικα δὲ  ἐγὼ,   μὴ καὶ πικροτέροις ἡμᾶς τούτων
[12]   Τὸ δὲ ὅπως, λέξω μὲν  ἐγὼ,   πράξατε δὲ ὑμεῖς. Εἰσί τινες
[16]   ζώντων παραστήσονται τῷ τῶν ὅλων  δημιουργῷ.   Διὰ τοῦτο, οἶμαι, διπλοῦν τὸν
[15]   αὐτοῦ σοφίας οἰκονομούμενα. Ὅπερ ἂν  δῷ   σοι, τοῦτο δέχου μεθ´ ἡδονῆς.
[3]   λέγων· Μακάριοι οἱ ἄμωμοι ἐν  ὁδῷ,   οἱ πορευόμενοι ἐν νόμῳ Κυρίου·
[9]   ὑποβρύχιον γενέσθαι τὸ σκάφος, ἐκβολὴν  ποιησάσθω   τῶν ἀγωγίμων, μὴ δεόντως
[9]   μὴ δεόντως συνέλεξε, καὶ  μιμησάσθω   τοὺς τῆς θαλάττης ἐργάτας. Ἐκεῖνοι
[13]   κἀκεῖνον σύμβουλον ποιείσθω τοῦ κρείττονος.  Ἀναλογιζέσθω   τοὺς ἀγῶνας ἅπαντας ἐφεξῆς, ἐφ´
[9]   πρὶν ἐλθεῖν εἰς τελείαν ἀπώλειαν,  ἀποθέσθω   τῶν φορτίων τὰ πλείονα, καὶ
[13]   ἀθλητὴν ἐκεῖνον ὁράτω, κἀκεῖνον σύμβουλον  ποιείσθω   τοῦ κρείττονος. Ἀναλογιζέσθω τοὺς ἀγῶνας
[16]   δὲ ὑπάρξῃ τῆς καρτερίας τῷ  δικαίῳ   μισθός. Διὰ τί δὲ ἵππους
[7]   συναπῆλθέ τισιν, ἀλλὰ τὸ τῷ  δικαίῳ   πάλαι ῥηθὲν ἐπὶ παντὸς ἀνθρώπου
[15]   τὸν μακρὸν χρόνον ἀπαγορεύσασα, τῷ  δικαίῳ   παρίστατο, κάτω νενευκυῖα, καὶ τὰς
[5]   εἰ χρυσόν τινες ἐν τῷ  βίῳ   συναγάγοιεν ἄπλετον, ἴδιος αὐτῶν μένει
[10]   Ἀπόλαυε τούτων ὧν ἐν τῷ  βίῳ   συνέλεξας. Δάκρυε νῦν, ἐπειδὴ τότε
[5]   ὡς οὐδὲν τῶν ἐν τῷ  βίῳ   τερπνῶν, ἐφ´ οἷς οἱ πλείους
[16]   γὰρ παρῆσαν τὴν ἐν τῷ  βίῳ   τοῖς γεννήσασιν εὐφροσύνην παρέχοντες, οἱ
[12]   κοινὴ μήτηρ ἐνίκησε, καὶ τῷ  πολεμίῳ   περιέτρεψε τὸ μηχάνημα, καὶ οὐδὲν
[13]   Κύριος ἀφείλετο· ὡς τῷ  Κυρίῳ   ἔδοξεν, οὕτω καὶ ἐγένετο· ~καὶ
[13]   Κύριος ἀφείλετο· ὡς τῷ  Κυρίῳ   ἔδοξεν, οὕτω καὶ ἐγένετο. Καὶ
[14]   Κύριος ἀφείλετο· ὡς τῷ  Κυρίῳ   ἔδοξεν, οὕτω καὶ ἐγένετο, μονονουχὶ
[1]   καὶ νῦν ἐπὶ τὴν αὐτὴν  ἥκω   παραίνεσιν, ὅπηπερ ἂν οἷός τε
[9]   ἐκ τοῦ κινδύνου δοῦναι φυγήν.  Πολλῷ   δὲ ἐκείνων δήπου μᾶλλον ταῦτα
[8]   γνήσιον· τῆς σαρκὸς δὲ  λιμῷ   τηκομένης, κρυμῷ καὶ θάλπει
[3]   ἐν ὁδῷ, οἱ πορευόμενοι ἐν  νόμῳ   Κυρίου· νῦν δὲ πρὸς τὸν
[3]   ἀπόστησον ἀπ´ ἐμοῦ, καὶ τῷ  νόμῳ   σου ἐλέησόν με. Ποτὲ δὲ
[4]   ταύτην ἐκπέμψας ἡμᾶς ἐνδοῦναι τῷ  δρόμῳ   χρόνον βουλήσεται, καὶ πότε ἑκάστῳ
[8]   δὲ λιμῷ τηκομένης,  κρυμῷ   καὶ θάλπει προσπαλαιούσης, νόσοις
[2]   (Ἡμῶν γὰρ τὸ πολίτευμα ἐν  οὐρανῷ,   ἐξ οὗ καὶ Σωτῆρα ἀπεκδεχόμεθα
[1]   οὔτε ξένῳ πρέπουσαν, οὔτε ἀνδρὶ  κατειλημμένῳ   παραπλησίοις ἐγκλήμασιν· ὑμεῖς δὲ ἐκ
[10]   οὐδὲ κλέπτουσι. Δῶμεν ἐξουσίαν ὑπερχυθῆναι  βουλομένῳ   πρὸς τοὺς δεομένους τῷ πλούτῳ.
[1]   τινα παῤῥησίαν ἐπιδεικνύμενος, καὶ οὔτε  ξένῳ   πρέπουσαν, οὔτε ἀνδρὶ κατειλημμένῳ παραπλησίοις
[10]   ζηλώσαντες πλούσιον, πρὸς τὴν αὐτὴν  ἐκείνῳ   τῆς γεέννης φλόγα μετέλθωμεν. Ἐπεὶ
[5]   ὥσπερ ἐν κύβων περιτροπαῖς, μεταχθέντων  ἄφνω   τῶν πραγμάτων αὐτοῖς; Τά γε
[15]   ὡς μία τῶν ἀφρόνων γυναικῶν  ἐφθέγξω;   Κατάθου, φησὶν, γύναι, τὴν
[6]   περιττὰ δυσχεραίνομεν, καὶ μετὰ σπουδῆς  ἔξω   ποι βάλλομεν, ὡς εἰ τοῖς
[12]   πένθος αὐτοῦ. Τὸ δὲ ὅπως,  λέξω   μὲν ἐγὼ, πράξατε δὲ ὑμεῖς.
[7]   Τοῦτο γὰρ ἄνθρωπος· νοῦς ἐνδεδεμένος  προσφόρῳ   καὶ πρεπούσῃ σαρκί. Τοῦτο ὑπὸ
[3]   συντεταμένην πορείαν ἀνύοντες, ἐπὶ τὰ  πρόσω   τὰς τῶν ποδῶν βάσεις ἁμιλλωμένας
[4]   δὲ ἡδόμεθα μὲν ἐπὶ τὰ  πρόσω   φερόμενοι, καὶ τὰς ἡλικίας ἀμείβοντες,
[15]   ἐν οἷς λέγεις ὑβρίζεις ζωήν;  Ἐψεύσω   καὶ τὴν ἐμὴν, ὡς οὐκ
[8]   δακρύων ἔτι κερδαίνων. Ἐν γὰρ  τῷ   ᾅδῃ τίς ἐξομολογήσεταί σοι; φησὶν
[5]   γὰρ εἰ χρυσόν τινες ἐν  τῷ   βίῳ συναγάγοιεν ἄπλετον, ἴδιος αὐτῶν
[10]   φεισάμενος. Ἀπόλαυε τούτων ὧν ἐν  τῷ   βίῳ συνέλεξας. Δάκρυε νῦν, ἐπειδὴ
[5]   πᾶσιν, ὡς οὐδὲν τῶν ἐν  τῷ   βίῳ τερπνῶν, ἐφ´ οἷς οἱ
[16]   μὲν γὰρ παρῆσαν τὴν ἐν  τῷ   βίῳ τοῖς γεννήσασιν εὐφροσύνην παρέχοντες,
[16]   τὸ δὲ ὑπάρξῃ τῆς καρτερίας  τῷ   δικαίῳ μισθός. Διὰ τί δὲ
[15]   πρὸς τὸν μακρὸν χρόνον ἀπαγορεύσασα,  τῷ   δικαίῳ παρίστατο, κάτω νενευκυῖα, καὶ
[4]   ὁδοιπορίαν ταύτην ἐκπέμψας ἡμᾶς ἐνδοῦναι  τῷ   δρόμῳ χρόνον βουλήσεται, καὶ πότε
[12]   ἐκ τοῦ πυρὸς ἀναλάμψαντες, καὶ  τῷ   δυσμενεῖ τὴν αἰσχύνην αὐξήσετε μᾶλλον,
[12]   Ἀλλὰ ποιήσωμεν, ἀδελφοὶ, τὸ τραῦμα  τῷ   δυσμενεῖ φορτικώτερον, ἐπιτείνωμεν τὸ πένθος
[5]   τοὺς δυνατωτέρους μεταῤῥυεὶς, πρὸς  τῷ   θανάτῳ γεγενημένους ἤδη καταλιμπάνει, καὶ
[16]   παῖδες δὲ, καὶ τεθνεῶτες, ἔζων  τῷ   καλλίστῳ μέρει τῆς φύσεως. Κοσμηθεὶς
[10]   τοῖς εἰς ἀλλήλους σκώμμασι γέλωτα  τῷ   κεκληκότι κατασκευάζειν ἐθέλοντες· ἄλλοι δὲ
[14]   τὸν τῆς εὐσεβείας θησαυρὸν ἐν  τῷ   κρυπτῷ τῆς ψυχῆς. ~Οὐκ ἔχων
[13]   ἔδωκεν, Κύριος ἀφείλετο· ὡς  τῷ   Κυρίῳ ἔδοξεν, οὕτω καὶ ἐγένετο·
[13]   ἔδωκεν, Κύριος ἀφείλετο· ὡς  τῷ   Κυρίῳ ἔδοξεν, οὕτω καὶ ἐγένετο.
[14]   ἔδωκεν, Κύριος ἀφείλετο· ὡς  τῷ   Κυρίῳ ἔδοξεν, οὕτω καὶ ἐγένετο,
[3]   ἀδικίας ἀπόστησον ἀπ´ ἐμοῦ, καὶ  τῷ   νόμῳ σου ἐλέησόν με. Ποτὲ
[6]   τῆς ἀκρασίας γέλωτα ἀγούσης ἐν  τῷ   παλαίειν, οὐ στέφανον. ~Ταῦτα μὲν
[10]   ὑπερχυθῆναι βουλομένῳ πρὸς τοὺς δεομένους  τῷ   πλούτῳ. Μὴ παραδράμωμεν τοὺς ἐν
[12]   κοινὴ μήτηρ ἐνίκησε, καὶ  τῷ   πολεμίῳ περιέτρεψε τὸ μηχάνημα, καὶ
[12]   ἀλλὰ μόνῃ τῇ ψυχῇ καὶ  τῷ   σώματι διαφυγόντες τὸν κίνδυνον. Ἡμεῖς
[7]   Τοῦτο, ἐντεῦθεν καλούμενον, ἀπανίσταται. Τοῦτο  τῷ   τοῦ πέμψαντος Θεοῦ παρίσταται βήματι.
[16]   νεκροὶ θᾶττον τῶν ζώντων παραστήσονται  τῷ   τῶν ὅλων δημιουργῷ. Διὰ τοῦτο,
[9]   αὐτοῖς, καὶ καλύπτειν ἀπειλήσῃ πεπιεσμένην  τῷ   φόρτῳ τὴν ναῦν, ὅπως ἔχουσι
[15]   χρόνον ἀπαγορεύσασα, τῷ δικαίῳ παρίστατο,  κάτω   νενευκυῖα, καὶ τὰς χεῖρας ἐπὶ
[5]   δυνατωτέρους μεταῤῥυεὶς, πρὸς τῷ  θανάτῳ   γεγενημένους ἤδη καταλιμπάνει, καὶ οὐκ
[13]   ἀλλ´ εἰς τὸν ἀθλητὴν ἐκεῖνον  ὁράτω,   κἀκεῖνον σύμβουλον ποιείσθω τοῦ κρείττονος.
[13]   τάττει τὰ καθ´ ἡμᾶς, μηδὲ  κατηγορείτω   τῆς οἰκονομίας τοῦ Δεσπότου καὶ
[14]   διαμάχομαι περὶ τῶν ἰδίων αὐτῷ.  Κρατείτω   τὸ τῷ Δεσπότῃ δοκοῦν· αὐτός
[14]   τῆς εὐσεβείας θησαυρὸν ἐν τῷ  κρυπτῷ   τῆς ψυχῆς. ~Οὐκ ἔχων τοίνυν
[9]   καὶ καλύπτειν ἀπειλήσῃ πεπιεσμένην τῷ  φόρτῳ   τὴν ναῦν, ὅπως ἔχουσι τάχους,
[3]   ἡλικίαις καθάπερ σταθμοῖς, ἀρχὴν μὲν  ἑκάστῳ   τῆς ὁδοιπορίας παρέχουσα τὰς τῶν
[4]   δρόμῳ χρόνον βουλήσεται, καὶ πότε  ἑκάστῳ   τῶν δρομέων ἀνοίξει τῆς εἰσόδου
[16]   δὲ, καὶ τεθνεῶτες, ἔζων τῷ  καλλίστῳ   μέρει τῆς φύσεως. Κοσμηθεὶς οὖν
[2]   τοῦ βίου διαδραμεῖν, καὶ παραστῆσαι  Χριστῷ   τὴν ψυχήν τε ὁμοῦ καὶ
[15]   φθασάντων σεαυτὴν ἀγαθῶν. Ἀντισήκωσον τὰ  κρείττω   τοῖς χείροσιν. Οὐδενὸς ἀνθρώπων
[15]   συγκρούουσα, καὶ τοὺς τῆς εὐσεβείας  αὐτῷ   καρποὺς ὀνειδίζουσα, καὶ καταλέγουσα μὲν
[14]   οὐ διαμάχομαι περὶ τῶν ἰδίων  αὐτῷ.   Κρατείτω τὸ τῷ Δεσπότῃ δοκοῦν·
[4]   ἐλθόντος καὶ κρούσαντος, εὐθέως ἀνοίξωσιν  αὐτῷ.   Οὐδὲ ἐθέλομεν σκοπεῖν ἀκριβῶς, ποῖα
[12]   τὸ μηχάνημα, καὶ οὐδὲν ὑπῆρξεν  αὐτῷ   πλὴν τοῦ δημοσιεῦσαι τὴν ἔχθραν.
[16]   σου, καὶ αὐτός σε διαθρέψει.  Αὐτῷ   πρέπει δόξα εἰς τοὺς
[8]   ἀρκεσθησόμεθα. Ταῦτα μὲν γὰρ ἐπᾴδων  αὐτῷ   συνεχῶς καὶ βοῶν, εὐήνιόν τε
[15]   διαβόλου τὴν προσβολὴν, καὶ τελείαν  αὐτῷ   τῆς ἥττης αἰσχύνην ἐπήγαγε. ~Τί
[16]   διπλοῦν τὸν ἄλλον πλοῦτον ἐπιμετρήσας  αὐτῷ,   τοῖς παισὶν ἀρκεῖσθαι τοῖς ἴσοις
[8]   ἐπὶ γῆς πορείας τῆς ἐνδοθείσης  αὐτῷ   τὸν καρπὸν ἀπαιτούμενος, εἶτα οὐκ
[15]   τὸν ἐν τοῖς ἀγῶσι μόχθον  ἑαυτῷ   καὶ τῇ συνοικούσῃ μηκύνειν.
[8]   προϊόντας ὁρῶν, φανήσεται δεδιὼς, ἀλλ´  ἑαυτῷ   λέξει θαῤῥῶν· Οἴδαμεν, ὅτι, ἐὰν
[16]   δίκαιος Ἰὼβ ἐκ τῆς ὑπομονῆς  ἑαυτῷ   συνέλεξεν ἀγαθά; Καὶ σὺ τοίνυν,
[3]   διατριβὴν, θαυμαζομένην φαύλην,  οὕτω   δεῖν προσαγορεύειν ἡγούμενος εἰκότως. Ὥσπερ
[13]   ἀφείλετο· ὡς τῷ Κυρίῳ ἔδοξεν,  οὕτω   καὶ ἐγένετο. Καὶ μηδεὶς ἐξ
[13]   ἀφείλετο· ὡς τῷ Κυρίῳ ἔδοξεν,  οὕτω   καὶ ἐγένετο· ~καὶ οὐδὲν τῶν
[14]   ἀφείλετο· ὡς τῷ Κυρίῳ ἔδοξεν,  οὕτω   καὶ ἐγένετο, μονονουχὶ τοιαῦτα βοῶν·
[10]   ἑτέρων ἠγνόησας· μηδὲ βούλου λαβεῖν  οὕτω   μεγάλα σὺ τῶν ἐλαττόνων φεισάμενος.
[2]   Τούτοις γὰρ δὴ πᾶσι τοῖς  οὕτω   τερπνοῖς κοινὸς ὑποκάθηται δυσμενὴς,
[3]   ἐπεὶ καὶ Δαβὶδ προφήτης  οὕτω   τὸν βίον ὠνόμασε· νῦν μὲν
[10]   βουλομένῳ πρὸς τοὺς δεομένους τῷ  πλούτῳ.   Μὴ παραδράμωμεν τοὺς ἐν ὀφθαλμοῖς
[7]   ἄρχειν ἐτάχθη τῶν ἐπὶ γῆς.  Τούτῳ   γυμνάσιον ἀρετῆς κτίσις ὑφήπλωται.
[7]   γυμνάσιον ἀρετῆς κτίσις ὑφήπλωται.  Τούτῳ   κεῖται νόμος, μιμεῖσθαι τὸν πλάστην
[15]   καὶ λάτρις περιέρχομαι, βασιλὶς  δουλεύω,   καὶ πρὸς τὰς τῶν ἐμῶν
[11]   ψυχῶν προσαγάγετε τραύμασι. Δίδου γὰρ  σοφῷ   ἀφορμὴν, καὶ σοφώτερος ἔσται, φησὶν
Recherches | Texte | Lecture | Liste du vocabulaire | Index inverse | Menu | Site de Philippe Remacle

 
UCL |FLTR |Itinera Electronica |Bibliotheca Classica Selecta (BCS) |
Responsable académique : Alain Meurant
Analyse, design et réalisation informatiques : B. Maroutaeff - J. Schumacher

Dernière mise à jour : 6/04/2009