HODOI ELEKTRONIKAI
Du texte à l'hypertexte

Basile de Césarée, Sur le mépris du monde

Liste des contextes (ordre alphabétique inverse)


ρ  =  19 formes différentes pour 66 occurrences

α   β   γ   δ   ε   ζ   η   θ   ι   κ   λ   μ   ν   ξ   ο   π   ρ   ς   τ   υ   φ   χ   ψ   ω   

Chapitre
[1]   δικτύων ὑμᾶς ἀπάγειν βουλόμενος. Πολὺν  γὰρ,   ἀγαπητοὶ, καὶ ποικίλον ἐφ´ ἡμέραν
[6]   τῆς ἀκρασίας μετάμελος. Ἀδρανεστέρου τε  γὰρ   αἰσθάνεται γεγενημένου τοῦ σώματος, καὶ
[12]   συμβεβηκὸς στεφάνων ποιήσασθε πρόφασιν. Ἂν  γὰρ   ἀκατάσειστοι μείνητε, καὶ τῇ πίστει
[7]   βίον παρὰ τοῦ κτίσαντος. Τοῦτο  γὰρ   ἄνθρωπος· νοῦς ἐνδεδεμένος προσφόρῳ καὶ
[15]   κύμασιν ἀλλεπαλλήλοις πληρούμενος. Τὸ μὲν  γὰρ   αὐτοῦ προέῤῥευσεν ἤδη, τὸ δὲ
[13]   ἐδέξατο καιρίαν πληγήν. Περιεῖλε μὲν  γὰρ   αὐτοῦ τὴν εὐπραγίαν τῶν οἰκείων,
[2]   πονηρῶν ψυχῶν ἐνοικούμενα (Ἀπὸ προσώπου  γὰρ   γυναικὸς ὡς ἀπὸ προσώπου ὄφεως
[2]   καὶ τὸ ἄνθος ἐξέπεσε) Τούτοις  γὰρ   δὴ πᾶσι τοῖς οὕτω τερπνοῖς
[5]   τετρημένον πίθον ἀντλεῖν ἐθελήσειε. ~Τοῦτο  γὰρ   δήπου γνώριμον οἶμαι καὶ νηπίοις
[9]   τοὺς τῆς θαλάττης ἐργάτας. Ἐκεῖνοι  γὰρ,   εἰ καί τι τῶν ἀναγκαίων
[5]   τε οὔτε προσπελαζόντων αὐτοῖς. Οὐδὲ  γὰρ   εἰ χρυσόν τινες ἐν τῷ
[8]   σκεπάσματα, τούτοις ἀρκεσθησόμεθα. Ταῦτα μὲν  γὰρ   ἐπᾴδων αὐτῷ συνεχῶς καὶ βοῶν,
[10]   ποιούμενοι τοῖς ταύτην ἐπιτηδεύουσι. Πόσαι  γὰρ   πόσοι τῶν ἐνίων περιεστήκασι
[12]   εἰς πᾶν ἔργον ἀγαθόν. ~Ἀλλὰ  γὰρ   ἤδη πρὸς λιμένας ἡμῖν, ὡς
[15]   περιτρέψαι καὶ γενναίαν διάνοιαν· πλανῆτις  γὰρ   καὶ λάτρις περιέρχομαι, βασιλὶς
[9]   ψυχαῖς πλοῦτον ἐπισωρεύσομεν. Πορνεία μὲν  γὰρ,   καὶ ὅσα τοιαῦτα, ῥιφέντα διόλλυται,
[3]   δεῖν προσαγορεύειν ἡγούμενος εἰκότως. Ὥσπερ  γὰρ   οἵ τινα συντεταμένην πορείαν ἀνύοντες,
[9]   προσήκει καὶ πράττειν. Ἐκεῖνοι μὲν  γὰρ   ὅπερ ἂν ἀποῤῥίψωσιν, εὐθέως ἀπώλεσαν,
[10]   κέρδος ἡμῖν τῆς βοῆς· Ἀδελφὸς  γὰρ   οὐ λυτροῦται, λυτρώσεται ἄνθρωπος; Ἐρεῖ
[16]   εἶχε κτῆμα διπλοῦν. Οἱ μὲν  γὰρ   παρῆσαν τὴν ἐν τῷ βίῳ
[2]   πόλεις εἰς δουλείαν ἑκούσιον (Πᾶσα  γὰρ   σὰρξ ὡς χόρτος, καὶ πᾶσα
[1]   πλείονος. Καὶ οὐδὲν ξένον. Ἐστὲ  γὰρ   σοφοὶ τὰ τοῦ πνεύματος. Ἔλεγχε
[11]   τῶν ψυχῶν προσαγάγετε τραύμασι. Δίδου  γὰρ   σοφῷ ἀφορμὴν, καὶ σοφώτερος ἔσται,
[12]   ἠβουλήθη τῆς ἐγχειρήσεως; Γείτονα μὲν  γὰρ   τῆς Ἐκκλησίας δυσμενὴς ἀνῆψε
[2]   καὶ πολυτελεῖς δεικνύουσα σκηνὰς (Ἡμῶν  γὰρ   τὸ πολίτευμα ἐν οὐρανῷ, ἐξ
[1]   ἡμᾶς ἀεὶ λαμβάνων ἰσχύν. Ἐπειδὴ  γὰρ   τὸ πολὺ τῆς ἐκείνου δυνάμεως
[13]   τῶν κακῶν ἐβουλεύσατο φήμαις. Ἔτι  (γὰρ   τοῦ προτέρου τὴν τοιάνδε συμφορὰν
[8]   τῶν δακρύων ἔτι κερδαίνων. Ἐν  γὰρ   τῷ ᾅδῃ τίς ἐξομολογήσεταί σοι;
[10]   τῇ πονηρίᾳ τὸν πλούσιον. Οὐδὲ  γὰρ   φειδόμενοι καθάπαξ πλούτου, τοὺς ἐῤῥιμμένους
[4]   περιμένειν ἑστῶσι τοῖς ὀφθαλμοῖς. Ἔστωσαν  γὰρ,   φησὶν, αἱ ὀσφύες ὑμῶν περιεζωσμέναι,
[2]   τῶν βουλομένων χεῖρας ἐλθεῖν (Πλοῦτος  γὰρ,   φησὶν, ἐὰν ῥέῃ, μὴ προστίθεσθε
[2]   μέθαι, καὶ καταυλούμεναι τράπεζαι (Ματαιότης  γὰρ,   φησὶν, ματαιοτήτων, τὰ πάντα ματαιότης)
[12]   ὑμνῳδίας σκιρτημάτων ὑμῖν. Πάλιν μὲν  γὰρ,   ὡς ἴστε, τὴν οἰκείαν
[13]   ἑαυτοὺς καρτερίας. Εἴπατε πρὸς ἑαυτοὺς  ἅπερ   ἐκεῖνος· Κύριος ἔδωκεν,
[12]   ἀπολαύει τῶν πικρῶν ἐκείνων δακρύων,  ἅπερ   ἡμῖν παρεσκεύασεν. Ἀλλὰ ποιήσωμεν, ἀδελφοὶ,
[2]   ἀναγκαῖον καὶ λυσιτελὲς ἅπασιν, ἀδελφοὶ,  καθάπερ   ὁδοιπόρους δρομέας στειλαμένους ἡμᾶς,
[1]   ἡμετέρας ἀνοίας βάσκανος. Καὶ  καθάπερ   οἱ πονηροὶ καὶ πλεονεκτικοὶ τῶν
[15]   πληρώσας, καὶ πρὸς τὴν γυναῖκα  καθάπερ   πρὸς πολεμίαν ἀποστραφεὶς, τί φησιν;
[3]   καὶ πορεία διειλημμένη ταῖς ἡλικίαις  καθάπερ   σταθμοῖς, ἀρχὴν μὲν ἑκάστῳ τῆς
[8]   καὶ πάντων ἐφ´ ἡμέραν ἐμπίπλασθαι,  καθάπερ   τι θηρίον ἀνήμερον, ὕστερον ταῖς
[12]   καὶ τῇ πίστει φανήσεσθε δοκιμώτεροι,  καθάπερ   χρυσὸς εὐγενὴς ἐκ τοῦ πυρὸς
[10]   βαρύτερον τῆς γεέννης τὸ πῦρ  ἤπερ   ἐκεῖνος πλούσιος. ~Εἰ μὲν
[15]   Ἐξ ἡμισείας ἠσεβηκέναι νενόμικα νῦν,  ἐπειδήπερ   ἓν μὲν σῶμα ἀμφοτέρους ἡμᾶς
[1]   ἐπὶ τὴν αὐτὴν ἥκω παραίνεσιν,  ὅπηπερ   ἂν οἷός τε ὦ, τῶν
[2]   παγίδας ἡμῖν. ~Δεῖ τοίνυν ἡμᾶς,  εἴπερ   ἐθέλοιμεν ἀσφαλῶς τὴν ὑποκειμένην ὁδὸν
[9]   κύματος, καὶ μόναις ταῖς ψυχαῖς,  εἴπερ   οἷόν τε, καὶ τοῖς σώμασιν
[10]   καὶ τὸ τῆς εὐπορίας ἄχθος,  εἴπερ   ὅλως ἐθέλοιμεν ποιήσασθαι κέρδος ἡμέτερον,
[9]   καὶ πράττειν. Ἐκεῖνοι μὲν γὰρ  ὅπερ   ἂν ἀποῤῥίψωσιν, εὐθέως ἀπώλεσαν, καὶ
[15]   παρὰ τῆς αὐτοῦ σοφίας οἰκονομούμενα.  Ὅπερ   ἂν δῷ σοι, τοῦτο δέχου
[3]   οὕτω δεῖν προσαγορεύειν ἡγούμενος εἰκότως.  Ὥσπερ   γὰρ οἵ τινα συντεταμένην πορείαν
[10]   ὁμοφυῆ, βδελυττόμεθα, μετὰ σπουδῆς ἀποτρέχομεν,  ὥσπερ   δεδοικότες μὴ καὶ τῆς δυσπραγίας
[9]   τοῖς ἐκβαλοῦσι καὶ ῥίψασιν· ἀλλ´,  ὥσπερ   εἰς ὁλκάδας ἄλλας ἀσφαλεστέρας τινὰς,
[6]   ἐνεχείρησε πέρας ἐλθὼν νοῦς,  ὥσπερ   ἐκ μέθης χειμῶνός τινος,
[5]   καὶ τοῖς ἑαυτῶν δούλοις ὑπέκυψαν,  ὥσπερ   ἐν κύβων περιτροπαῖς, μεταχθέντων ἄφνω
[11]   ἅμα καὶ γλώττης, ἑαυτοῖς ἀναπλάττοντες,  ὥσπερ   τινὰ φάρμακα τοῖς τῶν ψυχῶν
[13]   προσήγετο πρόφασις. δίκαιος δὲ  ὥσπερ   τις πρόβολος εἱστήκει, τὰς τοῦ
[8]   καθ´ ἡμέραν. Καὶ οὔτε τοὺς  ὑπὲρ   τοῦ ζῇν κινδύνους προϊόντας ὁρῶν,
[12]   διάβολος, οὐκ ἀπολαύσας ἐφ´  ᾧπερ   ἠβουλήθη τῆς ἐγχειρήσεως; Γείτονα μὲν
[4]   κρίνομεν, ὅταν ἐκ παιδὸς μὲν  ἀνὴρ,   ἐκ (δὲ ἀνδρὸς γένηταί τις
[14]   φύσεως ἐπιδεικνύμενος συμπαθὲς, καὶ ὅτι  πατὴρ   εἴη φιλόστοργος οἷς ἔπραττε μαρτυρόμενος.
[14]   ἐγένετο, μονονουχὶ τοιαῦτα βοῶν· Ἐκλήθην  πατὴρ   ἐφ´ ὅσον τοῦτό με
[12]   ἐπεστράτευσε. Πάλιν δὲ κοινὴ  μήτηρ   ἐνίκησε, καὶ τῷ πολεμίῳ περιέτρεψε
[12]   ἡμᾶς καθέλκουσα τῆς συμφορᾶς.  Σωτὴρ   δὲ ἐπὶ τὸν ἀνάψαντα ταύτην
[12]   τοῦ διαβόλου λύττης ἔστησεν  Σωτήρ·   δοῦναι δὲ ἀφορμὴν τῶν τῆς
[10]   ὑφορῶμαι βαρύτερον τῆς γεέννης τὸ  πῦρ   ἤπερ ἐκεῖνος πλούσιος. ~Εἰ
[10]   σχήμασι τὸ τῆς ἀκρασίας ἐκκαίοντες  πῦρ·   οἱ δὲ τοῖς εἰς ἀλλήλους
Recherches | Texte | Lecture | Liste du vocabulaire | Index inverse | Menu | Site de Philippe Remacle

 
UCL |FLTR |Itinera Electronica |Bibliotheca Classica Selecta (BCS) |
Responsable académique : Alain Meurant
Analyse, design et réalisation informatiques : B. Maroutaeff - J. Schumacher

Dernière mise à jour : 6/04/2009