HODOI ELEKTRONIKAI
Du texte à l'hypertexte

Basile de Césarée, Sur le mépris du monde

Liste des contextes (ordre alphabétique inverse)


η  =  75 formes différentes pour 157 occurrences

α   β   γ   δ   ε   ζ   η   θ   ι   κ   λ   μ   ν   ξ   ο   π   ρ   ς   τ   υ   φ   χ   ψ   ω   

Chapitre
[5]   πλείους μεμήνασιν, ἡμέτερον ὄντως ἐστὶν,     γίνεσθαι πέφυκεν· ἀλλ´ ὁμοίως ἁπάντων
[15]   τοῦ κτίσαντος ὀργῆς ἀκονήσαντα ξίφος,     διακαρτεροῦντα πρὸς τὰ δεινὰ, τὸν
[2]   λυσιτελὲς ἅπασιν, ἀδελφοὶ, καθάπερ ὁδοιπόρους     δρομέας στειλαμένους ἡμᾶς, καὶ πανταχόθεν
[5]   ἴδιος αὐτῶν μένει διηνεκῶς· ἀλλ´     ζῶντας ἔτι πανταχόθεν αὐτὸν περισφίγγοντας
[3]   ἐπὶ γῆς τῶν ἀνθρώπων διατριβὴν,     θαυμαζομένην φαύλην, οὕτω δεῖν
[2]   δυναστεῖαι καὶ τυραννίδες, καὶ δορυφόρων     κολάκων ἐσμοί· μηδὲ εἰ θρόνος
[8]   σαρκὸς δὲ λιμῷ τηκομένης,     κρυμῷ καὶ θάλπει προσπαλαιούσης,
[8]   καὶ γνήσιον· τῆς σαρκὸς δὲ     λιμῷ τηκομένης, κρυμῷ καὶ
[9]   νοῦν ταῖς τούτου μερίμναις κατέδησεν,     μύσος ἀσελγείας προσῆψε τῇ φύσει
[8]   κρυμῷ καὶ θάλπει προσπαλαιούσης,     νόσοις ἀλγυνομένης, πασχούσης τι
[5]   τυχὸν, τὴν εὐπραγίαν ὄψεται μεταβαίνουσαν.     οὐκ ἴσμεν ὁπόσοι μὲν ἀγροὶ,
[3]   τὸ πέρας φθάνουσι τῆς ζωῆς.     οὐχὶ καὶ ὑμῖν δοκεῖ συνεχής
[8]   θάλπει προσπαλαιούσης, νόσοις ἀλγυνομένης,     πασχούσης τι παρά τινων βίαιον,
[13]   ἐζήλουν αἱ συμφοραὶ, καὶ πρὶν     παυθῆναι τὸ πρότερον δάκρυον, ἑτέρου
[9]   ἄρα τις καὶ πάλαι δελεασθεὶς,     πλούτου κόνιν ἐξ ἀδικίας ἐφ´
[10]   τοῖς ταύτην ἐπιτηδεύουσι. Πόσαι γὰρ     πόσοι τῶν ἐνίων περιεστήκασι τράπεζαν!
[5]   ἀποδιδράσκει, πρὸς τοὺς δυνατωτέρους μεταῤῥυεὶς,     πρὸς τῷ θανάτῳ γεγενημένους ἤδη
[10]   παρατρέχομεν ἀδελφοὺς, οὐδὲ τοῖς παισὶν     τοῖς ἄλλοις οἰκείοις τὴν εὐπορίαν
[9]   ἀσελγείας προσῆψε τῇ φύσει δυσέκνιπτον,     τῶν ἄλλων ἐγκλημάτων ἐπλήρωσεν ἑαυτόν·
[1]   ἴδωσί τι χωρίον περὶ αὐτὰς,     φάραγξι βαθείαις διεῤῥωγὸς, φυτῶν
[3]   τῶν ἀνθρώπων διατριβὴν, θαυμαζομένην     φαύλην, οὕτω δεῖν προσαγορεύειν ἡγούμενος
[1]   αὐτὰς, φάραγξι βαθείαις διεῤῥωγὸς,     φυτῶν πυκνότητι σύσκιον, εἰς τοῦτο
[6]   νοῦς, ὥσπερ ἐκ μέθης     χειμῶνός τινος, τοῦ λογίσασθαι, ποῖ
[15]   πλανῆτις γὰρ καὶ λάτρις περιέρχομαι,     βασιλὶς δουλεύω, καὶ πρὸς τὰς
[11]   τὰ κατ´ ἐκεῖνον, ὅπως ἔδειξεν     Βίβλος, ἐπεξελθὼν ἀπέδωκα τὴν ἐργασίαν
[11]   ἀφορμὴν, καὶ σοφώτερος ἔσται, φησὶν     Γραφή. Δυνατὸς δὲ Θεὸς
[16]   αὐτός σε διαθρέψει. Αὐτῷ πρέπει     δόξα εἰς τοὺς αἰῶνας τῶν
[8]   λέξει θαῤῥῶν· Οἴδαμεν, ὅτι, ἐὰν     ἐπίγειος ἡμῶν οἰκία τοῦ σκήνους
[12]   Ἐκκλησίας σηκοῖς ἐπεστράτευσε. Πάλιν δὲ     κοινὴ μήτηρ ἐνίκησε, καὶ τῷ
[7]   ἐπὶ γῆς. Τούτῳ γυμνάσιον ἀρετῆς     κτίσις ὑφήπλωται. Τούτῳ κεῖται νόμος,
[15]   σαλεύειν ἐπειρᾶτο τὸν ἀθλητήν. Καὶ     μὲν πρὸς τὸν μακρὸν χρόνον
[16]   οὖν ἐντεῦθεν συνέβαινεν; Ἔφυγε αὖθις     νόσος αὐτὸν, ὡς εἰκῆ προσελθοῦσα,
[3]   δοκεῖ συνεχής τις ὁδὸς ὑφηπλῶσθαι     παροῦσα ζωὴ, καὶ πορεία διειλημμένη
[16]   τὴν Ἐκκλησίαν τὴν πάνδημον· ὅταν     σάλπιγξ, τὴν τοῦ βασιλέως
[16]   πλέον. Ἀνέθαλεν εἰς δευτέραν ἥβην     σάρξ· ἤνθησεν βίος πάλιν
[16]   τὴν πάνδημον· ὅταν σάλπιγξ,     τὴν τοῦ βασιλέως ἐπιδημίαν σημαίνουσα,
[12]   ἡμετέραις εὐπραγίαις λυμήνηται· καὶ πανταχόθεν     (φλὸξ ἀναῤῥιπιζομένη ταῖς βιαίοις ἐκείνου
[12]   τοῦ δημοσιεῦσαι τὴν ἔχθραν. Ἀντέπνευσεν     χάρις ταῖς τοῦ πολεμίου ῥοπαῖς·
[7]   δὲ ὄντως (ἡμέτερον; Ψυχή τε,     ζῶμεν, λεπτή τις οὖσα καὶ
[6]   πάντη ζημία τῇ φύσει, καὶ  βλάβη   περιφανὴς, καὶ τῶν ἰδίων ὄντως
[15]   τοῦ γυναίου διάνοιαν ὑποσύρας εἰς  ἀσεβῆ   γνώμην καὶ βλάσφημον, δι´ ἐκείνης
[2]   μὴ προστίθεσθε καρδίᾳ) μηδὲ εἰ  γῆ   βλαστάνουσα πᾶσαν τρυφὴν, καὶ πολυτελεῖς
[4]   καὶ δυσχερῆ καὶ προσηλωμένα τῇ  γῇ,   καὶ οὐ πεφυκότα τοῖς ἀνθρώποις
[16]   κριτὴς τῆς ἀνθρωπίνης ζωῆς  συναγάγῃ   τὴν Ἐκκλησίαν τὴν πάνδημον· ὅταν
[5]   μόνον ἐκείνοις τὸν ἐπὶ τῇ  συλλογῇ   μόχθον καὶ τὸ τῆς πλεονεξίας
[6]   νωθροῦ, καὶ παντάπασιν ἀσθενοῦς. Τοῦτο  δὴ   ἄρα καὶ τοῖς παιδοτρίβαις κατανοήσασιν
[2]   τὸ ἄνθος ἐξέπεσε) Τούτοις γὰρ  δὴ   πᾶσι τοῖς οὕτω τερπνοῖς
[8]   ἔτι κερδαίνων. Ἐν γὰρ τῷ  ᾅδῃ   τίς ἐξομολογήσεταί σοι; φησὶν
[5]   πρὸς τῷ θανάτῳ γεγενημένους  ἤδη   καταλιμπάνει, καὶ οὐκ ἐθέλει τοῖς
[12]   πᾶν ἔργον ἀγαθόν. ~Ἀλλὰ γὰρ  ἤδη   πρὸς λιμένας ἡμῖν, ὡς ὁρᾶτε,
[15]   Τὸ μὲν γὰρ αὐτοῦ προέῤῥευσεν  ἤδη,   τὸ δὲ ἔτι πορεύεται· καὶ
[10]   βαρὺ τοῦ λιμοῦ κέντρον ἡμᾶς,  ἀναιδῆ   πάλιν καλοῦμεν καὶ βίαιον. Καὶ,
[1]   βλάπτειν ἡμᾶς ἀεὶ λαμβάνων ἰσχύν.  Ἐπειδὴ   γὰρ τὸ πολὺ τῆς ἐκείνου
[14]   διάβολον δίκαιος κατηκόντιζε ῥήμασιν.  Ἐπειδὴ   δὲ αὐτὸν νικῶντα εἶδε πάλιν
[14]   οὐδὲν τῶν συμβαινόντων δακρύων ἠξίωσεν.  Ἐπειδὴ   δὲ ἧκέ τις ἀγγέλλων, ὡς
[10]   πικροτέροις ἡμᾶς τούτων βάλωσι ῥήμασιν,  ἐπειδὴ   καὶ νικῶμεν ἐκεῖνον, ὡς ἴστε,
[10]   τῷ βίῳ συνέλεξας. Δάκρυε νῦν,  ἐπειδὴ   τότε δακρύοντα τὸν ἀδελφὸν ὁρῶν
[10]   ἡμᾶς ἐξορκῶν συνεχῶς, δύναται τὴν  ἀνελεῆ   κάμψαι προαίρεσιν. Διὰ ταῦτα ὑφορῶμαι
[2]   ἐλθεῖν (Πλοῦτος γὰρ, φησὶν, ἐὰν  ῥέῃ,   μὴ προστίθεσθε καρδίᾳ) μηδὲ εἰ
[12]   ἦν, καὶ ἀνέζησεν· ἀπολωλὼς, καὶ  εὑρέθη·   καὶ τὸ συγγενὲς σῶμα σκεπάσωμεν.
[12]   διάβολος, οὐκ ἀπολαύσας ἐφ´ ᾧπερ  ἠβουλήθη   τῆς ἐγχειρήσεως; Γείτονα μὲν γὰρ
[8]   ὑφ´ ἧς τὸν τῆς σωτηρίας  ἐσυλήθη   καιρόν· οὐδὲν δὲ ἐκ τῶν
[6]   μὲν τῆς σαρκὸς οἶστρος  ἀπομαρανθῇ,   πρὸς τὸ βδελυρὸν δὲ ὧν
[2]   δόξα ἀνθρώπου ὡς ἄνθος χόρτου·  ἐξηράνθη   χόρτος, καὶ τὸ ἄνθος
[13]   Καὶ μηδεὶς ἐξ ὧν ἔπαθεν  ἀναπεισθῇ   λογίσασθαί τε καὶ λέγειν, ὡς
[8]   ἐπίγειος ἡμῶν οἰκία τοῦ σκήνους  καταλυθῇ,   οἰκοδομὴν ἐκ Θεοῦ ἔχομεν, οἰκίαν
[12]   τῆς ἑαυτοῦ ποίμνης ᾠκοδόμησε μάνδραν.  Ἐτάχθη   καὶ νῦν μεθ´ ἡμῶν
[7]   ὠδίνων ἄγει καιρός. Τοῦτο ἄρχειν  ἐτάχθη   τῶν ἐπὶ γῆς. Τούτῳ γυμνάσιον
[10]   καὶ πράττειν αὐτοῖς. Εἰ δὲ  παρασταίη   πένης ἡμῖν, (μόλις ὑπὸ τοῦ
[15]   παρατρέφομαι νῦν· καὶ ὅτι καλὸν  εἴη   καὶ χρήσιμον, ἀσεβέσι χρησάμενον ῥήμασιν
[14]   ἐπιδεικνύμενος συμπαθὲς, καὶ ὅτι πατὴρ  εἴη   φιλόστοργος οἷς ἔπραττε μαρτυρόμενος. Πλὴν
[12]   ἀδελφῶν, ὑπὸ τῆς ἡμετέρας φιλοτιμίας  φανείη   νικώμενος. Ὑμεῖς δὲ οἱ διαφυγόντες
[16]   αὖθις νόσος αὐτὸν, ὡς  εἰκῆ   προσελθοῦσα, καὶ μηδὲν ἀνύσασα πλέον.
[2]   ἐλεύθερα, καὶ τοὺς ἐπὶ τῇ  νίκῃ   στεφάνους λαβεῖν, ἐγρηγορότας περιάγειν ἀεὶ
[12]   βλάπτων ἐκεῖνος μηδὲν μέγα βλάψαι  δοκῇ,   καὶ πολεμήσας, μηδένα δεῖξαι νενικημένον,
[1]   τὰς ἡμετέρας ἐπιθυμίας καθ´ ἡμῶν  βέλη   ποιούμενος, καὶ παρ´ ἡμῶν εἰς
[2]   πάντα ματαιότης) μηδὲ εἰ σωμάτων  κάλλη   προτείνοιτο, παρὰ πονηρῶν ψυχῶν ἐνοικούμενα
[3]   ἐκκλῖναι, καὶ μὴ ὁδεῦσαι τὸν  μὴ   βουλόμενον· αὕτη δὲ, κἂν ἡμεῖς
[9]   ἐκβολὴν ποιησάσθω τῶν ἀγωγίμων,  μὴ   δεόντως συνέλεξε, καὶ μιμησάσθω τοὺς
[9]   ~Φύγωμεν οὖν ὅπως ἔνι τάχους,  μὴ   ἑαυτοὺς ἑκόντες συμπνίξωμεν. Εἰ δ´
[10]   δὲ ἕκαστος ἐκείνων ἡμῖν κεκραγώς·  Μὴ   ζήτει φιλανθρωπίαν, ἢν αὐτὸς ἐφ´
[10]   δικαίως, ἡμῖν. Δέδοικα δὲ ἐγὼ,  μὴ   καὶ πικροτέροις ἡμᾶς τούτων βάλωσι
[3]   καὶ τῆς ὁδοῦ ταύτης ἐπιβάντα,  μὴ   καὶ πρὸς τὸ τέλος ταύτης
[10]   μετὰ σπουδῆς ἀποτρέχομεν, ὥσπερ δεδοικότες  μὴ   καὶ τῆς δυσπραγίας αὐτῆς ἐκ
[8]   διὰ μετρίας ἐπιμελείας ἐῤῥωμένον τηρεῖν,  μὴ   μέντοιγε ἐπιτρέπειν ὑπὸ κόρου σκιρτᾷν.
[3]   πόλεως ἄγουσιν, ἔστιν ἐκκλῖναι, καὶ  μὴ   ὁδεῦσαι τὸν μὴ βουλόμενον· αὕτη
[12]   δρόμον αὖθις ἀδελφοί τινες ἐπανάγουσι,  μὴ   παραδραμεῖν τὰ χθὲς ὑπὸ τοῦ
[10]   πρὸς τοὺς δεομένους τῷ πλούτῳ.  Μὴ   παραδράμωμεν τοὺς ἐν ὀφθαλμοῖς ἡμῶν
[15]   τὸ λυσιτελοῦν ἐπιμετρεῖ τοῖς οἰκέταις.  Μὴ   περιεργάζου τοῦ Δεσπότου τὴν κρίσιν.
[2]   ἑαυτοὺς ἀποκλίνωμεν. Καὶ δέος πολὺ  μή   ποτε, προσδραμόντες ἀφυλάκτως αὐτοῖς, καὶ
[7]   μοχθοῦντας ἡμᾶς ἀπολιμπάνειν ἐθέλουσιν, ἢν  μὴ   πρὸς βίαν αὐτὰς ἑκόντες ἀποδιώξωμεν
[0]   ~ΟΜΙΛΙΑ ΚΑʹ (Περὶ τοῦ  μὴ   προσηλῶσθαι τοῖς βιωτικοῖς, καὶ περὶ
[2]   (Πλοῦτος γὰρ, φησὶν, ἐὰν ῥέῃ,  μὴ   προστίθεσθε καρδίᾳ) μηδὲ εἰ γῆ
[1]   προκαλύμμασιν, ἀθρόον ἐπιπηδῶσιν αὐτοῖς, ὥστε  μὴ   πρότερον δυνηθῆναί τινα τοὺς τοῦ
[12]   οἱ διαφυγόντες τὸν κίνδυνον, ἀδελφοὶ,  μὴ   σφόδρα ἄχθεσθε τοῖς συμβεβηκόσι κακοῖς,
[10]   ἱκετηρίαις ἐκεῖνος ἀναμιγνὺς, οὔτε τὸ  μὴ   τοιούτοις πάθεσι περιπεσεῖν ἡμᾶς ἐξορκῶν
[8]   τῇ τρυφῇ καὶ τῇ ταύτης  πλάνῃ   μεμφόμενος, ὑφ´ ἧς τὸν τῆς
[3]   παροῦσα ζωὴ, καὶ πορεία  διειλημμένη   ταῖς ἡλικίαις καθάπερ σταθμοῖς, ἀρχὴν
[7]   οὖσα καὶ νοερὰ, καὶ οὐδὲν  δεομένη   τῶν βαρυνόντων· καὶ σῶμα, τὸ
[12]   ἐγγὺς ἐπενέμετο, ψαῦσαι τῶν ἀνακτόρων  ἀναγκαζομένη,   καὶ πρὸς κοινωνίαν ἡμᾶς καθέλκουσα
[12]   λυμήνηται· καὶ πανταχόθεν (φλὸξ  ἀναῤῥιπιζομένη   ταῖς βιαίοις ἐκείνου πνοαῖς, ὑπερεχεῖτο
[16]   ἐβλάστησεν; Ὅτι τὰ μὲν ἄλογα  κτήνη,   καὶ πᾶς πλοῦτος διαφθειρόμενος,
[2]   θρόνος ὑψηλὸς καὶ λαμπρὸς, ὑποζεύξας  ἔθνη   καὶ πόλεις εἰς δουλείαν ἑκούσιον
[5]   πόσαι δὲ οἰκίαι, πόσα δὲ  ἔθνη   καὶ πόλεις, καὶ ζώντων ἔτι
[12]   σηκοῖς ἐπεστράτευσε. Πάλιν δὲ  κοινὴ   μήτηρ ἐνίκησε, καὶ τῷ πολεμίῳ
[12]   αὐτοῖς βίου λοιπὸν ἀφορμὴν, ἀλλὰ  μόνῃ   τῇ ψυχῇ καὶ τῷ σώματι
[9]   τοῖς δάκρυσιν· ἁγιότης δὲ καὶ  δικαιοσύνη   λοιπὸν εἰς τὸν ἐκείνων μεθίσταται
[16]   μηδὲν ἀπολωλεκὼς ἔχῃ, τὸ δὲ  ὑπάρξῃ   τῆς καρτερίας τῷ δικαίῳ μισθός.
[3]   βίον ὠνόμασε· νῦν μὲν ὧδέ  πη   λέγων· Μακάριοι οἱ ἄμωμοι ἐν
[4]   τοῖς συλλέξασι, καὶ τὸν ἐκεῖ  περιχαρῆ   ποιεῖ βίον ἡμῖν, ἴδια τῶν
[4]   γινόμενα· ποῖα δὲ βαρέα καὶ  δυσχερῆ   καὶ προσηλωμένα τῇ γῇ, καὶ
[15]   ἡμῖν; Διδάσκομεν τὸν Δεσπότην, ὅπως  χρὴ   διεξάγειν τὸν ἡμέτερον βίον; Αὐτὸς
[14]   ἐγὼ δὲ ὄργανον. Τί με  χρὴ   δοῦλον ὄντα δυσχεραίνειν ἀνόνητα, καὶ
[9]   τοῦ πελάγους αὐτοῖς, καὶ καλύπτειν  ἀπειλήσῃ   πεπιεσμένην τῷ φόρτῳ τὴν ναῦν,
[16]   σφοδρότερον ἐμβοήσασα, τὴν τῶν σωμάτων  ἀπαιτήσῃ   παρακαταθήκην. Τότε καὶ οἱ νῦν
[15]   ἀγῶσι μόχθον ἑαυτῷ καὶ τῇ  συνοικούσῃ   μηκύνειν. δὲ, ἐπὶ τούτοις
[7]   ἄνθρωπος· νοῦς ἐνδεδεμένος προσφόρῳ καὶ  πρεπούσῃ   σαρκί. Τοῦτο ὑπὸ τοῦ πανσόφου
[6]   διηνεκῶς; ~Ἅ γε μικράν τινα  τῇ   γεύσει μόνον ἐναποθέμενα κατὰ τὴν
[4]   βαρέα καὶ δυσχερῆ καὶ προσηλωμένα  τῇ   γῇ, καὶ οὐ πεφυκότα τοῖς
[3]   κατὰ τῶν ἐπηρεαζόντων βοήθειαν, καὶ  τῇ   λύρᾳ προσάγων μεθ´ ἡδονῆς, Καὶ
[2]   αἰσχύνης ἐλεύθερα, καὶ τοὺς ἐπὶ  τῇ   νίκῃ στεφάνους λαβεῖν, ἐγρηγορότας περιάγειν
[12]   Ἂν γὰρ ἀκατάσειστοι μείνητε, καὶ  τῇ   πίστει φανήσεσθε δοκιμώτεροι, καθάπερ χρυσὸς
[10]   καὶ νικῶμεν ἐκεῖνον, ὡς ἴστε,  τῇ   πονηρίᾳ τὸν πλούσιον. Οὐδὲ γὰρ
[2]   τέρψιν οὐδὲν ἡγησάμενοι βλαβερὸν, ἐγκεκρυμμένον  τῇ   πρώτῃ γεύσει τὸ τοῦ δόλου
[14]   οὐδενὶ τούτων τιναχθῆναι δυνάμενον, αὐτῇ  τῇ   σαρκὶ τὸ τῆς πείρας προσῆγε
[5]   ὁρᾷ, μόνον ἐκείνοις τὸν ἐπὶ  τῇ   συλλογῇ μόχθον καὶ τὸ τῆς
[15]   τοῖς ἀγῶσι μόχθον ἑαυτῷ καὶ  τῇ   συνοικούσῃ μηκύνειν. δὲ, ἐπὶ
[8]   διηνεκὲς, πολλὰ τῇ τρυφῇ καὶ  τῇ   ταύτης πλάνῃ μεμφόμενος, ὑφ´ ἧς
[3]   τῆς γῆς ἐρεισθεῖσαν δευτέραν ἀποδεικνύντες  τῇ   ταχείᾳ μεταθέσει τῆς ἄλλης, ῥᾳδίως
[8]   ὥστε συνέχειν μόνον αὐτὸ, καὶ  τῇ   τῆς ψυχῆς ὑπηρεσίᾳ διὰ μετρίας
[8]   καὶ σκότος οἰκήσει διηνεκὲς, πολλὰ  τῇ   τρυφῇ καὶ τῇ ταύτης πλάνῃ
[9]   κατέδησεν, μύσος ἀσελγείας προσῆψε  τῇ   φύσει δυσέκνιπτον, τῶν ἄλλων
[6]   ψυχῆς, οὐχὶ πρόδηλος πάντη ζημία  τῇ   φύσει, καὶ βλάβη περιφανὴς, καὶ
[7]   ἂν, ὅταν ἐξ ἐπιμελείας συνυφανθῶσι  τῇ   φύσει· καὶ οὔτε ἐπὶ γῆς
[12]   βίου λοιπὸν ἀφορμὴν, ἀλλὰ μόνῃ  τῇ   ψυχῇ καὶ τῷ σώματι διαφυγόντες
[6]   καὶ παραφόρου ψυχῆς, οὐχὶ πρόδηλος  πάντη   ζημία τῇ φύσει, καὶ βλάβη
[7]   στέφανον. ~Ταῦτα μὲν ὡς ἀλλότρια  πάντη   καὶ περιττὰ, καὶ οὐδενὸς ἴδια
[14]   ἰδίων αὐτῷ. Κρατείτω τὸ τῷ  Δεσπότῃ   δοκοῦν· αὐτός ἐστιν πλάστης
[7]   (ἡμέτερον; Ψυχή τε, ζῶμεν,  λεπτή   τις οὖσα καὶ νοερὰ, καὶ
[9]   νηὸς ἄγοντες τύχοιεν, κλύδων δὲ  ἐπαναστῇ   ζέων ἐκ τοῦ πελάγους αὐτοῖς,
[12]   ἐκείνου πνοαῖς, ὑπερεχεῖτο τῶν ὑποκειμένων  αὐτῇ,   καὶ τὸν ἀέρα τὸν ἐγγὺς
[8]   κτήματος ἀναγκαίου ψυχῇ, καὶ συνεργοῦντος  αὐτῇ   πρὸς τὸ ζῇν ἐπὶ γῆς,
[14]   καὶ οὐδενὶ τούτων τιναχθῆναι δυνάμενον,  αὐτῇ   τῇ σαρκὶ τὸ τῆς πείρας
[3]   μὴ ὁδεῦσαι τὸν μὴ βουλόμενον·  αὕτη   δὲ, κἂν ἡμεῖς ἀναβάλλεσθαι βουληθῶμεν
[7]   τῶν βαρυνόντων· καὶ σῶμα, τὸ  ταύτῃ   δοθὲν ὄχημα πρὸς τὸν βίον
[2]   οὐδὲν ἡγησάμενοι βλαβερὸν, ἐγκεκρυμμένον τῇ  πρώτῃ   γεύσει τὸ τοῦ δόλου καταπίωμεν
[10]   λιμοῦ καὶ φθεγγόμενος, ἀποστρεφόμεθα τὸν  ὁμοφυῆ,   βδελυττόμεθα, μετὰ σπουδῆς ἀποτρέχομεν, ὥσπερ
[11]   καὶ σοφώτερος ἔσται, φησὶν  Γραφή.   Δυνατὸς δὲ Θεὸς πᾶσαν
[7]   καὶ δυναστεία, καὶ περιφάνεια, καὶ  τρυφὴ,   καὶ πᾶς τοιοῦτος ὄχλος,
[8]   σκότος οἰκήσει διηνεκὲς, πολλὰ τῇ  τρυφῇ   καὶ τῇ ταύτης πλάνῃ μεμφόμενος,
[16]   τὸ μὲν ὡς μηδὲν ἀπολωλεκὼς  ἔχῃ,   τὸ δὲ ὑπάρξῃ τῆς καρτερίας
[3]   ὑπὸ τοῦ κτίσαντος, εὐθὺς ἐν  ἀρχῇ   τοῖς τοῦ χρόνου τμήμασιν ἐπεμβαίνοντες,
[8]   σώματος, ὡς μόνου κτήματος ἀναγκαίου  ψυχῇ,   καὶ συνεργοῦντος αὐτῇ πρὸς τὸ
[12]   λοιπὸν ἀφορμὴν, ἀλλὰ μόνῃ τῇ  ψυχῇ   καὶ τῷ σώματι διαφυγόντες τὸν
[7]   πολλήν. Τί δὲ ὄντως (ἡμέτερον;  Ψυχή   τε, ζῶμεν, λεπτή τις
[4]   κόσμος ὄντως γενέσθαι δύναται συμφυὴς  ψυχῇ   τε καὶ σώματι, τούτοις οὐδὲ
[3]   τις ὁδὸς ὑφηπλῶσθαι παροῦσα  ζωὴ,   καὶ πορεία διειλημμένη ταῖς ἡλικίαις
Recherches | Texte | Lecture | Liste du vocabulaire | Index inverse | Menu | Site de Philippe Remacle

 
UCL |FLTR |Itinera Electronica |Bibliotheca Classica Selecta (BCS) |
Responsable académique : Alain Meurant
Analyse, design et réalisation informatiques : B. Maroutaeff - J. Schumacher

Dernière mise à jour : 6/04/2009