HODOI ELEKTRONIKAI
Du texte à l'hypertexte

PAUSANIAS, Le Tour de la Grèce, livre VI

Liste des contextes (ordre alphabétique)


γ  =  125 formes différentes pour 360 occurrences

α   β   γ   δ   ε   ζ   η   θ   ι   κ   λ   μ   ν   ξ   ο   π   ρ   ς   τ   υ   φ   χ   ψ   ω   

Livre, Chap.
[6, 3]   τε νικαι και Ἰσθμοι. ~ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ  Γ'   Ἀνδρίαντες ἀθλητῶν. Ἠλείων καὶ Θηβαίων
[6, 9]   δὲ Θεόγνητος πίτυος τῆς  γ'   ἡμέρου καὶ ῥοιᾶς φέρει καρπόν,
[6, 2]   ππω καθή μενον. Ἔ́ στι  γὰ   ρ δὴ καὶ η νί
[6, 2]   δε εποιησά μην. Μεσσηνί ους  γὰ   ρ εκ Πελοποννή σου φεύ
[6, 2]   ππων τροφά ς. Χωρὶ ς  γὰ   ρ ὴ ό σους αυτων
[6, 2]   ν Ὀλυμπικό ν. Ὅ́ τι  γὰ   ρ μὴ Λεοντί σκος καὶ
[6, 2]   τὸ ν Ὀλυμπιακό ν. Ἐνιαυτω  γὰ   ρ ύ στερον του οικισμου
[6, 22]   ὅστ' εὐρὺ ῥέει Πυλίων διὰ  γαίης,   καὶ ἐμὲ ἔπειθον λέγοντες· ῥεῖ
[6, 16]   δὲ τὸν Εὐρυδάμου τοῦ ἐναντία  Γαλατῶν   στρατηγήσαντος Αἰτωλοῖς Θεσπιεῖς εἰσιν οἱ
[6, 2]   λου δὲ τη εικό νι  γαλεώ   της πρὸ ς τὸ ν
[6, 2]   Τύ χης εποί ησεν ά  γαλμα,   μεγά λας παρὰ των επιχωρί
[6, 22]   διὰ πειθοῦς καὶ δεήσεως τὸν  γάμον,   ἐπιτολμᾶν ὡς βιασόμενον τὴν θεόν,
[6, 6]   τε καταδὺς ἐς θάλασσαν· καὶ  γάμος   τε ἐπιφανὴς Εὐθύμῳ, καὶ ἀνθρώποις
[6, 20]   ἀποθανὼν ὑπὸ Οἰνομάου τῶν Ἱπποδαμείας  γάμων   ἕνεκα· ἅτε δὲ ἀτυχήσαντα ἐν
[6, 4]   δὲ ἦν Ἀκροχερσίτης αὐτῷ. Παραλαμβανόμενος  γὰρ   ἄκρων τοῦ ἀνταγωνιζομένου τῶν χειρῶν
[6, 14]   ὑπερεβάλετο κατὰ ἐμὴν δόξαν. Ἀρτεμιδώρῳ  γὰρ   ἁμαρτεῖν μὲν Ὀλυμπίων συνέβη παγκρατιάζοντι
[6, 8]   τοῦτο ἐφαίνετο ἐς αὐτόν· ἐλέγετο  γὰρ   ἂν καὶ ὑπὸ τοῦ ἐπιγράμματος
[6, 14]   ὑπὸ θηρίων φασὶν αὐτόν: ἐπιτυχεῖν  γὰρ   αὐτὸν ἐν τῇ Κροτωνιάτιδι αὐαινομένῳ
[6, 15]   ἐπ' αὐτῷ φησιν· εἰρήνην τε  γὰρ   Ἀχαιοῖς ποιῆσαι καὶ Ἠλείοις αὐτόν,
[6, 22]   καὶ ἐμὲ ἔπειθον λέγοντες· ῥεῖ  γὰρ   δὴ διὰ τῆς χώρας ταύτης
[6, 13]   Κλεοκρίτου μάλιστα αἰτίαν ἐχέτω. Τετράκις  γὰρ   δὴ ἐν ἀνδράσι κατεμαχέσατο
[6, 4]   Ὀλυμπιάδα ἐπὶ ταῖς ἑκατόν (πρώτην  γὰρ   δὴ ἐνίκησεν Σώστρατος ταύτην)
[6, 25]   περίβολός τε καὶ ναός (ἔστι  γὰρ   δὴ Ἠλείοις καὶ Ἅιδου περίβολός
[6, 10]   ὅτῳ γε ἐδιδάχθησαν, δεδήλωκεν· ἔχει  γὰρ   δὴ οὕτως· Εὐτελίδας καὶ Χρυσόθεμις
[6, 8]   ἐπιγράμματος τοῦ ἐν Ὀλυμπίᾳ. Ἔχει  γὰρ   δὴ οὕτως· Υἱὸς Δινύτα Δάμαρχος
[6, 20]   τῷ ἔμπροσθεν τοῦ ναοῦ (διπλοῦς  γὰρ   δὴ πεποίηται) τῆς τε Εἰλειθυίας
[6, 15]   δὲ ἑτέρα πεντάθλου. Πρῶτον  γὰρ   δὴ τότε οἱ παῖδες καὶ
[6, 13]   Λακεδαιμονίων ἥγηνται τὸ δημόσιον· ἔστω  γὰρ   δήπου, ὡς ἐν τῇ στήλῃ,
[6, 6]   οἴκου δὲ τοῦ Διαγοριδῷν· θυγατρὸς  γὰρ   Διαγόρου παῖς ἦν· ἐν δὲ
[6, 6]   δὴ τῇ μάχῃ καὶ ἐξηλαύνετο  γὰρ   ἐκ τῆς γῆς Ἥρως,
[6, 3]   τὸν Ἀττικὸν Κριτίαν. Πτόλιχος μὲν  γὰρ   ἔμαθεν Κορκυραῖος παρ' αὐτῷ
[6, 3]   Οἰβώτας εἴη μετὰ Ἑλλήνων; πέμπτῃ  γὰρ   ἐπὶ τῇ ἑβδομηκοστῇ Ὀλυμπιάδι τὸ
[6, 14]   Ὀλυμπίᾳ τύχην Νικασύλος Ῥόδιος. (Ὄγδοον  γὰρ   ἐπὶ τοῖς δέκα ἔτεσι γεγονὼς,
[6, 24]   Κορκυραϊ κὴν οἱ Ἠλεῖοι. Ναυσὶ  γὰρ   ἐς τὴν σφετέραν Κορκυραίους ἐλθόντας
[6, 6]   ἦν οὐδέν. Εὔθυμος δὲ (ἀφίκετο  γὰρ   ἐς τὴν Τεμέσαν, καί πως
[6, 17]   ἀπ' ἰσοθέων αἷμα Μελαμποδιδᾶν. Μελάμποδος  γὰρ   ἦν τοῦ Ἀμυθάονος Μάντιος, τοῦ
[6, 9]   Γελῷον ἀναγορεύειν αὑτὸν ἔμελλεν. Ἀλλὰ  γὰρ   ἰδιώτης εἴη ἄν τις (ἐμοὶ
[6, 10]   ἀνέθηκεν Κλεοσθένης οὗτος. Τὰ  γὰρ   Μιλτιάδου τοῦ Ἀθηναίου καὶ Εὐαγόρου
[6, 20]   ἐνεποίει φόβον τοῖς ἵπποις. Ἀλλὰ  γὰρ   ἐν Ὀλυμπίᾳ Ταράξιππος πολὺ
[6, 6]   ἐπιοῦσαν Ὀλυμπιάδα ἔμελλε χωρήσειν. Θεαγένης  γὰρ   Θάσιος Ὀλυμπιάδι ἐθέλων τῇ
[6, 6]   ὑπὸ τοῦ Φωκέων κοινοῦ. Θεόπομπος  γὰρ   πατὴρ τοῦ Ἀγήνορος πρόξενος
[6, 5]   ἀπολεῖσθαι καὶ οὗτος. Ἐς σπήλαιον  γὰρ   οἵ τε ἄλλοι τῶν συμποτῶν
[6, 13]   τοὺς Ὀλυμπιονίκας ὁμολογεῖ γράμματα. Ὀγδόῃ  γὰρ   Ὀλυμπιάδι καὶ ἑξηκοστῇ, καὶ οὐ
[6, 3]   ἕστηκεν ἀνὴρ ὅστις δή· τὸ  γὰρ   ὄνομα οὐ λέγουσιν ἐπ' αὐτῷ
[6, 18]   Ἀναξιμένης τοσάδε ἐς μνήμην. Βασιλέα  γὰρ   οὐ τὰ πάντα ἤπιον, ἀλλὰ
[6, 24]   βωμοὶ πλῆθος οὐ πολλοί· καταλύονται  γὰρ   οὐ χαλεπῶς, ἅτε αὐτοσχεδίως οἰκοδομούμενοι.
[6, 14]   ἕβδομον παλαίσων ἐς Ὀλυμπίαν· ἀλλὰ  γὰρ   οὐκ ἐγένετο οἷός τε καταπαλαῖσαι
[6, 19]   τοῦ αὑτοῦ βίου παντός· ἐνιαύσιαι  γὰρ   οὐκ ἦσάν πω τότε Ἀθηναίοις
[6, 14]   αὐλητοῦ. (Φερίας δὲ Αἰγινήτης (οὗτος  γὰρ   παρὰ τὸν Ἀθηναῖον Ἀριστοφῶντα ἀνάκειται)
[6, 26]   σφισιν ἔλυμον· πέμπτῳ δὲ (οὐ  γὰρ   πρόσω βιωσόμενα ἴσασι) κάλαμον διδόασιν
[6, 5]   ἐς τὸ θέατρον συνειλεγμένους (ἔτυχε  γάρ   σφισι καὶ ἐκκλησία τηνικαῦτα οὖσα)
[6, 22]   ἔρωτι· οἱ δὲ Ἠλεῖοι (φιλία  γάρ   σφισιν ὑπῆρχεν ἐξ ἀρχῆς ἐς
[6, 13]   δρόμον Λεωνίδᾳ Ῥοδίῳ ἐστίν. Ἐπὶ  γὰρ   τέσσαρας ὀλυμπιάδας, ἀκμάζων τε τῇ
[6, 6]   τέττιγας παρέχεται θαῦμα. Οἱ μὲν  γὰρ   τέττιγες οἱ ἐντὸς τῆς Λοκρίδος
[6, 24]   ἐπὶ τοῖς τάφοις αὐτῶν. Ἐν  γὰρ   τῇ Ἑβραίων χώρᾳ Σιληνοῦ μνῆμα,
[6, 5]   ἅρμα ἐπέσχε τοῦ πρόσω. Λαβόμενος  γὰρ   τῇ ἑτέρᾳ τῶν χειρῶν ὄπισθε
[6, 20]   δὲ ἐν ταῖς ἀρχαῖς (πιστὰ  γὰρ   τὴν ἄνθρωπον ἡγοῦντο εἰρηκέναι) τιθέασι
[6, 21]   ἀρχαῖον τὸ ὄνομα ἥγηνται, χανεῖν  γὰρ   τὴν γῆν ἐνταῦθα τὸ ἅρμα
[6, 5]   ᾠκεῖτο ἔτι ἐφ' ἡμῶν. Ἀλέξανδρος  γὰρ   τὴν πόλιν Φεραίων τυραννήσας
[6, 14]   ἀγῶνος· τῇ δὲ ἑξῆς (κατεδέχθη  γὰρ   τηνικαῦτα ἐς τοὺς παῖδας) ἐνίκα
[6, 3]   ἐν ἑκατέρῳ τῷ ἀγῶνι. Οὐ  γάρ   τι Ἰσθμίων Λεπρεάταις δεῖμα, ὥσπερ
[6, 14]   Σακάδαν τὸν Ἀργεῖον. (Σακάδας μὲν  γὰρ   τὸν ἀγῶνα τὸν τεθέντα ὑπὸ
[6, 4]   παγκράτιον τῷ Σικυωνίῳ Σωστράτῳ· καὶ  γὰρ   τὸν Λεοντίσκον καταβαλεῖν μὲν οὐκ
[6, 22]   συνῆν· τὴν δὲ (ἐν ὑπονοίᾳ  γὰρ   τοῦ Ἀλφειοῦ τὴν ἐπιβουλὴν ἔχειν)
[6, 13]   ποδῶν ἐν Ὀλυμπίᾳ πᾶσαν. Ἀπὸ  γὰρ   τοῦ μηκίστου καὶ διαρκεστάτου δι'
[6, 5]   ὡς ἐβασίλευσεν Δαρεῖος (ἐπυνθάνετο  γὰρ   τοῦ Πουλυδάμαντος τὰ ἔργα) πέμπων
[6, 11]   ἐν τῇ ἀγορᾷ χαλκοῦν (χαίρειν  γὰρ   τῷ ἀγάλματι αὐτόν) ἀνασπάσαι τε
[6, 8]   θάνατον τὸ ἐγχείρημα ἤνεγκεν. Ἰσαγόρᾳ  γὰρ   τῷ Ἀθηναίῳ τὴν ἀκρόπολιν τὴν
[6, 19]   δὲ τῷ Μεταποντίνων θησαυρῷ (προσεχὴς  γὰρ   τῷ Σελινουντίων ἐστὶν οὗτος) ἐν
[6, 8]   ἔργου καὶ Τιμασίθεος (ἐγένετο  γὰρ   τῶν ἐγκαταληφθέντων ἐν τῇ ἀκροπόλει)
[6, 12]   λέγοντος, οὐκ ἀληθεύοντα εὕρισκον. Πόλεων  γὰρ   τῶν ἐν Ἀρκαδίᾳ ταῖς μὲν
[6, 22]   ἔστιν ἐπενεγκεῖν τὸ ἔπος· Πυλίων  γὰρ   τῶν ὑπὲρ νήσου τῆς Σφακτηρίας
[6, 19]   γράμματα. Αἱ δὲ Ἑσπερίδες (μετεκινήθησαν  γὰρ   ὑπὸ Ἠλείων) αὗται μὲν ἔτι
[6, 22]   νύμφας ἀπὸ Ἴωνος λέγουσι τοῦ  Γαργηττοῦ,   μετοικήσαντος ἐνταῦθα ἐξ Ἀθηνῶν. (Εἰ
[6, 3]   τι Ἰσθμίων Λεπρεάταις δεῖμα, ὥσπερ  γε   αὐτοῖς ἐστιν Ἠλείοις, ἐπεὶ Ὕσμωνί
[6, 1]   εικώ ν, Ἀπελλου τέ χνη.  Γέ   γραπται δὲ καὶ επιγρά μματα
[6, 10]   παῖ τὴν ἀπ' ἀρότρου. Οὕτω  γε   δὴ βιαιοτέραν ἐς τὸν ἀνταγωνιζόμενον
[6, 5]   καὶ ἐπειγόμενον οὐκ ἀνίει, πρίν  γε   δὴ ταῦρος ὀψέ ποτε
[6, 8]   οὐκ ἀποδέοντα τῇ εὐτυχίᾳ, πλήν  γε   δὴ τοῦ τελευταίου· τοῦτο δὲ
[6, 10]   Ἀργείων. Οὐ μὴν παρ' ὅτῳ  γε   ἐδιδάχθησαν, δεδήλωκεν· ἔχει γὰρ δὴ
[6, 17]   Συρακουσίᾳ χρημάτων ἔγραψεν ἀμφισβήτησιν· (ἀλλά  γε   ἐκείνου τε ἐς πλέον τιμῆς
[6, 8]   ἀνδρία νομίζοιτο ἂν κατά  γε   ἐμὴν γνώμην. (Μετὰ δὲ τὸν
[6, 3]   ἕκτῃ. Πῶς ἂν οὖν τήν  γε   ἐν Πλαταιαῖς μάχην μεμαχημένος
[6, 20]   ἐστὶν ἄφεσιν μηχανησάμενος, καὶ φρονῆσαί  γε   ἐπὶ τῷ εὑρήματι, ὡς καὶ
[6, 13]   ἐστεφάνωσε δόμους. Οὐ μὴν τῷ  γε   ἐπιγράμματι καὶ τὰ Ἠλείων ἐς
[6, 19]   τὸ ἐπίγραμμα. Οὐ μέντοι ἀνακείμενά  γε   ἔτι ἀγάλματά ἐστιν. ~ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ Κ.
[6, 12]   ἐν Ἕλλησι Τρίτειαν πόλιν ἄλλην  γε   τὴν Ἀχαιῶν εὑρεῖν. Τηνικαῦτα
[6, 19]   οἱ ἐπὶ τῇ ἀσπίδι κατά  γε   ἡμετέραν γνώμην ἄνθρωποι μέν εἰσιν
[6, 14]   ἀνηγορεύθη δὲ ἐν ἀνδράσιν, ὥσπερ  γε   καὶ ἐνίκησεν· ἀνηγορεύθη δὲ καὶ
[6, 18]   ἐνάτῃ καὶ ἐνενηκοστῇ Κρής, καθάπερ  γε   καὶ ἦν, ἀνερρήθη· τῇ ἐπὶ
[6, 3]   δὴ ὄντι αὐτῷ, Καυλωνιάτῃ, καθάπερ  γε   καὶ ἦν, ὑπῆρξεν ἀναγορευθῆναι· τὸ
[6, 2]   Κυσὶ δὲ ουδέ νες επί  γε   μαντικης νομί ζουσιν ουδὲ ν
[6, 1]   ανδρὸ ς εικὼ ν παλαιστου,  γέ   νος δὲ ην Ηλειος, Σύ
[6, 1]   καὶ ουτος παλαιστὰ ς παιδας,  γέ   νος καὶ αυτὸ ς Ἠλειος.
[6, 1]   λος Αλκί νου. Τού τοις  γέ   νος μὲ ν καὶ αυτοις
[6, 1]   μου Κυνί σκαν, ες τὸ  γέ   νος τε αυτης, καὶ επὶ
[6, 2]   γραψε τη εικό νι, ως  γέ   νος τε εί η Μιλή
[6, 17]   δόξης ἕνεκα ἀνέθεσαν. Ἐν μέν  γε   Ὀλυμπίᾳ δρόμου γεγόνασιν αὐτῷ νῖκαι
[6, 2]   πορθμω Μεσσηνί ων, ά λλος  γε   ουδεὶ ς Μεσσή νιος, ού
[6, 26]   κατὰ τὰ εἰρημένα· ἐπεὶ αὐτός  γε   οὐκ ἐς καιρὸν ἀφικόμην τῆς
[6, 4]   τοῦ Φειδίου σοφίας· ἐπεὶ ἄλλως  γε   οὐκ ἴσμεν ὅτου τὴν εἰκόνα
[6, 7]   παισὶν Ὀλυμπικαὶ νῖκαι. Αὐτὸς μέν  γε   πυκτεύων Ἀλκαίνετος ἔν τε
[6, 4]   τούτου βασιλέως, εἰκόνα οὐδενὸς ἔν  γε   τῇ ὑπερορίᾳ Λακεδαιμονίους ἀναθέντας εὕρισκον.
[6, 8]   οὔ μοι πιστὰ ἦν, πέρα  γε   τῆς ἐν Ὀλυμπίᾳ νίκης, ὁπόσα
[6, 26]   τὴν ἑορτὴν λέγουσιν. Ἀπέχει μέν  γε   τῆς πόλεως, ὅσον τε ὀκτὼ
[6, 3]   καὶ ἄλλους Σπαρτιατῶν, ἥκιστα ἔς  γε   τὸ Ἑλληνικὸν γνωρίμους. (Μεταπεσόντων δὲ
[6, 4]   εἶναι τὸ ἐξ ἀρχῆς, καθάπερ  γε   τὸ ἐπίγραμμα τὸ ἐπ' αὐτῷ
[6, 25]   εἰκότος, οὐδὲ δην εἴη, δόξῃ  γε   τοῦ αὐτοῦ ποιητοῦ, Πυλίοις ἀμῦναι.
[6, 25]   δὲ οὐδὲ τότε ἐφεῖται πέρα  γε   τοῦ ἱερωμένου. Ἀνθρώπων δὲ ὧν
[6, 3]   τοὺς δύο ἐπαλείφοντες. Ἀλκιβιάδου μέν  γε   τριήρεσιν Ἀθηναίων περὶ Ἰωνίαν ἰσχύοντος,
[6, 26]   ἀποδέχοιτο ἄν τις τῷ λόγῳ  γε   τῷ αὐτῷ καὶ ὅσα Αἰθίοπες
[6, 3]   αὐτοῖς ἐστιν Ἠλείοις, ἐπεὶ Ὕσμωνί  γε   τῷ Ἠλείῳ. Πλησίον δὲ τοῦ
[6, 3]   Σικυῶνα Ἠλείων καὶ Θηβαίων στρατεία  γεγενῆσθαι   μετὰ τὸ ἀτύχημα Λακεδαιμονίων τὸ
[6, 1]   καὶ αυτοις εστιν εξ Ἠλιδος·  γεγό   νασι δέ σφισιν ου κατὰ
[6, 2]   παιδί τω μὲ ν αυτων  γεγό   νασι δύ ο Ὀλυμπικαὶ νικαι·
[6, 2]   δαι καλού μενοι μά ντεις,  γεγό   νασιν απο Ἰά μου· τὸ
[6, 1]   Κυνί σκα· ί ππων νικαι  γεγό   νασιν αυτοις. Ἀνά ξανδρος μὲ
[6, 1]   ς εστιν αθλητων, οπό σοις  γεγό   νασιν Ὀλυμπικαὶ νικαι, αναθημά των
[6, 3]   Ἤλιδος παλαιστὴς ἀνὴρ Ἀριστόδημος Θράσιδος·  γεγόνασι   δὲ αὐτῷ καὶ Πυθοῖ δύο
[6, 11]   ταύτῃ παγκρατιάζων Θεαγένης ἐκράτει.  (Γεγόνασι   δὲ αὐτῷ καὶ Πυθοῖ νῖκαι
[6, 4]   ἀνίει, πρὶν αἴσθοιτο ἀπαγορεύσαντος.  (Γεγόνασι   δὲ αὐτῷ Νεμείων μὲν νῖκαι
[6, 4]   ἡμῖν δεδήλωται. Εὐάνθει δὲ Κυζικηνῷ  γεγόνασι   πυγμῆς νῖκαι, μία μὲν ἐν
[6, 14]   ἐπὶ στήλῃ. Τούτῳ Πυθικαὶ νῖκαι  γεγόνασι   τῷ ἀνδρὶ δευτέρῳ μετὰ Σακάδαν
[6, 23]   Τούτῳ μὲν αὐτόθι ἀντὶ τούτου  γεγόνασιν   αἱ τιμαί· χρόνος δὲ στεφάνου
[6, 15]   ἡμέρας τῆς αὐτῆς. Πρώτῳ δὲ  γεγόνασιν   ἀνθρώπων αἱ δύο νῖκαι τῷ
[6, 13]   τε τῇ ὠκύτητι ἀντήρκεσε, καὶ  γεγόνασιν   αὐτῷ δρόμου νῖκαι δύο ἀριθμὸν
[6, 13]   Ὀλυμπίᾳ, τοσαῦται δὲ καὶ Πυθοῖ  γεγόνασιν   αὐτῷ νῖκαι· καὶ Κορινθίοις δὲ
[6, 17]   Ἐν μέν γε Ὀλυμπίᾳ δρόμου  γεγόνασιν   αὐτῷ νῖκαι πέντε, τέσσαρες δὲ
[6, 10]   καὶ υἱωνοῖς, δύο ἐν Ὀλυμπίᾳ  γεγόνασιν   ἑκάστῳ νῖκαι· Δαμαρέτῳ μὲν πέμπτῃ
[6, 15]   Βυζαντίων ὄντας. (Σπαρτιάτῃ δὲ Εὐτελίδᾳ  γεγόνασιν   ἐν παισὶ νῖκαι δύο ἐπὶ
[6, 15]   Γόργῳ τέσσαρες μὲν ἐν Ὀλυμπίᾳ  γεγόνασιν   ἐπὶ πεντάθλῳ, διαύλου δὲ καὶ
[6, 5]   μὲν δὴ καὶ ἄλλοις ἤδη  γεγόνασιν   ἐπιφανεῖς νῖκαι· Πουλυδάμαντι δὲ τάδε
[6, 7]   παρὲξ Ὀλυμπίασιν, Ἰσθμίων μὲν  γεγόνασιν   ὀκτὼ νῖκαι, Νεμείων δὲ ἀποδέουσαι
[6, 17]   παισὶ σταδίου, Ἀλεξιβίῳ δὲ πεντάθλου  γέγονε   νίκη. καὶ Ἡραία τε Ἀρκάδων
[6, 14]   ἑξάκις τῷ πεντάθλῳ. Πυθοκρίτῳ μὲν  γέγονεν   ἀντὶ τούτων ἐν Ὀλυμπίᾳ
[6, 18]   Δῆλα μὲν δὴ ὅτι ἵππων  γέγονεν   αὐτῷ νίκη· λέγεται δὲ καὶ,
[6, 18]   ἅπαντα· δέ οἱ τιμὴ  γέγονεν   ἐν Ὀλυμπίᾳ παρὰ τῶν Λαμψακηνῶν
[6, 17]   δέ οἱ νίκη σταδίου  γέγονεν   ἐν παισί, Φιλῖνον δὲ οἱ
[6, 13]   Τηλεμάχῳ μὲν ἐπὶ ἵππων νίκῃ  γέγονεν   εἰκών· Ἀγαθῖνον δὲ ἀνέθεσαν
[6, 23]   Ἀρτέμιδος. Τῇ μὲν δὴ θεῷ  γέγονεν   ἐπίκλησις, ἅτε τοῦ γυμνασίου
[6, 3]   τε Ὀλυμπικὴ νίκη καὶ Νεμείων  γέγονεν   ἑτέρα, Ἰσθμίων δὲ δῆλα
[6, 3]   τοῦ σταδίου νίκη τῷ Οἰβώτᾳ  γέγονεν   Ὀλυμπιάδι ἕκτῃ. Πῶς ἂν οὖν
[6, 14]   ὕστερον Νεμέᾳ τε καὶ Ἰσθμῷ.  Γεγονότα   δὲ εἰκοσαετῆ τὸ χρεὼν ἐπιλαμβάνει,
[6, 18]   αὐτῷ καὶ ἔτι Φιλίππῳ πρότερον  γεγονότα   ἐν γνώσει. Προσῄει τε
[6, 15]   τε ὁμοῦ καὶ παγκρατιάσαι προθυμούμενον.  (Γεγονυίας   δὲ ἤδη τῷ Κάπρῳ νίκης
[6, 2]   σκος, ὸ ς δύ ο  γεγονὼ   ς έ τη καὶ δέ
[6, 15]   λάβοι στέφανον, ἡλικίαν οὐ πρόσω  γεγονὼς   ἐτῶν εἴκοσι. Τὸν δὲ παῖδα
[6, 14]   γὰρ ἐπὶ τοῖς δέκα ἔτεσι  γεγονὼς,   μὴ παλαῖσαι μὲν ἐν παισὶν
[6, 3]   καὶ ὡς πατρὸς εἴη Χαιρήμονος.  Γέγραπται   δὲ καὶ τὸν ἀνδριάντα
[6, 1]   γραμμα τὸ επ' αυτω λέ  γει,   καὶ Πυθοι καὶ Ισθμοι τε
[6, 2]   τά δε μὲ ν λέ  γει   τὸ επί γραμμα· ες δὲ
[6, 23]   ἐπίκλησις, ἅτε τοῦ γυμνασίου  γείτονι·   τῇ ἀγυιᾷ δὲ Σιωπῇ ὄνομα
[6, 9]   τρίτη πρὸς τὰς ἑβδομήκοντα ὀλυμπιάδας.  (Γέλων   δὲ Σικελίας τυραννήσας Συρακούσας
[6, 9]   ἄν τις (ἐμοὶ δοκεῖ)  Γέλων   οὗτος, πατρός τε ὁμωνύμου τῷ
[6, 9]   Ἐπίγραμμα μὲν δή ἐστιν αὐτῷ,  Γέλωνα   Δεινομένους ἀναθεῖναι Γελῷον· καὶ
[6, 12]   τυραννήσαντος Συρακουσίων μετὰ τὸν ἀδελφὸν  Γέλωνα.   Τὰ δὲ ἀναθήματα οὐχ Ἱέρων
[6, 9]   τε ἅρμα καὶ αὐτῷ τῷ  Γέλωνι   ἐποίησε τὴν εἰκόνα. (Τῇ δὲ
[6, 9]   καὶ χρόνος τούτῳ τῷ  Γέλωνί   ἐστι τῆς νίκης τρίτη πρὸς
[6, 12]   τῇ ξενίᾳ καὶ ἐπιγαμίαν ἐποιήσατο,  Γέλωνι   τῷ παιδὶ Νηρηίδα ἀγαγόμενος τὴν
[6, 19]   καὶ θώρακες λινοῖ τρεῖς ἀριθμόν,  Γέλωνος   δὲ ἀνάθημα καὶ Συρακοσίων, Φοίνικας
[6, 9]   δὲ ἐς τὸ ἅρμα τὸ  Γέλωνος   οὐ κατὰ ταὐτὰ δοξάζειν ἐμοί
[6, 9]   ἥρωι νέμουσι. (Παρὰ δὲ τοῦ  Γέλωνος   τὸ ἅρμα ἀνάκειται Φίλων, τέχνη
[6, 9]   Θεογνὴτου καὶ ἄλλων ἀθλητῶν ἀνδριάντες.  Γέλωνος   τοῦ Γελώου ἅρμα. Τὰ κατὰ
[6, 9]   τὰ ἐς αὐτὸ εἰρηκόσιν, οἳ  Γέλωνος   τοῦ ἐν Σικελίᾳ τυραννήσαντός φασιν
[6, 9]   ὡς Συρακούσιον ἤδη καὶ οὐ  Γελῷον   ἀναγορεύειν αὑτὸν ἔμελλεν. Ἀλλὰ γὰρ
[6, 9]   ἐστιν αὐτῷ, Γέλωνα Δεινομένους ἀναθεῖναι  Γελῷον·   καὶ χρόνος τούτῳ τῷ
[6, 9]   ἄλλων ἀθλητῶν ἀνδριάντες. Γέλωνος τοῦ  Γελώου   ἅρμα. Τὰ κατὰ Κλεομήδην. (Θεογνήτῳ
[6, 14]   δὲ ἐπὶ ἀληλιμμένῳ τῷ δίσκῳ  γέλωτα   ἐποιεῖτο τοὺς ἐμπίπτοντάς τε καὶ
[6, 19]   μέν ἐστιν ἤδη τῷ σταδίῳ·  Γελῴων   δὲ ἀνάθημα τόν τε θησαυρὸν
[6, 19]   Μεγαρέων τῶν πρὸς τῇ Ἀττικῇ.  Γελώων.   (Ἔστι δὲ λίθου πωρίνου κρηπὶς
[6, 8]   ἀνέθηκεν Εἰκόν' ἀπ' Ἀρκαδίας Παρράσιος  γενεάν.   Τοῦτο μὲν δὴ ἐς τοσοῦτο
[6, 25]   χαλκοῦς ἐστιν, οὐκ ἔχων πω  γένεια,   τόν τε ἕτερον τῶν ποδῶν
[6, 20]   Ἰσθμῷ Ταράξιππος Γλαῦκος Σισύφου.  Γενέσθαι   δὲ αὐτῷ τὴν τελευτὴν λέγουσιν
[6, 16]   μὲν ὅπλου νίκην ἐν Ὀλυμπίᾳ,  γενέσθαι   δὲ καὶ διαύλου Πυθοῖ, τὸ
[6, 14]   τι ἄριστον ἦν τῶν ἀνδρῶν.  Γενέσθαι   δέ οἱ τὴν ἅμιλλαν πρὸς
[6, 22]   Ἀλφειαίας Ἀρτέμιδος ἄγαλμα ἐν ναῷ.  (Γενέσθαι   δὲ τὴν ἐπίκλησιν τῇ θεῷ
[6, 13]   τῶν ἐκ τῆς Ἀσιανῆς ἠπείρου  Γενέσθαι   ἐν Ἄργει τὸ ἐπίγραμμα τὸ
[6, 15]   πολεμούντων ἑαλώκεσαν, ἄφεσιν καὶ τούτοις  γενέσθαι.   Καὶ δὴ αὐτὸς οὗτος ἀνείλετο
[6, 16]   Τούτου δὲ τοῦ μὴ ἀγωνιστὴς  γενέσθαι,   κατὰ τὰ αὐτὰ Ἠλείοις τοῖς
[6, 20]   κοινὸν Δαμέωνι καὶ τῷ ἵππῳ  γενέσθαι.   (Λέγουσι δὲ καὶ ὡς Μυρτίλῳ
[6, 4]   συνέπεσεν ἐν πολέμῳ τὴν τελευτὴν  γενέσθαι.   Μαρτυρεῖ δέ μοι καὶ τὸ
[6, 16]   στεφανοῦσά ἐστιν. (Ἀριστείδῃ δὲ Ἠλείῳ  γενέσθαι   μὲν ὅπλου νίκην ἐν Ὀλυμπίᾳ,
[6, 10]   ἄριστος λέγεται τῶν ἐφ' αὑτοῦ  γενέσθαι.   (Μετὰ δὲ Ἴκκον καταπαλαίσας παῖδας
[6, 22]   μετέσχον, ἐπέλαβεν ἀναστάτους ὑπὸ Ἠλείων  γενέσθαι·   (Πύλου δὲ τῆς ἐν τῇ
[6, 20]   τοῖς ἥκουσιν ἐπὶ τὴν θέαν  γενέσθαι   σύνοπτος· δελφὶς δὲ ἐς
[6, 19]   πρὶν δὲ τὴν συμφορὰν  γενέσθαι   σφίσι, θησαυρὸν τῷ ἐν Ὀλυμπίᾳ
[6, 20]   ἡνίοχοι ἕνεκα θυσίας θύουσι καὶ  γενέσθαι   σφίσιν ἵλεων εὔχονται τὸν Ταράξιππον.
[6, 22]   οἰκεῖα ἦν, καὶ οἰκιστὴν Δυσποντέα  γενέσθαι   σφίσιν Οἰνομάου παῖδα ἐμνημόνευον. Πισαίους
[6, 16]   φρουρᾶς ἡγεμόνα ἐν Ναυπάκτῳ φιλίᾳ  γενέσθαι   τῇ ἐς Αἰτωλούς. (Τίμωνος δὲ
[6, 22]   Πίσα ᾠκεῖτο. (Οἰκιστὴν μὲν δὴ  γενέσθαι   τῇ πόλει Πίσον τὸν Περιήρους
[6, 12]   (Τοῦ δέ οἱ βίου συνέβη  γενέσθαι   τὴν τελευτὴν ὑπὸ Δεινομένους, γένος
[6, 19]   ἡγοῦμαι τὴν νίκην Ἀθήνῃσιν ἄρχοντος  γενέσθαι   Φόρβαντος, ἄρχοντος δὲ διὰ τοῦ
[6, 22]   ἐρασθέντα δέ, ὡς ἐπέγνω μὴ  γενήσεσθαί   οἱ διὰ πειθοῦς καὶ δεήσεως
[6, 15]   ἀνεδίδασκεν Κλειτόμαχος τοὺς Ἑλλανοδίκας  γενήσεσθαι   σὺν τῷ δικαίῳ σφίσιν, εἰ
[6, 8]   ὡς ὕστερον τούτων ἔτει δεκάτῳ  γένοιτο   αὖθις ἄνθρωπος. Οὐ μὴν οὐδὲ
[6, 22]   Μεγαρεὺς ἀνὴρ Πύλων Κλήσωνος·  γενομένη   δὲ ὑπὸ Ἡρακλέους ἀνάστατος καὶ
[6, 5]   ἑαυτοῦ ἀνδρὸς ἄγαλμα. Σκοτουσσαίους  γενομένη   συμφορά. Πολυδάμαντος ἔργα λαμπρὰ καὶ
[6, 5]   οὐκ ἐπὶ πολὺν ἔμελλεν ἀνθέξειν.  (Γενομένης   δὲ αἰσθήσεως τοῦ ἐπιόντος κακοῦ
[6, 16]   καὶ τάδε ἔτι λέγουσιν, ὡς  γενομένης   πρὸς Ἀρκάδας Ἠλείοις ἀμφισβητήσεως περὶ
[6, 12]   ἐς Μεγάλην πόλιν, περιέχει σφᾶς  γενόμενον   ὑπὸ τοῦ Ἀρκάδων κοινοῦ δόγμα·
[6, 8]   τε Ὀλυμπίᾳ καὶ Νεμείων νίκη.  Γενόμενος   δὲ Ἑλλανοδίκης, ἔγραψε καὶ οὗτος
[6, 14]   ἐποίησε. Πύθου δὲ τοῦ Ἀνδρομάχου,  γένος   ἀνδρὸς ἐξ Ἀβδήρων, ἐποίησε μὲν
[6, 5]   ἦν πρὸ τῶν ἡρώων θνητὸν  γένος·   ἀνθρώπων δὲ τῶν καθ' ἡμᾶς
[6, 10]   τῆς Βοιωτῶν τὸ ἄνωθεν αὐτὸν  γένος   ἀπὸ Γλαύκου τοῦ ἐν θαλάσσῃ
[6, 22]   Πύλον ταύτην ἔχειν τῶν Ὁμήρου,  Γένος   δ' ἦν ἐκ ποταμοῖο Ἀλφειοῦ,
[6, 3]   δὲ ἀνδριάντα ἐποίησε μὲν Νικόδαμος·  γένος   δὲ Ἀντίοχος ἦν ἐκ
[6, 7]   εὐδαίμονα ἐπὶ τοῖς παισὶ καλούμενον.  Γένος   δὲ Διαγόρας τὸ ἐξ
[6, 3]   δὲ ὁμώνυμος καὶ πλάστης,  γένος   δὲ οὐ Σικυώνιος, ἀλλὰ ἐκ
[6, 8]   δὲ οὐ πόρρω Τιμασίθεος ἀνάκειται  γένος   Δελφός, Ἀγελάδα μὲν ἔργον τοῦ
[6, 7]   δὴ καὶ τὸ ἀπ' αὐτοῦ  γένος   δόξης ἐς τοσοῦτο ἀφίκοντο. (Ἐγένοντο
[6, 17]   τελευτῇ, Τῶν δ' ἱερογλώσσων Κλυτιδᾶν  γένος   εὔχομαι εἶναι Μάντις, ἀπ' ἰσοθέων
[6, 4]   Λεοντίσκος, ἐκ Σικελίας τε ὢν  γένος,   καὶ ἀπὸ τῆς ἐν τῷ
[6, 10]   ἐποίησε, τὸν δὲ Ἀγιάδαν Σήραμβος,  γένος   καὶ οὗτος Αἰγινήτης· Λυκίνου δέ
[6, 23]   αὐτὸν ἔφασκεν νομοφύλαξ Ἠλείων  γένος   μὲν Ἀλεξανδρέα εἶναι τῆς ὑπὲρ
[6, 8]   νενικηκότων. (Ἐς δὲ πύκτην ἄνδρα,  γένος   μὲν Ἀρκάδα ἐκ Παρρασίων, Δάμαρχον
[6, 6]   ἐς δόξαν ὑπάρχοντα τὴν ἄλλην.  Γένος   μὲν δὴ ἦν Εὔθυμος
[6, 16]   ἐπὶ πεντάθλῳ, καὶ Φιλωνίδης Ζώτου,  γένος   μὲν ἐκ Χερρονήσου τῆς Κρητῶν,
[6, 16]   Ὀλυμπίᾳ καὶ Ἀναυχίδᾳ καὶ Φερενίκῳ,  γένος   μὲν Ἠλείοις, πάλης δὲ ἐν
[6, 6]   δὲ τούτοις Εὐκλῆς ἀνάκειται Καλλιάνακτος,  γένος   μὲν Ῥόδιος, οἴκου δὲ τοῦ
[6, 13]   Τύραννον Δίαλλος Πόλλιδος ἀνάκειται,  γένος   μὲν Σμυρναῖος, Ἰώνων δὲ πρῶτος
[6, 12]   γενέσθαι τὴν τελευτὴν ὑπὸ Δεινομένους,  γένος   μὲν Συρακουσίου, δυσμενέστατα δὲ ἀνδρὸς
[6, 7]   εἰκόνας, Διαγόραν καὶ τὸ ἐκείνου  γένος.   Οἱ δὲ συνεχεῖς τε ἀλλήλοις
[6, 12]   Ἁρμοδίου, καὶ τὸν Μοσχίωνος Ἱππόμαχον,  γένος   τε Ἠλείους καὶ πυγμῇ κρατήσαντας
[6, 14]   τοῦ Ῥοδίου παλαιστοῦ τόλμημα Ἀρτεμίδωρος  γένος   Τραλλιανὸς ὑπερεβάλετο κατὰ ἐμὴν δόξαν.
[6, 24]   δίδωσι. Θνητὸν δὲ εἶναι τὸ  γένος   τῶν Σιληνῶν, εἰκάσαι τις ἂν
[6, 26]   Οὗτοι μὲν δὴ τοῦ Αἰθιόπων  γένους   αὐτοί τέ εἰσιν οἱ Σῆρες,
[6, 4]   Σάτυρος δὲ Ἠλεῖος Λυσιάνακτος πατρός,  γένους   δὲ τοῦ Ἰαμιδῶν, ἐν Νεμέᾳ
[6, 17]   μάντις Ἐπέραστος τοῦ Κλυτιδῶν  γένους   φησὶν ἐπὶ τοῦ ἐπιγράμματος τῇ
[6, 24]   οὐ μνημονεύουσιν· εἰ δὲ  γέρων,   ὅντινα ἠρόμην, εἶπεν ἀληθῆ λόγον,
[6, 26]   γίνονται τοιόνδε. Ἔστιν ἐν τῇ  γῇ   ζωύφιόν σφισιν, ὃν σῆρα καλοῦσιν
[6, 11]   Θασίοις οὐδένα ἀπεδίδου καρπὸν  γῆ,   θεωροὺς ἀποστέλλουσιν ἐς Δελφούς, καὶ
[6, 26]   τὴν βύσσον σπείρουσιν, ὅσοις  γῆ   τρέφειν ἐστὶν ἐπιτήδειος. Οἱ μίτοι
[6, 21]   μὲν οὖν ἐγγὺς ἀλλήλων κρύπτειν  γῇ   φασιν οὐκ ἐπιφανῶς αὐτούς· Πέλοψ
[6, 21]   ὄνομα ἥγηνται, χανεῖν γὰρ τὴν  γῆν   ἐνταῦθα τὸ ἅρμα τοῦ Ἅιδου
[6, 11]   καὶ ἀνενεγκεῖν αὖθις ἐς τὴν  γῆν.   Θάσιοι δὲ ἀναθέντες, ἔνθα καὶ
[6, 22]   οὐ πέφυκεν ἀρχὴν διοδεύειν τὴν  γῆν   Ἀλφειός, οὐ μὴν οὐδὲ
[6, 10]   Καρύστιος ἦν Δημύλου, καὶ  γῆν   φασιν αὐτὸν κατ' ἀρχὰς ἐργάζεσθαι.
[6, 6]   ἔτι ἐς τὸν Εὔθυμον, ὡς  γήρως   τε ἐπὶ μακρότατον ἀφίκοιτο, καὶ
[6, 24]   ἄχαρι οὐδέν πω πρόσεστιν ἐκ  γήρως,   τούτων εἶναι τὸν ἀστράγαλον παίγνιον.
[6, 21]   τούτου τὸν Ἀλφειὸν καὶ ἐντὸς  γῆς   ἔσῃ τῆς Πισαίας. (Ἐν ταύτῃ
[6, 21]   τοῦ ἱπποδρόμου μέρος οὐ χῶμα  γῆς   ἐστιν, ὄρος δὲ οὐχ ὑψηλόν.
[6, 20]   αἰτίαν, ὡς ἐνταῦθα μέρη λάβοι  γῆς   Ἀλκάθους ἀποθανὼν ὑπὸ Οἰνομάου
[6, 6]   καὶ ἐξηλαύνετο γὰρ ἐκ τῆς  γῆς   Ἥρως, ἀφανίζεταί τε καταδὺς
[6, 16]   πρὸς Ἀρκάδας Ἠλείοις ἀμφισβητήσεως περὶ  γῆς   ὅρων, εἶπεν οὗτος Πύτταλος
[6, 20]   ἀγωνιστάς. Τὸ μὲν δὴ στάδιον  γῆς   χῶμά ἐστι, πεποίηται δὲ ἐν
[6, 21]   Ἁρπίνης. (Προελθόντι δὲ οὐ πολὺ,  γῆς   χῶμά ἐστιν ὑψηλόν, τῶν μνηστήρων
[6, 21]   τὸν Κλάδεον τάφος τε Οἰνομάου,  γῆς   χῶμα περιῳκοδομημένον λίθοις ἐστὶ, καὶ
[6, 19]   δὲ ἐπείργασται τῷ ἀετῷ  γιγάντων   καὶ θεῶν πόλεμος· ἀνάκειται δὲ
[6, 26]   πολὺ τῆς ἁρπεδόνης εὑρίσκουσιν ἔνδον.  Γιγνώσκεται   δὲ Σηρία νῆσος ἐν
[6, 20]   πρῷρα, κατὰ τοῦτο εὐρεῖα  γίνεται.   Δελφὶς δὲ ἐπὶ κανόνος κατὰ
[6, 25]   κάθοδος ἐς τοῦ δου  γίνεται.   (Τοῖς δὲ Ἠλείοις καὶ Τύχης
[6, 6]   μὲν τῷ θεῷ τοῦ ἀργυρίου  γινόμενον   ἐξέτισεν Θεαγένης καὶ ἀμειβόμενος
[6, 14]   ἐλάχιστον οὖν τῶν δακτύλων κάτω  γινόμενον,   οὐκ ἀπεκίνησεν ἄν τις βιαζόμενος.
[6, 20]   ἵπποι πρῶτοι· θέοντές τε δὴ  γίνονται   κατὰ τοὺς εἰληχότας ἑστάναι τὴν
[6, 26]   οὐδενὸς φλοιοῦ, τρόπον δὲ ἕτερον  γίνονται   τοιόνδε. Ἔστιν ἐν τῇ γῇ
[6, 23]   κατὰ τὴν ὁδόν, ἐπειδὰν πλησίον  γίνωνται   τοῦ τείχους, φθέγγεσθαι μὲν μηδὲν
[6, 10]   ἀνέθηκε μὲν παῖς αὐτοῦ,  Γλαυκίας   δὲ Αἰγινήτης ἐποίησε· σκιαμαχοῦντος δὲ
[6, 9]   τῷ τυράννῳ καὶ αὐτὸς ὁμώνυμος.  Γλαυκίας   δὲ Αἰγινήτης τό τε ἅρμα
[6, 11]   τῇ Ἄλτει, τέχνη τοῦ Αἰγινήτου  Γλαυκίου.   ~Ἱέρων Δεινομένους, Συρακοθσίων τύραννος. Ἕτερος
[6, 9]   ἀνάκειται Φίλων, τέχνη τοῦ Αἰγινήτου  Γλαυκίου.   Τούτῳ τῷ Φίλωνι Σιμωνίδης
[6, 10]   αὐτὸν ἀνήγαγεν. Ἔνθα δὴ  Γλαῦκος,   ἅτε οὐκ ἐμπείρως ἔχων τῆς
[6, 10]   τοῖς κατειλεγμένοις ἕστηκεν Καρύστιος  Γλαῦκος.   Εἶναι δέ φασιν ἐξ Ἀνθηδόνος
[6, 10]   ἀνδριὰς παρέχεται σχῆμα, ὅτι  Γλαῦκος   ἦν ἐπιτηδειότατος τῶν κατ' αὐτὸν
[6, 20]   δὲ καὶ ἐν Ἰσθμῷ Ταράξιππος  Γλαῦκος   Σισύφου. Γενέσθαι δὲ αὐτῷ
[6, 10]   ὀκτάκις ἐν ἑκατέρῳ ἀγῶνι. Τοῦ  Γλαύκου   δὲ τὴν εἰκόνα ἀνέθηκε μὲν
[6, 10]   φασιν αὐτὸν ἐν νήσῳ καλουμένῃ  Γλαύκου   καὶ ἐς ἡμᾶς ἔτι. (Δαμαρέτῳ
[6, 10]   τὸ ἄνωθεν αὐτὸν γένος ἀπὸ  Γλαύκου   τοῦ ἐν θαλάσσῃ δαίμονος. Πατρὸς
[6, 10]   κρατήσας πυγμῇ παῖδας. ~ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ Ι.  Γλαύκου   τοῦ πύκτου ἀνδριάς. Ἑτέρων ἀθλητῶν
[6, 9]   Φίλων δ' ὄνομ' εἰμὶ δὲ  Γλαύκου   Υυἱὸς, καὶ νικῶ πὺξ δύ'
[6, 16]   τοῦ Ἐτεοκλέους· ἀνηγορεύθη δὲ  Γλαύκων   οὗτος ἐπὶ ἅρματος τελείου δρόμῳ.
[6, 16]   στέφανον· καὶ ἅρμα ἀνδρὸς Ἀθηναίου  Γλαύκωνος   τοῦ Ἐτεοκλέους· ἀνηγορεύθη δὲ
[6, 7]   δὲ τοῦ Ἀλκαινέτου τοῖς υἱοῖς,  Γνάθων   τε Διπαιεὺς τῆς Μαιναλέων χώρας
[6, 7]   πυγμῇ παῖδας ὑπῆρξε καὶ τούτοις.  Γνάθωνα   δὲ καὶ ἐς τὰ μάλιστα,
[6, 5]   δήμῳ Σογδιανὸν καταπαύσας παῖδα Ἀρταξέρξου  γνήσιον,   ἔσχεν ἀντ' ἐκείνου τὴν ἀρχήν,
[6, 7]   μεταπίπτει σφίσιν ἐς αὐτὸν  γνώμη,   καὶ ἀπελθεῖν ἀφιᾶσιν, οὐδὲ ἔργον
[6, 11]   Θάσιοι καταποντοῦσι τὴν εἰκόνα, ἐπακολουθήσαντες  γνώμῃ   τῇ Δράκοντος, ὃς Ἀθηναίοις θεσμοὺς
[6, 19]   τῇ ἀσπίδι κατά γε ἡμετέραν  γνώμην   ἄνθρωποι μέν εἰσιν οἱ αὐτοὶ
[6, 26]   τῶν ἄλλων ὅσοις ἂν κατὰ  γνώμην   ᾖ, ταῖς θύραις τοῦ οἰκήματος
[6, 8]   νομίζοιτο ἂν κατά γε ἐμὴν  γνώμην.   (Μετὰ δὲ τὸν Βαύκιδά εἰσιν
[6, 3]   ἥκιστα ἔς γε τὸ Ἑλληνικὸν  γνωρίμους.   (Μεταπεσόντων δὲ αὖθις τῶν πραγμάτων,
[6, 18]   ἔτι Φιλίππῳ πρότερον γεγονότα ἐν  γνώσει.   Προσῄει τε Ἀναξιμένης, καὶ
[6, 1]   εδή λωσα εν τοις λό  γοις,   οὶ ες τοὺ ς βασιλέ
[6, 21]   καὶ Κρόταλος. Τούτων μὲν οὖν  γονέας   τε καὶ πατρίδας οὐχ οἷά
[6, 2]   ρ εκ Πελοποννή σου φεύ  γοντας   επέ λιπεν η περὶ τὸ
[6, 2]   ων δὲ ά νδρες, ά  γοντες   ες Ὀλυμπί αν παρὰ Διονυσί
[6, 17]   ἀνῃρημένον νίκην, καὶ τὸν Λεοντῖνον  Γοργίαν   ἰδεῖν ἔστιν· ἀναθεῖναι δὲ τὴν
[6, 17]   δεῖν ἥκουσαν ἀνθρώποις. Εὐδοκιμῆσαι δὲ  Γοργίαν   λόγων ἕνεκα ἔν τε πανηγύρει
[6, 17]   Ἰάσων ἐποιήσατο. Βιῶναι δὲ ἔτη  Γοργίαν   πέντε φασὶν ἐπὶ τοῖς ἑκατόν.
[6, 17]   ἐς πλέον τιμῆς ἀφίκετο  Γοργίας   παρὰ Ἀθηναίοις. Καὶ Ἰάσων ἐν
[6, 17]   ἀδελφῇ τῇ Γοργίου. (Οὗτος  Γοργίας   πατρὸς μὲν ἦν Χαρμαντίδου, λέγεται
[6, 17]   τρίτος Δηικράτους συνοικήσαντος ἀδελφῇ τῇ  Γοργίου.   (Οὗτος Γοργίας πατρὸς μὲν
[6, 17]   ἐκγόνου τοῦ Λάγου. Ἑρμησιάνακτος. Ἐπεράστου.  Γοργίου   τοῦ ῥήτορος. (Ταῦτα μὲν δὴ
[6, 14]   τῆς Ἀριστοτίμου τυραννίδος ἠλευθέρωσεν Ἠλείους.  Γόργον   δὲ τὸν Εὐκλήτου Μεσσήνιον ἀνελόμενον
[6, 15]   καὶ Ἠλεῖος παρ' αὐτὸν ἀνάκειται  Γόργος.   Μόνῳ δὲ ἀνθρώπων ἄχρι ἐμοῦ
[6, 15]   δὲ ἀνθρώπων ἄχρι ἐμοῦ τῷ  Γόργῳ   τέσσαρες μὲν ἐν Ὀλυμπίᾳ γεγόνασιν
[6, 1]   λευσεν αφειναί με ο λό  γος,   ό τι ου κατά λογό
[6, 12]   τὴν Ἀχαιῶν εὑρεῖν. Τηνικαῦτα  γοῦν   ἐς Ἀρκάδας ἡγοῖτο ἄν τις
[6, 2]   τοὺ ς Ὀλυμπιονί κας φασί  γρά   μματα ου Λί χαν, Θηβαί
[6, 2]   εποί ησεν Ἠλεί οις. (Ἐπί  γραμμα   δὲ τὸ επὶ τω Σαμί
[6, 2]   ν λέ γει τὸ επί  γραμμα·   ες δὲ αυτὸ ν τὸ
[6, 1]   ί πποις, ως τὸ επί  γραμμα   τὸ επ' αυτω λέ γει,
[6, 1]   νην δὲ Σιληνου τὸ επί  γραμμα   τὸ επ' αυτω φησιν ειναι
[6, 1]   θη πρωτος· τὸ δὲ επί  γραμμά   φησι τὸ επ' αυτω του
[6, 19]   τῷ κέρατί ἐστιν ἀρχαίοις Ἀττικοῖς  γράμμασι·   Ζηνί μ' ἄγαλμ' ἀνέθηκαν Ὀλυμπίῳ
[6, 13]   ταύτης ἐστὶν ἐν τοῖς Ἠλείων  γράμμασιν   νίκη τῶν Φειδώλα παίδων.
[6, 19]   φησι τὰ ἐπὶ τοῦ πόλου  γράμματα.   Αἱ δὲ Ἑσπερίδες (μετεκινήθησαν γὰρ
[6, 15]   καὶ τὰ ἐπὶ τῷ βάθρῳ  γράμματα   ἀμυδρὰ ὑπὸ τοῦ χρόνου. (Μετὰ
[6, 13]   Ἠλείων ἐς τοὺς Ὀλυμπιονίκας ὁμολογεῖ  γράμματα.   Ὀγδόῃ γὰρ Ὀλυμπιάδι καὶ ἑξηκοστῇ,
[6, 19]   Τὰ δὲ ἐπὶ τῇ ἀσπίδι  γράμματα   παρῆκται μὲν ἐπὶ βραχύ, πέπονθε
[6, 6]   ὄνομα Λύκβαντα ἐπὶ τῇ γραφῇ  γράμματα.   Ταῦτα μὲν δὴ ἐς τοσοῦτο
[6, 1]   ν, Ἀπελλου τέ χνη. Γέ  γραπται   δὲ καὶ επιγρά μματα ες
[6, 18]   ἐς Θεόπομπον ἐγεγόνει τὸν Δαμασιστράτου,  γράφει   βιβλίον ἐς Ἀθηναίους, καὶ ἐπὶ
[6, 6]   καὶ ὄνομα Λύκβαντα ἐπὶ τῇ  γραφῇ   γράμματα. Ταῦτα μὲν δὴ ἐς
[6, 6]   κατὰ ἐμπορίαν. (Τόδε μὲν ἤκουσα,  γραφῇ   δὲ τοιάδε ἐπιτυχὼν οἶδα. Ἠν
[6, 25]   μεγάλῳ. Κατὰ δὲ ὄψιν ὀνείρατος  γραφῇ   μεμιμημένος ἐστὶν θεός, παῖς
[6, 19]   ἐσκομίζουσι. Καὶ ἀσπίς ἐστιν ἐπίχαλκος  γραφῇ   τὰ ἐντὸς πεποικιλμένη, καὶ κράνος
[6, 9]   ἀνδρὸς, ὃν Ἠλεῖοί φασιν οὐ  γραφῆναι   μετὰ τῶν ἄλλων, ὅτι ἐπὶ
[6, 6]   ἐπιτυχὼν οἶδα. Ἠν δὲ αὕτη  γραφῆς   μίμημα ἀρχαίας. Νεανίσκος Σύβαρις καὶ
[6, 22]   σφᾶς ἐν καταλόγῳ τῶν Ὀλυμπιάδων  γράφουσιν.   Ὀγδόῃ δὲ ἐπὶ ταῖς τεσσαράκοντα
[6, 11]   τῇ Δράκοντος, ὃς Ἀθηναίοις θεσμοὺς  γράψας   φονικοὺς, ὑπερώρισε καὶ τὰ ἄψυχα,
[6, 2]   ν Μιλή σιον, καὶ ανέ  γραψε   τη εικό νι, ως γέ
[6, 24]   Ἑλλανοδίκας ἰέναι καθέστηκεν ἐς τὸ  γυμνάσιον.   Εἰσιᾶσι δὲ, πρὶν μὲν ἥλιον
[6, 23]   δὲ Ἤλιδι τὰ ἄξια μνήμης  γυμνάσιόν   ἐστιν ἀρχαῖον, καὶ ὅσα ἐς
[6, 23]   διάμετρον σταδίων μάλιστα. ~ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ ΚΓ'  Γυμνάσιον   Ἤλιδος καὶ τὰ ἐν αὐτῷ
[6, 21]   τῆς ἐσόδου τῆς ἐς τὸ  γυμνάσιον·   καὶ αἱ παλαῖστραι τοῖς ἀθληταῖς
[6, 23]   γέγονεν ἐπίκλησις, ἅτε τοῦ  γυμνασίου   γείτονι· τῇ ἀγυιᾷ δὲ Σιωπῇ
[6, 23]   ἐποιήθη. (Ἔστι δὲ καὶ τρίτος  γυμνασίου   περίβολος, ὄνομα μὲν Μαλκὼ, τῆς
[6, 23]   (Έστι δὲ καὶ ἄλλος ἐλάσσων  γυμνασίου   περίβολος, ὃς ἔχεται μὲν τοῦ
[6, 23]   πολέμου πεποιημέναι. (Ἐκ δὲ τοῦ  γυμνασίου   πρὸς τὰ λουτρὰ ἐρχομένῳ, δι'
[6, 21]   τῆς πρὸς ἀνίσχοντα ἥλιον τοῦ  γυμνασίου   προσεχεῖς τῷ τοίχῳ τῶν ἀθλητῶν
[6, 24]   (Ἑτέρα δὲ ἔξοδος ἐκ τοῦ  γυμνασίου   φέρει μὲν ἔς τε τὴν
[6, 23]   δὲ καὶ θεῶν ἐν τῷ  γυμνασίῳ   βωμοί, Ἡρακλέους τοῦ Ἰδαίου, Παραστάτου
[6, 23]   νομίζουσιν, ἐν τούτῳ σφίσι τῷ  γυμνασίῳ   δρᾶν καθέστηκε. Πλάτανοι μὲν ὑψηλαὶ
[6, 23]   καὶ διακοσίαις. (Ἐν τούτῳ τῷ  γυμνασίῳ   καὶ βουλευτήριόν ἐστιν Ἠλείοις, καὶ
[6, 23]   θέουσιν. Ἔστι δὲ ἐν τῷ  γυμνασίῳ   καλούμενον Πλέθριον· ἐν δὲ αὐτῷ
[6, 21]   Ἀθηναῖος ἀνέθηκεν Ἡρώδης. Ἐν τῷ  γυμνασίῳ   τῷ ἐν Ὀλυμπίᾳ πεντάθλοις μὲν
[6, 6]   τὰ ὀνόματα ἀναγράψας ἐν τῷ  γυμνασίῳ   τῷ ἐν Ὀλυμπίᾳ. (Τὰ μὲν
[6, 10]   ἔσχεν ἐπὶ πεντάθλῳ, καὶ ὕστερον  γυμναστὴς   ἄριστος λέγεται τῶν ἐφ' αὑτοῦ
[6, 14]   καὶ ἄνδρας, τὴν μὲν ἐκ  γυμναστοῦ   παρακλήσεώς φασι, τὴν δὲ ἐξ
[6, 7]   ὃν μήτηρ ἀνδρὸς ἐπιθεμένη  γυμναστοῦ   σχῆμα ἐπὶ τῶν Ὀλυμπίων αὐτὴ
[6, 20]   τὸ παιδίον πρὸ τοῦ στρατεύματος  γυμνόν.   (Ἐπῄεσάν τε δὴ οἱ Ἀρκάδες,
[6, 20]   καὶ τῶν Ἠλείων σφίσιν ἀντικαθημένων,  γυναῖκα   ἀφικομένην παρὰ τῶν Ἠλείων τοὺς
[6, 6]   διδόναι δὲ κατὰ ἔτος αὐτῷ  γυναῖκα   τῶν ἐν Τεμέσῃ παρθένων τὴν
[6, 5]   ἄλλο ὅσον ἐν ἡλικίᾳ κατεφόνευσε,  γυναῖκας   δὲ ἀπέδοτο καὶ παῖδας, μισθὸν
[6, 18]   βασιλεῦ, τὴν χάριν, ἐξανδραποδίσασθαι μὲν  γυναῖκας   καὶ τέκνα Λαμψακηνῶν, καταβαλεῖν δὲ
[6, 23]   τοῦ ἡλίου τὸν δρόμον, αἱ  γυναῖκες   αἱ Ἠλεῖαι ἄλλα τε τοῦ
[6, 20]   τῷ τῆς Εἰλειθυίας ὑπομένουσαι καὶ  γυναῖκες   ὕμνον ᾄδουσι· καθαγίζουσι δὲ καὶ
[6, 17]   καὶ πιθανώτατα τῶν καθ' αὑτὸν  γυναικὶ   Συρακουσίᾳ χρημάτων ἔγραψεν ἀμφισβήτησιν· (ἀλλά
[6, 22]   δοκεῖν) τῇ θήρᾳ· αὐτοὶ δὲ  γυναικὸς   ἐπιχωρίας ὄνομα εἶναι τὴν Ἐλάφιον,
[6, 7]   τὸ ἐξ ἀρχῆς Μεσσήνιος πρὸς  γυναικῶν   ἦν, καὶ ἀπὸ τῆς Ἀριστομένους
[6, 24]   Σιληνοῦ ναός. Τῶν ἑκκαίδεκα καλουμένων  γυναικῶν   οἴκημα. (Ἑτέρα δὲ ἔξοδος ἐκ
[6, 18]   Οἱ δὲ ἅτε θέοντες περὶ  γυναικῶν   τε καὶ παίδων καὶ αὐτῆς
[6, 20]   κατὰ ἔτος ἕκαστον ἔστι ταῖς  γυναιξὶν   ἔσοδος, αἳ θύουσι τῇ Ἱπποδαμείᾳ,
[6, 24]   ἐν τῇ ἀγορᾷ καὶ ταῖς  γυναιξὶν   οἴκημα ταῖς ἑκκαίδεκα καλουμέναις, ἔνθα
[6, 20]   τούτου καθεζομένη τοῦ βωμοῦ θεᾶται  γυνὴ   τὰ Ὀλύμπια, ἱέρεια Δήμητρος Χαμύνης,
[6, 2]   ο Θρασύ βουλος επὶ σπλά  γχνων   μαντικὴ ν κυνεί ων καταστή
[6, 1]   μενος ό σοι τω παραλό  γω   του κλή ρου, καὶ ουχ
[6, 2]   πλέ ον εν τω λό  γω   τω ες Ἀρκά δας επέ
[6, 1]   πεται δέ μοι τω λό  γω   τω ες τὰ αναθή ματα,
[6, 23]   χρόνον πάντα. Ἔστι δὲ ἐν  γωνίᾳ   τῆς Μαλκοῦς πρόσωπον Ἡρακλέους ἄχρι
Recherches | Texte | Lecture | Liste du vocabulaire | Index inverse | Menu | Site de Philippe Remacle

 
UCL |FLTR |Itinera Electronica |Bibliotheca Classica Selecta (BCS) |
Responsable académique : Alain Meurant
Analyse, design et réalisation informatiques : B. Maroutaeff - J. Schumacher

Dernière mise à jour : 23/11/2006