HODOI ELEKTRONIKAI
Du texte à l'hypertexte

PAUSANIAS, Le Tour de la Grèce, livre VI

Liste des contextes (ordre alphabétique)


λ  =  199 formes différentes pour 365 occurrences

α   β   γ   δ   ε   ζ   η   θ   ι   κ   λ   μ   ν   ξ   ο   π   ρ   ς   τ   υ   φ   χ   ψ   ω   

Livre, Chap.
[6, 3]   πύκτης ἐκ Λεπρέου τοῦ Ἠλείων,  Λάβαξ   Εὔφρονος. Ἀνάκειται δὲ καὶ ἐξ
[6, 6]   Θεαγένης ἐπὶ τῷ παγκρατίῳ  λαβεῖν   ἐδυνήθη τὸν κότινον, ἅτε προκατεργασθεὶς
[6, 13]   μὲν Σμυρναῖος, Ἰώνων δὲ πρῶτος  λαβεῖν   ἐν Ὀλυμπίᾳ φησὶν οὗτος
[6, 2]   ειναι παιδα Ἀπό λλωνος καὶ  λαβειν   μαντική ν φησιν εν ά
[6, 10]   καὶ ἄλλους Πύθια μὲν δὶς  λαβεῖν,   Νεμείων δὲ καὶ Ἰσθμίων ὀκτάκις
[6, 24]   ἐλάσαι μοῖραν τῆς λείας λέγουσι,  λαβεῖν   τε ἐκ τῆς Κορκυραίων πολλαπλάσια,
[6, 11]   πρῶτος ὧν ἴσμεν ἀκονιτὶ λέγεται  λαβεῖν·   τὴν δὲ ὀλυμπιάδα τὴν ἐπὶ
[6, 12]   ἐν δὲ Ἰσθμῷ τοῦ Θεοχρήστου  λαβεῖν   τὸν πατέρα, τὸ ἐπίγραμμα δηλοῖ
[6, 15]   ἐσκαλέσαιντο πρὶν πυκτεύσαντα αὐτὸν  λαβεῖν   τραύματα. Λέγει τε δὴ εἰκότα,
[6, 9]   δὲ Αἰγινήτῃ πάλης μὲν στέφανον  λαβεῖν   ὑπῆρξεν ἐν παισί· τὸν δὲ
[6, 19]   μάχαιρα Πέλοπος χρυσοῦ τὴν  λαβὴν   πεποιημένη, καὶ εἰργασμένον ἐλέφαντος κέρας
[6, 20]   τὴν αἰτίαν, ὡς ἐνταῦθα μέρη  λάβοι   γῆς Ἀλκάθους ἀποθανὼν ὑπὸ
[6, 15]   Πυθοῖ καὶ Νεμέᾳ καὶ Ἰσθμῷ  λάβοι   στέφανον, ἡλικίαν οὐ πρόσω γεγονὼς
[6, 5]   τὸ ἅρμα ἐπέσχε τοῦ πρόσω.  Λαβόμενος   γὰρ τῇ ἑτέρᾳ τῶν χειρῶν
[6, 20]   Πέλοπα ἔφη παρὰ τοῦ Θηβαίου  λαβόντα   Ἀμφίονος κατορύξαι τι ἐνταῦθα, ἔνθα
[6, 13]   μὲν ἀνδρῶν πυγμῆς, Θερσίλοχον δὲ  λαβόντα   ἐν παισὶ στέφανον, Πολύκλειτος ἐποίησε
[6, 16]   καὶ ἑξακοσίους (λέγουσι) Θεόδωρον δὲ  λαβόντα   ἐπὶ πεντάθλῳ νίκην, καὶ Πύτταλον
[6, 15]   Νεμέᾳ τε καὶ ἐν Ἰσθμῷ  λαβόντα,   οὗτοι μὲν τὸν Ἐπιθέρσην τοῦτον
[6, 7]   σταδιοδρόμος, καὶ πύκτης Ἠλεῖος Χαρμίδης,  λαβόντες   νίκας ἐπὶ παισί. Θεασάμενος δὲ
[6, 8]   ἕνεκα. (Κλεωναίῳ δὲ Τιμάνθει παγκρατίου  λαβόντι   ἐν ἀνδράσι στέφανον, καὶ Τροιζηνίῳ
[6, 18]   φρονησάντων, καὶ αἰτίαν φρονῆσαι  λαβόντων,   Ἀλέξανδρος ἅτε ὑπερζέων ἐς
[6, 1]   τω θεω. Πολυκλης, επί κλησιν  λαβὼ   ν Πολύ χαλκος, τεθρί ππω
[6, 3]   Ἀχαιῶν· ἀνάκειται δὲ Πυριλάμπης Ἐφέσιος  λαβὼν   δολίχου νίκην. Τοῦ μὲν δὴ
[6, 14]   δὲ Ἀδαμάτα Ταραντῖνος, σταδίου  λαβὼν   καὶ διαύλου νίκην, ἐστὶν Ἀγελάδα
[6, 17]   Ἠλεῖος Κριάννιος· οὗτος μὲν ὅπλου  λαβὼν   νίκην, Δημοκράτης δὲ ἀνδρῶν πάλης:
[6, 13]   τῇ αὐτῇ καὶ παραυτίκα σταδίου  λαβὼν   νίκην, προσέθηκε διαύλου σφίσι τὴν
[6, 7]   κόσμῳ τοιῷδε ἀνέκειντο. Ἀκουσίλαος μὲν  λαβὼν   πυγμῆς ἐν ἀνδράσι στέφανον, Δωριεὺς
[6, 16]   Κλεάρετός τέ ἐστιν Ἠλεῖος πεντάθλου  λαβὼν   στέφανον· καὶ ἅρμα ἀνδρὸς Ἀθηναίου
[6, 5]   τὸν μέγιστον καὶ ἀγριώτατον ταῦρον  λαβὼν   τοῦ ἑτέρου τῶν ὄπισθεν ποδῶν,
[6, 18]   ἀνερρήθη· τῇ ἐπὶ ταύτῃ δὲ  λαβὼν   χρήματα παρὰ τοῦ Ἐφεσίων κοινοῦ,
[6, 17]   (Πτολεμαῖον δὲ τὸν Πτολεμαίου τοῦ  Λάγου   Ἀριστόλαος ἀνέθηκε Μακεδὼν ἀνήρ. Ἀνάκειται
[6, 15]   Ἀρέος βασιλέως Λαλεδαιμονίων. Πτολεμαίου τοῦ  Λάγου.   (Ἀρχίππῳ δὲ Μιτυληναίῳ τοὺς ἐς
[6, 17]   ἀθληθῶν. Ἀνδριὰς Πτολεμαίου ἐκγόνου τοῦ  Λάγου.   Ἑρμησιάνακτος. Ἐπεράστου. Γοργίου τοῦ ῥήτορος.
[6, 3]   Πτολεμαίου δὲ ἀνάθημά ἐστι τοῦ  Λάγου.   Μακεδόνα δὲ αὑτὸν Πτολεμαῖος
[6, 16]   ἐπὶ Σέλευκον καὶ Πτολεμαῖον τὸν  Λάγου   στεφανοῦσά ἐστιν. (Ἀριστείδῃ δὲ Ἠλείῳ
[6, 15]   παῖδες, τοῦτον μὲν Πτολεμαῖον τὸν  Λάγου   φασὶν εἶναι· παρὰ δὲ αὐτὸν
[6, 22]   οἰκήτορας. Παρὰ δὲ αὐτὴν ποταμὸς  Λάδων   κάτεισιν ἐς τὸν Πηνειόν. (Λέγουσι
[6, 2]   ρκης τε εκαλειτο Φιλανδρί δου.  Λακεδαιμό   νιοι δὲ ά ρα μετὰ
[6, 1]   σκαν έ χοντα. (Εισὶ δὲ  Λακεδαιμό   νιοι καὶ εφεξης ανακεί μενοι
[6, 16]   Δεινοσθένης· ὁδοῦ δὲ τῆς ἐς  Λακεδαίμονα   ἐξ Ὀλυμπίας ἐπὶ ἑτέραν στήλην
[6, 16]   ἐπὶ ἑτέραν στήλην τὴν ἐν  Λακεδαίμονι   μέτρα εἶναι σταδίους ἑξήκοντα καὶ
[6, 1]   ς βασιλέ ας τοὺ ς  Λακεδαιμονί   ων έ χουσι. Πεποί ηται
[6, 2]   (Ἄγιν βασιλέ α επιστρατεί α  Λακεδαιμονί   ων εγέ νετο επι Ἠλεί
[6, 2]   ειργομέ νων τηνικαυτα του αγωνος  Λακεδαιμονί   ων, καθηκεν επὶ ονό ματι
[6, 2]   Μαντινευσιν εμαντεύ σατο εναντί α  Λακεδαιμονί   ων καὶ Ἄγιδος του Ευδαμί
[6, 18]   βιβλίον ἐς Ἀθηναίους, καὶ ἐπὶ  Λακεδαιμονίοις   ὁμοῦ καὶ Θηβαίοις συγγραφὴν λοίδορον.
[6, 21]   αὐτοῖς Ἀκρίαν τεκμαίροιτο ἄν τις  Λακεδαιμόνιόν   τε εἶναι καὶ οἰκιστὴν Ἀκριῶν.
[6, 19]   σφᾶς ἔχειν εἰκός, ἅγε  Λακεδαιμόνιος   Δόντας Διποίνου καὶ Σκύλλιδος μαθητὴς
[6, 13]   ΙΓ' Στήλη τὰς Χιόνιδος τοῦ  Λακεδαιμονίου   νίκας μηνύουσα. Ἑρμογένης ἐπίκλησιν Ἵππος.
[6, 13]   Ὀλυμπίᾳ καὶ στήλη λέγουσα τοῦ  Λακεδαιμονίου   Χιόνιδος τὰς νίκας. Εὐηθείας μὲν
[6, 4]   οὐδενὸς ἔν γε τῇ ὑπερορίᾳ  Λακεδαιμονίους   ἀναθέντας εὕρισκον. Ἀρχιδάμου δὲ ἄλλων
[6, 7]   Ἀνδροτίων λόγον, ἐθέλειν μοι φαίνεται  Λακεδαιμονίους   ἐς τὸ ἴσον ἔτι Ἀθηναίοις
[6, 16]   ἐποίησε τοῦ Λυσίππου τὴν εἰκόνα.  (Λακεδαιμονίῳ   δὲ Δεινοσθένει σταδίου τε ἐγένετο
[6, 16]   (Εὐαλκίδᾳ δὲ Ἠλείῳ καὶ Σελεάδᾳ  Λακεδαιμονίῳ,   τῷ μὲν ἐν παισὶν ἐγένοντο
[6, 7]   χωρία· συλληφθέντα δὲ ὑπὸ ἀνδρῶν  Λακεδαιμονίων   αὐτὸν, καὶ ἀναχθέντα ἐς Σπάρτην,
[6, 12]   τὰς εἰκόνας Ἀρεὺς Ἀκροτάτου  Λακεδαιμονίων   βασιλεὺς, καὶ Ἄρατος ἕστηκεν
[6, 15]   Εὐτελίδαν Ἀρεύς τε αὖθις  Λακεδαιμονίων   βασιλεὺς, καὶ Ἠλεῖος παρ' αὐτὸν
[6, 4]   Σωδάμαν Ἀρχίδαμος ἕστηκεν Ἀγησιλάου,  Λακεδαιμονίων   βασιλεύς. Πρὸ δὲ τοῦ Ἀρχιδάμου
[6, 4]   ἄγαλμα του Στραγειρίτου. Ἀρχιδάμου βασιλέως  Λακεδαιμονίων.   Ἐργοτέλους τοῦ Κρητός. (Ἔχεται δὲ
[6, 13]   ἀναθεῖναι τὴν στήλην, ἀλλ' οὐ  Λακεδαιμονίων   ἥγηνται τὸ δημόσιον· ἔστω γὰρ
[6, 2]   Νεμέ α. ~ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ Β' Ἀνδριάντες  Λακεδαιμονίων   ἱπποτρόφων. Ἀνδριάς Θρασυβούμου τοῦ μάντεως.
[6, 7]   ἐς Σπάρτην, ἀδικεῖν τε ὑπὸ  Λακεδαιμονίων   καταγνωσθῆναι, καὶ ἐπιβληθῆναί οἱ θάνατον
[6, 7]   πεισθέντα ὑπὸ τοῦ Κόνωνος, ἀπὸ  Λακεδαιμονίων   μεταβαλέσθαι σφᾶς ἐς τὴν βασιλέως
[6, 3]   στρατεία γεγενῆσθαι μετὰ τὸ ἀτύχημα  Λακεδαιμονίων   τὸ ἐν Λεύκτροις. (Ἐφεξῆς δὲ
[6, 7]   ἀνὴρ εἷς φρονήσας οὗτος τὰ  Λακεδαιμονίων   φαίνεται, ὥστε καὶ ἐναυμάχησεν ἐναντία
[6, 13]   καθεῖλον παρὰ τῇ Ἥρᾳ τῇ  Λακινίᾳ   κειμένην. Ἀνάκειται δὲ τῇ ἐν
[6, 19]   Ἐπιδαμνίοις Πύρρος καὶ οἱ παῖδες  Λακράτης   τε καὶ Ἕρμων ἐποίησαν. (κοδόμησαν
[6, 2]   ὸ ς καὶ επὶ τη  Λακωνικη   νί κη τὸ εν τη
[6, 10]   τοῦ Ἀθηναίου καὶ Εὐαγόρου τοῦ  Λάκωνος   ἀναθήματα, τοῦ μὲν ἅρματά ἐστιν,
[6, 16]   ἅρμα οὐ μέγα ἀνάκειται Πολυπείθους  Λάκωνος,   καὶ ἐπὶ στήλης τῆς αὐτῆς
[6, 15]   ὑιοῦ αὐτοῦ Ἀντιγόνου. Ἀρέος βασιλέως  Λαλεδαιμονίων.   Πτολεμαίου τοῦ Λάγου. (Ἀρχίππῳ δὲ
[6, 23]   αὐτῷ μνμημνς ἄξια. Βουλευτήριον Ἠλείων,  Λαλίχμιον   καλούμενον. Ἀγυιὰ ὀνομαζομένη. Ἱερὸν Ἀρτέμιδος
[6, 23]   συγγραμμάτων ποιοῦνται παντοίων· καλεῖται δὲ  Λαλίχμιον,   τοῦ ἀναθέντος ἐπώνυμον. Περὶ δὲ
[6, 20]   φανερᾶς καὶ ἀπὸ τοῦ φόβου  λαμβάνει   ταραχή, τά τε δὴ ἅρματα
[6, 20]   τιμὴν ταύτην ἄλλοτε (ἄλλη( ν)  λαμβάνουσα   παρὰ Ἠλείων. Παρθένους δὲ οὐκ
[6, 4]   καὶ Μακεδόνων ἐναντία ἀγωνίσασθαι περὶ  Λάμιαν   φαίνεται τὴν ἐν Θεσσαλίᾳ. (Ἐφεξῆς
[6, 15]   δὲ καὶ Ἠλεῖον ἄνδρα Τιμόπτολιν  Λάμπιδος   Παλεῖς, τετάρτη Κεφαλλήνων μοῖρα.
[6, 16]   ἐπὶ πεντάθλῳ νίκην, καὶ Πύτταλον  Λάμπιδος   πυγμῇ παῖδας κρατήσαντα, καὶ Νελαί̈
[6, 16]   εἰσιν. (Ἰδιώτας δὲ ἄνδρας Ἠλείους,  Λάμπον   Ἀρνίσκου, καὶ Ἀριστάρχον, Ψωφίδιοι προξένους
[6, 4]   ἅρμα παῖς παρθένος. Ὄνομα μὲν  Λάμπος   τῷ ἀνδρί, πατρὶς δὲ ἦν
[6, 1]   ντες, αλλὰ καὶ αποδειξά μενοι  λαμπρὰ   ες τὸ ν αγωνα, οι
[6, 5]   γενομένη συμφορά. Πολυδάμαντος ἔργα  λαμπρὰ   καὶ θάνατος. (Ὁ δὲ ἐπὶ
[6, 8]   ἐστὶν ἔργα τῇ τε τόλμῃ  λαμπρὰ,   καὶ οὐκ ἀποδέοντα τῇ εὐτυχίᾳ,
[6, 18]   ὅρκου, συγγνώμην ἔνεμεν οὐκ ἐθέλων  Λαμψακηνοῖς.   (Φαίνεται δὲ καὶ ἄνδρα
[6, 18]   ἐξανδραποδίσασθαι μὲν γυναῖκας καὶ τέκνα  Λαμψακηνῶν,   καταβαλεῖν δὲ καὶ ἐς ἔδαφος
[6, 18]   τὸν Φιλίππου, τέχνῃ περιῆλθε τοιᾷδε.  (Λαμψακηνῶν   τὰ βασιλέως τοῦ Περσῶν φρονησάντων,
[6, 18]   γέγονεν ἐν Ὀλυμπίᾳ παρὰ τῶν  Λαμψακηνῶν   τοῦ δήμου. Ὑπελίπετο δὲ Ἀναξιμένης
[6, 23]   τῶν ἐντὸς πυθέσθαι δυνήσονται· οὗτοι  λανθάνουσι   παρελθόντες ἐς τὴν πόλιν κατὰ
[6, 2]   Ξενά ρκης καὶ Λυκινος, Ἀρκεσί  λαό   ς τε καὶ ο παις
[6, 4]   ὃς Πατρεύς ἦν· αὐτὰρ  λαὸς   Ἀχαιῶν Ἐν πολέμῳ φθίμενον θάψ'
[6, 26]   καὶ ἑκατὸν ἐπὶ ποταμόν εἰσι  Λάρισον,   καὶ Ἠλείοις ὅροι πρὸς Ἀχαιοὺς
[6, 26]   ποταμός ἐστιν ἐφ' ἡμῶν  Λάρισος·   τὰ δὲ ἔτι ἀρχαιότερα ἄκρα
[6, 2]   εποί ησεν ά γαλμα, μεγά  λας   παρὰ των επιχωρί ων έ
[6, 21]   τοῦ Οἰνομάου φονευθῆναι, καὶ Λυκοῦργον,  Λάσιόν   τε καὶ Χαλκώδοντα, καὶ Τρικόλωνον·
[6, 6]   ἐκ Μαινάλου. Ἕστηκε δὲ καὶ  Λαστρατίδα   παιδὸς εἰκὼν Ἠλείου, πάλης ἀνελομένου
[6, 6]   ἑτέρα νίκη. Παραβάλλοντι δὲ τῷ  Λαστρατίδα   πατρὶ ὑπῆρξε μὲν διαύλου παρελθεῖν
[6, 24]   οἰκοδομήσασθαι τὴν στοὰν ἀπὸ τῶν  λαφύρων   τῆς δεκάτης. (Ἔστι δὲ
[6, 25]   στοᾶς ὀπίσω τῆς ἀπὸ τῶν  λαφύρων   τῶν ἐκ Κορκύρας Ἀφροδίτης ναός,
[6, 18]   πρὸς Ἀλέξανδρον πρεσβείας ὑπὲρ τῶν  Λαψακηνῶν,   καὶ τῆς πρὸς Θεόπομπον ἔχθρας.
[6, 1]   επί γραμμα τὸ επ' αυτω  λέ   γει, καὶ Πυθοι καὶ Ισθμοι
[6, 2]   ριστοι, τά δε μὲ ν  λέ   γει τὸ επί γραμμα· ες
[6, 26]   τὴν ἑορτὴν ἄγουσι θυῖον ὀνομάζοντες·  λέβητας   δὲ ἀριθμὸν τρεῖς ἐς οἴκημα
[6, 26]   οἴκημα εὑρίσκουσιν οἴνου πεπλησμένους τοὺς  λέβητας.   Ταῦτα Ἠλείων τε οἱ δοκιμώτατοι
[6, 15]   πυκτεύσαντα αὐτὸν λαβεῖν τραύματα.  Λέγει   τε δὴ εἰκότα, καὶ οὕτως
[6, 19]   ἀγάλματα εἶναι τὰ ἐν αὐτῷ,  λέγει   τὸ ἐπίγραμμα. Οὐ μέντοι ἀνακείμενά
[6, 3]   καὶ Μήδοις. Ἐμοὶ μὲν οὖν  λέγειν   τὰ ὑπὸ Ἑλλήνων λεγόμενα ἀνάγκη,
[6, 20]   παῖδα ἔχουσαν ἐπὶ τῷ μαστῷ,  λέγειν   ὡς τέκοι μὲν αὐτὴ τὸν
[6, 8]   μὴν οὐδὲ ὑπὸ τῶν Ἀρκάδων  λέγεσθαί   μοι τοῦτο ἐφαίνετο ἐς αὐτόν·
[6, 26]   εἶναι. (Ταῦτα μὲν δὴ οὕτω  λέγεται.   Ἀνδρὶ δὲ ἐς Ἀχαί̈ αν
[6, 17]   Γοργίας πατρὸς μὲν ἦν Χαρμαντίδου,  λέγεται   δὲ ἀνασώσασθαι μελέτην λόγων πρῶτος
[6, 3]   πεντάθλου στεφάνους, καὶ ἄλλον Νεμείων.  Λέγεται   δὲ ἐπὶ τῷ Εὐπολέμῳ καὶ
[6, 14]   ἐς τὴν Ἄλτιν Μίλων.  Λέγεται   δὲ ἐς αὐτὸν καὶ τὸ
[6, 20]   τῷ Σωσιπόλιδι ἐπὶ μεγίστοις καθέστηκεν.  (Λέγεται   δὲ καὶ Ἀρκάδων ἐς τὴν
[6, 5]   ταύτῃ τῷ Πουλυδάμαντι τὰς χηλάς.  Λέγεται   δὲ καὶ ὡς ἄνδρα ἡνίοχον
[6, 14]   καὶ σύνεγγυς οὐκ ἐθέλοντα ἵστασθαι.  (Λέγεται   δὲ καὶ ὡς ἐσκομίσειεν αὐτὸς
[6, 8]   νικήσας καὶ ἀνέθηκε τὴν εἰκόνα.  Λέγεται   δὲ (καὶ) ὡς κρατήσειε καὶ
[6, 18]   ὅτι ἵππων γέγονεν αὐτῷ νίκη·  λέγεται   δὲ καὶ, ὡς Μνασέου τοῦ
[6, 7]   ἀποδέουσαι μιᾶς ἐς τὰς ὀκτώ·  λέγεται   δὲ καὶ ὡς Πύθια ἀνέλοιτο
[6, 14]   ἰσχύος τῶν φλεβῶν τὴν χορδήν.  Λέγεται   δὲ καὶ ὡς τῆς δεξιᾶς
[6, 3]   ταὐτὰ Ἠλείοις τοῖς ἄλλοις εἴργετο.  (Λέγεται   δὲ παιδὶ ἔτι ὄντι τῷ
[6, 24]   μὲν τῷ χωρίῳ τὸ ὄνομα,  λέγεται   δὲ, ὡς Πέτρα δῆμος
[6, 7]   τρεῖς, καὶ ἐν Νεμέᾳ πέντε.  Λέγεται   δὲ, ὡς καὶ κρέας ἐσθίειν
[6, 9]   ἐν Ῥώμῃ κομισθεῖσα ἐξ Ἄργους.  Λέγεται   δὲ, ὡς Ταυροσθένην καταπαλαίσειεν
[6, 10]   εἶχε τὴν νίκην. (Στεφάνους δὲ  λέγεται   καὶ ἄλλους Πύθια μὲν δὶς
[6, 4]   αὐτῷ φησι, Κρὴς δὲ εἶναι  λέγεται   Κνώσσιος· ἐκπεσὼν δὲ ὑπὸ στασιωτῶν
[6, 11]   ὄνομα, πρῶτος ὧν ἴσμεν ἀκονιτὶ  λέγεται   λαβεῖν· τὴν δὲ ὀλυμπιάδα τὴν
[6, 4]   ὑπὸ Ἠλείων, εἶναι δὲ αὐτῷ  λέγεται   τὴν πάλην, καθὰ δὴ καὶ
[6, 6]   (Τούτου μὲν δὴ παῖδα εἶναι  λέγεται   τὸν Εὔθυμον. Ἀνελομένῳ δέ οἱ
[6, 10]   πεντάθλῳ, καὶ ὕστερον γυμναστὴς ἄριστος  λέγεται   τῶν ἐφ' αὑτοῦ γενέσθαι. (Μετὰ
[6, 3]   οὖν λέγειν τὰ ὑπὸ Ἑλλήνων  λεγόμενα   ἀνάγκη, πείθεσθαι δὲ πᾶσιν οὐκέτι
[6, 3]   οἱ ἄλλοι Ἴωνες, (κατὰ τὸ  λεγόμενον   ὑπ' αὐτῶν Ἰώνων, τοὺς τοίχους
[6, 19]   ἀνεγράφοντό πω τηνικαῦτα αἱ Ὀλυμπιάδες.  (Λέγονται   δὲ καὶ Ἀργεῖοι μετασχεῖν πρὸς
[6, 22]   διὰ γαίης, καὶ ἐμὲ ἔπειθον  λέγοντες·   ῥεῖ γὰρ δὴ διὰ τῆς
[6, 11]   οὖν ἐπὶ τὴν Πυθίαν ἔρχονται,  λέγοντες   ὡς καὶ ποιήσασιν αὐτοῖς τὰ
[6, 12]   τοὺς Τριταιεῖς εἶναι τοῦ ἐλεγείου  λέγοντος,   οὐκ ἀληθεύοντα εὕρισκον. Πόλεων γὰρ
[6, 19]   ἀπὸ Κορινθίων ἀναθεῖναι τὸν θησαυρὸν  λέγουσα.   Ταύτην Μεγαρεῦσιν ἡγοῦμαι τὴν νίκην
[6, 13]   τῇ ἐν Ὀλυμπίᾳ καὶ στήλη  λέγουσα   τοῦ Λακεδαιμονίου Χιόνιδος τὰς νίκας.
[6, 26]   ἐς καιρὸν ἀφικόμην τῆς ἑορτῆς.  Λέγουσι   δὲ καὶ Ἄνδριοι παρὰ ἔτος
[6, 21]   Κρητικῆς καὶ τοῦ Ἰαρδάνου ποταμοῦ.  Λέγουσι   δὲ καὶ Πέλοπα οἱ Ἠλεῖοι
[6, 20]   Δαμέωνι καὶ τῷ ἵππῳ γενέσθαι.  (Λέγουσι   δὲ καὶ ὡς Μυρτίλῳ κενὸν
[6, 22]   Λάδων κάτεισιν ἐς τὸν Πηνειόν.  (Λέγουσι   δὲ οἱ Ἠλεῖοι καὶ ἔπος
[6, 21]   ἐστιν Ἡρακλέους, ἐρείπια ἐφ' ἡμῶν.  Λέγουσι   δὲ, ὡς ὁδοιπόρους τε καὶ
[6, 16]   εἶναι σταδίους ἑξήκοντα καὶ ἑξακοσίους  (λέγουσι)   Θεόδωρον δὲ λαβόντα ἐπὶ πεντάθλῳ
[6, 24]   ἐλθόντας ἐλάσαι μοῖραν τῆς λείας  λέγουσι,   λαβεῖν τε ἐκ τῆς Κορκυραίων
[6, 19]   ποταμὸν ἐν χώρᾳ τῇ Ἰβήρων  λέγουσι,   στόμασιν ἐς θάλασσαν κατερχόμενον δυσὶ,
[6, 8]   τὸν ποιήσαντα τὴν εἰκόνα οὐ  λέγουσι·   τὴν δὲ τοῦ Ἀμέρτου, Φράδμων
[6, 20]   ἐφ' ἐπωχεῖτο ὑπὸ Κτεάτου  λέγουσι   τοῦ Ἄκτορος, καὶ τὸ μνῆμα
[6, 22]   δὲ τὰς νύμφας ἀπὸ Ἴωνος  λέγουσι   τοῦ Γαργηττοῦ, μετοικήσαντος ἐνταῦθα ἐξ
[6, 23]   ὄνομα ἐπὶ λόγῳ τοιῷδε τεθῆναι  λέγουσιν.   Ἄνδρες τοῦ Ὀξύλου στρατεύματος ἐπὶ
[6, 26]   ἐς τῶν Θυίων τὴν ἑορτὴν  λέγουσιν.   Ἀπέχει μέν γε τῆς πόλεως,
[6, 21]   τὸ ὄνομα ἀπὸ τῆς μητρὸς  λέγουσιν   Ἁρπίνης. (Προελθόντι δὲ οὐ πολὺ,
[6, 25]   παρεῖναί οἱ καὶ Ἀθηνᾶν συνεργὸν  λέγουσιν·   ἀφικέσθαι, οὖν καὶ Πυλίοις τὸν
[6, 26]   ἐς τοῦ ἡλίου τὴν τράπεζαν  λέγουσιν.   (Ἐν ἀκροπόλει δὲ τῇ Ἠλείων
[6, 3]   δή· τὸ γὰρ ὄνομα οὐ  λέγουσιν   ἐπ' αὐτῷ Πτολεμαίου δὲ ἀνάθημά
[6, 22]   δὲ τὴν ἐπίκλησιν τῇ θεῷ  λέγουσιν   ἐπὶ λόγῳ τοιῷδε. Ἐρασθῆναι τῆς
[6, 7]   τοῖς παισὶν Ἀκουσιλάῳ καὶ Δαμαγήτῳ  λέγουσιν   ἐς Ὀλυμπίαν ἐλθεῖν. Νικήσαντες δὲ
[6, 21]   καὶ ὁμώνυμον Τρικολώνῳ τῷ Λυκάονος  λέγουσιν   οἱ Ἀρκάδες. (Τρικολώνου δὲ ὕστερον
[6, 21]   τῷ Οἰνομάῳ τὰς ἵππους αὐλίζεσθαι  λέγουσιν.   Ὅροι δὲ πρὸς Ἀρκάδας τῆς
[6, 20]   Γενέσθαι δὲ αὐτῷ τὴν τελευτὴν  λέγουσιν   ὑπὸ τῶν ἵππων, ὅτε Ἄκαστος
[6, 16]   τῷ Πυττάλῳ καὶ τάδε ἔτι  λέγουσιν,   ὡς γενομένης πρὸς Ἀρκάδας Ἠλείοις
[6, 24]   Κορκυραίους ἐλθόντας ἐλάσαι μοῖραν τῆς  λείας   λέγουσι, λαβεῖν τε ἐκ τῆς
[6, 20]   Εἰλειθυίας ἐρείπια Ἀφροδίτης Οὐρανίας ἱεροῦ  λείπεται,   θύουσι δὲ καὶ αὐτόθι ἐπὶ
[6, 10]   ἀνταγωνιζομένων, καὶ ἡνίκα πρὸς τὸν  λειπόμενον   ἐξ αὐτῶν ἐπύκτευεν, ἀπαγορεύειν ὑπὸ
[6, 22]   ᾤκισε μὲν κατὰ τὰ ἤδη  λελεγμένα   μοι Μεγαρεὺς ἀνὴρ Πύλων
[6, 20]   τὸ Κρόνιον κατὰ τὰ ἤδη  λελεγμένα   μοι παρὰ τὴν κρηπῖδα καὶ
[6, 2]   ὴ ό σους αυτων κατέ  λεξα   ή δη, τοσοί δε ά
[6, 5]   τὸν Πηνειόν. Ἐνταῦθα Πουλυδάμας  λέοντα   ἐν τῷ Ὀλύμπῳ, μέγα καὶ
[6, 5]   ἐν δὲ αὐτοῖς παρέχεται καὶ  λέοντας,   οἳ καὶ τῷ στρατῷ ποτε
[6, 5]   σιτία ἐλυμήναντο. (Οὗτοι πολλάκις οἱ  λέοντες   καὶ ἐς τὴν περὶ τὸν
[6, 3]   δοῖεν, τρίτος δὲ Ἀμβρακιώτῃ  Λέοντι,   καὶ ὡς χρημάτων καταδικάσαιτο
[6, 2]   Ὅ́ τι γὰ ρ μὴ  Λεοντί   σκος καὶ Σύ μμαχος των
[6, 17]   παισὶν ἀνῃρημένον νίκην, καὶ τὸν  Λεοντῖνον   Γοργίαν ἰδεῖν ἔστιν· ἀναθεῖναι δὲ
[6, 17]   πέντε φασὶν ἐπὶ τοῖς ἑκατόν.  Λεοντίνων   δὲ ἐρημωθεῖσάν ποτε ὑπὸ Συρακουσίων
[6, 4]   Σικυωνίῳ Σωστράτῳ· καὶ γὰρ τὸν  Λεοντίσκον   καταβαλεῖν μὲν οὐκ ἐπίστασθαι τοὺς
[6, 4]   τὸν Σώστρατον παλαιστὴς ἀνὴρ πεποίηται  Λεοντίσκος,   ἐκ Σικελίας τε ὢν γένος,
[6, 4]   Σώστρατος ἐπικληθεὶς Ἀκροχερσίτης, καὶ  Λεοντίσκος.   μὴ ἀναγραφεῖσα ὑπὸ Ἠλείων
[6, 5]   λόγος κρατῆσαι τοῦ ἐν Νεμέᾳ  λέοντος.   (Ἕτερον δὲ ἐπὶ τούτῳ θαῦμα
[6, 3]   ἀγῶνι. Οὐ γάρ τι Ἰσθμίων  Λεπρεάταις   δεῖμα, ὥσπερ γε αὐτοῖς ἐστιν
[6, 7]   δὲ καὶ Ἀλκαινέτῳ τῷ Θεάντου  Λεπρεάτῃ   καὶ αὐτῷ καὶ τοῖς παισὶν
[6, 3]   δὲ Ἀντίοχος ἦν ἐκ  Λεπρέου.   Παγκρατίῳ δὲ ἄνδρας ἐν Ὀλυμπίᾳ
[6, 15]   παῖδα σταδιοδρόμον Ξένωνα Καλλιτέλους ἐν  Λεπρέου   τοῦ ἐν τῇ Τριφυλίᾳ Πυριλάμπης
[6, 3]   δὲ ἀνάκειται μὲν πύκτης ἐκ  Λεπρέου   τοῦ Ἠλείων, Λάβαξ Εὔφρονος. Ἀνάκειται
[6, 26]   ἔργον τῶν ζῴων κλῶσμα εὑρίσκεται  λεπτὸν,   τοῖς ποσὶν αὐτῶν περιειλιγμένον. (Τρέφουσι
[6, 2]   δὲ ανὴ ρ ουτος ανεί  λετο   επὶ παγκρατί ω νί κην
[6, 22]   πόλισμα ἦν οἱ Λετρῖνοι, καὶ  Λετρεὺς   Πέλοπος ἐγεγόνει σφίσιν οἰκιστής.
[6, 22]   ἀπελθεῖν ἐπὶ ἀπράκτῳ τῷ ἐγχειρήματι.  (Λετριναῖοι   μὲν δὴ Ἀλφειαίαν ἐκάλουν τὴν
[6, 22]   σφισιν ὑπῆρχεν ἐξ ἀρχῆς ἐς  Λετριναίους)   τὰ παρὰ σφίσιν Ἀρτέμιδι ἐς
[6, 22]   ἐξ ἀρχῆς πόλισμα ἦν οἱ  Λετρῖνοι,   καὶ Λετρεὺς Πέλοπος ἐγεγόνει
[6, 22]   καὶ αὐτὸν ἐς παννυχίδα ἐς  Λετρίνους   ἐλθεῖν, ὑπὸ αὐτῆς τε ἀγομένην
[6, 22]   μὲν εἴκοσι καὶ ἑκατὸν ἐς  Λετρίνους   ἕξεις, ὀγδοήκοντα δὲ ἐκ Λετρίνων
[6, 22]   τιμὴν τῇ Ἐλαφιαίᾳ καθεστηκότα ἐς  Λετρίνους   τε μετήγαγον, καὶ τῇ Ἀρτέμιδι
[6, 22]   ταύτης τραφῆναι τὴν Ἄρτεμίν φασι.  Λετρίνων   δὲ ὅσον τε ἕξ ἀπωτέρω
[6, 22]   Λετρίνους ἕξεις, ὀγδοήκοντα δὲ ἐκ  Λετρίνων   καὶ ἑκατὸν ἐπὶ Ἦλιν. Τὸ
[6, 20]   καὶ τὸ πρόσωπον ἐφειλκυσμένῃ ὕφος  λευκόν.   Παρθένοι δὲ ἐν τῷ τῆς
[6, 25]   ταῦτα δέ οἵ ἐστι λίθου  λευκοῦ.   Ἐνταῦθα ἔχει τιμὰς καὶ
[6, 20]   ἀπαντικρὺ τῶν Ἑλλανοδικῶν βωμὸς λίθου  λευκοῦ·   (ἐπὶ τούτου καθεζομένη τοῦ βωμοῦ
[6, 24]   καὶ χεῖρες καὶ πόδες λίθου  λευκοῦ·   ἔχουσι δὲ μὲν αὐτῶν
[6, 3]   τὸ ἀτύχημα Λακεδαιμονίων τὸ ἐν  Λεύκτροις.   (Ἐφεξῆς δὲ ἀνάκειται μὲν πύκτης
[6, 21]   πεποίηται, καὶ ποταμὸς παρέξεισι ταύτῃ  Λευκυανίας·   ἐκδίδωσι μὲν οὖν καὶ οὗτος
[6, 21]   δὲ οὐ πόρρω ἱερὸν Διονύσου  Λευκυανίτου   πεποίηται, καὶ ποταμὸς παρέξεισι ταύτῃ
[6, 21]   ἐπαριθμοῦσι τοῖς κατειλεγμένοις Ἐρύθραν παῖδα  Λεύκωνος   τοῦ Ἀθάμαντος (ἀπὸ τούτου Ἐρυθραὶ
[6, 1]   εικό νων. (Τού τους εκέ  λευσεν   αφειναί με ο λό γος,
[6, 3]   καὶ ὡς χρημάτων καταδικάσαιτο  Λέων   ἐπὶ τῆς Ὀλυμπικῆς βουλῆς ἑκατέρου
[6, 13]   Τὰ μέντοι ἐπιφανέστατα ἐς δρόμον  Λεωνίδᾳ   Ῥοδίῳ ἐστίν. Ἐπὶ γὰρ τέσσαρας
[6, 17]   εἰρημένα. Εἰ δὲ ἀπὸ τοῦ  Λεωνιδαίου   πρὸς τὸν βωμὸν τὸν μέγαν
[6, 13]   Ἑρμογένης ἐπίκλησιν Ἵππος. Πολίτης καὶ  Λεωνίδας   ἄριστοι δρομεῖς. Ἑτέρων ἀθλητῶν ἀνδριάντες.
[6, 16]   ἐστὶν Ἠλεῖος, κρατήσας ἄνδρας πυγμῇ·  Λεωνίδας   τε ἐκ Νάξου τῆς ἐν
[6, 9]   Τούτῳ τῷ Φίλωνι Σιμωνίδης  Λεωπρέπους   ἐλεγεῖον δεξιώτατον ἐποίησε. Πατρὶς μὲν
[6, 2]   μό σχων εκ παλαιου δή  λη   καθεστωσά εστιν ανθρώ ποις. Κύ
[6, 17]   καὶ Καλλικράτης ἀπὸ τῆς ἐπὶ  Ληθαίῳ   Μαγνησίας, ἐπὶ τῷ ὁπλίτῃ δρόμῳ
[6, 17]   τε ἐς ἅπαν, καὶ ἐς  λήθην   ὀλίγου δεῖν ἥκουσαν ἀνθρώποις. Εὐδοκιμῆσαι
[6, 1]   επιχωρί ων, εκ δὲ αγέ  λης   αυτὸ ν οικεί ας ί
[6, 21]   (Κατὰ ταύτην τὴν ἐπώνυμον τοῦ  λῃστοῦ   δειράδα, ποταμὸς ἀπὸ μεσημβρίας κατιὼν
[6, 1]   ας ί ππω κρατησαι κέ  λητι.   Πλησί ον δὲ του Κλεογέ
[6, 2]   τω παιδὶ ί ππου κέ  λητος·   ο Τί μων δὲ επὶ
[6, 1]   ανδριά ντα του Τρωί λου,  λί   θου κρηπὶ ς, καὶ ά
[6, 2]   χει νενικηκό τα. (Του δὲ  Λί   χα πλησί ον μά ντις
[6, 2]   Τω δε Ἀρκεσιλά ω καὶ  Λί   χα τω παιδί τω μὲ
[6, 2]   κας φασί γρά μματα ου  Λί   χαν, Θηβαί ων δὲ τὸ
[6, 2]   και. Καὶ διὰ τὸ ν  Λί   χαν τουτον η κατὰ (Ἄγιν
[6, 2]   νασι δύ ο Ὀλυμπικαὶ νικαι·  Λί   χας δὲ ειργομέ νων τηνικαυτα
[6, 2]   ο παις του Ἀρκεσιλά ου  Λί   χας. (Ξενά ργει μὲ ν
[6, 21]   οἰκήσεις, ἐπί τε ἄνεμον τετραμμέναι  Λίβα   καὶ ἡλίου δυσμάς. (Διαβάντων δὲ
[6, 8]   παρὰ τοῦ μαντείου τοῦ ἐν  Λιβύῃ   προπεπυσμένος, τήν τε εἰκόνα ἐπεποίητο
[6, 18]   δρομέως, ἐπικληθέντος δὲ ὑπὸ Ἑλλήνων  Λίβυος,   εἴη παῖς Κρατισθένης. Τὰ
[6, 13]   τὸν Βύκελον ὁπλίτης ἀνὴρ ἐπίκλησιν  Λίβυς,   Μνασέας Κυρηναῖος ἕστηκε· Πυθαγόρας δὲ
[6, 12]   ἱπποτροφήσαντα κατὰ τὸ ἐπιχώριον τοῖς  Λίβυσι,   καὶ αὐτόν τε ἐν Ὀλυμπίᾳ,
[6, 19]   ἔργον. (Πρὸς δὲ τῷ Συβαριτῶν  Λιβύων   ἐστὶ τῶν ἐν Κυρήνῃ θησαυρός·
[6, 19]   πόλεως. Θησαυρὸς Καρχηδονίων. Ἐπιδαμνίων. Συβαριτῶν.  Λιβύων   τῶν ἐν Κυρήνῃ. Σελινουντίων. Μεταποντίνων.
[6, 21]   τε Οἰνομάου, γῆς χῶμα περιῳκοδομημένον  λίθοις   ἐστὶ, καὶ ὑπὲρ τοῦ μνήματος
[6, 25]   ποδῶν· ταῦτα δέ οἵ ἐστι  λίθου   λευκοῦ. Ἐνταῦθα ἔχει τιμὰς καὶ
[6, 20]   δὲ ἀπαντικρὺ τῶν Ἑλλανοδικῶν βωμὸς  λίθου   λευκοῦ· (ἐπὶ τούτου καθεζομένη τοῦ
[6, 24]   δὲ καὶ χεῖρες καὶ πόδες  λίθου   λευκοῦ· ἔχουσι δὲ μὲν
[6, 21]   κρηπὶς δὲ ἐν τῷ ὑπαίθρῳ  λίθου   πεποίηται· τὸ δὲ ἐξ ἀρχῆς
[6, 19]   τῇ Ἀττικῇ. Γελώων. (Ἔστι δὲ  λίθου   πωρίνου κρηπὶς ἐν τῇ Ἄλτει,
[6, 24]   δὲ Ἡλίῳ πεποίηται καὶ Σελήνῃ  λίθου   τὰ ἀγάλματα· καὶ τῆς μὲν
[6, 21]   τῶν ἀρχαίων Κόρην καὶ Δήμητρα  λίθου   τοῦ Πεντελῆσιν Ἀθηναῖος ἀνέθηκεν Ἡρώδης.
[6, 22]   ἕξ ἀπωτέρω σταδίοις, ἐστὶν ἀέναος  λίμνη   τριῶν που τὴν διάμετρον σταδίων
[6, 19]   Ζεὺς μεγέθει μέγας, καὶ θώρακες  λινοῖ   τρεῖς ἀριθμόν, Γέλωνος δὲ ἀνάθημα
[6, 26]   Τὴν μὲν δὴ κανναβίδα καὶ  λίνον   καὶ τὴν βύσσον σπείρουσιν, ὅσοις
[6, 25]   δὲ ἐρεᾶν αὐτῷ καὶ ἀπὸ  λίνου   τε καὶ βύσσου περιβάλλουσι. (Τοῦτο
[6, 2]   Πελοποννή σου φεύ γοντας επέ  λιπεν   η περὶ τὸ ν αγωνα
[6, 2]   Θαυμα δὲ εί περ ά  λλο   τι καὶ τό δε εποιησά
[6, 2]   ή δη, τοσοί δε ά  λλοι   των εκ Σπά ρτης ιπποτρό
[6, 1]   οι δὲ καὶ επὶ ά  λλοις   έ ργοις, ό μως ου
[6, 2]   επὶ πορθμω Μεσσηνί ων, ά  λλος   γε ουδεὶ ς Μεσσή νιος,
[6, 2]   ω νί κην των ά  λλων   τε Ἀκαρνά νων καὶ των
[6, 1]   νικαι, αναθημά των δὲ ά  λλων   τε καὶ εικό νων συγγραφή
[6, 2]   ν δὲ ειναι παιδα Ἀπό  λλωνος   καὶ λαβειν μαντική ν φησιν
[6, 1]   τι εδή λωσα εν τοις  λό   γοις, οὶ ες τοὺ ς
[6, 1]   εκέ λευσεν αφειναί με ο  λό   γος, ό τι ου κατά
[6, 2]   ες πλέ ον εν τω  λό   γω τω ες Ἀρκά δας
[6, 1]   (Ἕ́ πεται δέ μοι τω  λό   γω τω ες τὰ αναθή
[6, 1]   γος, ό τι ου κατά  λογό   ς εστιν αθλητων, οπό σοις
[6, 4]   δὴ καὶ ἐν τοῖς Σπαρτιατικοῖς  λόγοις   ἐς πλέον ἡμῖν δεδήλωται. Εὐάνθει
[6, 19]   ὡς Θουκυδίδης ποιήσειεν ἐν τοῖς  λόγοις   Λοκρῶν τῶν πρὸς τῇ Φωκίδι
[6, 7]   δὲ τὸν ὄντα εἶπεν Ἀνδροτίων  λόγον,   ἐθέλειν μοι φαίνεται Λακεδαιμονίους ἐς
[6, 24]   γέρων, ὅντινα ἠρόμην, εἶπεν ἀληθῆ  λόγον,   Ὀξύλου τοῦτο ἂν μνῆμα εἴη.
[6, 26]   δὲ ἐν μὲν Ἠλείων καταλόγῳ  λόγον   οὐδένα Ὅμηρος ἐποιήσατο· ἐν δὲ
[6, 20]   πάντων τε κατὰ τὸν αὐτὸν  λόγον   συμβαίνει τῶν ἵππων, ἔστ' ἂν
[6, 4]   μοι καὶ οὗτος ἐς τὸν  λόγον,   Φειδίου τε ἕνεκα καὶ τῆς
[6, 21]   Μάρμακος· Ἱπποδαμείας δὲ μνηστῆρα ἔχει  λόγος   ἀφικέσθαι πρῶτον τοῦτον Μάρμακα καὶ
[6, 15]   καταγωνισθέντα ὑπ' αὐτοῦ, δεδήλωκεν  λόγος   δὴ μοι· παλαίων δὲ κατέβαλεν
[6, 11]   ἥκει τὸν Ὀλυμπικόν, προεδήλωσεν  λόγος   ἤδη μοι τὰ δοκιμώτατα ἐξ
[6, 5]   ἔργα, ὅτι καὶ Ἡρακλέα ἔχει  λόγος   κρατῆσαι τοῦ ἐν Νεμέᾳ λέοντος.
[6, 9]   ἐπιχώριος ἐς αὐτὰ ἂν εἴη  λόγος.   (Μετὰ δὲ τὴν εἰκόνα τοῦ
[6, 10]   ἀνέθηκεν, ἑτέρωθι δὴ δηλώσω τοῦ  λόγου.   Ἐπιδάμνιοι δὲ χώραν μὲν, ἥνπερ
[6, 12]   καὶ ἐν τοῖς ὑστέροις τοῦ  λόγου.   ~ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ ΙΓ' Στήλη τὰς Χιόνιδος
[6, 12]   Ἠλείων ἐστί. Καί μοι τοῦ  λόγου   τὰ πρότερα οὔτε τῶν ἐς
[6, 12]   καὶ ἐς τὸ πλῆθος ποιεῖσθαι  λόγους   ἀρχομένῳ, ἐπέδραμεν ὡς ἀποκτενῶν τὸν
[6, 17]   τοι ἄλλα τε Τισίας ἐς  λόγους   ἐσηνέγκατο, καὶ πιθανώτατα τῶν καθ'
[6, 18]   μὲν αὐτὸς σοφιστὴς, καὶ σοφιστῶν  λόγους   μιμεῖσθαι· ὡς δέ οἱ διαφορὰ
[6, 26]   Ἕλλησιν, ἀποδέχοιτο ἄν τις τῷ  λόγῳ   γε τῷ αὐτῷ καὶ ὅσα
[6, 20]   ἄφεσις πεποίηται, Ἐνδυμίωνος μνῆμα ἐνταῦθα  λόγῳ   Ἠλείων ἐστίν. (Ὑπερβάλλοντι δὲ ἐκ
[6, 6]   (Ὀδυσσέα μὲν δὴ ἐν οὐδενὶ  λόγῳ   θέμενον αὐτοῦ τὴν ἀπώλειαν, ἀποπλέοντα
[6, 24]   ἐς βέβαιον ὁμολογίαν ἐπὶ οὐδενὶ  λόγῳ   καταστάντος. Ἔστι δὲ καὶ μνῆμα
[6, 25]   (Ἐπάγονται δὲ καὶ Ὅμηρον τῷ  λόγῳ   μάρτυρα ποιήσαντα ἐν Ἰλιάδι· Τλῆ
[6, 8]   καὶ ταῦτα τῷ ἐς Ἀχαιοὺς  λόγῳ.   (Προμάχου δὲ οὐ πόρρω Τιμασίθεος
[6, 25]   ἐπὶ Ἴλιον Ποσειδῶν τῷ Ὁμήρου  λόγῳ   τοῖς Ἕλλησιν ἐπίκουρος ἦν, οὐκ
[6, 22]   ἐπίκλησιν τῇ θεῷ λέγουσιν ἐπὶ  λόγῳ   τοιῷδε. Ἐρασθῆναι τῆς Ἀρτέμιδος τὸν
[6, 23]   ἀγυιᾷ δὲ Σιωπῇ ὄνομα ἐπὶ  λόγῳ   τοιῷδε τεθῆναι λέγουσιν. Ἄνδρες τοῦ
[6, 11]   Καὶ οἱ μὲν ἐπὶ τῷ  λόγῳ   τούτῳ καταδεχθέντες, οὐδὲν τῆς ἀκαρπίας
[6, 14]   ἄξια μνήμης, ἐν τῷ  λόγῳ   τῷ ἐς Ἀθηναίους ἐδήλωσα, τοῦτον
[6, 8]   ἅρματι ἐπὶ Ὀλυμπιάδος ταύτης,  λόγῳ   τῷ Ἠλείων ἐστὶ κίβδηλος τῶν
[6, 19]   εἰ δὲ καὶ Ταρτήσσιος χαλκὸς  λόγῳ   τῷ Ἠλείων ἐστίν, οὐκ οἶδα.
[6, 24]   καὶ οἰκεῖα τῷ ἐς Ἄδωνιν  λόγῳ·   Χάριτας δὲ Ἀφροδίτῃ μάλιστα εἶναι
[6, 17]   ἥκουσαν ἀνθρώποις. Εὐδοκιμῆσαι δὲ Γοργίαν  λόγων   ἕνεκα ἔν τε πανηγύρει τῇ
[6, 20]   δὲ πιθανώτατος (ἐμοὶ δοκεῖν) τῶν  λόγων   Ποσειδῶνος ἐπίκλησιν εἶναι τοῦ Ἱππίου
[6, 17]   Χαρμαντίδου, λέγεται δὲ ἀνασώσασθαι μελέτην  λόγων   πρῶτος ἠμελημένην τε ἐς ἅπαν,
[6, 23]   ἐστιν Ἠλείοις, καὶ ἐπιδείξεις ἐνταῦθα  λόγων   τε αὐτοσχεδίων καὶ συγγραμμάτων ποιοῦνται
[6, 14]   τὴν δὲ ἐξ ἀνδρὸς παγκρατιαστοῦ  λοιδορίας.   Ἀνείλετο δὲ ἐν ἀνδράσιν
[6, 18]   Λακεδαιμονίοις ὁμοῦ καὶ Θηβαίοις συγγραφὴν  λοίδορον.   Ὡς δὲ ἦν ἐς τὸ
[6, 19]   πλὴν δὲ ἐσθῆτός ἐστι τὰ  λοιπὰ   καὶ τῷ Ἐνδυμίωνι ἐλέφαντος. Μεταποντίνους
[6, 6]   ἀνθρώποις τοῖς ἐνταῦθα ἐλευθερία τοῦ  λοιποῦ   σφισιν ἦν ἀπὸ τοῦ δαίμονος.
[6, 1]   οις, μηδὲ ί ππους του  λοιπου   των ελλανοδικού ντων καθιέ ναι
[6, 14]   ἀντίχειρα ἐς τὸ ἄνω· τῶν  λοιπῶν   δὲ ἀλλήλοις ἐπικειμένων κατὰ στοῖχον,
[6, 5]   καὶ τρεπομένων ἐς φυγὴν τῶν  λοιπῶν   παρέστη καταμεῖναι τῷ Πουλυδάμαντι, καὶ
[6, 6]   τοῦ Καικίνου φασίν, ὃς τὴν  Λοκρίδα   καὶ Ῥηγίνην ὁρίζων τὸ ἐς
[6, 19]   αὐτοὶ Μυονεῖς οἱ ἐν τῇ  Λοκρίδι   ἠπείρῳ. Τὰ δὲ ἐπὶ τῇ
[6, 6]   γὰρ τέττιγες οἱ ἐντὸς τῆς  Λοκρίδος   ἄχρι τοῦ Καικίνου κατὰ τὰ
[6, 6]   Εὔθυμος ἐκ τῶν ἐν Ἰταλίᾳ  Λοκρῶν,   οἳ χώραν τὴν πρὸς τῷ
[6, 19]   Θουκυδίδης ποιήσειεν ἐν τοῖς λόγοις  Λοκρῶν   τῶν πρὸς τῇ Φωκίδι καὶ
[6, 19]   τὴν κεφαλήν· ἀνατεθῆναι δὲ ὑπὸ  Λοκρῶν   φησι τῶν πρὸς Ζεφυρίῳ τῇ
[6, 1]   ουχ υπὸ ισχύ ος ανεί  λοντο   ή δη τὸ ν κό
[6, 1]   Πύ ρρου τε, καὶ Τρωί  λος   Αλκί νου. Τού τοις γέ
[6, 2]   δας επέ ξειμι. Του Θρασυβού  λου   δὲ τη εικό νι γαλεώ
[6, 1]   ν ανδριά ντα του Τρωί  λου,   λί θου κρηπὶ ς, καὶ
[6, 1]   ην Ηλειος, Σύ μμαχος Αισχύ  λου·   παρὰ δὲ αυτὸ ν εκ
[6, 2]   νδαρος. (Παρὰ δὲ του Θρασυβού  λου   τὴ ν εικό να Τιμοσθέ
[6, 22]   κοινῷ δέ σφισιν ἐπίκλησις Ἰωνίδες.  Λουομένοις   δὲ ἐν τῇ πηγῇ καμάτων
[6, 19]   πόλεων ἐπολυπραγμόνησαν τῶν ἐν αὐτῇ,  Λουπίας   φασὶ κειμένην Βρεντεσίου τε μεταξὺ
[6, 2]   τελεί ων τοὺ ς πώ  λους   καὶ ενί κα δι' αυτων.
[6, 2]   ν ες Ὀλυμπί αν πώ  λους,   καὶ ου δοκιμασθέ ντος ενὸ
[6, 23]   δὲ τοῦ γυμνασίου πρὸς τὰ  λουτρὰ   ἐρχομένῳ, δι' ἀγυιᾶς τε
[6, 21]   Πισαίας. (Ἐν ταύτῃ τῇ χώρᾳ  λόφος   ἐστὶν ἀνήκων ἐς ὀξύ, ἐπὶ
[6, 20]   ἐστὶ τὸ μνῆμα ἐπὶ τοῦ  λόφου   διαβάντων τὸν Κλάδεον ὡς ἐπὶ
[6, 6]   νίκας ἐν ἀνδράσιν ἀνελόμενος, Ἀνδροσθένης  Λοχαίου.   (Ἐπὶ δὲ τούτοις Εὐκλῆς ἀνάκειται
[6, 1]   δὲ του Κλεογέ νους, Δεινό  λοχό   ς τε κειται, Πύ ρρου
[6, 1]   τὸ ν αγωνα ο Δεινό  λοχος   ησκή θη, καὶ τοὺ ς
[6, 1]   παιδὸ ς εν τοις κό  λποις   εστεφανωμέ νου· καὶ τουδε έ
[6, 1]   ν ανδριά ντα εποί ησε  Λύ   σιππος. δὲ του Δεινολό
[6, 2]   ν ανδριά ντα ειργά σατο  Λύ   σιππος· ο δὲ ανὴ ρ
[6, 6]   καὶ Κάλαβρός τε ποταμὸς καὶ  Λύκα   πηγή, πρὸς δὲ Ἡρῷόν τε
[6, 8]   λύκον ἐπὶ τῇ θυσίᾳ τοῦ  Λυκαίου   Διός, καὶ ὡς ὕστερον τούτων
[6, 21]   εἶναι, καὶ ὁμώνυμον Τρικολώνῳ τῷ  Λυκάονος   λέγουσιν οἱ Ἀρκάδες. (Τρικολώνου δὲ
[6, 14]   Ἄνδριος καὶ οὗτος, Προκλῆς  Λυκαστίδα.   Τοῖς πλάσταις δὲ, οἳ τοὺς
[6, 6]   ἐσθῆτα. Ἐτίθετο δὲ καὶ ὄνομα  Λύκβαντα   ἐπὶ τῇ γραφῇ γράμματα. Ταῦτα
[6, 10]   νῦν Δυρράχιον ἀπὸ τοῦ οἰκιστοῦ.  (Λυκῖνον   δὲ Ἡραιέα, καὶ Ἐπικράδιον Μαντινέα,
[6, 10]   Ἀγιάδαν, ἐν παισὶν ἀνελομένους νίκας,  Λυκῖνον   μὲν δρόμου, τοὺς δὲ ἐπ'
[6, 2]   Ἀκαρνανος αθλητου, Ξενά ρκης καὶ  Λυκινος,   Ἀρκεσί λαό ς τε καὶ
[6, 2]   νθω προσανελέ σθαι νί κας.  Λυκινος   δὲ αγαγὼ ν ες Ὀλυμπί
[6, 7]   Διπαιεὺς τῆς Μαιναλέων χώρας καὶ  Λυκῖνος   ἕστηκεν Ἠλεῖος: κρατῆσαι δὲ ὀλυμπίασι
[6, 10]   Σήραμβος, γένος καὶ οὗτος Αἰγινήτης·  Λυκίνου   δέ ἐστιν ἀνδριὰς Κλέωνος
[6, 17]   δὲ Ἑρμησιάναξ Ἀγονέου, καὶ Εἰκάσιος  Λυκίνου   τε ὢν καὶ τῆς Ἑρμησιάνακτος
[6, 13]   τὰ ἐς δόξαν καὶ ἀνὴρ  Λύκιος   παρέσχετο Ἑρμογένης Ξάνθιος, ὃς τὸν
[6, 14]   Μίλων ὑπὸ τοῦ ξύλου  λύκοις   ἐγίνετο εὕρημα. Μάλιστα δέ πως
[6, 8]   ἀνθρώπου μεταβάλοι τὸ εἶδος ἐς  λύκον   ἐπὶ τῇ θυσίᾳ τοῦ Λυκαίου
[6, 8]   Δάμαρχος μεταβληθεὶς ἐξ ἀνδρὸς εἰς  λύκον.   Τὰ κατὰ τὴν Τιμάνθους τελευτήν.
[6, 13]   ἐπίγραμμά ἐστιν ἐπ' αὐτῷ; Ὠκυδρόμας  Λύκος   Ἴσθμι' ἅπαξ, δύο δ' ἐνθάδε
[6, 6]   ἅπαν ἐς τὰ μάλιστα φοβερός,  λύκου   δὲ ἀμπίσχετο δέρμα ἐσθῆτα. Ἐτίθετο
[6, 21]   ὑπὸ τοῦ Οἰνομάου φονευθῆναι, καὶ  Λυκοῦργον,   Λάσιόν τε καὶ Χαλκώδοντα, καὶ
[6, 11]   τὸν χαλκὸν ἅτε αὐτῷ Θεαγένει  λυμαινόμενος.   Καὶ τὸν μὲν ἀνδριὰς
[6, 14]   ἄλλῳ παρεῖναι βιαζομένῳ, μήτε αὐτὸς  λυμήνασθαι   πιέζων. Ἱστάμενος δὲ ἐπὶ ἀληλιμμένῳ
[6, 9]   νίκην, ἔκφρων ἐγένετο ὑπὸ τῆς  λύπης·   καὶ ἀνέστρεψε μὲν ἐς Ἀστυπάλαιαν,
[6, 3]   πάτρᾳ καὶ Ἀριστοκρίτῳ κλέος ἔργων,  Λύσανδρ'   ἐκτελέσας, δόξαν ἔχεις ἀρετᾶς. Δῆλοι
[6, 3]   ἐφεξῆς ἐς αὐτὸν ἔπαινός ἐστι  Λύσανδρον·   Ἀθάνατον πάτρᾳ καὶ Ἀριστοκρίτῳ κλέος
[6, 3]   Μεσσήνης τῆς ὑπὸ τῇ Ἰθώμῃ·  (Λύσανδρον   δὲ τὸν Ἀριστοκρίτου Σπαρτιάτην ἀνέθεσαν
[6, 3]   Σάμιοι μὲν ἐς Ὀλυμπίαν τὸν  Λύσανδρον,   Ἐφέσιοι δὲ ἐς τὸ ἱερὸν
[6, 3]   τὸ ἱερὸν ἀνετίθεσαν τῆς Ἀρτέμιδος  Λύσανδρόν   τε αὐτὸν καὶ Ἐτεόνικον, καὶ
[6, 3]   ἐν Ἰταλίᾳ καί καταστροφή. Ἀνδριὰς  Λυσάνδρου.   (Δαμίσκου δὲ ἐγγύτατα ἕστηκεν ἀνὴρ
[6, 4]   τοῦ Κρητός. (Ἔχεται δὲ τοῦ  Λυσάνδρου   τῆς εἰκόνος Ἐφέσιός τε πύκτης,
[6, 2]   Ευτυχί δης Σικυώ νιος παρὰ  Λυσί   ππω δεδιδαγμέ νος. δὲ
[6, 4]   Φειδίας ἐποίησε. Σάτυρος δὲ Ἠλεῖος  Λυσιάνακτος   πατρός, γένους δὲ τοῦ Ἰαμιδῶν,
[6, 13]   καὶ Ἀθηναίων δῆμος Ἀριστοφῶντα  Λυσίνου,   παγκρατιαστὴν, ἐν τῷ ἀγῶνι τῷ
[6, 14]   ἀνδρὸς ἐξ Ἀβδήρων, ἐποίησε μὲν  Λύσιππος,   ἀνέθεσαν δὲ οἱ στρατιῶται δύο
[6, 16]   εὔνοιαν. Μέσος δὲ ἕστηκεν αὐτῶν  Λύσιππος   Ἠλεῖος, καταπαλαίσας τοὺς ἐσελθόντας τῶν
[6, 17]   ὁπλίτῃ δρόμῳ στεφάνους δύο ἀνῃρημένος·  Λυσίππου   δὲ ἔργον τοῦ Καλλικράτους
[6, 5]   ἐπὶ τῷ βάθρῳ τῷ ὑψηλῷ,  Λυσίππου   μέν ἐστιν ἔργον, μέγιστος δὲ
[6, 16]   Ἀνδρέας δὲ Ἀργεῖος ἐποίησε τοῦ  Λυσίππου   τὴν εἰκόνα. (Λακεδαιμονίῳ δὲ Δεινοσθένει
[6, 4]   ἐπὶ τοσοῦτο ἐδήλωσεν. (Εἰ δὲ  Λυσίππου   τοῦ ποιήσαντος τὴν εἰκόνα τεκμαιρόμενον
[6, 17]   Διονυσικλῆς, τοῦ δὲ Κριαννίου Μακεδὼν  Λῦσός   ἐστιν ἐργασάμενος. (Κλαζομενίου δὲ
[6, 20]   ἁγιστεύει τῷ Ἠλείων, καὶ αὐτὴ  λύτρα   τε ἐσφέρει τῷ θεῷ, καὶ
[6, 1]   σθαι νί κας, τω Τρωί  λω   δε) τελεί α τε συνωρί
[6, 1]   τε συνωρί δι, καὶ πώ  λων   ά ρματι· ὀλυμπιά δι δὲ
[6, 1]   πρό τερον έ τι εδή  λωσα   εν τοις λό γοις, οὶ
Recherches | Texte | Lecture | Liste du vocabulaire | Index inverse | Menu | Site de Philippe Remacle

 
UCL |FLTR |Itinera Electronica |Bibliotheca Classica Selecta (BCS) |
Responsable académique : Alain Meurant
Analyse, design et réalisation informatiques : B. Maroutaeff - J. Schumacher

Dernière mise à jour : 23/11/2006