HODOI ELEKTRONIKAI
Du texte à l'hypertexte

PAUSANIAS, Le Tour de la Grèce, livre VI

Liste des contextes (ordre alphabétique)


φ  =  104 formes différentes pour 174 occurrences

α   β   γ   δ   ε   ζ   η   θ   ι   κ   λ   μ   ν   ξ   ο   π   ρ   ς   τ   υ   φ   χ   ψ   ω   

Livre, Chap.
[6, 2]   νος τε δί χα, καὶ  φαί   νων τὸ ηπαρ. (Μαντικὴ δὲ
[6, 18]   συγγνώμην ἔνεμεν οὐκ ἐθέλων Λαμψακηνοῖς.  (Φαίνεται   δὲ καὶ ἄνδρα Ἀναξιμένης
[6, 7]   εἶπεν Ἀνδροτίων λόγον, ἐθέλειν μοι  φαίνεται   Λακεδαιμονίους ἐς τὸ ἴσον ἔτι
[6, 4]   Μακεδόνων ἐναντία ἀγωνίσασθαι περὶ Λάμιαν  φαίνεται   τὴν ἐν Θεσσαλίᾳ. (Ἐφεξῆς δὲ
[6, 7]   εἷς φρονήσας οὗτος τὰ Λακεδαιμονίων  φαίνεται,   ὥστε καὶ ἐναυμάχησεν ἐναντία Ἀθηναίων
[6, 3]   ὁμοῦ τῇ ἐκ Βοιωτίας δυνάμει.  Φαίνοιτο   ἂν οὖν ἐπὶ Σικυῶνα
[6, 9]   ἐκείνης τῆς ἡμέρας ἐν Αἰγίνῃ  φανὲν   ἀπαγγείλειε τὴν νίκην. (Φίλλην δὲ
[6, 20]   αὐτίκα ἰσχυρὸς ἀπ' οὐδεμιᾶς προφάσεως  φανερᾶς   καὶ ἀπὸ τοῦ φόβου λαμβάνει
[6, 7]   Δωριεὺς ἐς Ῥόδον· καὶ  φανερώτατα   δὴ ἁπάντων ἀνὴρ εἷς φρονήσας
[6, 3]   τε αὐτὸν καὶ Ἐτεόνικον, καὶ  Φάρακα,   καὶ ἄλλους Σπαρτιατῶν, ἥκιστα ἔς
[6, 23]   μὲν Ἀλεξανδρέα εἶναι τῆς ὑπὲρ  Φάρου   τῆς νήσου, Σαραπίωνα δὲ ὄνομα,
[6, 2]   ες τοὺ ς Ὀλυμπιονί κας  φασί   γρά μματα ου Λί χαν,
[6, 3]   αὐτὸν ἐκ Σικυῶνος οἱ Ἠλεῖοί  φασι,   καὶ ἄρχειν Σικυωνίων· στρατεῦσαι δὲ
[6, 17]   ἔν τε πανηγύρει τῇ Ὀλυμπικῇ  φασι,   καὶ ἀφικόμενον κατὰ πρεσβείαν ὁμοῦ
[6, 19]   ἐπολυπραγμόνησαν τῶν ἐν αὐτῇ, Λουπίας  φασὶ   κειμένην Βρεντεσίου τε μεταξὺ καὶ
[6, 22]   ὑπὸ ταύτης τραφῆναι τὴν Ἄρτεμίν  φασι.   Λετρίνων δὲ ὅσον τε ἕξ
[6, 2]   ων, καὶ ου Μεσσηνί ους  φασί   (Συγκατηλθε μέ ντοι Μεσσηνί οις
[6, 14]   τὴν μὲν ἐκ γυμναστοῦ παρακλήσεώς  φασι,   τὴν δὲ ἐξ ἀνδρὸς παγκρατιαστοῦ
[6, 20]   δὲ ὕστερον ἐκ μαντείας κομίσαι  φασὶ   τῆς Ἱπποδαμείας τὰ ὀστᾶ ἐν
[6, 22]   τῇ πόλει Πίσον τὸν Περιήρους  φασὶ   τοῦ Αἰόλου. Πισαῖοι δὲ ἐφειλκύσαντο
[6, 11]   τοῦ Θεαγένους τὴν εἰκόνα ἀνασώσωνται,  φασὶν   ἁλιέας ἀναχθέντας ἐς τὸ πέλαγος
[6, 11]   οὐ Τιμοσθένους παῖδα εἶναι Θεαγένην  φασίν,   ἀλλὰ ἱερᾶσθαι μὲν Ἡρακλεῖ τὸν
[6, 9]   Γέλωνος τοῦ ἐν Σικελίᾳ τυραννήσαντός  φασιν   ἀνάθημα εἶναι τὸ ἅρμα. Ἐπίγραμμα
[6, 12]   οὐκ ἴσμεν· καταμαχέσασθαι δὲ τρεῖς  φασιν   ἀνταγωνιστὰς αὐτὸν, οὔτε πληγὴν ἀποδεξάμενον,
[6, 21]   τῇ θεῷ τὸ ἱερὸν Κλύμενόν  φασιν   ἀπόγονον Ἡρακλέους τοῦ Ἰδαίου, παραγενέσθαι
[6, 9]   Ὀλυμπιάδι τῇ πρὸ ταύτης Κλεομήδην  φασὶν   Ἀστυπαλαιέα, ὡς Ἴκκῳ πυκτεύων ἀνδρὶ
[6, 26]   χρυσοῦ. Εἶναι μὲν δὴ Φειδίου  φασὶν   αὐτήν. Πεποίηται δὲ ἀλεκτρυὼν ἐπὶ
[6, 10]   Ἀποθανόντα δὲ οἱ Καρύστιοι ταφῆναί  φασιν   αὐτὸν ἐν νήσῳ καλουμένῃ Γλαύκου
[6, 14]   βιαζόμενος. (Ἀποθανεῖν δὲ ὑπὸ θηρίων  φασὶν   αὐτόν: ἐπιτυχεῖν γὰρ αὐτὸν ἐν
[6, 10]   Καρύστιος ἦν Δημύλου, καὶ γῆν  φασιν   αὐτὸν κατ' ἀρχὰς ἐργάζεσθαι. Ἐκπεσοῦσαν
[6, 4]   πλαστικήν. Διδαχθῆναι δὲ παρὰ Κλεάρχῳ  φασὶν   αὐτόν, Ῥηγίνῳ μὲν καὶ αὐτῷ,
[6, 21]   ἀπόστασιν βουλεύοντι ἀπὸ Ἠλείων, ἀποθανεῖν  φασιν   αὐτὸν ὑπὸ τοῦ Πανταλέοντος καὶ
[6, 13]   ἑστηκότα ἀνδριάντα παρὰ τῇ στήλῃ  φασὶν   εἰκόνα εἶναι Χιόνιδος, ἔργον ὄντα
[6, 15]   τοῦτον μὲν Πτολεμαῖον τὸν Λάγου  φασὶν   εἶναι· παρὰ δὲ αὐτὸν ἀνδριάντες
[6, 26]   Αἰθίοπας, Σκύθας δὲ ἀναμεμιγμένους Ἰνδοῖς  φασὶν   εἶναι. (Ταῦτα μὲν δὴ οὕτω
[6, 21]   τῶν Πισαίων ἔσχε τὴν ἀρχήν,  φασὶν   ἐναγίζειν αὐτοῖς ἀνὰ πᾶν ἔτος.
[6, 10]   Καρύστιος Γλαῦκος. Εἶναι δέ  φασιν   ἐξ Ἀνθηδόνος τῆς Βοιωτῶν τὸ
[6, 8]   τὸ τέλος τοῦ βίου συμβῆναί  φασιν   ἐπὶ αἰτίᾳ τοιᾷδε· πεπαῦσθαι μὲν
[6, 17]   Βιῶναι δὲ ἔτη Γοργίαν πέντε  φασὶν   ἐπὶ τοῖς ἑκατόν. Λεοντίνων δὲ
[6, 18]   καθ' ἥντινα αἰτίαν ἥκοι, κατομόσασθαί  φασιν   ἐπονομάζοντα θεοὺς τοὺς Ἑλλήνων,
[6, 20]   δρῶσιν αὐτῆς. Τὴν δὲ Ἱπποδάμειάν  φασιν   ἐς Μιδέαν τὴν ἐν τῇ
[6, 11]   καὶ αὐτὸν ἀπὸ τῶν διδασκάλων  φασὶν   ἐς τὴν οἰκίαν ἐρχόμενον, ἄγαλμα
[6, 20]   Ὠλενίαν ἐν τῇ Ἠλείᾳ πέτραν  φασὶν   ὀνομασθῆναι) οἱ δὲ τὸν Φλιοῦντος
[6, 6]   δὲ οἱ ἐπιχώριοι τοῦ Καικίνου  φασίν,   ὃς τὴν Λοκρίδα καὶ Ῥηγίνην
[6, 9]   εἰκόνα τοῦ ἀνδρὸς, ὃν Ἠλεῖοί  φασιν   οὐ γραφῆναι μετὰ τῶν ἄλλων,
[6, 21]   οὖν ἐγγὺς ἀλλήλων κρύπτειν γῇ  φασιν   οὐκ ἐπιφανῶς αὐτούς· Πέλοψ δὲ
[6, 6]   μετὰ ἅλωσιν τὴν Ἰλίου, κατενεχθῆναί  φασιν   ὑπὸ ἀνέμων ἔς τε ἄλλας
[6, 21]   Ἐπὶ δὲ τῷ Ἀκρίᾳ Κάπετόν  φασιν   ὑπὸ τοῦ Οἰνομάου φονευθῆναι, καὶ
[6, 9]   ἦν. (Τούτοις χρῆσαι τὴν Πυθίαν  φασίν·   Ὕστατος ἡρώων Κλεομήδης Ἀστυπαλαιεύς, Ὃν
[6, 20]   Κλεοίτας υἱὸς Ἀριστοκλέους. Κλεοίτα δέ  φασιν   ὕστερον Ἀριστείδην σοφίαν τινὰ καὶ
[6, 10]   Καί οἱ τὸν πατέρα βοῆσαί  φασιν·   παῖ τὴν ἀπ' ἀρότρου.
[6, 11]   δὲ τῇ μητρὶ Ἡρακλέους συγγενέσθαι  φάσμα   ἐοικὸς Τιμοσθένει. Ἔνατόν τε δὴ
[6, 9]   πάλην, καὶ ὡς ἐοικὸς Ταυροσθένει  φάσμα   ἐπ' ἐκείνης τῆς ἡμέρας ἐν
[6, 4]   ἴσμεν ὅτου τὴν εἰκόνα  Φειδίας   ἐποίησε. Σάτυρος δὲ Ἠλεῖος Λυσιάνακτος
[6, 10]   Παντάρκης ἕστηκεν Ἠλεῖος ἐρώμενος  Φειδίου.   Ἐπὶ δὲ τῷ Παντάρκει Κλεοσθένους
[6, 4]   τῆς ἐς τὰ ἀγάλματα τοῦ  Φειδίου   σοφίας· ἐπεὶ ἄλλως γε οὐκ
[6, 4]   καὶ οὗτος ἐς τὸν λόγον,  Φειδίου   τε ἕνεκα καὶ τῆς ἐς
[6, 25]   δέ ἐστι καὶ χρυσοῦ, τέχνη  Φειδίου,   τῷ δὲ ἑτέρῳ ποδὶ ἐπὶ
[6, 26]   καὶ χρυσοῦ. Εἶναι μὲν δὴ  Φειδίου   φασὶν αὐτήν. Πεποίηται δὲ ἀλεκτρυὼν
[6, 13]   Ἑτέρων ἀθλητῶν ἀνδριάντες. τοῦ  Φειδῶλα   ἵππος. (Ἀστύλος δὲ Κροτωνιάτης Πυθαγόρου
[6, 13]   δὲ ἵππος τοῦ Κορινθίου  Φειδώλα   ὄνομα μέν, ὡς οἱ Κορίνθιοι
[6, 13]   ἅπαξ, δύο δ' ἐνθάδε νίκαις  Φειδώλα   παίδων ἐστεφάνωσε δόμους. Οὐ μὴν
[6, 13]   Ἠλείων γράμμασιν νίκη τῶν  Φειδώλα   παίδων. (Ταῦτα μὲν δὴ οὕτως
[6, 13]   ἐφιᾶσιν. (Ἐγένετο δὲ καὶ τοῦ  Φειδώλα   τοῖς παισὶν ἐπὶ κέλητι ἵππῳ
[6, 13]   ἀνηγόρευσαν ἐπὶ τῇ νίκῃ τὸν  Φειδώλαν,   καὶ ἀναθεῖναί οἱ τὴν ἵππον
[6, 22]   τῇ ὀγδόῃ τὸν Ἀργεῖον ἐπηγάγοντο  Φείδωνα   τυράννων τῶν ἐν Ἕλλησι μάλιστα
[6, 22]   τὸν ἀγῶνα ἔθεσαν ὁμοῦ τῷ  Φείδωνι.   Τετάρτῃ δὲ ὀλυμπιάδι καὶ τριακοστῇ
[6, 1]   παρὰ δὲ αυτὸ ν εκ  Φενεου   της Αρκά δων Νεολαί δας
[6, 5]   Ἀλέξανδρος γὰρ τὴν πόλιν  Φεραίων   τυραννήσας κατέλαβεν ἐν σπονδαῖς, καὶ
[6, 9]   τῆς γ' ἡμέρου καὶ ῥοιᾶς  φέρει   καρπόν, ἐμοὶ μὲν οὐχ οἷά
[6, 24]   δὲ ἔξοδος ἐκ τοῦ γυμνασίου  φέρει   μὲν ἔς τε τὴν ἀγορὰν
[6, 16]   ἐν Ὀλυμπίᾳ καὶ Ἀναυχίδᾳ καὶ  Φερενίκῳ,   γένος μὲν Ἠλείοις, πάλης δὲ
[6, 14]   παῖδας) ἐνίκα παλαίων. Τῷ δὲ  Φερίᾳ   τούτῳ διάφορον καὶ οὐδαμῶς ἐοικυῖαν
[6, 14]   τοῦ βασιλέως. Στήλν Πυθοκρίτου αὐλητοῦ.  (Φερίας   δὲ Αἰγινήτης (οὗτος γὰρ παρὰ
[6, 2]   γὰ ρ εκ Πελοποννή σου  φεύ   γοντας επέ λιπεν η περὶ
[6, 6]   τὸ παράπαν ἐξ Ἰταλίας ὡρμημένους  φεύγειν   Τεμέσαν, μὲν ἐκλιπεῖν οὐκ εἴα,
[6, 17]   ἀδελφοῖς εἶναι τῆς μητρὸς σύνοικος  φεύγων,   ἅτε τοῦ Ἀλκμαίωνος ἐπιστάμενος σφᾶς
[6, 17]   Ἀλκμαίωνι Κλυτίος ἐκ τῆς  Φηγέως   θυγατρὸς καὶ ἐς τὴν Ἦλιν
[6, 7]   τὸ ἐπίγραμμα τὸ ἐπ' αὐτῷ  φησί.   Καλλικλέους δὲ τοῦ Μεγαρέως ποίημα
[6, 4]   τὸ ἐπίγραμμα τὸ ἐπ' αὐτῷ  φησι,   Κρὴς δὲ εἶναι λέγεται Κνώσσιος·
[6, 19]   ποιῆσαι δὲ Αὐτονόμου τῷ παιδί,  φησι   τὰ ἐπὶ τοῦ πόλου γράμματα.
[6, 1]   πρωτος· τὸ δὲ επί γραμμά  φησι   τὸ επ' αυτω του πατρὸ
[6, 14]   ἑστηκότα ἄνδρα παρὰ τὸν ἵππον,  φησὶ   τὸ ἐπίγραμμα εἶναι Ξενόμβροτον ἐκ
[6, 10]   πατρὸς αὐτοῦ καὶ τοῦ πάππου  φησὶ   τὸ ἐπίγραμμα Εὐτελίδα τε εἶναι
[6, 16]   ἄλλοις εἴργετο. Καὶ τάδε ἄλλα  φησὶ   τὸ ἐς αὐτὸν ἐπίγραμμα, Αἰτωλοῖς
[6, 19]   κεφαλήν· ἀνατεθῆναι δὲ ὑπὸ Λοκρῶν  φησι   τῶν πρὸς Ζεφυρίῳ τῇ ἄκρᾳ,
[6, 4]   ὄνομα, στεφανωθῆναι δὲ τὸ ἐπίγραμμά  φησιν   αὐτὸν ὑπὸ Ἠλείων· τὸν δὲ
[6, 1]   επί γραμμα τὸ επ' αυτω  φησιν   ειναι των επιχωρί ων, εκ
[6, 15]   τὸ ἐπίγραμμα τὸ ἐπ' αὐτῷ  φησιν·   εἰρήνην τε γὰρ Ἀχαιοῖς ποιῆσαι
[6, 2]   λλωνος καὶ λαβειν μαντική ν  φησιν   εν ά σματι Πί νδαρος.
[6, 17]   Ἐπέραστος τοῦ Κλυτιδῶν γένους  φησὶν   ἐπὶ τοῦ ἐπιγράμματος τῇ τελευτῇ,
[6, 20]   Ποσειδῶνος ἐπίκλησιν εἶναι τοῦ Ἱππίου  φησίν.   (Ἔστι δὲ καὶ ἐν Ἰσθμῷ
[6, 17]   δὲ τὴν εἰκόνα ἐς Ὀλυμπίαν  φησὶν   Εὔμολπος ἀπόγονος τρίτος Δηικράτους συνοικήσαντος
[6, 13]   δὲ πρῶτος λαβεῖν ἐν Ὀλυμπίᾳ  φησὶν   οὗτος Δίαλλος παγκρατίου στέφανον
[6, 13]   ἐπετάχυνεν ἐς πλέον τὸν δρόμον,  φθάνει   τε δὴ ἐπὶ τοὺς Ἑλλανοδίκας
[6, 23]   ἐπειδὰν πλησίον γίνωνται τοῦ τείχους,  φθέγγεσθαι   μὲν μηδὲν ἔτι αὐτοί, ἐπακροᾶσθαι
[6, 11]   τε ἀναμὶξ καὶ πυγμῆς. Ἐν  Φθίᾳ   δὲ τῇ Θεσσαλῶν, πυγμῆς μὲν
[6, 4]   λαὸς Ἀχαιῶν Ἐν πολέμῳ  φθίμενον   θάψ' ἀρετῆς ἕνεκεν. Τὸ μὲν
[6, 6]   τὸν Δαμαρέτου παλαιστὴν ἄνδρα ἐκ  Φιγαλίας,   Σικυώνιος Δαίδαλος· Καλλίᾳ δὲ Ἀθηναίῳ
[6, 2]   πρωτος Ξενά ρκης τε εκαλειτο  Φιλανδρί   δου. Λακεδαιμό νιοι δὲ ά
[6, 4]   τὴν εἰκόνα. Ἐργοτέλης δὲ  Φιλάνορος   δολίχου δύο ἐν Ὀλυμπίᾳ νίκας,
[6, 22]   αὐτὴν ἔρωτι· οἱ δὲ Ἠλεῖοι  (φιλία   γάρ σφισιν ὑπῆρχεν ἐξ ἀρχῆς
[6, 16]   καὶ φρουρᾶς ἡγεμόνα ἐν Ναυπάκτῳ  φιλίᾳ   γενέσθαι τῇ ἐς Αἰτωλούς. (Τίμωνος
[6, 3]   στρατεῦσαι δὲ ἐπὶ Σικυῶνα αὐτοὶ,  φιλίᾳ   Θηβαίων, ὁμοῦ τῇ ἐκ Βοιωτίας
[6, 12]   ἐχυρώτερα καὶ βεβαιότερα ἅμα ἐς  φιλίαν,   μετεβάλετο ὡς τούτους. (Τοῦ δέ
[6, 17]   νίκη σταδίου γέγονεν ἐν παισί,  Φιλῖνον   δὲ οἱ Κῷοι δόξης ἕνεκα
[6, 17]   ἐργασάμενος. (Κλαζομενίου δὲ Ἡροδότου καὶ  Φιλίνου   τοῦ Ἡγεπόλιδος Κῴου ἀνέθεσαν τὰς
[6, 16]   δὲ ἑτέρᾳ τῶν χειρῶν τὸν  Φίλιππον   στεφανοῦσα αὐτόν· δὲ Ἦλις
[6, 8]   εἰληφώς· καὶ Ἀζᾶνος ἐκ Πελλάνας  Φίλιππος   κρατήσας πυγμῇ παῖδας, καὶ Κριτόδαμος
[6, 11]   (Ἐφεξῆς τούτων ἀναθήματά ἐστιν Ἠλείων,  Φίλιππος   Ἀμύντου, καὶ Ἀλέξανδρος
[6, 18]   ἐν Ἕλλησιν ἀρχαῖα, καὶ ὅσα  Φίλιππος   Ἀμύντου καὶ ὕστερον Ἀλέξανδρος
[6, 8]   τὴν δὲ τοῦ Δαμοκρίτου Κλέων,  Φιλίππου   δὲ τοῦ Ἀζᾶνος Μύρων τὴν
[6, 11]   Ἀμύντου, καὶ Ἀλέξανδρος  Φιλίππου,   καὶ Σέλευκός τε καὶ Ἀντίγονος·
[6, 16]   Κρητῶν, Ἀλεξάνδρου δὲ ἡμεροδρόμος τοῦ  Φιλίππου.   Μετὰ δὲ τοῦτον Βριμίας ἐστὶν
[6, 18]   μάλιστα θυμῷ χρώμενον, Ἀλέξανδρον τὸν  Φιλίππου,   τέχνῃ περιῆλθε τοιᾷδε. (Λαμψακηνῶν τὰ
[6, 17]   Θεότιμος ἦν Μοσχίωνος, Ἀλεξάνδρῳ τῷ  Φιλίππου   τῆς ἐπὶ Δαρεῖον καὶ Πέρσας
[6, 4]   καλουμένη δὲ ἀπὸ τοῦ οἰκιστοῦ  Φιλίππου   τοῦ Ἀμύντου. (Κυνίσκῳ δὲ τῷ
[6, 16]   τῇ μὲν Ἀντίγονον τὸν ἐπιτροπεύσαντα  Φιλίππου   τοῦ Δημητρίου, τῇ δὲ ἑτέρᾳ
[6, 18]   Ἀλεξάνδρῳ τε αὐτῷ καὶ ἔτι  Φιλίππῳ   πρότερον γεγονότα ἐν γνώσει. Προσῄει
[6, 9]   Αἰγίνῃ φανὲν ἀπαγγείλειε τὴν νίκην.  (Φίλλην   δὲ Ἠλεῖον κρατήσαντα παῖδας πάλῃ
[6, 23]   καλούμενον. Ἀγυιὰ ὀνομαζομένη. Ἱερὸν Ἀρτέμιδος  Φιλομείρακος.   (Ἐν δὲ Ἤλιδι τὰ ἄξια
[6, 23]   καὶ παρὰ τὸ ἱερὸν τῆς  Φιλομείρακός   ἐστιν Ἀρτέμιδος. Τῇ μὲν δὴ
[6, 11]   πρὸς Ἀχιλλέα (ἐμοὶ δοκεῖν) τὸ  φιλοτίμημα,   ἐν πατρίδι τοῦ ὠκίστου τῶν
[6, 5]   Προήχθη δὲ ἐς τὸ τόλμημα  φιλοτιμίᾳ   πρὸς τὰ Ἡρακλέους ἔργα, ὅτι
[6, 6]   δὲ καὶ ἐς τοὺς ἔπειτα  φιλοτιμίαν,   τῶν νικησάντων Ὀλυμπίασι τὰ ὀνόματα
[6, 2]   δου διετέ θησαν πά ντων  φιλοτιμό   τατα Ἑλλή νων πρὸ ς
[6, 14]   μὲν Παντίας αὐτῶν, Ξενόμβροτον δὲ  Φιλότιμος   Αἰγινήτης ἐποίησε. Πύθου δὲ τοῦ
[6, 14]   Σιλανίων ἐποίησεν. Ἀναυχίδας δὲ  Φίλυος   Ἠλεῖος πάλης ἔσχεν ἐν παισὶ
[6, 9]   δεξιώτατον ἐποίησε. Πατρὶς μὲν Κόρκυρα,  Φίλων   δ' ὄνομ' εἰμὶ δὲ Γλαύκου
[6, 14]   ἐν τῷ Ἰονίῳ, καὶ Κορκυραῖος  Φίλων,   ἐπὶ δὲ αὐτοῖς Ἱερώνυμος Ἄνδριος,
[6, 9]   τοῦ Γέλωνος τὸ ἅρμα ἀνάκειται  Φίλων,   τέχνη τοῦ Αἰγινήτου Γλαυκίου. Τούτῳ
[6, 9]   τοῦ Αἰγινήτου Γλαυκίου. Τούτῳ τῷ  Φίλωνι   Σιμωνίδης Λεωπρέπους ἐλεγεῖον δεξιώτατον
[6, 16]   ἀναγορευθεὶς Ὀλυμπίασιν ἐπὶ πεντάθλῳ, καὶ  Φιλωνίδης   Ζώτου, γένος μὲν ἐκ Χερρονήσου
[6, 14]   αἵματος τὰς ἐν τῇ κεφαλῇ  φλέβας,   διερρήγνυεν ὑπὸ ἰσχύος τῶν φλεβῶν
[6, 14]   φλέβας, διερρήγνυεν ὑπὸ ἰσχύος τῶν  φλεβῶν   τὴν χορδήν. Λέγεται δὲ καὶ
[6, 20]   φασὶν ὀνομασθῆναι) οἱ δὲ τὸν  Φλιοῦντος   Δαμέωνα μετασχόντα Ἡρακλεῖ τῆς ἐπὶ
[6, 26]   ποιοῦσιν οἱ Σῆρες, ἀπὸ οὐδενὸς  φλοιοῦ,   τρόπον δὲ ἕτερον γίνονται τοιόνδε.
[6, 6]   εἶδος ἅπαν ἐς τὰ μάλιστα  φοβερός,   λύκου δὲ ἀμπίσχετο δέρμα ἐσθῆτα.
[6, 20]   τι ὑπερηρκώς ἐστιν ἐς ἵππων  φόβον.   Ἐπὶ δὲ νύσσης μιᾶς Ἱπποδαμείας
[6, 20]   ταὐτὰ καὶ εἰ πῦρ, ἐνεποίει  φόβον   τοῖς ἵπποις. Ἀλλὰ γὰρ
[6, 20]   δὲ κατὰ τοῦτο τοὺς ἵππους  φόβος   τε αὐτίκα ἰσχυρὸς ἀπ' οὐδεμιᾶς
[6, 20]   προφάσεως φανερᾶς καὶ ἀπὸ τοῦ  φόβου   λαμβάνει ταραχή, τά τε δὴ
[6, 23]   δὲ ἀφελέσθαι πειρᾶται τὸν  φοίνικα   Ἀντέρως. (Τῆς ἐσόδου δὲ
[6, 19]   Γέλωνος δὲ ἀνάθημα καὶ Συρακοσίων,  Φοίνικας   ἤτοι τριήρεσιν καὶ πεζῇ
[6, 23]   Ἀντέρωτα· ἔχει δὲ μὲν  φοίνικος   Ἔρως κλάδον, δὲ
[6, 10]   καὶ τῶν ἵππων τὰ ὀνόματα,  Φοῖνιξ   καὶ Κόραξ· ἑκατέρωθεν δὲ οἱ
[6, 4]   τὸν δὲ Εὔχειρον εἶναι Κορίνθιον,  φοιτῆσαι   δὲ ὡς Συάδραν τε καὶ
[6, 21]   τὸν Ἀλφειόν, κάτεισι δὲ ἐκ  Φολόης   τοῦ ὄρους. Διαβήσῃ τε δὴ
[6, 21]   Κάπετόν φασιν ὑπὸ τοῦ Οἰνομάου  φονευθῆναι,   καὶ Λυκοῦργον, Λάσιόν τε καὶ
[6, 11]   Δράκοντος, ὃς Ἀθηναίοις θεσμοὺς γράψας  φονικοὺς,   ὑπερώρισε καὶ τὰ ἄψυχα, εἴγε
[6, 17]   Ἀλκμαίωνος ἐπιστάμενος σφᾶς εἰργασμένους τὸν  φόνον.   (ἀνδριάντας δὲ ἀναμεμιγμένους οὐκ ἐπιφανέσιν
[6, 11]   οἱ παῖδες τῇ εἰκόνι ἐπεξῄεσαν  φόνου.   Καὶ οἱ Θάσιοι καταποντοῦσι τὴν
[6, 20]   τε αὐτῷ τὸ ἐπὶ τῷ  φόνῳ   μήνιμα ἰώμενος καὶ ἐπονομάσαι Ταράξιππον,
[6, 19]   τὴν νίκην Ἀθήνῃσιν ἄρχοντος γενέσθαι  Φόρβαντος,   ἄρχοντος δὲ διὰ τοῦ αὑτοῦ
[6, 8]   λέγουσι· τὴν δὲ τοῦ Ἀμέρτου,  Φράδμων   ἐποίησεν Ἀργεῖος. Εὐανορίδᾳ δὲ Ἠλείῳ
[6, 5]   ξένοις. (Αὕτη Σκοτουσσαίοις συμφορὰ  Φρασικλείδου   μὲν Ἀθήνῃσιν ἐγένετο ἄρχοντος, δευτέρᾳ
[6, 21]   ὀξύ, ἐπὶ δὲ αὐτῷ πόλεως  Φρίξας   ἐρείπια καὶ Ἀθηνᾶς ἐστιν ἐπίκλησιν
[6, 14]   τὸ ξύλον· δὲ ὑπὸ  φρονήματος   Μίλων καθίησι τὰς χεῖρας
[6, 20]   Κλεοίτας ἐστὶν ἄφεσιν μηχανησάμενος, καὶ  φρονῆσαί   γε ἐπὶ τῷ εὑρήματι, ὡς
[6, 18]   Περσῶν φρονησάντων, καὶ αἰτίαν  φρονῆσαι   λαβόντων, Ἀλέξανδρος ἅτε ὑπερζέων
[6, 5]   Ὁμήρου προθεσπισθὲν ἄλλους τε τῶν  φρονησάντων   ἐπὶ ἰσχύι, καὶ Πουλυδάμαντα ἐπιλήψεσθαι,
[6, 18]   (Λαμψακηνῶν τὰ βασιλέως τοῦ Περσῶν  φρονησάντων,   καὶ αἰτίαν φρονῆσαι λαβόντων,
[6, 7]   φανερώτατα δὴ ἁπάντων ἀνὴρ εἷς  φρονήσας   οὗτος τὰ Λακεδαιμονίων φαίνεται, ὥστε
[6, 16]   ἐπιστρατείας μετασχεῖν ἐπὶ Θεσσαλοὺς, καὶ  φρουρᾶς   ἡγεμόνα ἐν Ναυπάκτῳ φιλίᾳ γενέσθαι
[6, 18]   καὶ αὐτὸν ἐπὶ τῷ ἔργῳ  φυγῇ   ζημιοῦσιν οἱ Κρῆτες. (Πρῶται δὲ
[6, 20]   τοῖς Ἀρκάσι καὶ ἐνδοῦσιν ἐς  φυγὴν,   ἐπέκειντο οἱ Ἠλεῖοι, καὶ νίκην
[6, 5]   ἐπιόντος κακοῦ καὶ τρεπομένων ἐς  φυγὴν   τῶν λοιπῶν παρέστη καταμεῖναι τῷ
[6, 22]   τὰ Πέλοπος ἐν τῇ κιβωτῷ  φυλάσσουσι.   Τείχους δὲ ἄλλου κατασκευάσματος
[6, 26]   (Πουλυδάμας δ' Ὦτον Κυλλήνιον ἐξενάριξεν,  Φυλείδεω   ἕταρον, μεγαθύμων ἀρχὸν Ἐπειῶν. Θεῶν
[6, 6]   δὲ εἰκὼν ὑπὸ τοῦ  Φωκέων   κοινοῦ. Θεόπομπος γὰρ πατὴρ
[6, 19]   λόγοις Λοκρῶν τῶν πρὸς τῇ  Φωκίδι   καὶ ἄλλας πόλεις, ἐν δὲ
[6, 2]   δὲ η μὲ ν ερί  φων   καὶ αρνων τε καὶ μό
[6, 2]   των εκ Σπά ρτης ιπποτρό  φων   μετὰ τὴ ν εικό να
[6, 6]   τῇ Ῥηγίνῃ τέττιγες ἀφιᾶσι τὴν  φωνήν.   (Τούτου μὲν δὴ παῖδα εἶναι
Recherches | Texte | Lecture | Liste du vocabulaire | Index inverse | Menu | Site de Philippe Remacle

 
UCL |FLTR |Itinera Electronica |Bibliotheca Classica Selecta (BCS) |
Responsable académique : Alain Meurant
Analyse, design et réalisation informatiques : B. Maroutaeff - J. Schumacher

Dernière mise à jour : 23/11/2006