HODOI ELEKTRONIKAI
Du texte à l'hypertexte

PAUSANIAS, Le Tour de la Grèce, livre VI

Liste des contextes (ordre alphabétique)


ρ  =  45 formes différentes pour 72 occurrences

α   β   γ   δ   ε   ζ   η   θ   ι   κ   λ   μ   ν   ξ   ο   π   ρ   ς   τ   υ   φ   χ   ψ   ω   

Livre, Chap.
[6, 2]   καθή μενον. Ἔ́ στι γὰ  ρ   δὴ καὶ η νί κη
[6, 2]   εποιησά μην. Μεσσηνί ους γὰ  ρ   εκ Πελοποννή σου φεύ γοντας
[6, 2]   τροφά ς. Χωρὶ ς γὰ  ρ   ὴ ό σους αυτων κατέ
[6, 1]   τε ί ππων, καὶ ανὴ  ρ   ηνί οχος, καὶ αυτης Κυνί
[6, 2]   Ὀλυμπικό ν. Ὅ́ τι γὰ  ρ   μὴ Λεοντί σκος καὶ Σύ
[6, 2]   Λύ σιππος· ο δὲ ανὴ  ρ   ουτος ανεί λετο επὶ παγκρατί
[6, 2]   ν Ὀλυμπιακό ν. Ἐνιαυτω γὰ  ρ   ύ στερον του οικισμου του
[6, 2]   δου. Λακεδαιμό νιοι δὲ ά  ρα   μετὰ τὴ ν επιστρατεί αν
[6, 1]   τι στεφανωθηναι τὸ ν πατέ  ρα   πεντά θλω· ουτος μὲ ν
[6, 1]   δι δὲ εκρά τει δευτέ  ρα   πρὸ ς ταις εκατό ν.
[6, 2]   θυσί αν, τὸ ν πατέ  ρα   του Ἀντιπά τρου χρή μασιν
[6, 1]   τηρ ειδεν ό ψιν ονεί  ρατος   ως έ χοιτο του παιδὸ
[6, 2]   Ἀρκεσιλά ου Λί χας. (Ξενά  ργει   μὲ ν δὴ καὶ εν
[6, 1]   καὶ επὶ ά λλοις έ  ργοις,   ό μως ου τετυχή κασιν
[6, 22]   ἐκ ποταμοῖο Ἀλφειοῦ, ὅστ' εὐρὺ  ῥέει   Πυλίων διὰ γαίης, καὶ ἐμὲ
[6, 22]   γαίης, καὶ ἐμὲ ἔπειθον λέγοντες·  ῥεῖ   γὰρ δὴ διὰ τῆς χώρας
[6, 26]   ἐς τοῦ Διονύσου τὴν ἑορτὴν  ῥεῖν   οἶνον αὐτόματον ἐκ τοῦ ἱεροῦ.
[6, 5]   ἔνδον Νέστου ποταμοῦ τοῦ  ῥέοντος   διὰ τῆς Ἀβδηριτῶν, καὶ ἄλλα
[6, 3]   ἔτι ὄντι τῷ Ὕσμωνι κατασκῆψαι  ῥεῦμα   ἐς τὰ νεῦρα, καὶ αὐτὸν
[6, 6]   οὐδεμίαν ἔτι οἱ ἐν τῇ  Ῥηγίνῃ   τέττιγες ἀφιᾶσι τὴν φωνήν. (Τούτου
[6, 6]   φασίν, ὃς τὴν Λοκρίδα καὶ  Ῥηγίνην   ὁρίζων τὸ ἐς τοὺς τέττιγας
[6, 4]   δὲ ἀνδριάντα Πυθαγόρας ἐποίησεν  Ῥηγῖνος,   εἴπερ τις καὶ ἄλλος ἀγαθὸς
[6, 13]   Κυρηναῖος ἕστηκε· Πυθαγόρας δὲ  Ῥηγῖνος   ἐποίησε τὴν εἰκόνα. Κυζικηνῷ δὲ
[6, 6]   Διαλκοῦς, πυγμῇ παῖδας κρατήσαντα,  Ῥηγῖνος   Πυθαγόρας· Ναρυκίδαν δὲ τὸν Δαμαρέτου
[6, 18]   τὰ ἐς Ὀλυμπίαν ἐστὶ τοῦ  Ῥηγίνου   Πυθαγόρου τέχνη. (Ἐνταῦθα καὶ Ἀναξιμένους
[6, 4]   δὲ παρὰ Κλεάρχῳ φασὶν αὐτόν,  Ῥηγίνῳ   μὲν καὶ αὐτῷ, μαθητῇ δὲ
[6, 26]   ζῴῳ, καὶ ἐμφορηθὲν τοῦ καλάμου,  ῥήγνυταί   τε ὑπὸ πλησμονῆς, καὶ ἀποθανόντος
[6, 18]   κίονος, ξύλου δέ εἰσιν εἰργασμέναι,  Ῥηξιβίου   μὲν συκῆς, δὲ τοῦ
[6, 18]   ἐπὶ ταῖς πεντήκοντα· καὶ Ὀπουντίου  Ῥηξιβίου   παγκρατιαστὰς καταγωνισαμένου μιᾷ πρὸς ταῖς
[6, 23]   πανηγύρεως δὲ ἀρχομένης, ἐν ἡμέρᾳ  ῥητῇ   περὶ ἀποκλίνοντα ἐς δυσμὰς τοῦ
[6, 17]   Λάγου. Ἑρμησιάνακτος. Ἐπεράστου. Γοργίου τοῦ  ῥήτορος.   (Ταῦτα μὲν δὴ τὰ ἀξιολογώτατα
[6, 2]   εισὶ ν Ἰώ νων ά  ριστοι,   τά δε μὲ ν λέ
[6, 2]   κεινται του Ἀκαρνανος αθλητου, Ξενά  ρκης   καὶ Λυκινος, Ἀρκεσί λαό ς
[6, 2]   αυτης Στρά του πρωτος Ξενά  ρκης   τε εκαλειτο Φιλανδρί δου. Λακεδαιμό
[6, 1]   θου κρηπὶ ς, καὶ ά  ρμα   τε ί ππων, καὶ ανὴ
[6, 2]   ων δή μου τὸ ά  ρμα,   τὸ ν δὲ ηνί οχον
[6, 1]   Ἀνά ξανδρος μὲ ν ά  ρματι   ανηγορεύ θη πρωτος· τὸ δὲ
[6, 2]   Τί μων δὲ επὶ ά  ρματι   ανηγορεύ θη. Τω δὲ Τί
[6, 1]   δι, καὶ πώ λων ά  ρματι·   ὀλυμπιά δι δὲ εκρά τει
[6, 14]   ἔσχεν ἐν Ὀλυμπίᾳ τύχην Νικασύλος  Ῥόδιος.   (Ὄγδοον γὰρ ἐπὶ τοῖς δέκα
[6, 6]   Εὐκλῆς ἀνάκειται Καλλιάνακτος, γένος μὲν  Ῥόδιος,   οἴκου δὲ τοῦ Διαγοριδῷν· θυγατρὸς
[6, 7]   ~ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ Ζ' Ἀδριάντες Διαγόρου τοῦ  Ῥοδίου   καί τῶν ἀπ' ἐκείνου. Τὰ
[6, 14]   Τὸ δὲ ἐν Ὀλυμπίᾳ τοῦ  Ῥοδίου   παλαιστοῦ τόλμημα Ἀρτεμίδωρος γένος Τραλλιανὸς
[6, 13]   μέντοι ἐπιφανέστατα ἐς δρόμον Λεωνίδᾳ  Ῥοδίῳ   ἐστίν. Ἐπὶ γὰρ τέσσαρας ὀλυμπιάδας,
[6, 7]   δὲ καὶ τούτους, ἐπὶ τῶν  Ῥοδίων   ἀθλητῶν ἀφίξῃ τὰς εἰκόνας, Διαγόραν
[6, 7]   καὶ Κόνωνα ἐπ' αὐτῷ στρατηγόν,  Ῥοδίων   δὲ τὸν δῆμον πεισθέντα ὑπὸ
[6, 24]   ἔχουσι δὲ μὲν αὐτῶν  ῥόδον,   ἀστράγαλον δὲ μέση, καὶ
[6, 14]   ἐπιλαμβάνει, πρὶν ἐς τὴν  Ῥόδον   αὐτὸν οἴκαδε ἀναστρέψαι. Τὸ δὲ
[6, 7]   ὕστερον κατῆλθεν Δωριεὺς ἐς  Ῥόδον·   καὶ φανερώτατα δὴ ἁπάντων ἀνὴρ
[6, 24]   εἰκάζοι τις ἂν τὰ εἰρημένα·  ῥόδον   μὲν καὶ μυρσίνην Ἀφροδίτης τε
[6, 7]   ὑπὸ τῶν ἀντιστασιωτῶν ἐκ τῆς  Ῥόδου,   καὶ ἐς Ἰταλίαν παρὰ Θουρίους
[6, 7]   δὲ ἀποδημεῖν μὲν τότε ἐκ  Ῥόδου   περὶ τὰ ἐντὸς Πελοποννήσου χωρία·
[6, 14]   αὐτὸν καὶ τὸ ἐπὶ τῇ  ῥοιᾷ   καὶ τὸ ἐπὶ τῷ δίσκῳ.
[6, 14]   καὶ τὸ ἐπὶ τῷ δίσκῳ.  Ῥοιὰν   μὲν δὴ οὕτω κατεῖχεν, ὡς
[6, 9]   πίτυος τῆς γ' ἡμέρου καὶ  ῥοιᾶς   φέρει καρπόν, ἐμοὶ μὲν οὐχ
[6, 2]   Ευτυχί δης ουτος καὶ Σύ  ροις   τοις επι Ὀρό ντη Τύ
[6, 1]   τω παραλό γω του κλή  ρου,   καὶ ουχ υπὸ ισχύ ος
[6, 2]   ς τὸ ν ωμον προσέ  ρπων   εστὶ τὸ ν δεξιό ν·
[6, 1]   λοχό ς τε κειται, Πύ  ρρου   τε, καὶ Τρωί λος Αλκί
[6, 2]   ά λλοι των εκ Σπά  ρτης   ιπποτρό φων μετὰ τὴ ν
[6, 25]   οὐδὲν ἐλείπετο· βασιλεῦσι δὲ ἀνεῖται  Ῥωμαίοις.   Ἔστι δὲ τῆς στοᾶς ὀπίσω
[6, 3]   Καυλωνίαν ἁλοῦσαν ὑπὸ Καμπανῶν, οἳ  Ῥωμαίοις   μεγίστη τοῦ συμμαχικοῦ μοῖρα ἦσαν.
[6, 3]   καὶ Ταραντίνων ἐς τὸν πρὸς  Ῥωμαίους   πόλεμον καταστάντων, ἄλλαι τε τῶν
[6, 3]   πόλεων ἐγένοντο αἱ μὲν ὑπὸ  Ῥωμαίων,   αἱ δὲ ὑπὸ τῶν Ἠπειρωτῶν
[6, 12]   παιδὶ Νηρηίδα ἀγαγόμενος τὴν Πύρρου.  Ῥωμαίων   δὲ περὶ Σικελίας ἐς τὴν
[6, 12]   δυνάμει τε εἶναι νομίζων τὰ  Ῥωμαίων   ἐχυρώτερα καὶ βεβαιότερα ἅμα ἐς
[6, 19]   κεῖνται δὲ βασιλεῖς ἐν αὐτῷ  Ῥωμαίων.   Σικελιώτας δὲ Σελινουντίους ἀνέστησαν μὲν
[6, 9]   ἱερὸν τῆς Εἰρήνης τὸ ἐν  Ῥώμῃ   κομισθεῖσα ἐξ Ἄργους. Λέγεται δὲ,
[6, 5]   ἐπιλήψεσθαι, καὶ ὑπὸ τῆς αὑτοῦ  ῥώμης   ἔμελλεν ἀπολεῖσθαι καὶ οὗτος. Ἐς
[6, 14]   τοσοῦτο ἄρα αὐτῷ τὰ τῆς  ῥώμης   ἐπηύξητο, ὡς κρατῆσαι παγκρατιάζοντα ἐπὶ
[6, 1]   ανδριασιν υπηρχεν ά μεινον ετέ  ρων   πεποιησθαι, τοσαυτα καὶ αυτὸ ς
[6, 2]   ο ες Ὀλυμπί αν, Μύ  ρωνος   του Ἀθηναί ου ποιή ματα.
Recherches | Texte | Lecture | Liste du vocabulaire | Index inverse | Menu | Site de Philippe Remacle

 
UCL |FLTR |Itinera Electronica |Bibliotheca Classica Selecta (BCS) |
Responsable académique : Alain Meurant
Analyse, design et réalisation informatiques : B. Maroutaeff - J. Schumacher

Dernière mise à jour : 23/11/2006