HODOI ELEKTRONIKAI
Du texte à l'hypertexte

PAUSANIAS, Le Tour de la Grèce, livre VI

Liste des contextes (ordre alphabétique)


υ  =  74 formes différentes pour 196 occurrences

α   β   γ   δ   ε   ζ   η   θ   ι   κ   λ   μ   ν   ξ   ο   π   ρ   ς   τ   υ   φ   χ   ψ   ω   

Livre, Chap.
[6, 2]   καί οι καὶ πενταθλή σαντι  ύ   στερον εγέ νοντο εν Νεμέ
[6, 2]   Ὀλυμπιακό ν. Ἐνιαυτω γὰ ρ  ύ   στερον του οικισμου του Μεσσή
[6, 11]   τὸν μὲν ἀνδριὰς ἐμπεσὼν  ὕβρεως   παύει· τοῦ ἀνθρώπου δὲ τοῦ
[6, 9]   Σικελίας τυραννήσας Συρακούσας ἔσχεν,  Ὑβριλίδου   μὲν Ἀθήνῃσιν ἄρχοντος, δευτέρῳ δὲ
[6, 22]   τυράννων τῶν ἐν Ἕλλησι μάλιστα  ὑβρίσαντα,   καὶ τὸν ἀγῶνα ἔθεσαν ὁμοῦ
[6, 3]   ἵνα δὴ ἐκ τῶν πόνων  ὑγιής   τε καὶ ἄνοσος ἀνὴρ εἴη·
[6, 19]   κειμένην Βρεντεσίου τε μεταξὺ καὶ  Ὑδροῦντος   μεταβεβληκέναι τὸ ὄνομα, Σύβαριν οὖσαν
[6, 21]   όντι δὲ ἐντεῦθεν τό τε  ὕδωρ   τῆς Παρθενίας ἐστὶ καὶ πρὸς
[6, 7]   (Ἐπὶ δὲ τοῦ Ἀλκαινέτου τοῖς  υἱοῖς,   Γνάθων τε Διπαιεὺς τῆς Μαιναλέων
[6, 20]   εὕρατο πρῶτος, Τεῦξέ με Κλεοίτας  υἱὸς   Ἀριστοκλέους. Κλεοίτα δέ φασιν ὕστερον
[6, 8]   Ὀλυμπίᾳ. Ἔχει γὰρ δὴ οὕτως·  Υἱὸς   Δινύτα Δάμαρχος τάνδ' ἀνέθηκεν Εἰκόν'
[6, 25]   ὀιστόν, Εὖτέ μιν ωὐτὸς ἀνὴρ  υἱὸς   Διὸς αἰγιόχοιο Ἐν Πύλῳ ἐν
[6, 15]   τοῦ Ἀγησιλάου. Δημητρίου καὶ τοῦ  ὑιοῦ   αὐτοῦ Ἀντιγόνου. Ἀρέος βασιλέως Λαλεδαιμονίων.
[6, 10]   ἡμᾶς ἔτι. (Δαμαρέτῳ δὲ Ἡραιεῖ,  υἱῷ   τε τοῦ Δαμαρέτου καὶ υἱωνοῖς,
[6, 10]   υἱῷ τε τοῦ Δαμαρέτου καὶ  υἱωνοῖς,   δύο ἐν Ὀλυμπίᾳ γεγόνασιν ἑκάστῳ
[6, 14]   καὶ δεκάτῃ πρὸς διακοσίαις ὀλυμπιάδι.  (Ὕλλου   δὲ τῆς εἰκόνος ἵππος τε
[6, 11]   δ' ἄμνηστον ἀφήκατε τὸν μέγαν  ὑμέων.   Ἀπορούντων δὲ αὐτῶν, ὁποίᾳ μηχανῇ
[6, 20]   τῆς Εἰλειθυίας ὑπομένουσαι καὶ γυναῖκες  ὕμνον   ᾄδουσι· καθαγίζουσι δὲ καὶ θυμιάματα
[6, 10]   δὲ ἐκ τοῦ ἀρότρου τὴν  ὕνην,   πρὸς τὸ ἄροτρον καθήρμοσε τῇ
[6, 15]   δὴ ἐπὶ τοῦ παγκρατίου καταγωνισθέντα  ὑπ'   αὐτοῦ, δεδήλωκεν λόγος δὴ
[6, 3]   ἄλλοι Ἴωνες, (κατὰ τὸ λεγόμενον  ὑπ'   αὐτῶν Ἰώνων, τοὺς τοίχους τοὺς
[6, 21]   μελέται, κρηπὶς δὲ ἐν τῷ  ὑπαίθρῳ   λίθου πεποίηται· τὸ δὲ ἐξ
[6, 25]   Ἀφροδίτης ναός, τὸ δὲ ἐν  ὑπαίθρῳ   τέμενος οὐ πολὺ ἀφεστηκὸς ἀπὸ
[6, 24]   Διί, καὶ εἰσὶν ἐν τῷ  ὑπαίθρῳ   τῆς ἀγορᾶς οἱ βωμοὶ πλῆθος
[6, 24]   ἀρχαῖον. (Ἠλείοις δὲ ἐν τῷ  ὑπαίθρῳ   τῆς ἀγορᾶς τὰ ἐπιφανέστατα ναός
[6, 5]   τοὺς ἐπὶ τῷ παγκρατίῳ στεφάνους  ὑπάρχοντά   ἐστιν. ὀρεινὴ τῆς Θρᾴκης,
[6, 6]   αὐτῷ καὶ τὰ ἐς δόξαν  ὑπάρχοντα   τὴν ἄλλην. Γένος μὲν δὴ
[6, 16]   τε νῖκαι τῶν ἐν Ἕλλησιν  ὑπάρχουσιν   ἐπὶ πεντάθλῳ, πλὴν τοῦ Ἰσθμικοῦ.
[6, 6]   ὑπῆρξε μὲν διαύλου παρελθεῖν δρόμῳ·  ὑπέλειπε   δὲ καὶ ἐς τοὺς ἔπειτα
[6, 18]   παρὰ τῶν Λαμψακηνῶν τοῦ δήμου.  Ὑπελίπετο   δὲ Ἀναξιμένης τοσάδε ἐς μνήμην.
[6, 5]   (Ἕτερον δὲ ἐπὶ τούτῳ θαῦμα  ὑπελίπετο   Πουλυδάμας ἐς μνήμην. Ἐς
[6, 13]   ἂν ἐν ἑκάστῃ τάξει κρατήσωσιν,  ὑπὲρ   αὐτῶν αὖθις θέουσι τῶν ἄθλων·
[6, 22]   τὸ ἔπος· Πυλίων γὰρ τῶν  ὑπὲρ   νήσου τῆς Σφακτηρίας οὐ πέφυκεν
[6, 26]   αὐτῷ καὶ ὅσα Αἰθίοπες οἱ  ὑπὲρ   Συήνης ἐς τοῦ ἡλίου τὴν
[6, 19]   πόλεμος· ἀνάκειται δὲ καὶ ἀσπὶς  ὑπὲρ   τοῦ ἀετοῦ, τοὺς Μεγαρέας ἀπὸ
[6, 24]   τὸν Ἑλλανοδικαιῶνα καλούμενον, ἔστι δὲ  ὑπὲρ   τοῦ Ἀχιλλέως τὸν τάφον· καὶ
[6, 21]   χῶμα περιῳκοδομημένον λίθοις ἐστὶ, καὶ  ὑπὲρ   τοῦ μνήματος ἐρείπια οἰκοδομημάτων, ἔνθα
[6, 20]   ἔβλαπτε τοὺς ἵππους, πέτρας δὲ  ὑπὲρ   τῶν ἵππων τὴν καμπὴν ἀνεστηκυίας
[6, 18]   τῆς αὐτοῦ πρὸς Ἀλέξανδρον πρεσβείας  ὑπὲρ   τῶν Λαψακηνῶν, καὶ τῆς πρὸς
[6, 23]   γένος μὲν Ἀλεξανδρέα εἶναι τῆς  ὑπὲρ   Φάρου τῆς νήσου, Σαραπίωνα δὲ
[6, 6]   τὸν πύκτην, οὔ με εἰκὸς  ὑπερβαίνειν   ἦν τὰ ἐς τὰς νίκας
[6, 20]   μνῆμα ἐνταῦθα λόγῳ Ἠλείων ἐστίν.  (Ὑπερβάλλοντι   δὲ ἐκ τοῦ σταδίου, καθ'
[6, 14]   παλαιστοῦ τόλμημα Ἀρτεμίδωρος γένος Τραλλιανὸς  ὑπερεβάλετο   κατὰ ἐμὴν δόξαν. Ἀρτεμιδώρῳ γὰρ
[6, 6]   τε ἀνελέσθαι καὶ παγκρατίου νίκας,  ὑπερεβάλετο   πυκτεύων τὸν Εὔθυμον. Οὐ μὴν
[6, 3]   οἱ πάντες ἄνθρωποι θεραπεύουσι τὰ  ὑπερέχοντα   τῇ ἰσχύι. ~ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ Δ' Ἀθλητῶν
[6, 18]   φρονῆσαι λαβόντων, Ἀλέξανδρος ἅτε  ὑπερζέων   ἐς αὐτοὺς τῇ ὀργῇ, κακῶν
[6, 20]   Ὀλυμπίᾳ Ταράξιππος πολὺ δή τι  ὑπερηρκώς   ἐστιν ἐς ἵππων φόβον. Ἐπὶ
[6, 4]   εἰκόνα οὐδενὸς ἔν γε τῇ  ὑπερορίᾳ   Λακεδαιμονίους ἀναθέντας εὕρισκον. Ἀρχιδάμου δὲ
[6, 11]   ὃς Ἀθηναίοις θεσμοὺς γράψας φονικοὺς,  ὑπερώρισε   καὶ τὰ ἄψυχα, εἴγε ἐμπεσόν
[6, 2]   Δελφοις καὶ εν Ἄργει τε  υπηρξε   καὶ εν Κορί νθω προσανελέ
[6, 7]   κρατῆσαι δὲ ὀλυμπίασι πυγμῇ παῖδας  ὑπῆρξε   καὶ τούτοις. Γνάθωνα δὲ καὶ
[6, 6]   Παραβάλλοντι δὲ τῷ Λαστρατίδα πατρὶ  ὑπῆρξε   μὲν διαύλου παρελθεῖν δρόμῳ· ὑπέλειπε
[6, 1]   τε ομου καὶ ί ππων  υπηρξεν   ανελέ σθαι νί κας, τω
[6, 3]   Καυλωνιάτῃ, καθάπερ γε καὶ ἦν,  ὑπῆρξεν   ἀναγορευθῆναι· τὸ δὲ ἀπὸ τούτου
[6, 17]   ἀπὸ τοῦ κοινοῦ τοῦ Κολοφωνίων  ὑπῆρξεν   ἀνατεθῆναι τὴν εἰκόνα. (Τούτων δέ
[6, 3]   ἐν Ὀλυμπίᾳ καὶ Νεμείων τρεῖς  ὑπῆρξεν   ἀνελέσθαι νίκας. Τὸ δὲ ἐπίγραμμα
[6, 9]   Αἰγινήτῃ πάλης μὲν στέφανον λαβεῖν  ὑπῆρξεν   ἐν παισί· τὸν δὲ ἀνδριάντα
[6, 8]   δὲ Ἠλείῳ πάλης ἐν παισὶν  ὑπῆρξεν   ἔν τε Ὀλυμπίᾳ καὶ Νεμείων
[6, 1]   ξαν, ὴ καὶ τοις ανδριασιν  υπηρχεν   ά μεινον ετέ ρων πεποιησθαι,
[6, 22]   δὲ Ἠλεῖοι (φιλία γάρ σφισιν  ὑπῆρχεν   ἐξ ἀρχῆς ἐς Λετριναίους) τὰ
[6, 5]   Πουλυδάμαντος τὰ ἔργα) πέμπων ἀγγέλους  ὑπισχνούμενος   δῶρα, ἀνέπεισεν αὐτὸν ἐς Σοῦσά
[6, 1]   του κλή ρου, καὶ ουχ  υπὸ   ισχύ ος ανεί λοντο ή
[6, 24]   ἀλλοῖον καλούμενος Ἀλεξίκακος  ὑπὸ   Ἀθηναίων. Ἑτέρωθι δὲ Ἡλίῳ πεποίηται
[6, 14]   γὰρ τὸν ἀγῶνα τὸν τεθέντα  ὑπὸ   Ἀμφικτυόνων οὐκ ὄντα πω στεφανίτην,
[6, 7]   ἐντὸς Πελοποννήσου χωρία· συλληφθέντα δὲ  ὑπὸ   ἀνδρῶν Λακεδαιμονίων αὐτὸν, καὶ ἀναχθέντα
[6, 6]   ἅλωσιν τὴν Ἰλίου, κατενεχθῆναί φασιν  ὑπὸ   ἀνέμων ἔς τε ἄλλας τῶν
[6, 22]   τε καὶ ἑκατοστήν, τεθεῖσαν δὲ  ὑπὸ   Ἀρκάδων, ἀνολυμπιάδας οἱ Ἠλεῖοι καλοῦντες
[6, 12]   τὰς δὲ ἐξ ἀρχῆς τε  ὑπὸ   ἀσθενείας ἀφανεστέρας, καὶ δι' αὐτὸ
[6, 5]   διαφυγὸν τῶν Σκοτουσσαίων, καὶ αὖθις  ὑπὸ   ἀσθενείας ἐξέλιπον καὶ οὗτοι τὴν
[6, 25]   ἡλικίαν, ἀμπέχεται δὲ χλαμύδα ποικίλην  ὑπὸ   ἀστέρων, τῇ χειρὶ δὲ ἔχει
[6, 19]   Ἐπιδαμνίων. Ἒχει μὲν πόλον ἀνεχόμενον  ὑπὸ   Ἄτλαντος· ἔχει δὲ Ἡρακλέα καὶ
[6, 22]   ἐς παννυχίδα ἐς Λετρίνους ἐλθεῖν,  ὑπὸ   αὐτῆς τε ἀγομένην τῆς Ἀρτέμιδος
[6, 3]   δὲ ἀπῳκίσθη μὲν ἐς Ἰταλίαν  ὑπὸ   Ἀχαιῶν, οἰκιστὴς δὲ ἐγένετο αὐτῆς
[6, 26]   σφισιν, ὃν σῆρα καλοῦσιν Ἕλληνες,  ὑπὸ   δὲ αὐτῶν Σηρῶν ἄλλο πού
[6, 12]   βίου συνέβη γενέσθαι τὴν τελευτὴν  ὑπὸ   Δεινομένους, γένος μὲν Συρακουσίου, δυσμενέστατα
[6, 10]   τῆς μάχης τῆς Πλαταιᾶσιν ἀνατεθέντος  ὑπὸ   Ἑλλήνων. Ἐνίκα μὲν δὴ τὴν
[6, 3]   Ἐμοὶ μὲν οὖν λέγειν τὰ  ὑπὸ   Ἑλλήνων λεγόμενα ἀνάγκη, πείθεσθαι δὲ
[6, 18]   Μνασέου τοῦ δρομέως, ἐπικληθέντος δὲ  ὑπὸ   Ἑλλήνων Λίβυος, εἴη παῖς
[6, 13]   ὀκτάκις, ἐπίκλησίν τε ἔσχεν Ἵππος  ὑπὸ   Ἑλλήνων. Ποιήσαιο δ' ἂν καὶ
[6, 10]   χρόνον ὑπό τε Ἠλείων καὶ  ὑπὸ   Ἑλλήνων τῶν ἄλλων ἀφῃρέθη τοῦ
[6, 19]   αἱ ἀρχαί· οὐ μὴν οὐδὲ  ὑπὸ   Ἠλείων ἀνεγράφοντό πω τηνικαῦτα αἱ
[6, 14]   μὴ παλαῖσαι μὲν ἐν παισὶν  ὑπὸ   Ἠλείων ἀπηλάθη, ἀνηγορεύθη δὲ ἐν
[6, 19]   Αἱ δὲ Ἑσπερίδες (μετεκινήθησαν γὰρ  ὑπὸ   Ἠλείων) αὗται μὲν ἔτι καὶ
[6, 22]   πολέμου Πισαίοις μετέσχον, ἐπέλαβεν ἀναστάτους  ὑπὸ   Ἠλείων γενέσθαι· (Πύλου δὲ τῆς
[6, 3]   παῖδας προσαναστῆσαι καὶ τὸν παιδοτρίβην  ὑπὸ   Ἠλείων ἐδόθη. Τὸν δὲ ἀνδριάντα
[6, 4]   ὑπό τε Ἀμφικτυόνων καὶ δὶς  ὑπὸ   Ἠλείων, εἶναι δὲ αὐτῷ λέγεται
[6, 22]   Ἡρακλέους ἀνάστατος καὶ αὖθις ἐπισυνοικισθεῖσα  ὑπὸ   Ἠλείων, ἔμελλεν ἀνὰ χρόνον οὐχ
[6, 11]   κατεμαχέσατο τὸν πύκτην, καὶ ὡς  ὑπὸ   Ἠλείων ἐπεβλήθη τῷ Θεαγένει ζημία.
[6, 4]   καὶ Λεοντίσκος. μὴ ἀναγραφεῖσα  ὑπὸ   Ἠλείων ὀλυμπιὰς τετάρτη καὶ ἑκαστοτή.
[6, 4]   δὲ τὸ ἐπίγραμμά φησιν αὐτὸν  ὑπὸ   Ἠλείων· τὸν δὲ ἕτερον, ὅτῳ
[6, 22]   Πύλων Κλήσωνος· γενομένη δὲ  ὑπὸ   Ἡρακλέους ἀνάστατος καὶ αὖθις ἐπισυνοικισθεῖσα
[6, 14]   ἄν τις βιαζόμενος. (Ἀποθανεῖν δὲ  ὑπὸ   θηρίων φασὶν αὐτόν: ἐπιτυχεῖν γὰρ
[6, 14]   ἐν τῇ κεφαλῇ φλέβας, διερρήγνυεν  ὑπὸ   ἰσχύος τῶν φλεβῶν τὴν χορδήν.
[6, 3]   ἐρημωθῆναι καὶ τὴν Καυλωνίαν ἁλοῦσαν  ὑπὸ   Καμπανῶν, οἳ Ῥωμαίοις μεγίστη τοῦ
[6, 20]   τὸν ἵππον ἐφ' ἐπωχεῖτο  ὑπὸ   Κτεάτου λέγουσι τοῦ Ἄκτορος, καὶ
[6, 7]   ἀναχθέντα ἐς Σπάρτην, ἀδικεῖν τε  ὑπὸ   Λακεδαιμονίων καταγνωσθῆναι, καὶ ἐπιβληθῆναί οἱ
[6, 19]   ἐπιχρύσου τὴν κεφαλήν· ἀνατεθῆναι δὲ  ὑπὸ   Λοκρῶν φησι τῶν πρὸς Ζεφυρίῳ
[6, 26]   ὑπὸ τοῦ Νείλου, καὶ οὐχ  ὑπὸ   μιᾶς περιέχεσθαι θαλάσσης; τοιαύτην ἑτέραν
[6, 19]   τοῖς ὅπλοις, ἀκροθίνιον τῷ Διὶ  ὑπὸ   Μυόνων τεθῆναι. Οἵτινες δὲ οὗτοι
[6, 20]   λάβοι γῆς Ἀλκάθους ἀποθανὼν  ὑπὸ   Οἰνομάου τῶν Ἱπποδαμείας γάμων ἕνεκα·
[6, 5]   ἐπιγράμματος. (Ἕμελλε δὲ ἄρα τὸ  ὑπὸ   Ὁμήρου προθεσπισθὲν ἄλλους τε τῶν
[6, 10]   λειπόμενον ἐξ αὐτῶν ἐπύκτευεν, ἀπαγορεύειν  ὑπὸ   πλήθους τῶν τραυμάτων ἐνομίζετο. Καί
[6, 26]   ἐμφορηθὲν τοῦ καλάμου, ῥήγνυταί τε  ὑπὸ   πλησμονῆς, καὶ ἀποθανόντος οὕτω τὸ
[6, 3]   Ἰταλίᾳ πόλεων ἐγένοντο αἱ μὲν  ὑπὸ   Ῥωμαίων, αἱ δὲ ὑπὸ τῶν
[6, 4]   εἶναι λέγεται Κνώσσιος· ἐκπεσὼν δὲ  ὑπὸ   στασιωτῶν ἐκ Κνωσσοῦ, καὶ ἐς
[6, 17]   ἑκατόν. Λεοντίνων δὲ ἐρημωθεῖσάν ποτε  ὑπὸ   Συρακουσίων τὴν πόλιν κατ' ἐμὲ
[6, 22]   ὄνομα εἶναι τὴν Ἐλάφιον, καὶ  ὑπὸ   ταύτης τραφῆναι τὴν Ἄρτεμίν φασι.
[6, 4]   τῷ πορθμῷ Μεσσήνης· στεφανωθῆναι δὲ  ὑπό   τε Ἀμφικτυόνων καὶ δὶς ὑπὸ
[6, 10]   Ταῦτα μὲν δὴ ἀνὰ χρόνον  ὑπό   τε Ἠλείων καὶ ὑπὸ Ἑλλήνων
[6, 4]   ἐν τῇ Τρῳάδι, κειμένης δὲ  ὑπὸ   τῇ Ἴδῃ, πρῶτος Αἰολέων τῶν
[6, 3]   Σικυώνιος, ἀλλὰ ἐκ Μεσσήνης τῆς  ὑπὸ   τῇ Ἰθώμῃ· (Λύσανδρον δὲ τὸν
[6, 5]   ἰσχύι, καὶ Πουλυδάμαντα ἐπιλήψεσθαι, καὶ  ὑπὸ   τῆς αὑτοῦ ῥώμης ἔμελλεν ἀπολεῖσθαι
[6, 9]   ἀφῃρημένος τὴν νίκην, ἔκφρων ἐγένετο  ὑπὸ   τῆς λύπης· καὶ ἀνέστρεψε μὲν
[6, 26]   ἄλλα εἴκασται τοῖς ἀράχναις, οἳ  ὑπὸ   τοῖς δένδρεσιν ὑφαίνουσι· καὶ δὴ
[6, 12]   Μεγάλην πόλιν, περιέχει σφᾶς γενόμενον  ὑπὸ   τοῦ Ἀρκάδων κοινοῦ δόγμα· (οὐδέ
[6, 5]   τὰ δὲ καὶ δηλούμενά ἐστιν  ὑπὸ   τοῦ ἐπιγράμματος. (Ἕμελλε δὲ ἄρα
[6, 8]   αὐτόν· ἐλέγετο γὰρ ἂν καὶ  ὑπὸ   τοῦ ἐπιγράμματος τοῦ ἐν Ὀλυμπίᾳ.
[6, 6]   καλλίστην. (Τοῖς μὲν δὴ τὰ  ὑπὸ   τοῦ θεοῦ προστεταγμένα ὑπουργοῦσι δεῖμα
[6, 15]   οὕτως ἐσκληθέντος τοῦ παγκρατίου, κρατηθεὶς  ὑπὸ   τοῦ Κάπρου, ὅμως ἐχρήσατο ἐς
[6, 20]   ἔνθα καλοῦσι τὸν Ταράξιππον· καὶ  ὑπὸ   τοῦ κατορωρυγμένου ταραχθῆναι μὲν τῷ
[6, 13]   Καὶ τέσσαρας, ὡς ἕκαστοι συνταχθῶσιν  ὑπὸ   τοῦ κλήρου, καὶ οὐκ ἀθρόους
[6, 4]   καὶ Νεμείων τρεῖς. Ἐτάφη δὲ  ὑπὸ   τοῦ κοινοῦ τῶν Ἀχαιῶν, καί
[6, 7]   Ῥοδίων δὲ τὸν δῆμον πεισθέντα  ὑπὸ   τοῦ Κόνωνος, ἀπὸ Λακεδαιμονίων μεταβαλέσθαι
[6, 26]   ὥσπερ καὶ Αἰγύπτου τὸ Δέλτα  ὑπὸ   τοῦ Νείλου, καὶ οὐχ ὑπὸ
[6, 14]   σφῆνες, καὶ ἐχόμενος Μίλων  ὑπὸ   τοῦ ξύλου λύκοις ἐγίνετο εὕρημα.
[6, 21]   κρατήσαντα ἐνίκησεν αὐτός. (Ἀπέθανον δὲ  ὑπὸ   τοῦ Οἰνομάου, κατὰ τὰ ἔπη
[6, 21]   πρῶτον τοῦτον Μάρμακα καὶ ἀποθανεῖν  ὑπὸ   τοῦ Οἰνομάου πρὸ τῶν ἄλλων,
[6, 21]   δὲ τῷ Ἀκρίᾳ Κάπετόν φασιν  ὑπὸ   τοῦ Οἰνομάου φονευθῆναι, καὶ Λυκοῦργον,
[6, 5]   τῷ σπηλαίῳ, καὶ οὐ βιασθησόμενος  ὑπὸ   τοῦ ὄρους. Τούτῳ μὲν ἐνταῦθα
[6, 10]   πως (ἐθεάσατο Δημύλος τὸ  ὑπὸ   τοῦ παιδὸς ποιούμενον, καὶ ἐπὶ
[6, 21]   ἀπὸ Ἠλείων, ἀποθανεῖν φασιν αὐτὸν  ὑπὸ   τοῦ Πανταλέοντος καὶ ἀπὸ τοῦ
[6, 3]   ἄνδρα τοῖς πολεμίοις στρατηγοῦντα ἀποθανεῖν  ὑπὸ   τοῦ Στομίου, μονομαχήσαντά οἱ κατὰ
[6, 6]   Ἀγήνορα· ἀνετέθη δὲ εἰκὼν  ὑπὸ   τοῦ Φωκέων κοινοῦ. Θεόπομπος γὰρ
[6, 15]   ἐπὶ τῷ βάθρῳ γράμματα ἀμυδρὰ  ὑπὸ   τοῦ χρόνου. (Μετὰ δὲ τὸν
[6, 10]   ἐμπείρως ἔχων τῆς μάχης, ἐτιτρώσκετο  ὑπὸ   τῶν ἀνταγωνιζομένων, καὶ ἡνίκα πρὸς
[6, 7]   καὶ Πεισίροδος Θούριοι, διωχθέντες  ὑπὸ   τῶν ἀντιστασιωτῶν ἐκ τῆς Ῥόδου,
[6, 8]   αὖθις ἄνθρωπος. Οὐ μὴν οὐδὲ  ὑπὸ   τῶν Ἀρκάδων λέγεσθαί μοι τοῦτο
[6, 9]   τοῦ ὀρόφου τοῖς παισί, καταλιθούμενος  ὑπὸ   τῶν ἀστῶν, κατέφυγεν ἐς Ἀθηνᾶς
[6, 9]   ἐν τῇ μάχῃ· καταγνωσθεὶς δὲ  ὑπὸ   τῶν Ἑλλανοδικῶν ἄδικα εἰργάσθαι, καὶ
[6, 7]   τὸν πατέρα ἔφερον, βαλλόμενόν τε  ὑπὸ   τῶν Ἑλλήνων ἄνθεσι καὶ εὐδαίμονα
[6, 6]   τῶν ναυτῶν παρθένον βιάσασθαι, καὶ  ὑπὸ   τῶν ἐπιχωρίων ἀντὶ τούτου καταλευσθῆναι
[6, 23]   ἐστὶν ἀποκεκριμένος δρόμος, ὀνομάζεται δὲ  ὑπὸ   τῶν ἐπιχωρίων ἱερός· χωρὶς δὲ,
[6, 3]   μὲν ὑπὸ Ῥωμαίων, αἱ δὲ  ὑπὸ   τῶν Ἠπειρωτῶν ἀνάστατοι· κατέλαβε δὲ
[6, 20]   δὲ αὐτῷ τὴν τελευτὴν λέγουσιν  ὑπὸ   τῶν ἵππων, ὅτε Ἄκαστος τὰ
[6, 24]   μῆνας οἱ αἱρεθέντες ἑλλανοδικεῖν, καὶ  ὑπὸ   τῶν νομοφυλάκων, ὅσα ἐς τὸν
[6, 14]   διίστασαν τὸ ξύλον· δὲ  ὑπὸ   φρονήματος Μίλων καθίησι τὰς
[6, 13]   δὲ οἰκισθείσης ποτὲ ἐν Σικελίᾳ  ὑπὸ   Χαλκιδέων τῶν ἐπὶ Εὐρίπῳ, τῆς
[6, 20]   δὲ ἐν τῷ τῆς Εἰλειθυίας  ὑπομένουσαι   καὶ γυναῖκες ὕμνον ᾄδουσι· καθαγίζουσι
[6, 21]   χάριτι· δοκεῖν δέ μοι καὶ  ὑπόμνημα   ἐς τοὺς ἔπειτα ὅσων τε
[6, 15]   καί οἱ καὶ τῆς νίκης  ὑπόμνημά   ἐστιν ἐν Ὀλυμπίᾳ. Ὀλίδαν δὲ
[6, 12]   ἐπὶ τῶν ἵππων καθέζονται παῖδες.  Ὑπομνήματα   δὲ ἐπὶ νίκαις Ὀλυμπικαῖς ἐστιν
[6, 13]   τηνικαῦτα οὐδὲ Ἀργείοις ἐς ἅπαντας  ὑπομνήματα   τοὺς Νεμεὰτας. (Ἡ δὲ ἵππος
[6, 22]   παίζουσα συνῆν· τὴν δὲ (ἐν  ὑπονοίᾳ   γὰρ τοῦ Ἀλφειοῦ τὴν ἐπιβουλὴν
[6, 22]   τεσσαράκοντα Ὀλυμπιάδι Δαμοφῶν Πανταλέοντος  ὑπόνοιαν   μέν τινα παρέσχεν Ἠλείοις, νεώτερα
[6, 6]   τὰ ὑπὸ τοῦ θεοῦ προστεταγμένα  ὑπουργοῦσι   δεῖμα ἀπὸ τοῦ δαίμονος ἐς
[6, 2]   Κύ πριοι δὲ ως καὶ  υσὶ   ν επεξευρό ντες έ στι
[6, 3]   Πλησίον δὲ τοῦ Ἀντιόχου καὶ  Ὕσμων   οὗτος ἕστηκε. Τούτῳ τῷ ἀνδρὶ
[6, 3]   δὲ ἁλτῆρας ἀρχαίους. (Μετὰ δὲ  Ὕσμωνα   παλαιστὴς παῖς ἐξ Ἡραίας ἀνάκειται
[6, 3]   γε αὐτοῖς ἐστιν Ἠλείοις, ἐπεὶ  Ὕσμωνί   γε τῷ Ἠλείῳ. Πλησίον δὲ
[6, 3]   δὲ παιδὶ ἔτι ὄντι τῷ  Ὕσμωνι   κατασκῆψαι ῥεῦμα ἐς τὰ νεῦρα,
[6, 20]   τάξιν, καὶ τηνικαῦτα χαλῶσιν αἱ  ὕσπληγες   αἱ ἐν τῇ δευτέρᾳ τάξει·
[6, 20]   τῇ στοᾷ τῇ Ἀγνάπτου χαλῶσιν  ὕσπληγες,   καὶ οἱ κατὰ ταύτας ἑστηκότες
[6, 20]   διήκει πρὸ αὐτῶν καλῴδιον ἀντὶ  ὕσπληγος.   Βωμὸς δὲ ὠμῆς πλίνθου, τὰ
[6, 15]   δὴ τότε οἱ παῖδες καὶ  ὕστατον   πενταθλήσοντες ἐσεκλήθησαν. Ἒστι δὲ
[6, 9]   (Τούτοις χρῆσαι τὴν Πυθίαν φασίν·  Ὕστατος   ἡρώων Κλεομήδης Ἀστυπαλαιεύς, Ὃν θυσίαις
[6, 13]   Ὅτι δὲ ἐν δύο ταῖς  ὑστέραις   ἐς χάριν τὴν Ἱέρωνος τοῦ
[6, 12]   ποιησόμεθα μνήμην καὶ ἐν τοῖς  ὑστέροις   τοῦ λόγου. ~ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ ΙΓ' Στήλη
[6, 18]   ὅσα Φίλιππος Ἀμύντου καὶ  ὕστερον   Ἀλέξανδρος εἰργάσατο, συνέγραψεν ὁμοίως ἅπαντα·
[6, 20]   υἱὸς Ἀριστοκλέους. Κλεοίτα δέ φασιν  ὕστερον   Ἀριστείδην σοφίαν τινὰ καὶ αὐτὸν
[6, 10]   στέφανον ἔσχεν ἐπὶ πεντάθλῳ, καὶ  ὕστερον   γυμναστὴς ἄριστος λέγεται τῶν ἐφ'
[6, 26]   ἐποιήσατο· ἐν δὲ ἔπεσι τοῖς  ὕστερον   δεδήλωκεν, ὡς πόλισμα οὖσαν καὶ
[6, 19]   ἄμπωτιν παρεχόμενον Βαῖτιν ὠνόμασαν οἱ  ὕστερον.   Εἰσὶ δ' οἳ Καρπίαν Ἰβήρων
[6, 20]   ἔχοντος τὴν ὀργήν· αὐτοὶ δὲ  ὕστερον   ἐκ μαντείας κομίσαι φασὶ τῆς
[6, 21]   λέγουσιν οἱ Ἀρκάδες. (Τρικολώνου δὲ  ὕστερον   ἐπέλαβεν ἐν τῷ δρόμῳ τὸ
[6, 7]   παρὰ Θουρίους ἀπελθόντες. Χρόνῳ δὲ  ὕστερον   κατῆλθεν Δωριεὺς ἐς Ῥόδον·
[6, 21]   οὐκ ἐπιφανῶς αὐτούς· Πέλοψ δὲ  ὕστερον   μνῆμα ἐν κοινῷ σφισιν ἐπὶ
[6, 14]   καὶ ἐνίκησεν· ἀνηγορεύθη δὲ καὶ  ὕστερον   Νεμέᾳ τε καὶ Ἰσθμῷ. Γεγονότα
[6, 8]   ἐγένετο ἐν ἀνθρώποις, καὶ  ὕστερόν   ποτε ἔσται, μανία μᾶλλον
[6, 19]   δὲ ἐν Ὀλυμπίᾳ θησαυρὸν ἔτεσιν  ὕστερον   τῆς μάχης ἐποίησαν οἱ Μεγαρεῖς.
[6, 20]   Οἰνομάῳ τότε, ταράσσεσθαι δὲ καὶ  ὕστερον   τοῖς πᾶσι τὰς ἵππους. Ἠξίου
[6, 14]   παισὶ στέφανον, καὶ ἐν ἀνδράσιν  ὕστερον·   τούτῳ μὲν δὴ τὴν εἰκόνα
[6, 14]   Ὀλυμπίᾳ κατεπάλαισε τὸν ἐν Ἕλλησιν  ὕστερον   τούτων ἐναντία Μαρδονίου καὶ Μήδων
[6, 8]   τοῦ Λυκαίου Διός, καὶ ὡς  ὕστερον   τούτων ἔτει δεκάτῳ γένοιτο αὖθις
[6, 12]   ἐς τυραννίδα ἔχοντος, ὃς καὶ  ὕστερον   τούτων Ἱπποκράτει τῷ ἀδελφῷ τῷ
[6, 9]   δ' ὄνομ' εἰμὶ δὲ Γλαύκου  Υυἱὸς,   καὶ νικῶ πὺξ δύ' Ὀλυμπιάδας.
[6, 26]   σηρικαὶ ἐν μίτων ζςυφίου τίνος  ὑφαινόμεναι.   Σηρία νῆσος. Ὅροι Ἤλιδος καὶ
[6, 26]   ἀράχναις, οἳ ὑπὸ τοῖς δένδρεσιν  ὑφαίνουσι·   καὶ δὴ καὶ πόδας ἀριθμὸν
[6, 24]   ἑκκαίδεκα καλουμέναις, ἔνθα τὸν πέπλον  ὑφαίνουσι   τῇ Ἥρᾳ. ~ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ ΚΕ' Ναὸς
[6, 20]   κεφαλὴν καὶ τὸ πρόσωπον ἐφειλκυσμένῃ  ὕφος   λευκόν. Παρθένοι δὲ ἐν τῷ
[6, 23]   γυμνασίῳ δρᾶν καθέστηκε. Πλάτανοι μὲν  ὑψηλαὶ   διὰ τῶν δρόμων πεφύκασιν ἐντὸς
[6, 21]   γῆς ἐστιν, ὄρος δὲ οὐχ  ὑψηλόν.   Ἐπὶ τῷ πέρατι τοῦ ὄρους
[6, 24]   ναοῦ σχῆμα· ἔστι δὲ οὐχ  ὑψηλόν,   καὶ τοῖχοι μὲν οὐκ εἰσί,
[6, 21]   οὐ πολὺ, γῆς χῶμά ἐστιν  ὑψηλόν,   τῶν μνηστήρων τῶν Ἱπποδαμείας τάφος.
[6, 21]   αὐτός: ᾠκοδομήθη δὲ ἐπὶ τοῦ  ὑψηλοῦ   παρὰ τὸν Ἀλφειόν. (Τούτου δὲ
[6, 5]   δὲ ἐπὶ τῷ βάθρῳ τῷ  ὑψηλῷ,   Λυσίππου μέν ἐστιν ἔργον, μέγιστος
[6, 3]   ἐστὶν· Ἐν πολυθαήτῳ τεμένει Διὸς  ὑψιμέδοντος   Ἕστηκ' ἀνθέντων δημοσίᾳ Σαμίων. Τοῦτο
Recherches | Texte | Lecture | Liste du vocabulaire | Index inverse | Menu | Site de Philippe Remacle

 
UCL |FLTR |Itinera Electronica |Bibliotheca Classica Selecta (BCS) |
Responsable académique : Alain Meurant
Analyse, design et réalisation informatiques : B. Maroutaeff - J. Schumacher

Dernière mise à jour : 23/11/2006