HODOI ELEKTRONIKAI
Du texte à l'hypertexte

PAUSANIAS, Le Tour de la Grèce, livre VI

Liste des contextes (ordre alphabétique)


β  =  78 formes différentes pour 109 occurrences

α   β   γ   δ   ε   ζ   η   θ   ι   κ   λ   μ   ν   ξ   ο   π   ρ   ς   τ   υ   φ   χ   ψ   ω   

Livre, Chap.
[6, 2]   τε καὶ Νεμέ α. ~ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ  Β'   Ἀνδριάντες Λακεδαιμονίων ἱπποτρόφων. Ἀνδριάς Θρασυβούμου
[6, 26]   ὀρθόν ἐστιν αἰδοῖον ἐπὶ τοῦ  βάθρου.   (Ἡ δὲ Ἠλεία χώρα τά
[6, 24]   ἐστιν Ἔρωτος· ἕστηκε δὲ ἐπὶ  βάθρου   τοῦ αὐτοῦ. (Ἔστι δὲ καὶ
[6, 15]   Εὐτελίδα, καὶ τὰ ἐπὶ τῷ  βάθρῳ   γράμματα ἀμυδρὰ ὑπὸ τοῦ χρόνου.
[6, 5]   οἱ τὰ μὲν ἐπὶ τῷ  βάθρῳ   τοῦ ἀνδριάντος ἐν Ὀλυμπίᾳ, τὰ
[6, 5]   θάνατος. (Ὁ δὲ ἐπὶ τῷ  βάθρῳ   τῷ ὑψηλῷ, Λυσίππου μέν ἐστιν
[6, 19]   ἐν Ἰβηρίᾳ καὶ ἄμπωτιν παρεχόμενον  Βαῖτιν   ὠνόμασαν οἱ ὕστερον. Εἰσὶ δ'
[6, 7]   τῆς πανηγύρεως τὸν πατέρα ἔφερον,  βαλλόμενόν   τε ὑπὸ τῶν Ἑλλήνων ἄνθεσι
[6, 25]   αἰγιόχοιο Ἐν Πύλῳ ἐν νεκύεσσι  βαλὼν   ὀδύνῃσιν ἔδωκεν. Εἰ δὲ κατὰ
[6, 11]   τε Ἕλλησιν οἶδα καὶ παρὰ  βαρβάροις   ἀγάλματα ἱδρυμένα Θεαγένους, καὶ νοσήματά
[6, 11]   πολλαχοῦ τῆς Ἑλλάδος, καὶ παρὰ  Βαρβάροις.   (Ἐφεξῆς τούτων ἀναθήματά ἐστιν Ἠλείων,
[6, 4]   ἐς Ὀλυμπίαν ἀπέστειλαν, ὅτι ἐν  βαρβάρῳ   τε ἐπέλαβεν αὐτὸν τὸ χρεὼν,
[6, 24]   ἐπὶ τὸ πένταθλον, καὶ ὅσα  βαρέα   ἆθλα ὀνομάζουσιν. (Ἡ δὲ ἀγορὰ
[6, 20]   ὄρους τῇ κορυφῇ θύουσιν οἱ  Βασίλαι   καλούμενοι τῷ Κρόνῳ κατὰ ἰσημερίαν
[6, 2]   χαν τουτον η κατὰ (Ἄγιν  βασιλέ   α επιστρατεί α Λακεδαιμονί ων
[6, 1]   γοις, οὶ ες τοὺ ς  βασιλέ   ας τοὺ ς Λακεδαιμονί ων
[6, 2]   καὶ Ἄγιδος του Ευδαμί δου  βασιλέ   ως. ὰ δὴ καὶ ες
[6, 18]   δὲ Ἀναξιμένης τοσάδε ἐς μνήμην.  Βασιλέα   γὰρ οὐ τὰ πάντα ἤπιον,
[6, 19]   ἐν Κυρήνῃ θησαυρός· κεῖνται δὲ  βασιλεῖς   ἐν αὐτῷ Ῥωμαίων. Σικελιώτας δὲ
[6, 18]   Ἀναξιμένης· χαρίσασθαι μοι τήνδε,  βασιλεῦ,   τὴν χάριν, ἐξανδραποδίσασθαι μὲν γυναῖκας
[6, 16]   Νεμείων τε καὶ Ἰσθμίων αὐτὸν,  βασιλεὺς   Ἀδριανὸς ἐς Νεμείων ἀγῶνα τῶν
[6, 22]   τριακοστῇ στρατὸν οἱ Πισαῖοι καὶ  βασιλεὺς   αὐτῶν Πανταλέων Ὀμφαλίωνος παρὰ
[6, 12]   εἰκόνας Ἀρεὺς Ἀκροτάτου Λακεδαιμονίων  βασιλεὺς,   καὶ Ἄρατος ἕστηκεν Κλεινίου·
[6, 15]   Ἀρεύς τε αὖθις Λακεδαιμονίων  βασιλεὺς,   καὶ Ἠλεῖος παρ' αὐτὸν ἀνάκειται
[6, 4]   Ἀρχίδαμος ἕστηκεν Ἀγησιλάου, Λακεδαιμονίων  βασιλεύς.   Πρὸ δὲ τοῦ Ἀρχιδάμου τούτου
[6, 14]   ἐπηκολούθησε. Πύρρον δὲ τὸν Αἰακίδου  βασιλεύσαντα   ἐν τῇ Θεσπρωτίδι Ἠπείρῳ, καὶ
[6, 22]   Πανταλέοντος μετὰ Δαμοφῶντα τὸν ἀδελφὸν  βασιλεύσαντος,   Πισαῖοι πόλεμον ἑκούσιον ἐπανείλοντο Ἠλείοις,
[6, 25]   ναῷ, καὶ ἄγαλμα οὐδὲν ἐλείπετο·  βασιλεῦσι   δὲ ἀνεῖται Ῥωμαίοις. Ἔστι δὲ
[6, 25]   Ἥρᾳ. ~ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ ΚΕ' Ναὸς ἀνείμενος  βασιλεῦσι   Ὁωμαίων. Ἄγαλμα Ἀφροδίτης Οὐρανίας. Ἀφροδίτης
[6, 3]   Πτολεμαῖος ἐν τῷ ἐπιγράμματι ἐκάλεσε  βασιλεύων   ὅμως Αἰγύπτου. Χαιρέᾳ δὲ Σικυωνίῳ
[6, 11]   εἰργάσατο, οὐ μνημονεύουσιν. ~ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ ΙΑ'  Βασιλέων   Μακεδόνων ἀνδριάντες καὶ ἄλλων. Θεαγένους
[6, 4]   ἐπέλαβεν αὐτὸν τὸ χρεὼν, καὶ  βασιλέων   μόνος τῶν ἐν Σπάρτῃ δῆλός
[6, 11]   ἐστιν εἰκών. (Τῶν δὲ  βασιλέων   τῶν εἰρημένων ἕστηκεν οὐ πόρρω
[6, 4]   Πρὸ δὲ τοῦ Ἀρχιδάμου τούτου  βασιλέως,   εἰκόνα οὐδενὸς ἔν γε τῇ
[6, 19]   ταῖς ναυσὶ χειροποίητος καὶ Ἀδριανοῦ  βασιλέως   ἐστὶν ἔργον. (Πρὸς δὲ τῷ
[6, 7]   Λακεδαιμονίων μεταβαλέσθαι σφᾶς ἐς τὴν  βασιλέως   καὶ Ἀθηναίων συμμαχίαν. Δωριέα δὲ
[6, 4]   Ἀριστοτέλοθς ἄγαλμα του Στραγειρίτου. Ἀρχιδάμου  βασιλέως   Λακεδαιμονίων. Ἐργοτέλους τοῦ Κρητός. (Ἔχεται
[6, 15]   τοῦ ὑιοῦ αὐτοῦ Ἀντιγόνου. Ἀρέος  βασιλέως   Λαλεδαιμονίων. Πτολεμαίου τοῦ Λάγου. (Ἀρχίππῳ
[6, 7]   μὲν τηνικαῦτα ἐν Καύνῳ τὸ  βασιλέως   ναυτικὸν, καὶ Κόνωνα ἐπ' αὐτῷ
[6, 14]   τελεθτῆς αὐτοῦ. Ἀνδριὰς Πύρρου τοῦ  βασιλέως.   Στήλν Πυθοκρίτου αὐλητοῦ. (Φερίας δὲ
[6, 18]   τέχνῃ περιῆλθε τοιᾷδε. (Λαμψακηνῶν τὰ  βασιλέως   τοῦ Περσῶν φρονησάντων, καὶ
[6, 20]   ἅτε δὲ ἀτυχήσαντα ἐν ἱπποδρόμῳ,  βάσκανόν   τε εἶναι τοῖς ἱππεύουσι καὶ
[6, 8]   ἐμὴν γνώμην. (Μετὰ δὲ τὸν  Βαύκιδά   εἰσιν ἀθλητῶν Ἀρκάδων εἰκόνες· Εὐθυμένης
[6, 8]   τῷ μὲν τοῦ Ἀθηναίου Μύρωνος,  Βαύκιδι   δὲ Ναυκύδους ἐστὶν ἀνδριὰς
[6, 8]   ἐν ἀνδράσι στέφανον, καὶ Τροιζηνίῳ  Βαύκιδι   παλαιστὰς καταβαλόντι ἄνδρας, τῷ μὲν
[6, 24]   σοφιστοῦ τε ἀνδρὸς καὶ ἐς  βέβαιον   ὁμολογίαν ἐπὶ οὐδενὶ λόγῳ καταστάντος.
[6, 12]   νομίζων τὰ Ῥωμαίων ἐχυρώτερα καὶ  βεβαιότερα   ἅμα ἐς φιλίαν, μετεβάλετο ὡς
[6, 25]   δὲ ἑτέρῳ ποδὶ ἐπὶ χελώνης  βέβηκε.   Τῆς δὲ περιέχεται μὲν τὸ
[6, 2]   ν ό τι ο παιδοτρί  βης   εί η Μύ κων, καὶ
[6, 14]   γινόμενον, οὐκ ἀπεκίνησεν ἄν τις  βιαζόμενος.   (Ἀποθανεῖν δὲ ὑπὸ θηρίων φασὶν
[6, 14]   κατεῖχεν, ὡς μήτε ἄλλῳ παρεῖναι  βιαζομένῳ,   μήτε αὐτὸς λυμήνασθαι πιέζων. Ἱστάμενος
[6, 10]   ἀπ' ἀρότρου. Οὕτω γε δὴ  βιαιοτέραν   ἐς τὸν ἀνταγωνιζόμενον ἐνεγκὼν τὴν
[6, 5]   ποτε καὶ ἐς ἅπαν ἀφικόμενος  βίας,   ἀπέφυγεν ἀφεὶς ταύτῃ τῷ Πουλυδάμαντι
[6, 6]   ἐνταῦθα ἕνα τῶν ναυτῶν παρθένον  βιάσασθαι,   καὶ ὑπὸ τῶν ἐπιχωρίων ἀντὶ
[6, 5]   ἀνθέξων τῷ σπηλαίῳ, καὶ οὐ  βιασθησόμενος   ὑπὸ τοῦ ὄρους. Τούτῳ μὲν
[6, 22]   δεήσεως τὸν γάμον, ἐπιτολμᾶν ὡς  βιασόμενον   τὴν θεόν, καὶ αὐτὸν ἐς
[6, 18]   Θεόπομπον ἐγεγόνει τὸν Δαμασιστράτου, γράφει  βιβλίον   ἐς Ἀθηναίους, καὶ ἐπὶ Λακεδαιμονίοις
[6, 18]   τοῦ Θεοπόμπου τὸ ὄνομα τῷ  βιβλίῳ,   διέπεμπεν ἐς τὰς πόλεις. Καὶ
[6, 19]   ἄρχοντος δὲ διὰ τοῦ αὑτοῦ  βίου   παντός· ἐνιαύσιαι γὰρ οὐκ ἦσάν
[6, 8]   δὲ Τιμάνθει τὸ τέλος τοῦ  βίου   συμβῆναί φασιν ἐπὶ αἰτίᾳ τοιᾷδε·
[6, 12]   ὡς τούτους. (Τοῦ δέ οἱ  βίου   συνέβη γενέσθαι τὴν τελευτὴν ὑπὸ
[6, 4]   Ἀχαιῶν, καί οἱ καὶ τοῦ  βίου   συνέπεσεν ἐν πολέμῳ τὴν τελευτὴν
[6, 17]   ἐπίπροσθεν αὐτὸν Ἰάσων ἐποιήσατο.  Βιῶναι   δὲ ἔτη Γοργίαν πέντε φασὶν
[6, 26]   πέμπτῳ δὲ (οὐ γὰρ πρόσω  βιωσόμενα   ἴσασι) κάλαμον διδόασιν ἐσθίειν χλωρόν.
[6, 6]   τὸν θεὸν ζημίαν, τάλαντον δὲ  βλάβης   τῆς ἐς Εὔθυμον, ὅτι ἐπηρείᾳ
[6, 20]   ἱππεύοντάς ἐστιν ἐν τῷ δρόμῳ  βλάπτων.   Ἤκουσα δὲ καὶ ἐς τὸν
[6, 19]   ἐστιν, Ἄρης τε τῷ Ἀχελῴῳ  βοηθῶν.   Εἱστήκει δὲ καὶ Ἀθηνᾶς ἄγαλμα,
[6, 10]   ἐνομίζετο. Καί οἱ τὸν πατέρα  βοῆσαί   φασιν· παῖ τὴν ἀπ'
[6, 3]   φιλίᾳ Θηβαίων, ὁμοῦ τῇ ἐκ  Βοιωτίας   δυνάμει. Φαίνοιτο ἂν οὖν
[6, 14]   πυγμῇ παῖδας, τὸν μὲν αὐτῶν  Βοιώτιος   Θήρων, Δαμαρέτου δὲ τὴν εἰκόνα
[6, 21]   (ἀπὸ τούτου Ἐρυθραὶ πόλισμα ἐκαλεῖτο  Βοιωτῶν)   καὶ Ἠιονέα Μάγνητος τοῦ Αἰόλου.
[6, 10]   δέ φασιν ἐξ Ἀνθηδόνος τῆς  Βοιωτῶν   τὸ ἄνωθεν αὐτὸν γένος ἀπὸ
[6, 22]   παρέσχεν Ἠλείοις, νεώτερα ἐς αὐτοὺς  βουλεύειν·   ἐσβαλόντας δὲ ἐς τὴν Πισαίαν
[6, 21]   τυραννοῦντι ἐν Πίσῃ καὶ ἀπόστασιν  βουλεύοντι   ἀπὸ Ἠλείων, ἀποθανεῖν φασιν αὐτὸν
[6, 23]   (Ἐν τούτῳ τῷ γυμνασίῳ καὶ  βουλευτήριόν   ἐστιν Ἠλείοις, καὶ ἐπιδείξεις ἐνταῦθα
[6, 23]   τὰ ἐν αὐτῷ μνμημνς ἄξια.  Βουλευτήριον   Ἠλείων, Λαλίχμιον καλούμενον. Ἀγυιὰ ὀνομαζομένη.
[6, 3]   Λέων ἐπὶ τῆς Ὀλυμπικῆς  βουλῆς   ἑκατέρου τῶν Ἑλλανοδικῶν, οἳ νικᾶν
[6, 2]   ντις έ στηκεν Ἠλειος Θρασύ  βουλος   Αινέ ου των Ιαμιδων, ὸ
[6, 2]   ιδί αν τινὰ ο Θρασύ  βουλος   επὶ σπλά γχνων μαντικὴ ν
[6, 17]   καὶ πύκτης κρατήσας ἐν παισὶ,  Βούτας   Πολυνείκους Μιλήσιος, καὶ Καλλικράτης ἀπὸ
[6, 5]   ἐς μνήμην. Ἐς ἀγέλην ἐσελθὼν  βοῶν,   τὸν μέγιστον καὶ ἀγριώτατον ταῦρον
[6, 19]   ἀσπίδι γράμματα παρῆκται μὲν ἐπὶ  βραχύ,   πέπονθε δὲ αὐτὸ διὰ τοῦ
[6, 13]   δὴ καιροῦ μεθηρμόσατο ἐπὶ τὸ  βραχύτατον   ὁμοῦ καὶ ἥκιστον· καὶ δολίχου
[6, 19]   ἐν αὐτῇ, Λουπίας φασὶ κειμένην  Βρεντεσίου   τε μεταξὺ καὶ Ὑδροῦντος μεταβεβληκέναι
[6, 16]   τοῦ Φιλίππου. Μετὰ δὲ τοῦτον  Βριμίας   ἐστὶν Ἠλεῖος, κρατήσας ἄνδρας πυγμῇ·
[6, 15]   παῖδα Ἀντίγονον, ἀναθήματα ἴστω τις  Βυζαντίων   ὄντας. (Σπαρτιάτῃ δὲ Εὐτελίδᾳ γεγόνασιν
[6, 19]   καὶ Συβαρῖται θησαυρὸν, ἐχόμενον τοῦ  Βυζαντίων.   Ὁπόσοι δὲ περὶ Ἰταλίας καὶ
[6, 13]   Πολυκλείτῳ διδαχθέντος. Παρὰ δὲ τὸν  Βύκελον   ὁπλίτης ἀνὴρ ἐπίκλησιν Λίβυς, Μνασέας
[6, 13]   Πολύκλειτος ἐποίησε σφᾶς Ἀργεῖος.  (Βύκελος   δέ, ὃς Σικυωνίων πρῶτος πὺξ
[6, 26]   ἐστὶν ἐς καρποὺς καὶ τὴν  βύσσον   οὐχ ἥκιστα ἐκτρέφειν ἀγαθή. Τὴν
[6, 26]   κανναβίδα καὶ λίνον καὶ τὴν  βύσσον   σπείρουσιν, ὅσοις γῆ τρέφειν
[6, 26]   Ἑρμοῦ ἄγαλμα. Καρποὶ χώρας Ἠλείας.  Βύσσος.   Ἐσθῆτες σηρικαὶ ἐν μίτων ζςυφίου
[6, 25]   καὶ ἀπὸ λίνου τε καὶ  βύσσου   περιβάλλουσι. (Τοῦτο τὸ ἄγαλμα ἐλέγετο
[6, 23]   καὶ θεῶν ἐν τῷ γυμνασίῳ  βωμοί,   Ἡρακλέους τοῦ Ἰδαίου, Παραστάτου δὲ
[6, 21]   τε ἐρείπια καὶ μάλιστα οἱ  βωμοί.   Οἰκίσαι δὲ Οἰνόμαον τὴν πόλιν,
[6, 24]   τῷ ὑπαίθρῳ τῆς ἀγορᾶς οἱ  βωμοὶ   πλῆθος οὐ πολλοί· καταλύονται γὰρ
[6, 17]   ἀπὸ τοῦ Λεωνιδαίου πρὸς τὸν  βωμὸν   τὸν μέγαν ἀφικέσθαι τῇ δεξιᾷ
[6, 21]   οὐ τὰ πάντα ἐστὶ σῶς,  βωμὸς   δὲ καὶ ἐς ἐμὲ ἔτι·
[6, 20]   πρὸ αὐτῶν καλῴδιον ἀντὶ ὕσπληγος.  Βωμὸς   δὲ ὠμῆς πλίνθου, τὰ ἐκτὸς
[6, 20]   δὴ πεποίηται) τῆς τε Εἰλειθυίας  βωμὸς,   καὶ ἔσοδος ἐς αὐτό ἐστιν
[6, 23]   τῆς παιδός. Ἀχιλλεῖ δὲ οὐ  βωμός,   κενὸν δέ ἐστιν αὐτῷ μνῆμα
[6, 20]   Ἔστι δὲ ἀπαντικρὺ τῶν Ἑλλανοδικῶν  βωμὸς   λίθου λευκοῦ· (ἐπὶ τούτου καθεζομένη
[6, 20]   καὶ τὴν Ἄφεσιν μηχανησάμενος.  Βωμὸς   καλούμενος Ταράξιππος. Ἕτεροι ἑτέρωθι
[6, 20]   λευκοῦ· (ἐπὶ τούτου καθεζομένη τοῦ  βωμοῦ   θεᾶται γυνὴ τὰ Ὀλύμπια, ἱέρεια
[6, 20]   δεῖμα Ταράξιππος. Σχῆμα μὲν  βωμοῦ   περιφεροῦς ἐστι· παραθέοντας δὲ κατὰ
[6, 24]   (ποιοῦνται δὲ πρὸς αὐτούς καὶ  βωμοὺς   τῷ Διί, καὶ εἰσὶν ἐν
[6, 20]   μὲν δὴ τὸ ἐν τῷ  βωμῷ   μηχάνημα τεταγμένος ἐπὶ τῷ
[6, 20]   μέσην. Αετὸς (δὲ ἐπὶ τῷ  βωμῷ   χαλκοῦς κεῖται, τὰ πτερὰ ἐπὶ
[6, 20]   δὲ καὶ αὐτόθι ἐπὶ τῶν  βωμῶν.   (Ἔστι δὲ ἐντὸς τῆς Ἄλτεως
Recherches | Texte | Lecture | Liste du vocabulaire | Index inverse | Menu | Site de Philippe Remacle

 
UCL |FLTR |Itinera Electronica |Bibliotheca Classica Selecta (BCS) |
Responsable académique : Alain Meurant
Analyse, design et réalisation informatiques : B. Maroutaeff - J. Schumacher

Dernière mise à jour : 23/11/2006