HODOI ELEKTRONIKAI
Du texte à l'hypertexte

PAUSANIAS, Le Tour de la Grèce, livre VI

Liste des contextes (ordre alphabétique)


θ  =  148 formes différentes pour 242 occurrences

α   β   γ   δ   ε   ζ   η   θ   ι   κ   λ   μ   ν   ξ   ο   π   ρ   ς   τ   υ   φ   χ   ψ   ω   

Livre, Chap.
[6, 9]   τοῦ ἀδικήματος παρὰ Ἀθηναίων. ~ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ  Θ'   Θεογνὴτου καὶ ἄλλων ἀθλητῶν ἀνδριάντες.
[6, 19]   Ἐν δὲ τῷ θησαυρῷ καὶ  θαλάμους   δύο ἐποίησε, τὸν μὲν Δώριον,
[6, 19]   ἐπὶ τῷ ἐλάσσονί ἐστι τῶν  θαλάμων,   ἐς μὲν τοῦ χαλκοῦ τὸν
[6, 6]   Ἥρως, ἀφανίζεταί τε καταδὺς ἐς  θάλασσαν·   καὶ γάμος τε ἐπιφανὴς Εὐθύμῳ,
[6, 19]   τῇ Ἰβήρων λέγουσι, στόμασιν ἐς  θάλασσαν   κατερχόμενον δυσὶ, καὶ ὁμώνυμον αὐτῷ
[6, 10]   γένος ἀπὸ Γλαύκου τοῦ ἐν  θαλάσσῃ   δαίμονος. Πατρὸς δὲ οὗτος
[6, 26]   ἔτι ἀρχαιότερα ἄκρα σφίσι πρὸς  θαλάσσῃ   ὅρος ἦν Ἄραξος.
[6, 26]   Σηρία νῆσος ἐν μυχῷ  θαλάσσης   κειμένη τῆς Ἐρυθρᾶς. (Ἤκουσα δὲ
[6, 26]   καὶ οὐχ ὑπὸ μιᾶς περιέχεσθαι  θαλάσσης;   τοιαύτην ἑτέραν καὶ τὴν Σηρίαν
[6, 7]   Λακεδαιμονίων καταγνωσθῆναι, καὶ ἐπιβληθῆναί οἱ  θάνατον   ζημίαν. (Εἰ δὲ τὸν ὄντα
[6, 8]   τῶν ἐγκαταληφθέντων ἐν τῇ ἀκροπόλει)  θάνατον   ζημίαν εὕρετο τοῦ ἀδικήματος παρὰ
[6, 8]   τοῦ τελευταίου· τοῦτο δὲ αὐτῷ  θάνατον   τὸ ἐγχείρημα ἤνεγκεν. Ἰσαγόρᾳ γὰρ
[6, 5]   συμφορά. Πολυδάμαντος ἔργα λαμπρὰ καὶ  θάνατος.   (Ὁ δὲ ἐπὶ τῷ βάθρῳ
[6, 20]   τοῦ Πέλοπος ἐπὶ τῷ Χρυσίππου  θανάτῳ   μάλιστα ἐς ἐκείνην ἔχοντος τὴν
[6, 11]   ἀνενεγκεῖν αὖθις ἐς τὴν γῆν.  Θάσιοι   δὲ ἀναθέντες, ἔνθα καὶ ἐξ
[6, 11]   πόρρω Θεαγένης Τιμοσθένους Θάσιος.  Θάσιοι   δὲ οὐ Τιμοσθένους παῖδα εἶναι
[6, 11]   εἰκόνι ἐπεξῄεσαν φόνου. Καὶ οἱ  Θάσιοι   καταποντοῦσι τὴν εἰκόνα, ἐπακολουθήσαντες γνώμῃ
[6, 11]   (Ἀνὰ χρόνον δέ, ὡς τοῖς  Θασίοις   οὐδένα ἀπεδίδου καρπὸν γῆ,
[6, 15]   Κλειτόμαχος οὗτος μετὰ τὸν  Θάσιον   Θεαγένην ἐπὶ παγκρατίῳ τε ἀνηγορεύθη
[6, 10]   καὶ Ἐπικράδιον Μαντινέα, καὶ Τέλλωνα  Θάσιον,   καὶ Ἠλεῖον Ἀγιάδαν, ἐν παισὶν
[6, 11]   οὐ πόρρω Θεαγένης Τιμοσθένους  Θάσιος.   Θάσιοι δὲ οὐ Τιμοσθένους παῖδα
[6, 6]   ἔμελλε χωρήσειν. Θεαγένης γὰρ  Θάσιος   Ὀλυμπιάδι ἐθέλων τῇ αὐτῇ πυγμῆς
[6, 11]   ἱερᾶσθαι μὲν Ἡρακλεῖ τὸν Τιμοσθένην  Θασίῳ,   τοῦ Θεαγένους δὲ τῇ μητρὶ
[6, 2]   ενί κησεν εν Ὀλυμπί α.  Θαυμα   δὲ εί περ ά λλο
[6, 6]   τὸ ἐς τοὺς τέττιγας παρέχεται  θαῦμα.   Οἱ μὲν γὰρ τέττιγες οἱ
[6, 5]   λέοντος. (Ἕτερον δὲ ἐπὶ τούτῳ  θαῦμα   ὑπελίπετο Πουλυδάμας ἐς μνήμην.
[6, 13]   ἂν καὶ Πολίτην ἐν μεγάλῳ  θαύματι.   Πολίτης δ' ἦν οὗτος
[6, 4]   λαὸς Ἀχαιῶν Ἐν πολέμῳ φθίμενον  θάψ'   ἀρετῆς ἕνεκεν. Τὸ μὲν δὴ
[6, 11]   ὡς ὑπὸ Ἠλείων ἐπεβλήθη τῷ  Θεαγένει   ζημία. Τότε μὲν δὴ τοῦ
[6, 11]   ἐμαστίγου τὸν χαλκὸν ἅτε αὐτῷ  Θεαγένει   λυμαινόμενος. Καὶ τὸν μὲν
[6, 6]   δὲ ἐπιβάλλουσιν οἱ Ἑλλανοδίκαι τῷ  Θεαγένει   τάλαντον μὲν ἱερὰν ἐς τὸν
[6, 11]   (Ἐνταῦθα ἀπεκρίνατό σφισιν Πυθία·  Θεαγένην   δ' ἄμνηστον ἀφήκατε τὸν μέγαν
[6, 15]   Κλειτόμαχος οὗτος μετὰ τὸν Θάσιον  Θεαγένην   ἐπὶ παγκρατίῳ τε ἀνηγορεύθη καὶ
[6, 11]   δὲ οὐ Τιμοσθένους παῖδα εἶναι  Θεαγένην   φασίν, ἀλλὰ ἱερᾶσθαι μὲν Ἡρακλεῖ
[6, 6]   τὴν ἐπιοῦσαν Ὀλυμπιάδα ἔμελλε χωρήσειν.  Θεαγένης   γὰρ Θάσιος Ὀλυμπιάδι ἐθέλων
[6, 11]   τὴν ἐπὶ ταύτῃ παγκρατιάζων  Θεαγένης   ἐκράτει. (Γεγόνασι δὲ αὐτῷ καὶ
[6, 6]   Εὔθυμον. Οὐ μὴν οὐδὲ  Θεαγένης   ἐπὶ τῷ παγκρατίῳ λαβεῖν ἐδυνήθη
[6, 6]   τοῦ ἀργυρίου γινόμενον ἐξέτισεν  Θεαγένης   καὶ ἀμειβόμενος αὐτὸν οὐκ ἐσῆλθεν
[6, 11]   τῶν εἰρημένων ἕστηκεν οὐ πόρρω  Θεαγένης   Τιμοσθένους Θάσιος. Θάσιοι δὲ
[6, 11]   Βασιλέων Μακεδόνων ἀνδριάντες καὶ ἄλλων.  Θεαγένους   ἀνδριάντες πολλαχοῦ τῆς Ἑλλάδος, καὶ
[6, 11]   Ἡρακλεῖ τὸν Τιμοσθένην Θασίῳ, τοῦ  Θεαγένους   δὲ τῇ μητρὶ Ἡρακλέους συγγενέσθαι
[6, 11]   (Ὅσα μὲν δὴ ἔργων τῶν  Θεαγένους   ἐς τὸν ἀγῶνα ἥκει τὸν
[6, 11]   τιμάς. δὲ ἀνδριὰς τοῦ  Θεαγένους   ἐστὶν ἐν τῇ Ἄλτει, τέχνη
[6, 11]   καὶ παρὰ βαρβάροις ἀγάλματα ἱδρυμένα  Θεαγένους,   καὶ νοσήματά τε αὐτὸν ἰώμενον,
[6, 11]   δὲ αὐτῶν, ὁποίᾳ μηχανῇ τοῦ  Θεαγένους   τὴν εἰκόνα ἀνασώσωνται, φασὶν ἁλιέας
[6, 11]   ἀνὰ πᾶσαν νύκτα ἐπὶ τοῦ  Θεαγένους   τὴν εἰκόνα, καὶ ἐμαστίγου τὸν
[6, 20]   ἦν· ταραχθεῖσι δὲ ἐπὶ τῷ  θεάματι   τοῖς Ἀρκάσι καὶ ἐνδοῦσιν ἐς
[6, 20]   ὡς τοῖς ἥκουσιν ἐπὶ τὴν  θέαν   γενέσθαι σύνοπτος· δελφὶς δὲ
[6, 7]   Ἑλλάνικον δὲ τὸν Ἀλκαινέτου καὶ  Θέαντον   ἐπὶ πυγμῇ παίδων ἀναγορευθῆναι τὸν
[6, 7]   τῇ ἐφεξῆς ταύτῃ συνέβη τὸν  Θέαντον·   καί σφισιν ἀνδριάντες ἅπασιν ἐν
[6, 7]   (Ἐγένοντο δὲ καὶ Ἀλκαινέτῳ τῷ  Θεάντου   Λεπρεάτῃ καὶ αὐτῷ καὶ τοῖς
[6, 23]   δὲ αὐτὸ ἀσπίδες ἅμα κεινται,  θέας   ἕνεκα καὶ οὐκ ἐς ἔργον
[6, 6]   τέχνη τέ ἐστι Πυθαγόρου, καὶ  θέας   ἐς τὰ μάλιστα ἄξιος. (Ἐπανήκων
[6, 7]   Χαρμίδης, λαβόντες νίκας ἐπὶ παισί.  Θεασάμενος   δὲ καὶ τούτους, ἐπὶ τῶν
[6, 6]   ναὸν, καὶ τὴν παρθένον ἐσελθὼν  θεάσασθαι.   Ὡς δὲ εἶδε, τὰ μὲν
[6, 20]   Ἠλείων. Παρθένους δὲ οὐκ εἴργουσι  θεᾶσθαι.   Πρὸς δὲ τοῦ σταδίου τῷ
[6, 20]   (ἐπὶ τούτου καθεζομένη τοῦ βωμοῦ  θεᾶται   γυνὴ τὰ Ὀλύμπια, ἱέρεια Δήμητρος
[6, 26]   νῆσος. Ὅροι Ἤλιδος καὶ Ἀχαίας.  Θέατρον   δὲ ἀρχαῖον, μεταξὺ τῆς ἀγορᾶς
[6, 26]   Σατράπης ἐστί. ~ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ ΚΣΤΙΓΜΑ'  Θέατρον   καὶ Ἱερὸν Διονύσου. Ἑορτὴ τῶν
[6, 19]   ἐπ' ἐμοῦ δὲ ὅτι μὴ  θέατρον   καὶ περίβολοι τείχους ἄλλο ἐλείπετο
[6, 5]   Σκοτουσσαίων τούς τε ἐς τὸ  θέατρον   συνειλεγμένους (ἔτυχε γάρ σφισι καὶ
[6, 26]   ἀγορᾶς καὶ τοῦ Μηνίου τὸ  θέατρόν   τε καὶ ἱερόν ἐστι Διονύσου;
[6, 1]   καὶ τοὺ ς παιδας παρέ  θει   τρέ χων· Σικυωνί ου δὲ
[6, 22]   ἐς Ἦλιν διὰ τοῦ πεδίου  θελήσειας,   σταδίους μὲν εἴκοσι καὶ ἑκατὸν
[6, 17]   τὸν μέγαν ἀφικέσθαι τῇ δεξιᾷ  θελήσειας,   τοσάδε ἔστι σοι τῶν ἀνηκόντων
[6, 25]   ἐς τὸν τράγον παρίημι τοῖς  θέλουσιν   εἰκάζειν. (Ὁ δὲ ἱερὸς τοῦ
[6, 6]   μὲν δὴ ἐν οὐδενὶ λόγῳ  θέμενον   αὐτοῦ τὴν ἀπώλειαν, ἀποπλέοντα οἴχεσθαι·
[6, 9]   ἐλασσούμενος. Ἐφ' ὅτῳ δὲ  Θεόγνητος   πίτυος τῆς γ' ἡμέρου καὶ
[6, 9]   ἀδικήματος παρὰ Ἀθηναίων. ~ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ Θ'  Θεογνὴτου   καὶ ἄλλων ἀθλητῶν ἀνδριάντες. Γέλωνος
[6, 9]   Γελώου ἅρμα. Τὰ κατὰ Κλεομήδην.  (Θεογνήτῳ   δὲ Αἰγινήτῃ πάλης μὲν στέφανον
[6, 17]   νενικηκὼς καὶ Ἐπέραστός ἐστιν  Θεογόνου   ὅπλου νίκην ἀνῃρημένος· (εἶναι δὲ
[6, 16]   σταδίους ἑξήκοντα καὶ ἑξακοσίους (λέγουσι)  Θεόδωρον   δὲ λαβόντα ἐπὶ πεντάθλῳ νίκην,
[6, 19]   δράκοντα· κέδρου μὲν καὶ ταῦτα,  Θεοκλέους   δὲ ἔργα τοῦ Ἡγύλου· ποιῆσαι
[6, 7]   τὴν εἰκόνα Μεγαρεὺς εἰργάσατο Καλλικλῆς  Θεοκόσμου   τοῦ ποιήσαντος τὸ ἄγαλμα ἐν
[6, 15]   Ἀγέλης Χῖος κρατήσας πυγμῇ παῖδας,  Θεομνήστου   Σαρδιανοῦ τέχνη. (Κλειτομάχου δὲ Θηβαίου
[6, 22]   δρᾶν· καὶ οὕτω τὴν Ἀλφειαίαν  θεὸν   Ἐλαφιαίαν ἀνὰ χρόνον ἐξενίκησεν ὀνομασθῆναι.
[6, 20]   ἔστι πλὴν τῇ θεραπευούσῃ τὸν  θεὸν,   ἐπὶ τὴν κεφαλὴν καὶ τὸ
[6, 22]   μὲν δὴ Ἀλφειαίαν ἐκάλουν τὴν  θεὸν   ἐπὶ τοῦ Ἀλφειοῦ τῷ ἐς
[6, 6]   τάλαντον μὲν ἱερὰν ἐς τὸν  θεὸν   ζημίαν, τάλαντον δὲ βλάβης τῆς
[6, 22]   γάμον, ἐπιτολμᾶν ὡς βιασόμενον τὴν  θεόν,   καὶ αὐτὸν ἐς παννυχίδα ἐς
[6, 26]   Διόνυσον σέβουσιν Ἠλεῖοι, καὶ τὸν  θεόν   σφισιν ἐπιφοιτᾶν ἐς τῶν Θυίων
[6, 18]   μέγιστα ἐργάσασθαι. Οἱ δὲ ἅτε  θέοντες   περὶ γυναικῶν τε καὶ παίδων
[6, 20]   ταύτας ἑστηκότες ἐκθέουσιν ἵπποι πρῶτοι·  θέοντές   τε δὴ γίνονται κατὰ τοὺς
[6, 18]   καὶ τὸ ἔχθος τὸ ἐς  Θεόπομπον   ἀνὰ πᾶσαν τὴν Ἑλλάδα ἐπηύξητο.
[6, 18]   ὡς δέ οἱ διαφορὰ ἐς  Θεόπομπον   ἐγεγόνει τὸν Δαμασιστράτου, γράφει βιβλίον
[6, 18]   τῶν Λαψακηνῶν, καὶ τῆς πρὸς  Θεόπομπον   ἔχθρας. Ἄγαλμα Σωτάδους τοῦ Κρητός.
[6, 6]   εἰκὼν ὑπὸ τοῦ Φωκέων κοινοῦ.  Θεόπομπος   γὰρ πατὴρ τοῦ Ἀγήνορος
[6, 10]   αἱ νῖκαι. (Τὴν δὲ εἰκόνα  Θεοπόμπου   μὲν τοῦ παλαίσαντος τὸν ποιήσαντα
[6, 18]   ἀκριβέστατον αὐτῷ μεμιμημένα, ἐπιγράψας τοῦ  Θεοπόμπου   τὸ ὄνομα τῷ βιβλίῳ, διέπεμπεν
[6, 10]   τῶν ἄλλων ἀφῃρέθη τοῦ δρόμου.  Θεοπόμπῳ   δὲ τῷ Δαμαρέτου καὶ αὖθις
[6, 10]   ἐκείνου παιδὶ ὁμωνύμῳ ἐπὶ πεντάθλῳ,  Θεοπόμπῳ   δὲ τῷ δευτέρῳ πάλης ἐγένοντο
[6, 20]   ὅτι τὸν παῖδά σφισιν  θεὸς   αὕτη προήγαγεν ἐς ἀνθρώπους. (Τοῖς
[6, 20]   Κρόνῳ. Ἱερόν Εἰλειθύσιας Ολυμπίας. Σωσίπολις,  θεὸς   ἐπιχώριος Ἡλείοις. Ἱερὸν Ἱπποδαμείας. Κρυπτὴ
[6, 11]   Δελφούς, καὶ αὐτοῖς ἔχρησεν  θεὸς   καταδέχεσθαι τοὺς δεδιωγμένους. Καὶ οἱ
[6, 25]   ὀνείρατος γραφῇ μεμιμημένος ἐστὶν  θεός,   παῖς μὲν ἡλικίαν, ἀμπέχεται δὲ
[6, 17]   Σθέννιδος ἔργον τοῦ Ὀλυνθίου Χοιρίλος,  Θεότιμος   δὲ Δαιτώνδα Σικυωνίου· παῖς δὲ
[6, 17]   Δαιτώνδα Σικυωνίου· παῖς δὲ  Θεότιμος   ἦν Μοσχίωνος, Ἀλεξάνδρῳ τῷ Φιλίππου
[6, 6]   μὲν δὴ τὰ ὑπὸ τοῦ  θεοῦ   προστεταγμένα ὑπουργοῦσι δεῖμα ἀπὸ τοῦ
[6, 18]   αἰτίαν ἥκοι, κατομόσασθαί φασιν ἐπονομάζοντα  θεοὺς   τοὺς Ἑλλήνων, μὴν αὐτοῦ
[6, 13]   αὐτήν, καὶ οὐδέν τι ἧσσον  θέουσα   ἐν κόσμῳ περί τε τὴν
[6, 13]   τάξει κρατήσωσιν, ὑπὲρ αὐτῶν αὖθις  θέουσι   τῶν ἄθλων· καὶ οὕτως σταδίου
[6, 23]   μελέτῃ δρομεῖς καὶ οἱ πένταθλοι  θέουσιν.   Ἔστι δὲ ἐν τῷ γυμνασίῳ
[6, 13]   Θερσίλοχον δὲ Κορκυραῖον, καὶ Ἀριστίωνα  Θεοφίλους   Ἐπιδαύριον, τὸν μὲν ἀνδρῶν πυγμῆς,
[6, 12]   οὔτε τι τρωθέντα τοῦ σώματος.  (Θεόχρηστον   δὲ Κυρηναῖον, ἱπποτροφήσαντα κατὰ τὸ
[6, 12]   νίκας, ἐν δὲ Ἰσθμῷ τοῦ  Θεοχρήστου   λαβεῖν τὸν πατέρα, τὸ ἐπίγραμμα
[6, 20]   ἕκαστον. δὲ πρεσβῦτις  θεραπεύουσα   τὸν Σωσίπολιν νόμῳ τε ἁγιστεύει
[6, 20]   ἔσοδος οὐκ ἔστι πλὴν τῇ  θεραπευούσῃ   τὸν θεὸν, ἐπὶ τὴν κεφαλὴν
[6, 3]   Ἴωσιν ὡσαύτως οἱ πάντες ἄνθρωποι  θεραπεύουσι   τὰ ὑπερέχοντα τῇ ἰσχύι. ~ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ
[6, 5]   καὶ Πουλυδάμας ἐσῆλθεν ὥρᾳ  θέρους.   Καί πως οὐ κατά τινα
[6, 26]   οἴκους κατασκευασάμενοι χειμῶνός τε καὶ  θέρους   ὥρᾳ ἐπιτηδείους. Τὸ δὲ ἔργον
[6, 13]   Δίαλλος παγκρατίου στέφανον ἐν παισίν.  Θερσίλοχον   δὲ Κορκυραῖον, καὶ Ἀριστίωνα Θεοφίλους
[6, 13]   Ἐπιδαύριον, τὸν μὲν ἀνδρῶν πυγμῆς,  Θερσίλοχον   δὲ λαβόντα ἐν παισὶ στέφανον,
[6, 21]   δὲ Οἰνόμαον τὴν πόλιν, καὶ  θέσθαι   τὸ ὄνομα ἀπὸ τῆς μητρὸς
[6, 11]   γνώμῃ τῇ Δράκοντος, ὃς Ἀθηναίοις  θεσμοὺς   γράψας φονικοὺς, ὑπερώρισε καὶ τὰ
[6, 16]   τοῦ ἐναντία Γαλατῶν στρατηγήσαντος Αἰτωλοῖς  Θεσπιεῖς   εἰσιν οἱ ἀναθέντες. (Τυδεὺς δὲ
[6, 14]   τὸν Αἰακίδου βασιλεύσαντα ἐν τῇ  Θεσπρωτίδι   Ἠπείρῳ, καὶ ἔργα πολλὰ ἐργασάμενον
[6, 4]   περὶ Λάμιαν φαίνεται τὴν ἐν  Θεσσαλίᾳ.   (Ἐφεξῆς δὲ τοῦ Χίλωνος δύο
[6, 17]   παρὰ Ἀθηναίοις. Καὶ Ἰάσων ἐν  Θεσσαλίᾳ   τυραννήσας, Πολυκράτους, οὐ τὰ ἔσχατα
[6, 5]   Μακεδονίαν πλευρά, δὲ ἐπὶ  Θεσσαλοὺς   καὶ τὸν ποταμὸν τέτραπται τὸν
[6, 16]   Αἰτωλοῖς αὐτὸν ἐπιστρατείας μετασχεῖν ἐπὶ  Θεσσαλοὺς,   καὶ φρουρᾶς ἡγεμόνα ἐν Ναυπάκτῳ
[6, 11]   πυγμῆς. Ἐν Φθίᾳ δὲ τῇ  Θεσσαλῶν,   πυγμῆς μὲν παγκρατίου παρῆκε
[6, 23]   ἐστιν Ἀρτέμιδος. Τῇ μὲν δὴ  θεῷ   γέγονεν ἐπίκλησις, ἅτε τοῦ
[6, 12]   ἀλλ' μὲν ἀποδοὺς τῷ  θεῷ,   Δεινομένης ἐστὶν Ἱέρωνος· ἔργα
[6, 25]   Ἡρακλέα ἐποιήσαντο τὸ ἱερὸν τῷ  θεῷ.   Ἑκάστου δὲ ἅπαξ ἀνοίγειν τοῦ
[6, 11]   ἐξ ἀρχῆς ἔκειτο, νομίζουσιν ἅτε  θεῷ   θύειν. (Πολλαχοῦ δὲ καὶ ἑτέρωθι
[6, 20]   αὐτὴ λύτρα τε ἐσφέρει τῷ  θεῷ,   καὶ μάζας κατατίθησιν αὐτῷ μεμαγμένας
[6, 20]   ἐπονομάζοντες Ὀλυμπίαν, ἱερασομένην αἱροῦνται τῇ  θεῷ   κατὰ ἔτος ἕκαστον. δὲ
[6, 22]   (Γενέσθαι δὲ τὴν ἐπίκλησιν τῇ  θεῷ   λέγουσιν ἐπὶ λόγῳ τοιῷδε. Ἐρασθῆναι
[6, 1]   έ οικεν ευχό μενος τω  θεω.   Πολυκλης, επί κλησιν λαβὼ ν
[6, 3]   ἐν Ἐφέσῳ παρὰ τῇ Ἐφεσίᾳ  θεῷ.   Ταῦτα μέν ἐστιν ἔχοντα οὕτω
[6, 22]   τὰ ἐπινίκια ἤγαγον παρὰ τῇ  θεῷ   ταύτῃ καὶ ὠρχήσαντο ἐπιχώριον τοῖς
[6, 20]   ἐπιφανεστάτην ἀνείλοντο, καὶ ὄνομα τῷ  θεῷ   τίθενται Σωσίπολιν. Ἔνθα δέ σφισιν
[6, 21]   ἐμὲ ἔτι· ἱδρύσασθαι δὲ τῇ  θεῷ   τὸ ἱερὸν Κλύμενόν φασιν ἀπόγονον
[6, 6]   ταῖς ἑβδομήκοντα, τὸ μὲν τῷ  θεῷ   τοῦ ἀργυρίου γινόμενον ἐξέτισεν
[6, 11]   οἰκίαν ἐρχόμενον, ἄγαλμα ὅτου δὴ  θεῶν   ἀνακείμενον ἐν τῇ ἀγορᾷ χαλκοῦν
[6, 24]   Χάριτας δὲ Ἀφροδίτῃ μάλιστα εἶναι  θεῶν·   ἀστράγαλον δὲ μειρακίων τε καὶ
[6, 26]   Διονύσου; τέχνη τὸ ἄγαλμα Πραξιτέλους.  Θεῶν   δὲ ἐν τοῖς μάλιστα Διόνυσον
[6, 26]   Φυλείδεω ἕταρον, μεγαθύμων ἀρχὸν Ἐπειῶν.  Θεῶν   δὲ ἱερὰ ἐν Κυλλήνῃ Ἀσκληπιοῦ,
[6, 23]   ἐπὶ πάλῃ. (Εἰσὶ δὲ καὶ  θεῶν   ἐν τῷ γυμνασίῳ βωμοί, Ἡρακλέους
[6, 11]   χρησθέντα διαμένοι τὸ ἐκ τῶν  θεῶν   μήνιμα. (Ἐνταῦθα ἀπεκρίνατό σφισιν
[6, 19]   τῷ ἀετῷ γιγάντων καὶ  θεῶν   πόλεμος· ἀνάκειται δὲ καὶ ἀσπὶς
[6, 18]   πᾶσαν, τὰ δὲ ἱερὰ τῶν  θεῶν   σφισιν ἐμπρῆσαι. μὲν ταῦτα
[6, 11]   οὐδένα ἀπεδίδου καρπὸν γῆ,  θεωροὺς   ἀποστέλλουσιν ἐς Δελφούς, καὶ αὐτοῖς
[6, 1]   αγωνα ο Δεινό λοχος ησκή  θη,   καὶ τοὺ ς παιδας παρέ
[6, 1]   μὲ ν ά ρματι ανηγορεύ  θη   πρωτος· τὸ δὲ επί γραμμά
[6, 2]   δὲ επὶ ά ρματι ανηγορεύ  θη.   Τω δὲ Τί μωνι ειργά
[6, 2]   γρά μματα ου Λί χαν,  Θηβαί   ων δὲ τὸ ν δημον
[6, 2]   καθηκεν επὶ ονό ματι του  Θηβαί   ων δή μου τὸ ά
[6, 18]   καὶ ἐπὶ Λακεδαιμονίοις ὁμοῦ καὶ  Θηβαίοις   συγγραφὴν λοίδορον. Ὡς δὲ ἦν
[6, 6]   δὲ Ναυκύδους, παλαιστὴν παῖδα εἰργάσατο  Θηβαῖον   Ἀγήνορα· ἀνετέθη δὲ εἰκὼν
[6, 20]   Αἰγύπτιος Πέλοπα ἔφη παρὰ τοῦ  Θηβαίου   λαβόντα Ἀμφίονος κατορύξαι τι ἐνταῦθα,
[6, 15]   Θεομνήστου Σαρδιανοῦ τέχνη. (Κλειτομάχου δὲ  Θηβαίου   τὴν μὲν εἰκόνα ἀνέθηκεν Ἑρμοκράτης
[6, 3]   Γ' Ἀνδρίαντες ἀθλητῶν. Ἠλείων καὶ  Θηβαίων   ἐπὶ Σικυῶνα στρατεία. Ἀνδριὰς Κράτινου
[6, 3]   δὲ ἐπὶ Σικυῶνα αὐτοὶ, φιλίᾳ  Θηβαίων,   ὁμοῦ τῇ ἐκ Βοιωτίας δυνάμει.
[6, 3]   ἐπὶ Σικυῶνα Ἠλείων καὶ  Θηβαίων   στρατεία γεγενῆσθαι μετὰ τὸ ἀτύχημα
[6, 2]   ενί κα δι' αυτων. Ἀνέ  θηκε   δὲ καὶ ανδριά ντας δύ
[6, 22]   τῶν ἐλάφων (ἐμοὶ δοκεῖν) τῇ  θήρᾳ·   αὐτοὶ δὲ γυναικὸς ἐπιχωρίας ὄνομα
[6, 11]   ἐς τὸ πέλαγος ἐπὶ ἰχθύων  θήραν,   περισχεῖν τῷ δικτύῳ τὴν εἰκόνα,
[6, 15]   Ἀγησιλάου, καὶ ἀνὴρ ὅστις δὴ  θηρεύοντος   παρεχόμενος σχῆμα. Δημήτριον δὲ τὸν
[6, 5]   διὰ τῆς Ἀβδηριτῶν, καὶ ἄλλα  θηρία,   ἐν δὲ αὐτοῖς παρέχεται καὶ
[6, 20]   μαγεῦσαι δεινόν· καὶ αὐτοῖς ἐπᾴδουσι  θηρία   τε ἀφικνεῖσθαι τῷ Ὀρφεῖ, καὶ
[6, 5]   τῷ Ὀλύμπῳ, μέγα καὶ ἄλκιμον  θηρίον   κατειργάσατο οὐδενὶ ἐσκευασμένος ὅπλῳ. Προήχθη
[6, 14]   εὕρημα. Μάλιστα δέ πως τὸ  θηρίον   τοῦτο ἐν τῇ Κροτωνιάτιδι πολύ
[6, 14]   τις βιαζόμενος. (Ἀποθανεῖν δὲ ὑπὸ  θηρίων   φασὶν αὐτόν: ἐπιτυχεῖν γὰρ αὐτὸν
[6, 14]   παῖδας, τὸν μὲν αὐτῶν Βοιώτιος  Θήρων,   Δαμαρέτου δὲ τὴν εἰκόνα Ἀθηναῖος
[6, 2]   αν του Μή δου διετέ  θησαν   πά ντων φιλοτιμό τατα Ἑλλή
[6, 19]   ταύτης τῆς κρηπῖδός εἰσιν οἱ  θησαυροί,   καθὰ δὴ καὶ ἐν Δελφοῖς
[6, 19]   ΙΘ' Οἱ ἐν τῇ Ἄλτει  θησαυροί.   Σινυνωνίων θησαυρός. Περὶ Ταρτησοῦ ποταμοῦ
[6, 19]   ἔργου. Τὸν δὲ ἐν Ὀλυμπίᾳ  θησαυρὸν   ἔτεσιν ὕστερον τῆς μάχης ἐποίησαν
[6, 19]   ἐποίησαν. (κοδόμησαν δὲ καὶ Συβαρῖται  θησαυρὸν,   ἐχόμενον τοῦ Βυζαντίων. Ὁπόσοι δὲ
[6, 19]   Γελῴων δὲ ἀνάθημα τόν τε  θησαυρὸν   καὶ τὰ ἀγάλματα εἶναι τὰ
[6, 19]   καὶ ἀναθήματα ἀνέθεσαν ἐς τὸν  θησαυρὸν,   κέδρου ζῴδια χρυσῷ διηνθισμένα, τὴν
[6, 19]   Μεγαρέας ἀπὸ Κορινθίων ἀναθεῖναι τὸν  θησαυρὸν   λέγουσα. Ταύτην Μεγαρεῦσιν ἡγοῦμαι τὴν
[6, 19]   δὲ οἱ πρὸς τῇ Ἀττικῇ  θησαυρόν   τε ᾠκοδομήσαντο, καὶ ἀναθήματα ἀνέθεσαν
[6, 19]   ἐν τῷ Ἡραίῳ. Τὸν δὲ  θησαυρὸν   τοῖς Ἐπιδαμνίοις Πύρρος καὶ οἱ
[6, 19]   τὴν συμφορὰν γενέσθαι σφίσι,  θησαυρὸν   τῷ ἐν Ὀλυμπίᾳ Διὶ ἐποίησαν.
[6, 19]   τῷ Ἀπόλλωνι θησαυρούς. Ἔστι δὲ  θησαυρὸς   ἐν Ὀλυμπίᾳ Σικυωνίων καλούμενος, Μύρωνος
[6, 19]   Περὶ Ταρτησοῦ ποταμοῦ καὶ πόλεως.  Θησαυρὸς   Καρχηδονίων. Ἐπιδαμνίων. Συβαριτῶν. Λιβύων τῶν
[6, 19]   Λιβύων ἐστὶ τῶν ἐν Κυρήνῃ  θησαυρός·   κεῖνται δὲ βασιλεῖς ἐν αὐτῷ
[6, 19]   ἐν τῇ Ἄλτει θησαυροί. Σινυνωνίων  θησαυρός.   Περὶ Ταρτησοῦ ποταμοῦ καὶ πόλεως.
[6, 19]   τῷ Σικυωνίῳ ἐστὶν Καρχηδονίων  θησαυρός,   Ποθαίου τέχνη, καὶ Ἀντιφίλου τε
[6, 19]   τὰς ἐν τῷ Ἡραίῳ. (Τοῦ  θησαυροῦ   δὲ ἐπείργασται τῷ ἀετῷ
[6, 20]   καὶ τοὺς ἐπ' αὐτῇ παρήκει  θησαυρούς.   Ἐπὶ δὲ τοῦ ὄρους τῇ
[6, 19]   Ἑλλήνων τινὲς ἐποίησαν τῷ Ἀπόλλωνι  θησαυρούς.   Ἔστι δὲ θησαυρὸς ἐν Ὀλυμπίᾳ
[6, 19]   Σικυωνίων δῆμον. Ἐν τούτῳ τῷ  θησαυρῷ   δίσκοι τὸν ἀριθμὸν ἀνάκεινται τρεῖς,
[6, 19]   τριακοστὴν Ὀλυμπιάδα. Ἐν δὲ τῷ  θησαυρῷ   καὶ θαλάμους δύο ἐποίησε, τὸν
[6, 19]   εἰργασμένος. (Ἐν δὲ τῷ Μεταποντίνων  θησαυρῷ   (προσεχὴς γὰρ τῷ Σελινουντίων ἐστὶν
[6, 19]   κρατησάντων. (Ὁ δὲ τρίτος τῶν  θησαυρῶν   καὶ τέταρτος ἀνάθημά ἐστιν
[6, 20]   ἄρκτον ἔστιν ἐν μέσῳ τῶν  θησαυρῶν   καὶ τοῦ ὄρους ἱερὸν Εἰλειθυίας,
[6, 19]   μαθητὴς ἐποίησε. (Τελευταῖος δὲ τῶν  θησαυρῶν   πρὸς αὐτῷ μέν ἐστιν ἤδη
[6, 1]   τὸ ν πατέ ρα πεντά  θλω·   ουτος μὲ ν δὴ έ
[6, 5]   ἄλλο ἦν πρὸ τῶν ἡρώων  θνητὸν   γένος· ἀνθρώπων δὲ τῶν καθ'
[6, 24]   οἶνον ἐν ἐκπώματι αὐτῷ δίδωσι.  Θνητὸν   δὲ εἶναι τὸ γένος τῶν
[6, 9]   Ὃν θυσίαις τιμᾶθ' ὡς μηκέτι  θνητὸν   ἐόντα. Κλεομήδει μὲν οὖν Ἀστυπαλαιεῖς
[6, 1]   ντα του Τρωί λου, λί  θου   κρηπὶ ς, καὶ ά ρμα
[6, 19]   (Ἐμὲ δὲ ἐσῆλθεν ἀνάμνησις, ὡς  Θουκυδίδης   ποιήσειεν ἐν τοῖς λόγοις Λοκρῶν
[6, 7]   οὗτός τε καὶ Πεισίροδος  Θούριοι,   διωχθέντες ὑπὸ τῶν ἀντιστασιωτῶν ἐκ
[6, 5]   ἐπὶ ταῖς ἑκατόν, ἣν Δάμων  Θούριος   ἐνίκα τὸ δεύτερον, ταύτης ἔτει
[6, 7]   Ῥόδου, καὶ ἐς Ἰταλίαν παρὰ  Θουρίους   ἀπελθόντες. Χρόνῳ δὲ ὕστερον κατῆλθεν
[6, 2]   Ἀντιπά τρου χρή μασιν αναπεί  θουσιν   αναγορευθηναί οι τὸ ν παιδα
[6, 20]   Ἀμφίονα, εἶναι δὲ καὶ τὸν  Θρᾷκα   Ὀρφέα μαγεῦσαι δεινόν· καὶ αὐτοῖς
[6, 5]   ὑπάρχοντά ἐστιν. ὀρεινὴ τῆς  Θρᾴκης,   ἔνδον Νέστου ποταμοῦ τοῦ
[6, 19]   ἀρχὴν ἔσχεν ἐν Χερρονήσῳ τῇ  Θρᾳκίᾳ   πρῶτος τῆς οἰκίας ταύτης· καὶ
[6, 4]   Ἀριστοτέλης ἐστὶν ἐκ τῶν  Θρᾳκίων   Σταγείρων. Καὶ αὐτὸν ἤτοι μαθητὴς,
[6, 3]   αὐτῆς Ἤλιδος παλαιστὴς ἀνὴρ Ἀριστόδημος  Θράσιδος·   γεγόνασι δὲ αὐτῷ καὶ Πυθοῖ
[6, 2]   μά ντις έ στηκεν Ἠλειος  Θρασύ   βουλος Αινέ ου των Ιαμιδων,
[6, 2]   ουν ιδί αν τινὰ ο  Θρασύ   βουλος επὶ σπλά γχνων μαντικὴ
[6, 2]   Ἀρκά δας επέ ξειμι. Του  Θρασυβού   λου δὲ τη εικό νι
[6, 2]   Πί νδαρος. (Παρὰ δὲ του  Θρασυβού   λου τὴ ν εικό να
[6, 14]   τοῦτον ἐς τὴν Ἄλτιν ἀνέθηκε  Θρασύβουλος   Ἠλεῖος. Παρὰ δὲ τὸν Πύρρον
[6, 13]   δὲ ἀνδράσιν Ἀγαθίνῳ τε τῷ  Θρασυβούλου   καὶ Τηλεμάχῳ, Τηλεμάχῳ μὲν ἐπὶ
[6, 2]   Β' Ἀνδριάντες Λακεδαιμονίων ἱπποτρόφων. Ἀνδριάς  Θρασυβούμου   τοῦ μάντεως. διὰ κυνείων
[6, 7]   καταστῆσαι· ὅτι καὶ Ἀθηναίοις ἐς  Θράσυλλον   καὶ τοὺς ἐν Ἀργινούσαις ὁμοῦ
[6, 7]   τοὺς ἐν Ἀργινούσαις ὁμοῦ τῷ  Θρασύλλῳ   στρατηγήσαντας, προπετείας ἐστὶν ἔγκλημα. Διαγόρας
[6, 20]   καλούμενον, ὅσον πλέθρου χωρίον περιεχόμενον  θριγκῷ.   Ἐς τοῦτο ἅπαξ κατὰ ἔτος
[6, 25]   δὲ περιέχεται μὲν τὸ τέμενος  θριγκῷ,   κρηπὶς δὲ ἐντὸς τοῦ τεμένους
[6, 7]   Διαγόρου δὲ καὶ οἱ τῶν  θυγατέρων   παῖδες πύξ τε ἤσκησαν, καὶ
[6, 6]   Ῥόδιος, οἴκου δὲ τοῦ Διαγοριδῷν·  θυγατρὸς   γὰρ Διαγόρου παῖς ἦν· ἐν
[6, 7]   καὶ ἀπὸ τῆς Ἀριστομένους ἐγεγόνει  θυγατρός.   (Δωριεῖ δὲ τῷ Διαγόρου παρὲξ
[6, 17]   Κλυτίος ἐκ τῆς Φηγέως  θυγατρὸς   καὶ ἐς τὴν Ἦλιν μετῴκησε,
[6, 17]   τε ὢν καὶ τῆς Ἑρμησιάνακτος  θυγατρὸς,   κατεπάλαισαν μὲν παῖδας ἀμφότεροι· Ἑρμησιάνακτι
[6, 11]   ἀρχῆς ἔκειτο, νομίζουσιν ἅτε θεῷ  θύειν.   (Πολλαχοῦ δὲ καὶ ἑτέρωθι ἔν
[6, 26]   στάδια, ἔνθα τὴν ἑορτὴν ἄγουσι  θυῖον   ὀνομάζοντες· λέβητας δὲ ἀριθμὸν τρεῖς
[6, 26]   καὶ Ἱερὸν Διονύσου. Ἑορτὴ τῶν  Θυίων.   Ἱερὸν Ἀθηνᾶς. Ἑρμοῦ ἄγαλμα. Καρποὶ
[6, 26]   θεόν σφισιν ἐπιφοιτᾶν ἐς τῶν  Θυίων   τὴν ἑορτὴν λέγουσιν. Ἀπέχει μέν
[6, 20]   ὕμνον ᾄδουσι· καθαγίζουσι δὲ καὶ  θυμιάματα   παντοῖα αὐτῷ, ἐπισπένδειν οὐ νομίζουσιν
[6, 15]   ὅμως ἐχρήσατο ἐς τοὺς πύκτας  θυμῷ   τε ἐρρωμένῳ καὶ ἀκμῆτι τῷ
[6, 7]   Δωριέα παρὰ σφᾶς ἀναχθῆναι,  θυμῷ   τε ἐς αὐτὸν καὶ ἀπειλαῖς
[6, 18]   ἤπιον, ἀλλὰ καὶ τὰ μάλιστα  θυμῷ   χρώμενον, Ἀλέξανδρον τὸν Φιλίππου, τέχνῃ
[6, 20]   ἐρείπια Ἀφροδίτης Οὐρανίας ἱεροῦ λείπεται,  θύουσι   δὲ καὶ αὐτόθι ἐπὶ τῶν
[6, 20]   καὶ τοῦδε ἡνίοχοι ἕνεκα θυσίας  θύουσι   καὶ γενέσθαι σφίσιν ἵλεων εὔχονται
[6, 20]   ἔστι ταῖς γυναιξὶν ἔσοδος, αἳ  θύουσι   τῇ Ἱπποδαμείᾳ, καὶ ἄλλα ἐς
[6, 20]   δὲ τοῦ ὄρους τῇ κορυφῇ  θύουσιν   οἱ Βασίλαι καλούμενοι τῷ Κρόνῳ
[6, 26]   ἂν κατὰ γνώμην ᾖ, ταῖς  θύραις   τοῦ οἰκήματος ἐπιβάλλουσιν. Ἐς δὲ
[6, 21]   Πέλοπα οἱ Ἠλεῖοι τῇ Ἀθηνᾷ  θῦσαι   τῇ Κυδωνίᾳ πρὶν ἐς
[6, 20]   ἐνταῦθα ἠρίον ποιήσειε Πέλοψ καὶ  θύσειέ   τε αὐτῷ τὸ ἐπὶ τῷ
[6, 2]   Ὀλυμπί αν παρὰ Διονυσί ου  θυσί   αν, τὸ ν πατέ ρα
[6, 8]   εἶδος ἐς λύκον ἐπὶ τῇ  θυσίᾳ   τοῦ Λυκαίου Διός, καὶ ὡς
[6, 20]   Κρόνιον, καὶ αἱ ἐπ' αὐτῷ  θυσίαι   τῷ Κρόνῳ. Ἱερόν Εἰλειθύσιας Ολυμπίας.
[6, 9]   Ὕστατος ἡρώων Κλεομήδης Ἀστυπαλαιεύς, Ὃν  θυσίαις   τιμᾶθ' ὡς μηκέτι θνητὸν ἐόντα.
[6, 20]   τιτρώσκονται. καὶ τοῦδε ἡνίοχοι ἕνεκα  θυσίας   θύουσι καὶ γενέσθαι σφίσιν ἵλεων
[6, 19]   αὐτῷ, Ζεὺς μεγέθει μέγας, καὶ  θώρακες   λινοῖ τρεῖς ἀριθμόν, Γέλωνος δὲ
Recherches | Texte | Lecture | Liste du vocabulaire | Index inverse | Menu | Site de Philippe Remacle

 
UCL |FLTR |Itinera Electronica |Bibliotheca Classica Selecta (BCS) |
Responsable académique : Alain Meurant
Analyse, design et réalisation informatiques : B. Maroutaeff - J. Schumacher

Dernière mise à jour : 23/11/2006