Alphabétiquement     [«   »]
γυναῖχ´ 2
γυνή 8
γυνὴ 10
δ´ 115
δαῖμον 1
δαίμον´ 1
δαίμονα 1
Fréquences     [«    »]
101 ΑΔΜΗΤΟΣ
81 γὰρ
76 ΗΡΑΚΛΗΣ
115 δ´
157 καὶ
HODOI ELEKTRONIKAI
Du texte à l'hypertexte

EURIPIDE, Alceste (tragédie complète)

δ´


Vers
[850]   οἰκεῖν μετὰ τῆσδε δόμους. ~ζηλῶ  δ´   ἀγάμους ἀτέκνους τε βροτῶν· ~μία
[1150]   τὰ δοκηθέντ´ οὐκ ἐτελέσθη, ~τῶν  δ´   ἀδοκήτων πόρον ηὗρε θεός. ~τοιόνδ´
[1150]   πολλαὶ μορφαὶ τῶν δαιμονίων, ~πολλὰ  δ´   ἀέλπτως κραίνουσι θεοί· ~καὶ τὰ
[550]   αἰθέρα τὰν Μολοσσῶν ~τίθεται, ~πόντιον  δ´   Αἰγαῖον ἐπ´ ἀκτὰν ~ἀλίμενον Πηλίου
[400]   ~τὸν ἀνάλιον οἶκον οἰκετεύοις. ~ἴστω  δ´   Ἀίδας μελαγχαίτας ~θεὸς ὅς
[700]   λέγ´, ὡς ἐμοῦ λέξαντος· εἰ  δ´   ἀλγεῖς κλύων ~τἀληθές, οὐ χρῆν
[750]   εὐμενὴς γὰρ θεός. ~τὰ  δ´   ἄλλ´ ἔασον πάντα καὶ πιθοῦ
[750]   ἡμέραν ~βίον λογίζου σόν, τὰ  δ´   ἄλλα τῆς τύχης. ~τίμα δὲ
[150]   ὀκνοῦσα καὶ πόσιν ~θνήισκω. σὲ  δ´   ἄλλη τις γυνὴ κεκτήσεται, ~σώφρων
[650]   γὰρ δὴ τοὐπὶ ς´. εἰ  δ´   ἄλλου τυχὼν ~σωτῆρος αὐγὰς εἰσορῶ,
[900]   κατὰ στέγας ~αὐχμηρὸν οὖδας, τέκνα  δ´   ἀμφὶ γούνασιν ~πίπτοντα κλαίηι μητέρ´,
[550]   λεόντων ~ἁ δαφοινὸς ἴλα· ~χόρευσε  δ´   ἀμφὶ σὰν κιθάραν, ~Φοῖβε, ποικιλόθριξ
[100]   ἔχω τίνα μηλοθύταν πορευθῶ. ~μόνα  δ´   ἄν, εἰ φῶς τόδ´ ἦν
[450]   ἂν δράμοιμ´ ἐγώ. ~(ΧΟΡΟΣ) τί  δ´   ἂν κρατήσας δεσπότην πλέον λάβοις;
[150]   λέγεσθαι τὴν ὑπερβεβλημένην ~γυναῖκα; πῶς  δ´   ἂν μᾶλλον ἐνδείξαιτό τις ~πόσιν
[700]   εἰς ἔμ´ ἐξαμαρτάνειν. ~(ΦΕΡΗΣ) σοῦ  δ´   ἂν προθνήισκων μᾶλλον ἐξημάρτανον. ~(ΑΔΜΗΤΟΣ)
[1050]   παθόντα καρτερεῖν. ~(ΗΡΑΚΛΗΣ) τί  δ´   ἂν προκόπτοις, εἰ θέλεις ἀεὶ
[800]   Ἀδμήτωι θ´ ὑπουργῆσαι χάριν. ~ἐλθὼν  δ´   ἄνακτα τὸν μελάμπτερον νεκρῶν ~Θάνατον
[750]   δέχεσθαι δ´ εὐπροσηγόρωι φρενί. ~σὺ  δ´   ἄνδρ´ ἑταῖρον δεσπότου παρόνθ´ ὁρῶν
[900]   μέγ´ ἀρίστης κεῖσθαι φθίμενον; ~δύο  δ´   ἀντὶ μιᾶς Ἅιδης ψυχὰς ~τὰς
[300]   ἦσαν οὐκ ἔργωι φίλοι. ~σὺ  δ´   ἀντιδοῦσα τῆς ἐμῆς τὰ φίλτατα
[700]   ἐς ταὐτὸν στέγος ~νεῖσθ´· εἰ  δ´   ἀπειπεῖν χρῆν με κηρύκων ὕπο
[1100]   ~(ΑΔΜΗΤΟΣ) καλῶς ἔλεξας· γυνὴ  δ´   ἀπελθέτω. ~(ΗΡΑΚΛΗΣ) ἄπεισιν, εἰ χρή·
[200]   ~λυτήριος ἐκ θανάτου γενοῦ, ~φόνιον  δ´   ἀπόπαυσον Ἅιδαν. ~παπαῖ ~ὦ παῖ
[550]   καλεῖσθαι τοὺς ἐμοὺς ἐχθροξένους. ~αὐτὸς  δ´   ἀρίστου τοῦδε τυγχάνω ξένου, ~ὅταν
[1000]   νικῶσιν ἦν ~ἵππους ἄγεσθαι, τοῖσι  δ´   αὖ τὰ μείζονα ~νικῶσι, πυγμὴν
[400]   ἄφνω κακὸν τόδε ~προσέπτατ´· εἰδὼς  δ´   αὔτ´ ἐτειρόμην πάλαι. ~ἀλλ´, ἐκφορὰν
[1100]   σοῖς γυναῖκα προσπόλοις. ~(ΑΔΜΗΤΟΣ) σὺ  δ´   αὐτὸς αὐτὴν εἴσαγ´, εἰ δοκεῖ,
[700]   θάψαι νεκρόν. ~(ΦΕΡΗΣ) ἄπειμι· θάψεις  δ´   αὐτὸς ὢν αὐτῆς φονεύς, ~δίκας
[600]   κεκλημένη ~μήτηρ μ´ ἔτικτε, δουλίου  δ´   ἀφ´ αἵματος ~μαστῶι γυναικὸς σῆς
[0]   Ἅιδου δόμους ~μέλλει κατάξειν· συμμέτρως  δ´   ἀφίκετο, ~φρουρῶν τόδ´ ἦμαρ ὧι
[650]   καὶ μακρὸν χρόνον βίου· ~ἢν  δ´   ἐγγὺς ἔλθηι θάνατος, οὐδεὶς βούλεται
[500]   σὺ τῆιδε κρίνεις, Ἡράκλεις, κείνηι  δ´   ἐγώ. ~(ΗΡΑΚΛΗΣ) τί δῆτα κλαίεις;
[550]   οὐδὲν ἂν ~μείων ἐγίγνετ´, ἀξενώτερος  δ´   ἐγώ. ~καὶ πρὸς κακοῖσιν ἄλλο
[1050]   βίωι. ~(ΗΡΑΚΛΗΣ) χρόνος μαλάξει, νῦν  δ´   ἔθ´ ἡβάσκει, κακόν. ~(ΑΔΜΗΤΟΣ) χρόνον
[600]   ~στερέντα γήραι πενθίμωι καταφθίνειν, ~πάσαις  δ´   ἔθηκεν εὐκλεέστερον βίον ~γυναιξίν, ἔργον
[700]   αὐτὸς ὢν κακός; ~σίγα· νόμιζε  δ´,   εἰ σὺ τὴν σαυτοῦ φιλεῖς
[1100]   ~(ΗΡΑΚΛΗΣ) ἄπεισιν, εἰ χρή· πρῶτα  δ´   εἰ χρεὼν ἄθρει. ~(ΑΔΜΗΤΟΣ) χρή,
[1000]   τοὐμὸν ἦν ἐμοὶ κακόν. ~γυναῖκα  δ´,   εἴ πως ἔστιν, αἰτοῦμαί ς´,
[200]   ἐν κακοῖσιν εὐμενεῖς παρεστάναι· ~σὺ  δ´   εἶ παλαιὸς δεσπόταις ἐμοῖς φίλος.
[900]   ~φιλίας ἀλόχου χέρα βαστάζων, ~πολυάχητος  δ´   εἵπετο κῶμος ~τήν τε θανοῦσαν
[1100]   ~(ΑΔΜΗΤΟΣ) οὐκ ἂν θίγοιμι· δῶμα  δ´   εἰσελθεῖν πάρα. ~(ΗΡΑΚΛΗΣ) τῆι σῆι
[750]   κλῶπα καὶ ληιστήν τινα, ~ἡ  δ´   ἐκ δόμων βέβηκεν, οὐδ´ ἐφεσπόμην
[750]   Ἀδμήτου κακῶν ~οὐδὲν προτιμῶν, οἰκέται  δ´   ἐκλαίομεν ~δέσποιναν, ὄμμα δ´ οὐκ
[150]   ἄλλοτ´ ἄλλον ὡς θανουμένη. ~πάντες  δ´   ἔκλαιον οἰκέται κατὰ στέγας ~δέσποιναν
[600]   ς´ ὅτ´ ὠλλύμην ἐγώ· ~σὺ  δ´   ἐκποδὼν στὰς καὶ παρεὶς ἄλλωι
[0]   διαλλάξαντα τοῖς κάτω νεκρόν. ~πάντας  δ´   ἐλέγξας καὶ διεξελθὼν φίλους, ~{πατέρα
[1150]   δεῖ. ~(ΑΔΜΗΤΟΣ) ἀλλ´ εὐτυχοίης, νόστιμον  δ´   ἔλθοις δρόμον. ~ἀστοῖς δὲ πάσηι
[150]   ποταμίοις λευκὸν χρόα ~ἐλούσατ´, ἐκ  δ´   ἑλοῦσα κεδρίνων δόμων ~ἐσθῆτα κόσμον
[600]   πάντ´ ἔνεστιν· ~σοφίας ἄγαμαι. ~πρὸς  δ´   ἐμᾶι ψυχᾶι θράσος ἧσται ~θεοσεβῆ
[350]   ~πάτερ, ὑφ´ ἁλίωι, ~προλιποῦσα  δ´   ἐμὸν βίον ὠρφάνισεν τλάμων. ~ἴδε
[300]   μὲν μ´ ἔτικτεν, ἐχθαίρων  δ´   ἐμὸν ~πατέρα· λόγωι γὰρ ἦσαν
[150]   δὴ πᾶς´ ἐπίσταται πόλις· ~ἃ  δ´   ἐν δόμοις ἔδρασε θαυμάσηι κλύων.
[450]   ~σχετλίω, πολιὰν ἔχοντε χαίταν. ~σὺ  δ´   ἐν ἥβαι ~νέαι νέου προθανοῦσα
[750]   μὴ φέροιμεν, ὤτρυνεν φέρειν. ~ποτῆρα  δ´   ἐν χείρεσσι κίσσινον λαβὼν ~πίνει
[150]   πῶς δ´ οὐκ ἀρίστη; τίς  δ´   ἐναντιώσεται; ~τί χρὴ λέγεσθαι τὴν
[50]   κάτεισιν εἰς Ἅιδου δόμους. ~στείχω  δ´   ἐπ´ αὐτήν, ὡς κατάρξωμαι ξίφει·
[1000]   πυγμὴν καὶ πάλην, βουφόρβια· ~γυνὴ  δ´   ἐπ´ αὐτοῖς εἵπετ´· ἐντυχόντι δὲ
[100]   μόρος γὰρ ἀπότομος ~πλάθει. θεῶν  δ´   ἐπ´ ἐσχάραν ~οὐκέτ´ ἔχω τίνα
[250]   σθένω ποσίν. ~πλησίον Ἅιδας, σκοτία  ~δ´   ἐπ´ ὄσσοισι νὺξ ἐφέρπει. ~τέκνα
[1150]   ~(ΗΡΑΚΛΗΣ) αὖθις τόδ´ ἔσται, νῦν  δ´   ἐπείγεσθαί με δεῖ. ~(ΑΔΜΗΤΟΣ) ἀλλ´
[0]   Μοίρας δολίωι ~σφήλαντι τέχνηι; νῦν  δ´   ἐπὶ τῆιδ´ αὖ ~χέρα τοξήρη
[550]   σοῖσι συρίζων ~ποιμνίτας ὑμεναίους. ~σὺν  δ´   ἐποιμαίνοντο χαρᾶι μελέων βαλιαί τε
[500]   Λυκάονι ~αὖθις δὲ Κύκνωι, τόνδε  δ´   ἔρχομαι τρίτον ~ἀγῶνα πώλοις δεσπότηι
[250]   οὐκέτ´ ἂν εἴην, ~ἐν σοὶ  δ´   ἐσμὲν καὶ ζῆν καὶ μή·
[1000]   ~Αὕτα ποτὲ προύθαν´ ἀνδρός, ~νῦν  δ´   ἔστι μάκαιρα δαίμων· ~χαῖρ´,
[100]   τι δεσπόταισι τυγχάνει, ~συγγνωστόν· εἰ  δ´   ἔτ´ ἐστὶν ἔμψυχος γυνὴ ~εἴτ´
[850]   μοί μοι. ~(ΧΟΡΟΣ) γυναῖκα· συμφορὰ  δ´   ἑτέρους ἑτέρα ~πιέζει φανεῖσα θνατῶν.
[750]   ξένοις τὸν πρόσπολον ~εἶναι, δέχεσθαι  δ´   εὐπροσηγόρωι φρενί. ~σὺ δ´ ἄνδρ´
[1100]   σῆι δοκεῖ πρέπειν ~γυναικί· λύπης  δ´   εὐτυχῶν μεθίστασο. ~(ΑΔΜΗΤΟΣ) θεοί,
[650]   καλοῦ σοῦ προύθανεν νεανίου; ~σοφῶς  δ´   ἐφηῦρες ὥστε μὴ θανεῖν ποτε,
[150]   ~καὶ κατθανών τἂν ὤιχετ´, ἐκφυγὼν  δ´   ἔχει ~τοσοῦτον ἄλγος, οὔποθ´ οὗ
[700]   φιλεῖς ~ψυχήν, φιλεῖν ἅπαντας· εἰ  δ´   ἡμᾶς κακῶς ~ἐρεῖς, ἀκούσηι πολλὰ
[650]   δυστυχὴς εἴτ´ εὐτυχὴς ~ἔφυς·  δ´   ἡμῶν χρῆν σε τυγχάνειν ἔχεις.
[500]   γεγῶσά τις; ~(ΑΔΜΗΤΟΣ) ὀθνεῖος, ἄλλως  δ´   ἦν ἀναγκαία δόμοις. ~(ΗΡΑΚΛΗΣ) πῶς
[650]   ἥβησας μὲν ἐν τυραννίδι, ~παῖς  δ´   ἦν ἐγώ σοι τῶνδε διάδοχος
[750]   μυρσίνης κλάδοις, ~ἄμους´ ὑλακτῶν· δισσὰ  δ´   ἦν μέλη κλύειν· ~ὁ μὲν
[1050]   ἂν εὖ λέγειν τύχην· ~χρὴ  δ´,   ἥτις ἐστί, καρτερεῖν θεοῦ δόσιν.
[150]   μὲν οὐκ ἂν μᾶλλον, εὐτυχὴς  δ´   ἴσως. ~κυνεῖ δὲ προσπίτνουσα, πᾶν
[450]   ἂν αἵμασιν πεφυρμένας. ~(ΗΡΑΚΛΗΣ) τίνος  δ´   θρέψας παῖς πατρὸς κομπάζεται;
[800]   ~μελαμπέπλους στολμούς τε. (ΗΡΑΚΛΗΣ) τίς  δ´   κατθανών; ~(ΗΡΑΚΛΗΣ) μῶν
[1000]   ~ἔλθω, τύραννον Βιστόνων κατακτανών. ~πράξας  δ´   μὴ τύχοιμι (νοστήσαιμι γάρ)
[900]   σχῆμα δόμων, πῶς εἰσέλθω, ~πῶς  δ´   οἰκήσω, μεταπίπτοντος ~δαίμονος; οἴμοι. πολὺ
[1050]   ~ἐμήν· θολοῖ δὲ καρδίαν, ἐκ  δ´   ὀμμάτων ~πηγαὶ κατερρώγασιν. τλήμων
[950]   νομιζέσθω ~τύμβος σᾶς ἀλόχου, θεοῖσι  δ´   ὁμοίως ~τιμάσθω, σέβας ἐμπόρων. ~καί
[900]   δὲ μόχθων εὐκλεὴς ἐπαύσατο. ~ἐγὼ  δ´,   ὃν οὐ χρῆν ζῆν, παρεὶς
[350]   βάρος ~ψυχῆς ἀπαντλοίην ἄν. ἐν  δ´   ὀνείρασιν ~φοιτῶσά μ´ εὐφραίνοις ἄν·
[500]   ἄναξ. ~(ΑΔΜΗΤΟΣ) θέλοιμ´ ἄν· εὔνουν  δ´   ὄντα ς´ ἐξεπίσταμαι. ~(ΗΡΑΚΛΗΣ) τί
[350]   ὅντιν´ ἂν παρῆι χρόνον. ~εἰ  δ´   Ὀρφέως μοι γλῶσσα καὶ μέλος
[1050]   οὐκ ἂν ὠιόμην. ~(ΗΡΑΚΛΗΣ) τί  δ´;   οὐ γαμεῖς γὰρ ἀλλὰ χηρεύσηι
[950]   χερῶν εἷλε θεὰ δεσμοῖς. ~τόλμα  δ´·   οὐ γὰρ ἀνάξεις ποτ´ ἔνερθεν
[650]   σοῦ. ~χαίρεις ὁρῶν φῶς· πατέρα  δ´   οὐ χαίρειν δοκεῖς; ~ἦ μὴν
[1100]   ἐμήν; ~(ΗΡΑΚΛΗΣ) σάφ´ ἴσθ´· ἀπιστεῖν  δ´   οὔ σε θαυμάζω τύχηι. ~(ΑΔΜΗΤΟΣ)
[850]   φεῦ φεῦ. ~(ΧΟΡΟΣ) τὰν νέρθε  δ´   οὐδὲν ὠφελεῖς ~(ΑΔΜΗΤΟΣ) ἰώ μοί
[150]   ὑφ´ ἡλίωι μακρῶι. ~(ΘΕΡΑΠΑΙΝΑ) πῶς  δ´   οὐκ ἀρίστη; τίς δ´ ἐναντιώσεται;
[750]   οἰκέται δ´ ἐκλαίομεν ~δέσποιναν, ὄμμα  δ´   οὐκ ἐδείκνυμεν ξένωι ~τέγγοντες· Ἄδμητος
[550]   δοκῶ ~οὐδ´ αἰνέσει με· τἀμὰ  δ´   οὐκ ἐπίσταται ~μέλαθρ´ ἀπωθεῖν οὐδ´
[450]   οὐδὲ πατρὸς γεραιοῦ ~ὃν ἔτεκον  δ´,   οὐκ ἔτλαν ῥύεσθαι, ~σχετλίω, πολιὰν
[1000]   ~ἐγγὺς παρεστὼς ἐξετάζεσθαι φίλος· ~σὺ  δ´   οὐκ ἔφραζες σῆς προκείμενον νέκυν
[650]   οὐδεὶς βούλεται ~θνήισκειν, τὸ γῆρας  δ´   οὐκέτ´ ἔστ´ αὐτοῖς βαρύ. ~(ΧΟΡΟΣ)
[850]   πρὶν γυναῖκ´ ἐμοὶ μεθῆι. ~ἢν  δ´   οὖν ἁμάρτω τῆσδ´ ἄγρας καὶ
[50]   οὐδὲν ἂν πλέον λάβοις· ~ἡ  δ´   οὖν γυνὴ κάτεισιν εἰς Ἅιδου
[1000]   λυπεῖν ἐν κακοῖσι βούλομαι. ~ὧν  δ´   οὕνεχ´ ἥκω δεῦρ´ ὑποστρέψας πάλιν
[950]   ~φάρμακα πολυπόνοις ~ἀντιτεμὼν βροτοῖσιν. ~μόνας  δ´   οὔτ´ ἐπὶ βωμοὺς ~ἐλθεῖν οὔτε
[750]   ~ἐσῆλθε κἀτόλμης´ ἀμείψασθαι πύλας. ~ἔπειτα  δ´   οὔτι σωφρόνως ἐδέξατο ~τὰ προστυχόντα
[50]   ἂν ἔπραξε γυναικός; ~πυλῶν πάροιθε  δ´   οὐχ ὁρῶ ~πηγαῖον ὡς νομίζεται
[650]   οἴκων δεσπότην ἐγεινάμην ~κἄθρεψ´, ὀφείλω  δ´   οὐχ ὑπερθνήισκειν σέθεν· ~οὐ γὰρ
[1000]   χρὴ λέγειν ἐλευθέρως, ~Ἄδμητε, μομφὰς  δ´   οὐχ ὑπὸ σπλάγχνοις ἔχειν ~σιγῶντ´.
[1050]   ~(ΗΡΑΚΛΗΣ) αἰνῶ μὲν αἰνῶ· μωρίαν  δ´   ὀφλισκάνεις. ~(ΑΔΜΗΤΟΣ) ὡς μήποτ´ ἄνδρα
[850]   ~(ΑΔΜΗΤΟΣ) ἰώ, ~στυγναὶ πρόσοδοι, στυγναὶ  δ´   ὄψεις ~χήρων μελάθρων. ~ἰώ μοί
[900]   ~ὄντες ἀριστέων σύζυγες εἶμεν· ~νῦν  δ´   ὑμεναίων γόος ἀντίπαλος ~λευκῶν τε
[1050]   πρόνοιαν δεῖ μ´ ἔχειν. σὺ  δ´,   γύναι, ~ἥτις ποτ´ εἶ
[300]   προσεῖπε καὶ προσερρήθη πάλιν} ~σὺ  δ´,   τέκνον μοι, πῶς κορευθήσηι
[850]   ~καίπερ βαρείαι συμφορᾶι πεπληγμένος, ~ἔκρυπτε  δ´   ὢν γενναῖος, αἰδεσθεὶς ἐμέ. ~τίς
[300]   γὰρ οὐδέν ἐστι τιμιώτερον) ~δίκαια  δ´,   ὡς φήσεις σύ· τούσδε γὰρ
Recherches | Texte | Lecture | Liste du vocabulaire | Index inverse | Menu | Site de Philippe Remacle

 
UCL |FLTR |Itinera Electronica |Bibliotheca Classica Selecta (BCS) |
Responsable académique : Alain Meurant
Analyse, design et réalisation informatiques : B. Maroutaeff - J. Schumacher

Dernière mise à jour : 1/10/2009