Alphabétiquement     [«   »]
ὅτε 1
ὅτι 1
ὅτου 2
οὐ 58
οὔ 3
οὗ 3
οὐδ´ 20
Fréquences     [«    »]
39 ἀλλ´
48 οὐκ
46 ΧΟΡΟΣ
58 οὐ
59 ἐν
60 ἂν
65 δὲ
HODOI ELEKTRONIKAI
Du texte à l'hypertexte

EURIPIDE, Alceste (tragédie complète)

οὐ


Vers
[650]   νεανίας λόγους ~ῥίπτων ἐς ἡμᾶς  οὐ   βαλὼν οὕτως ἄπει. ~ἐγὼ δέ
[800]   ὥς γ´ ἐμοὶ χρῆσθαι κριτῆι,  ~οὐ   βίος ἀληθῶς βίος ἀλλὰ
[1050]   ἂν ὠιόμην. ~(ΗΡΑΚΛΗΣ) τί δ´;  οὐ   γαμεῖς γὰρ ἀλλὰ χηρεύσηι λέχος;
[950]   εἷλε θεὰ δεσμοῖς. ~τόλμα δ´·  οὐ   γὰρ ἀνάξεις ποτ´ ἔνερθεν ~κλαίων
[50]   ~οὔ τἂν φθιμένας γ´ ἐσιώπων.  ~οὐ   γὰρ δὴ φροῦδός γ´ ἐξ
[950]   ἐλῶσι Θεσσαλῶν καὶ ξύλλογοι ~γυναικοπληθεῖς·  οὐ   γὰρ ἐξανέξομαι ~λεύσσων δάμαρτος τῆς
[1150]   μεθηρμόσμεσθα βελτίω βίον ~τοῦ πρόσθεν·  οὐ   γὰρ εὐτυχῶν ἀρνήσομαι. ~(ΧΟΡΟΣ) πολλαὶ
[150]   ἀνδρός, οὗ θνήισκω πάρος, ~χαῖρ´·  οὐ   γὰρ ἐχθαίρω ς´· ἀπώλεσας δέ
[700]   πλείονες. ~(ΑΔΜΗΤΟΣ) σοὶ τοῦτ´ ὄνειδος·  οὐ   γὰρ ἤθελες θανεῖν. ~(ΦΕΡΗΣ) φίλον
[1000]   εἶπον, σοὶ μέλειν γυναῖκα χρή·  ~οὐ   γὰρ κλοπαίαν ἀλλὰ σὺν πόνωι
[0]   ὑπὸ χθόνα. ~(ΑΠΟΛΛΩΝ) λαβὼν ἴθ´·  οὐ   γὰρ οἶδ´ ἂν εἰ πείσαιμί
[650]   ὀφείλω δ´ οὐχ ὑπερθνήισκειν σέθεν·  ~οὐ   γὰρ πατρῶιον τόνδ´ ἐδεξάμην νόμον,
[300]   θ´ κατεῖχ´ ἐμοὺς δόμους.  ~οὐ   γάρ ποτ´ οὔτ´ ἂν βαρβίτου
[650]   σε ~περιστελοῦσι καὶ προθήσονται νεκρόν.  ~οὐ   γάρ ς´ ἔγωγε τῆιδ´ ἐμῆι
[300]   ἐν ἀκμῆι σοὺς διαφθείρηι γάμους.  ~οὐ   γάρ σε μήτηρ οὔτε νυμφεύσει
[800]   θυραίων πημάτων ἄρχει λόγος. ~(ΘΕΡΑΠΑΙΝΑ)  οὐ   γάρ τι κωμάζοντ´ ἂν ἠχθόμην
[200]   εἶμι καὶ σὴν ἀγγελῶ παρουσίαν·  ~οὐ   γάρ τι πάντες εὖ φρονοῦσι
[400]   Ἄδμητ´, ἀνάγκη τάσδε συμφορὰς φέρειν·  ~οὐ   γάρ τι πρῶτος οὐδὲ λοίσθιος
[600]   τὸν σὸν οὔποθ´ ἥδ´ ἐνδύσεται·  ~οὐ   γάρ τι τῶν σῶν ἐνδεὴς
[400]   κτύπος ~ἔστω σελήνας δώδεκ´ ἐκπληρουμένας.  ~οὐ   γάρ τιν´ ἄλλον φίλτερον θάψω
[700]   παιδὸς ὄντος, ὥσπερ ἄξιοι, ~γηράσκετ´·  οὐ   γὰρ τῶιδ´ ἔτ´ ἐς ταὐτὸν
[350]   μὴ λίπηις παῖδας σέθεν. ~(ΑΛΚΗΣΤΙΣ)  οὐ   δῆθ´ ἑκοῦσά γ´· ἀλλὰ χαίρετ´,
[550]   μολόντα, μᾶλλον ἄν μ´ ἐπήινεσας;  ~οὐ   δῆτ´, ἐπεί μοι συμφορὰ μὲν
[50]   τήνδε μοι δοῦναι χάριν; ~(ΘΑΝΑΤΟΣ)  οὐ   δῆτ´· ἐπίστασαι δὲ τοὺς ἐμοὺς
[750]   γὰρ ἀφανὲς οἷ προβήσεται, ~κἄστ´  οὐ   διδακτὸν οὐδ´ ἁλίσκεται τέχνηι. ~ταῦτ´
[900]   δαίμον´ εὐτυχέστερον ~τοὐμοῦ νομίζω, καίπερ  οὐ   δοκοῦνθ´ ὅμως. ~τῆς μὲν γὰρ
[700]   θανεῖν; ~(ΦΕΡΗΣ) ψυχῆι μιᾶι ζῆν,  οὐ   δυοῖν, ὀφείλομεν. ~(ΑΔΜΗΤΟΣ) καὶ μὴν
[1100]   μόνηι. ~(ΑΔΜΗΤΟΣ) ἄναξ, βιάζηι μ´  οὐ   θέλοντα δρᾶν τάδε. ~(ΗΡΑΚΛΗΣ) τόλμα
[450]   ~τέκνοις τε τοῖς σοῖς. ~ματέρος  οὐ   θελούσας ~πρὸ παιδὸς χθονὶ κρύψαι
[950]   ~στυγεῖ δὲ τοὺς τεκόντας, αὐτὸς  οὐ   θέλων ~θανεῖν. τοιάνδε πρὸς κακοῖσι
[800]   δεσποτῶν μέλει κακά. ~(ΗΡΑΚΛΗΣ) ὅδ´  οὐ   θυραίων πημάτων ἄρχει λόγος. ~(ΘΕΡΑΠΑΙΝΑ)
[800]   τῶνδε δεσπόται. ~(ΘΕΡΑΠΑΙΝΑ) τί ζῶσιν;  οὐ   κάτοισθα τἀν δόμοις κακά; ~(ΗΡΑΚΛΗΣ)
[800]   ἤμπλακες ξυναόρου. ~(ΘΕΡΑΠΑΙΝΑ) ἀπωλόμεσθα πάντες,  οὐ   κείνη μόνη. ~(ΗΡΑΚΛΗΣ) ἀλλ´ ἠισθόμην
[400]   πίτνων ~στόμασιν νεοσσός. ~(ΑΔΜΗΤΟΣ) τὴν  οὐ   κλύουσαν οὐδ´ ὁρῶσαν· ὥστ´ ἐγὼ
[50]   στέγας ~ἢ γόον ὡς πεπραγμένων;  ~οὐ   μὰν οὐδέ τις ἀμφιπόλων ~στατίζεται
[700]   ὅταν θάνηις. ~(ΦΕΡΗΣ) κακῶς ἀκούειν  οὐ   μέλει θανόντι μοι. ~(ΑΔΜΗΤΟΣ) φεῦ
[1100]   ἔχω προθυμίαν. ~(ΑΔΜΗΤΟΣ) νίκα νυν·  οὐ   μὴν ἁνδάνοντά μοι ποιεῖς. ~(ΗΡΑΚΛΗΣ)
[500]   χἠ τεκοῦσά μ´, Ἡράκλεις. ~(ΗΡΑΚΛΗΣ)  οὐ   μὴν γυνή γ´ ὄλωλεν Ἄλκηστις
[650]   δόμον ~λείψειν ἔμελλες ὀρφανὸν διαρπάσαι.  ~οὐ   μὴν ἐρεῖς γέ μ´ ὡς
[1000]   μέμφομαι μέν, μέμφομαι, παθὼν τάδε·  ~οὐ   μήν σε λυπεῖν ἐν κακοῖσι
[600]   ἐξελθὼν ὃς εἶ, ~καί μ´  οὐ   νομίζω παῖδα σὸν πεφυκέναι. ~ἦ
[500]   εὖ δὲ κλήισατε ~θύρας μεταύλους·  οὐ   πρέπει θοινωμένους ~κλύειν στεναγμῶν οὐδὲ
[150]   κοὔτις ἦν οὕτω κακὸς ~ὃν  οὐ   προσεῖπε καὶ προσερρήθη πάλιν. ~τοιαῦτ´
[1050]   στρωφωμένη ~ἔσται; τὸν ἡβῶνθ´, Ἡράκλεις,  οὐ   ῥάιδιον ~εἴργειν· ἐγὼ δὲ σοῦ
[250]   μέθετε μέθετέ μ´ ἤδη· ~κλίνατ´,  οὐ   σθένω ποσίν. ~πλησίον Ἅιδας, σκοτία
[700]   ἠισθόμην ἐρῶντά σε. ~(ΦΕΡΗΣ) ἀλλ´  οὐ   σὺ νεκρὸν ἀντὶ σοῦ τόνδ´
[850]   ~(ΑΔΜΗΤΟΣ) φεῦ φεῦ. ~(ΧΟΡΟΣ) τλᾶθ´·  οὐ   σὺ πρῶτος ὤλεσας ~(ΑΔΜΗΤΟΣ) ἰώ
[950]   ~ἐλθεῖν οὔτε βρέτας θεᾶς ~ἔστιν,  οὐ   σφαγίων κλύει. ~μή μοι, πότνια,
[850]   καὶ νυμφιδίους ~εὐνὰς θανάτοις κεραϊζομένας  ~οὐ   τλητὸν ὁρᾶν, ἐξὸν ἀτέκνους ~ἀγάμους
[450]   θανὼν αὐτοῦ μενεῖς. ~(ΗΡΑΚΛΗΣ)  οὐ   τόνδ´ ἀγῶνα πρῶτον ἂν δράμοιμ´
[200]   δέραν ~οὐρανίωι πελάσσαι. ~τὰν γὰρ  οὐ   φίλαν ἀλλὰ φιλτάταν ~γυναῖκα κατθανοῦσαν
[550]   τῶι μέν, οἶμαι, δρῶν τάδ´  οὐ   φρονεῖν δοκῶ ~οὐδ´ αἰνέσει με·
[650]   ~χαίρεις ὁρῶν φῶς· πατέρα δ´  οὐ   χαίρειν δοκεῖς; ~ἦ μὴν πολύν
[750]   τί σεμνὸν καὶ πεφροντικὸς βλέπεις;  ~οὐ   χρὴ σκυθρωπὸν τοῖς ξένοις τὸν
[900]   εὐκλεὴς ἐπαύσατο. ~ἐγὼ δ´, ὃν  οὐ   χρῆν ζῆν, παρεὶς τὸ μόρσιμον
[800]   ἐκεῖνός ἐστ´ ἄγαν φιλόξενος. ~(ΗΡΑΚΛΗΣ)  οὐ   χρῆν μ´ ὀθνείου γ´ οὕνεκ´
[700]   εἰ δ´ ἀλγεῖς κλύων ~τἀληθές,  οὐ   χρῆν ς´ εἰς ἔμ´ ἐξαμαρτάνειν.
[1100]   φάσμα νερτέρων τόδ´ ἧι. ~(ΗΡΑΚΛΗΣ)  οὐ   ψυχαγωγὸν τόνδ´ ἐποιήσω ξένον. ~(ΑΔΜΗΤΟΣ)
Recherches | Texte | Lecture | Liste du vocabulaire | Index inverse | Menu | Site de Philippe Remacle

 
UCL |FLTR |Itinera Electronica |Bibliotheca Classica Selecta (BCS) |
Responsable académique : Alain Meurant
Analyse, design et réalisation informatiques : B. Maroutaeff - J. Schumacher

Dernière mise à jour : 1/10/2009