Alphabétiquement     [«   »]
μέμφομαι 2
μέμψιν 1
μέν 7
μὲν 35
μενεῖς 1
μένοντες 1
μέντοι 3
Fréquences     [«    »]
34 μὴ
34 ς´
31 τί
35 μὲν
36 μ´
38
39 ἀλλ´
HODOI ELEKTRONIKAI
Du texte à l'hypertexte

EURIPIDE, Alceste (tragédie complète)

μὲν


Vers
[550]   ~καὶ πεδίων δαπέδοις ὅρον ἀμφὶ  μὲν   ~ἀελίου κνεφαίαν ~ἱππόστασιν αἰθέρα τὰν
[1050]   ἔστι τιμᾶσθαι χρεών. ~(ΗΡΑΚΛΗΣ) αἰνῶ  μὲν   αἰνῶ· μωρίαν δ´ ὀφλισκάνεις. ~(ΑΔΜΗΤΟΣ)
[300]   ἐχίδνης οὐδὲν ἠπιωτέρα. ~καὶ παῖς  μὲν   ἄρσην πατέρ´ ἔχει πύργον μέγαν
[650]   χρῆν σε τυγχάνειν ἔχεις. ~πολλῶν  μὲν   ἄρχεις, πολυπλέθρους δέ σοι γύας
[250]   φύσας χἠ τεκοῦσα προύδοσαν, ~καλῶς  μὲν   αὐτοῖς κατθανεῖν ἧκον βίου, ~καλῶς
[900]   ἂν εἰσόδου; ποῖ τρέψομαι; ~ἡ  μὲν   γὰρ ἔνδον ἐξελᾶι μ´ ἐρημία,
[750]   δ´ ἦν μέλη κλύειν· ~ὁ  μὲν   γὰρ ἦιδε, τῶν ἐν Ἀδμήτου
[1000]   κομίζω τήνδε νικητήρια ~λαβών. τὰ  μὲν   γὰρ κοῦφα τοῖς νικῶσιν ἦν
[900]   καίπερ οὐ δοκοῦνθ´ ὅμως. ~τῆς  μὲν   γὰρ οὐδὲν ἄλγος ἅψεταί ποτε,
[150]   θέλους´ ὑπερθανεῖν; ~καὶ ταῦτα  μὲν   δὴ πᾶς´ ἐπίσταται πόλις· ~ἃ
[450]   ~μελέων ἀοιδοῖς. ~εἴθ´ ἐπ´ ἐμοὶ  μὲν   εἴη, ~δυναίμαν δέ σε πέμψαι
[750]   ὧδ´ ἐφίετο. ~καὶ νῦν ἐγὼ  μὲν   ἐν δόμοισιν ἑστιῶ ~ξένον, πανοῦργον
[650]   χρὴ παθεῖν εὐδαίμονα ~πέπονθας· ἥβησας  μὲν   ἐν τυραννίδι, ~παῖς δ´ ἦν
[300]   αἰὼν οὑμὸς ἀντέχηι, γύναι, ~στυγῶν  μὲν   μ´ ἔτικτεν, ἐχθαίρων δ´
[700]   ~Ἅιδου νύμφηι παρεδρεύοις. ~(ΘΕΡΑΠΩΝ) ~πολλοὺς  μὲν   ἤδη κἀπὸ παντοίας χθονὸς ~ξένους
[600]   ἀνδρῶν Φεραίων εὐμενὴς παρουσία, ~νέκυν  μὲν   ἤδη πάντ´ ἔχοντα πρόσπολοι ~φέρουσιν
[250]   ~καὶ παῖδας ὠρφάνευες. ἀλλὰ ταῦτα  μὲν   ~θεῶν τις ἐξέπραξεν ὥσθ´ οὕτως
[950]   οἵαν ἐκ δόμων ἀπώλεσαν. ~τὰ  μὲν   κατ´ οἴκους τοιάδ´· ἔξωθεν δέ
[500]   Ἄρης ἐγείνατο ~μάχην συνάψαι, πρῶτα  μὲν   Λυκάονι ~αὖθις δὲ Κύκνωι, τόνδε
[800]   κείνη μόνη. ~(ΗΡΑΚΛΗΣ) ἀλλ´ ἠισθόμην  μὲν   ὄμμ´ ἰδὼν δακρυρροοῦν ~κουράν τε
[950]   φθίνουσι ~παῖδες ἐν θανάτωι. ~φίλα  μὲν   ὅτ´ ἦν μεθ´ ἡμῶν, ~φίλα
[750]   οἶδας ἣν ἔχει φύσιν; ~οἶμαι  μὲν   οὔ· πόθεν γάρ; ἀλλ´ ἄκουέ
[550]   ~οὐ δῆτ´, ἐπεί μοι συμφορὰ  μὲν   οὐδὲν ἂν ~μείων ἐγίγνετ´, ἀξενώτερος
[150]   ἄλλη τις γυνὴ κεκτήσεται, ~σώφρων  μὲν   οὐκ ἂν μᾶλλον, εὐτυχὴς δ´
[1050]   τοῦδε γεύομαι πικροῦ. ~(ΧΟΡΟΣ) ἐγὼ  μὲν   οὐκ ἔχοιμ´ ἂν εὖ λέγειν
[100]   ἐστι καὶ ψυχορραγεῖ. ~(ΧΟΡΟΣ) ἐλπὶς  μὲν   οὐκέτ´ ἐστὶ σώιζεσθαι βίον; ~(ΘΕΡΑΠΑΙΝΑ)
[1100]   δοκεῖ, δόμους. ~(ΗΡΑΚΛΗΣ) ἐς σὰς  μὲν   οὖν ἔγωγε θήσομαι χέρας. ~(ΑΔΜΗΤΟΣ)
[800]   γέρων πατήρ; ~(ΘΕΡΑΠΑΙΝΑ) γυνὴ  μὲν   οὖν ὄλωλεν Ἀδμήτου, ξένε. ~(ΗΡΑΚΛΗΣ)
[300]   χάριν· ~αἰτήσομαι γάρ ς´ ἀξίαν  μὲν   οὔποτε ~(ψυχῆς γὰρ οὐδέν ἐστι
[750]   τήνδ´ ἑστίαν ἐδεξάμην. ~ὃς πρῶτα  μὲν   πενθοῦντα δεσπότην ὁρῶν ~ἐσῆλθε κἀτόλμης´
[900]   πολὺ γὰρ τὸ μέσον· ~τότε  μὲν   πεύκαις σὺν Πηλιάσιν ~σύν θ´
[600]   τλᾶσα γενναῖον τόδε. ~ὦ τόνδε  μὲν   σώσας´, ἀναστήσασα δὲ ~ἡμᾶς πίτνοντας,
[600]   σώφρονος ~γυναικὸς ἡμάρτηκας. ἀλλὰ ταῦτα  μὲν   ~φέρειν ἀνάγκη καίπερ ὄντα δύσφορα.
[850]   ~(ΑΔΜΗΤΟΣ) ἔ. ~(ΧΟΡΟΣ) βαρέα  μὲν   φέρειν, ὅμως δὲ ~(ΑΔΜΗΤΟΣ) φεῦ
[150]   ~τέκν´ ὀρφανεῦσαι τἀμά· καὶ τῶι  μὲν   φίλην ~σύζευξον ἄλοχον, τῆι δὲ
Recherches | Texte | Lecture | Liste du vocabulaire | Index inverse | Menu | Site de Philippe Remacle

 
UCL |FLTR |Itinera Electronica |Bibliotheca Classica Selecta (BCS) |
Responsable académique : Alain Meurant
Analyse, design et réalisation informatiques : B. Maroutaeff - J. Schumacher

Dernière mise à jour : 1/10/2009