Alphabétiquement     [«   »]
δαπέδοις 1
δαφοινὸς 1
δέ 21
δὲ 65
δεδορκὼς 1
δεῖ 5
δειλαιοτάτα 1
Fréquences     [«    »]
60 ἂν
59 ἐν
58 οὐ
65 δὲ
76 ΗΡΑΚΛΗΣ
81 γὰρ
101 ΑΔΜΗΤΟΣ
HODOI ELEKTRONIKAI
Du texte à l'hypertexte

EURIPIDE, Alceste (tragédie complète)

δὲ


Vers
[850]   ~(ΧΟΡΟΣ) βαρέα μὲν φέρειν, ὅμως  δὲ   ~(ΑΔΜΗΤΟΣ) φεῦ φεῦ. ~(ΧΟΡΟΣ) τλᾶθ´·
[1000]   δ´ ἐπ´ αὐτοῖς εἵπετ´· ἐντυχόντι  δὲ   ~αἰσχρὸν παρεῖναι κέρδος ἦν τόδ´
[100]   διόβολον ~πλῆκτρον πυρὸς κεραυνίου. ~νῦν  δὲ   βίου τίν´ ἔτ´ ἐλπίδα προσδέχωμαι;
[150]   πατρώιαι τερπνὸν ἐκπλῆσαι βίον. ~πάντας  δὲ   βωμούς, οἳ κατ´ Ἀδμήτου δόμους,
[0]   ἀνδρὶ τῶνδ´ ἄποιν´ ἠνάγκασεν. ~ἐλθὼν  δὲ   γαῖαν τήνδ´ ἐβουφόρβουν ξένωι ~καὶ
[150]   μὲν φίλην ~σύζευξον ἄλοχον, τῆι  δὲ   γενναῖον πόσιν· ~μηδ´ ὥσπερ αὐτῶν
[550]   παρὰ καλλίναον ~Βοιβίαν λίμναν. ἀρότοις  δὲ   γυᾶν ~καὶ πεδίων δαπέδοις ὅρον
[150]   ἴσως. ~κυνεῖ δὲ προσπίτνουσα, πᾶν  δὲ   δέμνιον ~ὀφθαλμοτέγκτωι δεύεται πλημμυρίδι. ~ἐπεὶ
[150]   κατὰ στέγας ~δέσποιναν οἰκτίροντες·  δὲ   δεξιὰν ~προύτειν´ ἑκάστωι κοὔτις ἦν
[900]   γούνασιν ~πίπτοντα κλαίηι μητέρ´, οἱ  δὲ   δεσπότιν ~στένωσιν οἵαν ἐκ δόμων
[1000]   δαίμων· ~χαῖρ´, πότνι´, εὖ  δὲ   δοίης. ~τοῖαί νιν προσεροῦσι φῆμαι.
[700]   αὐτὸς ὢν αὐτῆς φονεύς, ~δίκας  δὲ   δώσεις σοῖσι κηδεσταῖς ἔτι· ~ἦ
[650]   τὸν κάτω λογίζομαι ~χρόνον, τὸ  δὲ   ζῆν σμικρὸν ἀλλ´ ὅμως γλυκύ.
[600]   ~ὦ τόνδε μὲν σώσας´, ἀναστήσασα  δὲ   ~ἡμᾶς πίτνοντας, χαῖρε, κἀν Ἅιδου
[950]   ὅτ´ ἦν μεθ´ ἡμῶν, ~φίλα  δὲ   θανοῦς´ ἔτ´ ἔσται, ~γενναιοτάταν δὲ
[400]   τῶι κάτωθεν ἄσπονδον θεῶι. ~πᾶσιν  δὲ   Θεσσαλοῖσιν ὧν ἐγὼ κρατῶ ~πένθους
[100]   γὰρ ἤδη τετέλεσται βασιλεῦσιν, ~πάντων  δὲ   θεῶν ἐπὶ βωμοῖς ~αἱμόρραντοι θυσίαι
[750]   σε πίτυλος ἐμπεσὼν σκύφου. ~ὄντας  δὲ   θνητοὺς θνητὰ καὶ φρονεῖν χρεών·
[800]   κῆδος ἐς τάφον φέρειν. ~βίαι  δὲ   θυμοῦ τάσδ´ ὑπερβαλὼν πύλας ~ἔπινον
[1000]   σὺν πόνωι λαβὼν ~ἥκω· χρόνωι  δὲ   καὶ σύ μ´ αἰνέσεις ἴσως.
[750]   δ´ ἄλλα τῆς τύχης. ~τίμα  δὲ   καὶ τὴν πλεῖστον ἡδίστην θεῶν
[1050]   εἰσορῶν γυναῖχ´ ὁρᾶν ~ἐμήν· θολοῖ  δὲ   καρδίαν, ἐκ δ´ ὀμμάτων ~πηγαὶ
[1000]   ἄλλου δώμαθ´ ὡρμήθης ξένου· ~ἅλις  δὲ   κλαίειν τοὐμὸν ἦν ἐμοὶ κακόν.
[500]   φράσον ~σίτων παρεῖναι πλῆθος, εὖ  δὲ   κλήισατε ~θύρας μεταύλους· οὐ πρέπει
[600]   ἀνάγκη καίπερ ὄντα δύσφορα. ~δέχου  δὲ   κόσμον τόνδε καὶ κατὰ χθονὸς
[750]   αὐτὸν ἀμφιβᾶσα φλὸξ ~οἴνου. στέφει  δὲ   κρᾶτα μυρσίνης κλάδοις, ~ἄμους´ ὑλακτῶν·
[500]   συνάψαι, πρῶτα μὲν Λυκάονι ~αὖθις  δὲ   Κύκνωι, τόνδε δ´ ἔρχομαι τρίτον
[300]   ~τοιᾶσδ´ ἁμαρτάνοντι συζύγου σέθεν; ~παύσω  δὲ   κώμους συμποτῶν θ´ ὁμιλίας ~στεφάνους
[150]   πέπλων μητρὸς ἐξηρτημένοι ~ἔκλαιον·  δὲ   λαμβάνους´ ἐς ἀγκάλας ~ἠσπάζετ´ ἄλλοτ´
[550]   μελέων βαλιαί τε ~λύγκες, ~ἔβα  δὲ   λιποῦς´ Ὄθρυος νάπαν λεόντων ~ἁ
[1100]   ὄψεσθαι δοκῶν. ~(ΗΡΑΚΛΗΣ) ἔχεις· φθόνος  δὲ   μὴ γένοιτό τις θεῶν. ~(ΑΔΜΗΤΟΣ)
[400]   σιδήρωι τέμνετ´ αὐχένων φόβην. ~αὐλῶν  δὲ   μὴ κατ´ ἄστυ, μὴ λύρας
[650]   παροῦσα συμφορά· ~ὦ παῖ, πατρὸς  δὲ   μὴ παροξύνηις φρένας. ~(ΦΕΡΗΣ)
[850]   ποῖ στῶ; τί λέγω; τί  δὲ   μή; ~πῶς ἂν ὀλοίμην; ~ἦ
[1100]   ὁρᾶις δάμαρτα σήν. ~(ΑΔΜΗΤΟΣ) ὅρα  δὲ   μή τι φάσμα νερτέρων τόδ´
[1000]   τήνδε σοῖσι προσπολεῖν δόμοις. ~πολλῶι  δὲ   μόχθωι χεῖρας ἦλθεν εἰς ἐμάς·
[900]   οὐδὲν ἄλγος ἅψεταί ποτε, ~πολλῶν  δὲ   μόχθων εὐκλεὴς ἐπαύσατο. ~ἐγὼ δ´,
[850]   τῆς ὑπεραλγεῖν ~μέτριον ἄχθος. ~παίδων  δὲ   νόσους καὶ νυμφιδίους ~εὐνὰς θανάτοις
[300]   εἶδος ἄλλως ἐκπρεπεστάτη γυνή. ~ἅλις  δὲ   παίδων· τῶνδ´ ὄνησιν εὔχομαι ~θεοῖς
[600]   πρὸς αἰδῶ. ~ἐν τοῖς ἀγαθοῖσι  δὲ   πάντ´ ἔνεστιν· ~σοφίας ἄγαμαι. ~πρὸς
[950]   δὲ θανοῦς´ ἔτ´ ἔσται, ~γενναιοτάταν  δὲ   πασᾶν ~ἐζεύξω κλισίαις ἄκοιτιν. ~μηδὲ
[1150]   νόστιμον δ´ ἔλθοις δρόμον. ~ἀστοῖς  δὲ   πάσηι τ´ ἐννέπω τετραρχίαι ~χοροὺς
[300]   σοῦ γὰρ οὐκ ὠνήμεθα. ~οἴσω  δὲ   πένθος οὐκ ἐτήσιον τὸ σὸν
[150]   αὖθις ἐς κοίτην πάλιν. ~παῖδες  δὲ   πέπλων μητρὸς ἐξηρτημένοι ~ἔκλαιον·
[150]   δέμνιον ~ὀφθαλμοτέγκτωι δεύεται πλημμυρίδι. ~ἐπεὶ  δὲ   πολλῶν δακρύων εἶχεν κόρον, ~στείχει
[250]   ὁρῶ σκάφος ἐν ~λίμναι· νεκύων  δὲ   πορθμεὺς ~ἔχων χέρ´ ἐπὶ κοντῶι
[800]   συμφορά. ~(ΘΕΡΑΠΑΙΝΑ) ἐπιστάμεσθα ταῦτα· νῦν  δὲ   πράσσομεν ~οὐχ οἷα κώμου καὶ
[150]   μᾶλλον, εὐτυχὴς δ´ ἴσως. ~κυνεῖ  δὲ   προσπίτνουσα, πᾶν δὲ δέμνιον ~ὀφθαλμοτέγκτωι
[900]   ἀνέξομαι; ~τίν´ ἂν προσειπών, τοῦ  δὲ   προσρηθεὶς ὕπο ~τερπνῆς τύχοιμ´ ἂν
[1000]   ὑπὸ σπλάγχνοις ἔχειν ~σιγῶντ´. ἐγὼ  δὲ   σοῖς κακοῖσιν ἠξίουν ~ἐγγὺς παρεστὼς
[550]   εὐλύρας Ἀπόλλων ~ἠξίωσε ναίειν, ~ἔτλα  δὲ   σοῖσι μηλονόμας ~ἐν νομοῖς γενέσθαι,
[400]   τᾶιδ´· ~ἔφθιτο γὰρ πάρος· οἰχομένας  δὲ   σοῦ, ~μᾶτερ, ὄλωλεν οἶκος. ~(ΧΟΡΟΣ)
[1050]   Ἡράκλεις, οὐ ῥάιδιον ~εἴργειν· ἐγὼ  δὲ   σοῦ προμηθίαν ἔχω. ~ἢ τῆς
[250]   αὐτοῖς κατθανεῖν ἧκον βίου, ~καλῶς  δὲ   σῶσαι παῖδα κεὐκλεῶς θανεῖν. ~μόνος
[600]   τάφον τε καὶ πυράν· ~ὑμεῖς  δὲ   τὴν θανοῦσαν, ὡς νομίζεται, ~προσείπατ´
[1100]   περὶ ξένους. ~καὶ χαῖρ´· ἐγὼ  δὲ   τὸν προκείμενον πόνον ~Σθενέλου τυράννωι
[600]   φίλοισι σὴν παρουσίαν λέγω. ~κόσμον  δὲ   τὸν σὸν οὔποθ´ ἥδ´ ἐνδύσεται·
[0]   μελάθρων τῶνδε φιλτάτην στέγην. ~ἤδη  δὲ   τόνδε Θάνατον εἰσορῶ πέλας, ~ἱερέα
[50]   χάριν; ~(ΘΑΝΑΤΟΣ) οὐ δῆτ´· ἐπίστασαι  δὲ   τοὺς ἐμοὺς τρόπους. ~(ΑΠΟΛΛΩΝ) ἐχθρούς
[250]   τάλαινα, μὴ προδῶις· ~λίσσου  δὲ   τοὺς κρατοῦντας οἰκτῖραι θεούς. ~(ΑΛΚΗΣΤΙΣ)
[950]   κἆιτ´ ἀνὴρ εἶναι δοκεῖ; ~στυγεῖ  δὲ   τοὺς τεκόντας, αὐτὸς οὐ θέλων
[250]   ~προβαίνω. ~(ΑΔΜΗΤΟΣ) οἰκτρὰν φίλοισιν, ἐκ  δὲ   τῶν μάλιστ´ ἐμοὶ ~καὶ παισίν,
[100]   κατὰ γαίας. ~ἔθιγες ψυχᾶς, ἔθιγες  δὲ   φρενῶν. ~χρὴ τῶν ἀγαθῶν διακναιομένων
[300]   μου τέρψιν ἐξείλου βίου. ~σοφῆι  δὲ   χειρὶ τεκτόνων δέμας τὸ σὸν
[400]   βροτῶν ~γυναικὸς ἐσθλῆς ἤμπλακες· γίγνωσκε  δὲ   ~ὡς πᾶσιν ἡμῖν κατθανεῖν ὀφείλεται.
Recherches | Texte | Lecture | Liste du vocabulaire | Index inverse | Menu | Site de Philippe Remacle

 
UCL |FLTR |Itinera Electronica |Bibliotheca Classica Selecta (BCS) |
Responsable académique : Alain Meurant
Analyse, design et réalisation informatiques : B. Maroutaeff - J. Schumacher

Dernière mise à jour : 1/10/2009