Alphabétiquement     [«   »]
λύρας 1
λύσις 1
λυτήριος 1
μ´ 36
μαθὼν 1
μαθών 1
μαῖα 1
Fréquences     [«    »]
35 μὲν
34 μὴ
34 ς´
36 μ´
38
39 ἀλλ´
46 ΧΟΡΟΣ
HODOI ELEKTRONIKAI
Du texte à l'hypertexte

EURIPIDE, Alceste (tragédie complète)

μ´


Vers
[250]   δύσδαιμον, οἷα πάσχομεν. ~(ΑΛΚΗΣΤΙΣ) ἄγει  μ´   ἄγει τις, ἄγει μέ τις
[1000]   ~ἥκω· χρόνωι δὲ καὶ σύ  μ´   αἰνέσεις ἴσως. ~(ΑΔΜΗΤΟΣ) οὔτοι ς´
[350]   ἐμοῦ μήτηρ τέκνοις. ~(ΑΔΜΗΤΟΣ) πολλή  μ´   ἀνάγκη, σοῦ γ´ ἀπεστερημένοις. ~(ΑΛΚΗΣΤΙΣ)
[1000]   δέ σοι ~ξένοι Φεραίων· μή  μ´   ἀναμνήσηις κακῶν. ~οὐκ ἂν δυναίμην
[350]   τέκν´, ὅτε ζῆν χρῆν  μ´,   ἀπέρχομαι κάτω. ~(ΑΔΜΗΤΟΣ) οἴμοι, τί
[350]   ~(ΑΔΜΗΤΟΣ) δαῖμον, οἵας συζύγου  μ´   ἀποστερεῖς. ~(ΑΛΚΗΣΤΙΣ) καὶ μὴν σκοτεινὸν
[850]   γαίας πόδα πεζεύων· ~τοῖον ὅμηρόν  μ´   ἀποσυλήσας ~Ἅιδηι Θάνατος παρέδωκεν. ~(ΧΟΡΟΣ)
[650]   εἰσορῶ, κείνου λέγω ~καὶ παῖδά  μ´   εἶναι καὶ φίλον γηροτρόφον. ~μάτην
[1100]   τὴν ἐμὴν ἐτητύμως, ~ἢ κέρτομός  μ´   ἐκ θεοῦ τις ἐκπλήσσει χαρά;
[850]   φίλων ~τῶν ὑπὸ γαίας. ~τί  μ´   ἐκώλυσας ῥῖψαι τύμβου ~τάφρον ἐς
[1050]   ἔκ τε δημοτῶν, ~μή τίς  μ´   ἐλέγξηι τὴν ἐμὴν εὐεργέτιν ~προδόντ´
[1050]   ἐξ ὀμμάτων ~γυναῖκα τήνδε, μή  μ´   ἕληις ἡιρημένον. ~δοκῶ γὰρ αὐτὴν
[0]   βίου. ~ἐγὼ δέ, μὴ μίασμά  μ´   ἐν δόμοις κίχηι, ~λείπω μελάθρων
[1000]   σῆς προκείμενον νέκυν ~γυναικός, ἀλλά  μ´   ἐξένιζες ἐν δόμοις, ~ὡς δὴ
[800]   ~(ΗΡΑΚΛΗΣ) τί φήις; ἔπειτα δῆτά  μ´   ἐξενίζετε; ~(ΘΕΡΑΠΑΙΝΑ) ἠιδεῖτο γάρ σε
[550]   ἀπήλασα ~ξένον μολόντα, μᾶλλον ἄν  μ´   ἐπήινεσας; ~οὐ δῆτ´, ἐπεί μοι
[350]   μοι. ~ἐν ταῖσιν αὐταῖς γάρ  μ´   ἐπισκήψω κέδροις ~σοὶ τούσδε θεῖναι
[900]   ~ἡ μὲν γὰρ ἔνδον ἐξελᾶι  μ´   ἐρημία, ~γυναικὸς εὐνὰς εὖτ´ ἂν
[850]   ὥστε χερσὶν ἐνθεῖναι ξένου, ~ὅς  μ´   ἐς δόμους ἐδέξατ´ οὐδ´ ἀπήλασεν,
[900]   τε πέπλων μέλανες στολμοὶ ~πέμπουσί  μ´   ἔσω ~λέκτρων κοίτας ἐς ἐρήμους.
[850]   ἂν ὀλοίμην; ~ἦ βαρυδαίμονα μήτηρ  μ´   ἔτεκεν. ~ζηλῶ φθιμένους, κείνων ἔραμαι,
[600]   τεκεῖν φάσκουσα καὶ κεκλημένη ~μήτηρ  μ´   ἔτικτε, δουλίου δ´ ἀφ´ αἵματος
[300]   ἀντέχηι, γύναι, ~στυγῶν μὲν  μ´   ἔτικτεν, ἐχθαίρων δ´ ἐμὸν ~πατέρα·
[350]   ἄν. ἐν δ´ ὀνείρασιν ~φοιτῶσά  μ´   εὐφραίνοις ἄν· ἡδὺ γὰρ φίλους
[1050]   μοι σέβειν) ~πολλὴν πρόνοιαν δεῖ  μ´   ἔχειν. σὺ δ´, γύναι,
[250]   ~ἔχων χέρ´ ἐπὶ κοντῶι Χάρων  ~μ´   ἤδη καλεῖ· Τί μέλλεις; ~ἐπείγου·
[250]   κοινῶι τόδε. ~(ΑΛΚΗΣΤΙΣ) μέθετε μέθετέ  μ´   ἤδη· ~κλίνατ´, οὐ σθένω ποσίν.
[500]   ~(ΑΔΜΗΤΟΣ) κἀκεῖνος ἔστι χἠ τεκοῦσά  μ´,   Ἡράκλεις. ~(ΗΡΑΚΛΗΣ) οὐ μὴν γυνή
[800]   ἄγαν φιλόξενος. ~(ΗΡΑΚΛΗΣ) οὐ χρῆν  μ´   ὀθνείου γ´ οὕνεκ´ εὖ πάσχειν
[950]   τῆς ἐμῆς ὁμήλικας. ~ἐρεῖ δέ  μ´   ὅστις ἐχθρὸς ὢν κυρεῖ τάδε·
[350]   βίον. ~ἀλλ´ οὖν ἐκεῖσε προσδόκα  μ´,   ὅταν θάνω, ~καὶ δῶμ´ ἑτοίμαζ´,
[1100]   δεξιᾶι μόνηι. ~(ΑΔΜΗΤΟΣ) ἄναξ, βιάζηι  μ´   οὐ θέλοντα δρᾶν τάδε. ~(ΗΡΑΚΛΗΣ)
[600]   ἔλεγχον ἐξελθὼν ὃς εἶ, ~καί  μ´   οὐ νομίζω παῖδα σὸν πεφυκέναι.
[350]   Ἅιδου λαβεῖν, ~κατῆλθον ἄν, καί  μ´   οὔθ´ Πλούτωνος κύων ~οὔθ´
[600]   σῆς προύθανε ψυχῆς, τέκνον, ~καί  μ´   οὐκ ἄπαιδ´ ἔθηκεν οὐδ´ εἴασε
[650]   διαρπάσαι. ~οὐ μὴν ἐρεῖς γέ  μ´   ὡς ἀτιμάζοντα σὸν ~γῆρας θανεῖν
Recherches | Texte | Lecture | Liste du vocabulaire | Index inverse | Menu | Site de Philippe Remacle

 
UCL |FLTR |Itinera Electronica |Bibliotheca Classica Selecta (BCS) |
Responsable académique : Alain Meurant
Analyse, design et réalisation informatiques : B. Maroutaeff - J. Schumacher

Dernière mise à jour : 1/10/2009