Alphabétiquement     [«   »]
χθὼν 2
χολωθεὶς 1
χόρευσε 1
ΧΟΡΟΣ 46
χοροὺς 1
χόρτον 1
χρεία 1
Fréquences     [«    »]
39 ἀλλ´
36 μ´
38
46 ΧΟΡΟΣ
48 οὐκ
58 οὐ
59 ἐν
HODOI ELEKTRONIKAI
Du texte à l'hypertexte

EURIPIDE, Alceste (tragédie complète)

ΧΟΡΟΣ


Vers
[400]   δὲ σοῦ, ~μᾶτερ, ὄλωλεν οἶκος.  ~(ΧΟΡΟΣ)   Ἄδμητ´, ἀνάγκη τάσδε συμφορὰς φέρειν·
[450]   γε πῦρ πνέουσι μυκτήρων ἄπο.  ~(ΧΟΡΟΣ)   ἀλλ´ ἄνδρας ἀρταμοῦσι λαιψηραῖς γνάθοις.
[450]   θρέψας παῖς πατρὸς κομπάζεται;  ~(ΧΟΡΟΣ)   Ἄρεος, ζαχρύσου Θρηικίας πέλτης ἄναξ.
[850]   ἀλγέων τίθης. ~(ΑΔΜΗΤΟΣ) ἔ.  ~(ΧΟΡΟΣ)   βαρέα μὲν φέρειν, ὅμως δὲ
[350]   (ΑΛΚΗΣΤΙΣ) χαῖρ´. (ΑΔΜΗΤΟΣ) ἀπωλόμην ~τάλας.  ~(ΧΟΡΟΣ)   βέβηκεν, οὐκέτ´ ἔστιν Ἀδμήτου γυνή.
[850]   ὤλεσας ~(ΑΔΜΗΤΟΣ) ἰώ μοί μοι.  ~(ΧΟΡΟΣ)   γυναῖκα· συμφορὰ δ´ ἑτέρους ἑτέρα
[850]   ἄξι´ αἰαγμάτων. ~(ΑΔΜΗΤΟΣ) ἔ.  ~(ΧΟΡΟΣ)   δι´ ὀδύνας ἔβας, σάφ´ οἶδα.
[950]   ~κακῶς κλύοντι καὶ κακῶς πεπραγότι;  ~(ΧΟΡΟΣ)   ἐγὼ καὶ διὰ μούσας ~καὶ
[1050]   ἄρτι πένθους τοῦδε γεύομαι πικροῦ.  ~(ΧΟΡΟΣ)   ἐγὼ μὲν οὐκ ἔχοιμ´ ἂν
[100]   ἤδη προνωπής ἐστι καὶ ψυχορραγεῖ.  ~(ΧΟΡΟΣ)   ἐλπὶς μὲν οὐκέτ´ ἐστὶ σώιζεσθαι
[900]   ἔσχεν, ὁμοῦ ~χθονίαν λίμνην διαβάντε.  ~(ΧΟΡΟΣ)   ἐμοί τις ἦν ~ἐν γένει,
[450]   ~Ἄδμητον ἐν δόμοισιν ἆρα κιγχάνω;  ~(ΧΟΡΟΣ)   ἔστ´ ἐν δόμοισι παῖς Φέρητος,
[150]   ~τοσοῦτον ἄλγος, οὔποθ´ οὗ λελήσεται.  ~(ΧΟΡΟΣ)   που στενάζει τοισίδ´ Ἄδμητος
[300]   ~ὑμῖν δέ, παῖδες, μητρὸς ἐκπεφυκέναι.  ~(ΧΟΡΟΣ)   θάρσει· πρὸ τούτου γὰρ λέγειν
[150]   οἶδε δεσπότης, πρὶν ἂν πάθηι.  ~(ΧΟΡΟΣ)   ἴστω νυν εὐκλεής γε κατθανουμένη
[200]   εἶ παλαιὸς δεσπόταις ἐμοῖς φίλος.  ~(ΧΟΡΟΣ)   ~ἰὼ Ζεῦ, τίς ἂν πᾶι
[700]   ἂν ἐν πυρᾶι θῶμεν νεκρόν.  ~(ΧΟΡΟΣ)   ἰὼ ἰώ. σχετλία τόλμης, ~ὦ
[350]   εἴην τῆς μόνης πιστῆς ἐμοί.  ~(ΧΟΡΟΣ)   καὶ μὴν ἐγώ σοι πένθος
[500]   ~τρέσαντα χεῖρα πολεμίαν ποτ´ ὄψεται.  ~(ΧΟΡΟΣ)   καὶ μὴν ὅδ´ αὐτὸς τῆσδε
[600]   νομίζεται, ~προσείπατ´ ἐξιοῦσαν ὑστάτην ὁδόν.  ~(ΧΟΡΟΣ)   καὶ μὴν ὁρῶ σὸν πατέρα
[450]   Τιρυνθίωι πράσσω τιν´ Εὐρυσθεῖ πόνον.  ~(ΧΟΡΟΣ)   καὶ ποῖ πορεύηι; τῶι συνέζευξαι
[100]   εἰπεῖν καὶ θανοῦσαν ἔστι σοι.  ~(ΧΟΡΟΣ)   καὶ πῶς ἂν αὑτὸς κατθάνοι
[450]   μὴν πόνους οἷόν τ´ ἐμοί.  ~(ΧΟΡΟΣ)   κτανὼν ἄρ´ ἥξεις θανὼν
[450]   ἄπειρος· οὔπω Βιστόνων ἦλθον χθόνα.  ~(ΧΟΡΟΣ)   οὐκ ἔστιν ἵππων δεσπόσαι ς´
[450]   ~(ΗΡΑΚΛΗΣ) πώλους ἀπάξω κοιράνωι Τιρυνθίωι.  ~(ΧΟΡΟΣ)   οὐκ εὐμαρὲς χαλινὸν ἐμβαλεῖν γνάθοις.
[100]   ~(ΘΕΡΑΠΑΙΝΑ) πεπρωμένη γὰρ ἡμέρα βιάζεται.  ~(ΧΟΡΟΣ)   οὔκουν ἐπ´ αὐτῆι πράσσεται τὰ
[900]   ἔσω ~λέκτρων κοίτας ἐς ἐρήμους.  ~(ΧΟΡΟΣ)   παρ´ εὐτυχῆ ~σοι πότμον ἦλθεν
[650]   δ´ οὐκέτ´ ἔστ´ αὐτοῖς βαρύ.  ~(ΧΟΡΟΣ)   παύσασθ´, ἅλις γὰρ παροῦσα
[850]   βᾶθι κεῦθος οἴκων. ~(ΑΔΜΗΤΟΣ) αἰαῖ.  ~(ΧΟΡΟΣ)   πέπονθας ἄξι´ αἰαγμάτων. ~(ΑΔΜΗΤΟΣ)
[850]   τύχα δυσπάλαιστος ἥκει. ~(ΑΔΜΗΤΟΣ) αἰαῖ.  ~(ΧΟΡΟΣ)   πέρας δέ γ´ οὐδὲν ἀλγέων
[700]   ἀκούσηι πολλὰ κοὐ ψευδῆ κακά.  ~(ΧΟΡΟΣ)   πλείω λέλεκται νῦν τε καὶ
[1150]   πρόσθεν· οὐ γὰρ εὐτυχῶν ἀρνήσομαι.  ~(ΧΟΡΟΣ)   πολλαὶ μορφαὶ τῶν δαιμονίων, ~πολλὰ
[850]   μ´ ἀποσυλήσας ~Ἅιδηι Θάνατος παρέδωκεν.  ~(ΧΟΡΟΣ)   πρόβα πρόβα, βᾶθι κεῦθος οἴκων.
[450]   Θρηικὸς τέτρωρον ἅρμα Διομήδους μέτα.  ~(ΧΟΡΟΣ)   πῶς οὖν δυνήσηι; μῶν ἄπειρος
[550]   ποτ´ Ἄργους διψίαν ἔλθω χθόνα.  ~(ΧΟΡΟΣ)   πῶς οὖν ἔκρυπτες τὸν παρόντα
[850]   σάφ´ οἶδα. ~(ΑΔΜΗΤΟΣ) φεῦ φεῦ.  ~(ΧΟΡΟΣ)   τὰν νέρθε δ´ οὐδὲν ὠφελεῖς
[450]   ἀγῶνα πρῶτον ἂν δράμοιμ´ ἐγώ.  ~(ΧΟΡΟΣ)   τί δ´ ἂν κρατήσας δεσπότην
[550]   ~κλύειν στεναγμῶν οὐδὲ λυπεῖσθαι ξένους.  ~(ΧΟΡΟΣ)   τί δρᾶις; τοσαύτης συμφορᾶς προσκειμένης,
[50]   τόδ´ ἔγχος κρατὸς ἁγνίσηι τρίχα.  ~(ΧΟΡΟΣ)   ~τί ποθ´ ἡσυχία πρόσθεν μελάθρων;
[850]   ὅμως δὲ ~(ΑΔΜΗΤΟΣ) φεῦ φεῦ.  ~(ΧΟΡΟΣ)   τλᾶθ´· οὐ σὺ πρῶτος ὤλεσας
[850]   ὠφελεῖς ~(ΑΔΜΗΤΟΣ) ἰώ μοί μοι.  ~(ΧΟΡΟΣ)   τὸ μήποτ´ εἰσιδεῖν φιλίας ἀλόχου
[850]   ~ἀγάμους τ´ εἶναι διὰ παντός.  ~(ΧΟΡΟΣ)   τύχα τύχα δυσπάλαιστος ἥκει. ~(ΑΔΜΗΤΟΣ)
[450]   ὀρείων χόρτον, οὐχ ἵππων, λέγεις.  ~(ΧΟΡΟΣ)   φάτνας ἴδοις ἂν αἵμασιν πεφυρμένας.
[400]   ἐπεὶ τέθνηκεν ἀντ´ ἐμοῦ μόνη.  ~(ΧΟΡΟΣ)   Πελίου θύγατερ, ~χαίρουσά μοι
[550]   ~μέλαθρ´ ἀπωθεῖν οὐδ´ ἀτιμάζειν ξένους.  ~(ΧΟΡΟΣ)   πολύξεινος καὶ ἐλευθέρου ἀνδρὸς
[100]   ἕτοιμος, ὧι σφε συνθάψει πόσις.  ~(ΧΟΡΟΣ)   τλῆμον, οἵας οἷος ὢν
Recherches | Texte | Lecture | Liste du vocabulaire | Index inverse | Menu | Site de Philippe Remacle

 
UCL |FLTR |Itinera Electronica |Bibliotheca Classica Selecta (BCS) |
Responsable académique : Alain Meurant
Analyse, design et réalisation informatiques : B. Maroutaeff - J. Schumacher

Dernière mise à jour : 1/10/2009