Alphabétiquement     [«   »]
ἠξίωσε 1
ἠπιωτέρα 1
Ἡράκλεις 4
ΗΡΑΚΛΗΣ 76
ἤρκεσέ 1
ἧς 1
ἦσαν 1
Fréquences     [«    »]
60 ἂν
65 δὲ
59 ἐν
76 ΗΡΑΚΛΗΣ
81 γὰρ
101 ΑΔΜΗΤΟΣ
115 δ´
HODOI ELEKTRONIKAI
Du texte à l'hypertexte

EURIPIDE, Alceste (tragédie complète)

ΗΡΑΚΛΗΣ


Vers
[500]   ἔτ´ ἔστιν, εἴπερ ἤινεσεν τάδε;  ~(ΗΡΑΚΛΗΣ)   ἆ, μὴ πρόκλαι´ ἄκοιτιν, ἐς
[500]   παῖ Περσέως τ´ ἀφ´ αἵματος.  ~(ΗΡΑΚΛΗΣ)   Ἄδμητε, καὶ σὺ χαῖρε, Θεσσαλῶν
[1050]   κείνην ὅπουπερ ἔστι τιμᾶσθαι χρεών.  ~(ΗΡΑΚΛΗΣ)   αἰνῶ μὲν αἰνῶ· μωρίαν δ´
[500]   θανόντες· ἀλλ´ ἴθ´ ἐς δόμους.  ~(ΗΡΑΚΛΗΣ)   αἰσχρόν γε παρὰ κλαίουσι θοινᾶσθαι
[1100]   οὐ μὴν ἁνδάνοντά μοι ποιεῖς.  ~(ΗΡΑΚΛΗΣ)   ἀλλ´ ἔσθ´ ὅθ´ ἡμᾶς αἰνέσεις·
[800]   κωμάζοντ´ ἂν ἠχθόμην ς´ ὁρῶν.  ~(ΗΡΑΚΛΗΣ)   ἀλλ´ πέπονθα δείν´ ὑπὸ
[800]   ἀπωλόμεσθα πάντες, οὐ κείνη μόνη.  ~(ΗΡΑΚΛΗΣ)   ἀλλ´ ἠισθόμην μὲν ὄμμ´ ἰδὼν
[450]   ἵππων δεσπόσαι ς´ ἄνευ μάχης.  ~(ΗΡΑΚΛΗΣ)   ἀλλ´ οὐδ´ ἀπειπεῖν μὴν πόνους
[500]   ἐν τῆιδ´ ἡμέραι μέλλω νεκρόν.  ~(ΗΡΑΚΛΗΣ)   ἀπ´ οὖν τέκνων σῶν πημονὴν
[450]   δυνήσηι; μῶν ἄπειρος εἶ ξένου;  ~(ΗΡΑΚΛΗΣ)   ἄπειρος· οὔπω Βιστόνων ἦλθον χθόνα.
[1100]   ἔλεξας· γυνὴ δ´ ἀπελθέτω.  ~(ΗΡΑΚΛΗΣ)   ἄπεισιν, εἰ χρή· πρῶτα δ´
[1150]   παρ´ ἡμῖν καὶ ξυνέστιος γενοῦ.  ~(ΗΡΑΚΛΗΣ)   αὖθις τόδ´ ἔσται, νῦν δ´
[1050]   με κἄτι μᾶλλον λέγω.  ~(ΗΡΑΚΛΗΣ)   γυναικὸς ἐσθλῆς ἤμπλακες· τίς ἀντερεῖ;
[800]   οἷα κώμου καὶ γέλωτος ἄξια.  ~(ΗΡΑΚΛΗΣ)   γυνὴ θυραῖος θανοῦσα· μὴ
[1050]   ἄν, εἰ χρόνος τὸ κατθανεῖν.  ~(ΗΡΑΚΛΗΣ)   γυνή σε παύσει καὶ νέοι
[1050]   ἐκείνην καίπερ οὐκ οὖσαν προδούς.  ~(ΗΡΑΚΛΗΣ)   δέχου νυν εἴσω τήνδε γενναίως
[1050]   ἥτις ἐστί, καρτερεῖν θεοῦ δόσιν.  ~(ΗΡΑΚΛΗΣ)   εἰ γὰρ τοσαύτην δύναμιν εἶχον
[450]   οὐκ εὐμαρὲς χαλινὸν ἐμβαλεῖν γνάθοις.  ~(ΗΡΑΚΛΗΣ)   εἰ μή γε πῦρ πνέουσι
[800]   οὐ κάτοισθα τἀν δόμοις κακά;  ~(ΗΡΑΚΛΗΣ)   εἰ μή τι σός με
[1100]   γε μὴ μέλλοντος ὀργαίνειν ἐμοί.  ~(ΗΡΑΚΛΗΣ)   εἰδώς τι κἀγὼ τήνδ´ ἔχω
[1050]   μήποτ´ ἄνδρα τόνδε νυμφίον καλῶν.  ~(ΗΡΑΚΛΗΣ)   ἐπήινες´ ἀλόχωι πιστὸς οὕνεκ´ εἶ
[1100]   αὐτὴν εἴσαγ´, εἰ δοκεῖ, δόμους.  ~(ΗΡΑΚΛΗΣ)   ἐς σὰς μὲν οὖν ἔγωγε
[1100]   δὴ προτείνω, Γοργόν´ ὡς καρατομῶν.  ~(ΗΡΑΚΛΗΣ)   ἔχεις; (ΑΔΜΗΤΟΣ) ἔχω, ναί. (ΗΡΑΚΛΗΣ)
[1100]   ς´ ἀέλπτως, οὔποτ´ ὄψεσθαι δοκῶν.  ~(ΗΡΑΚΛΗΣ)   ἔχεις· φθόνος δὲ μὴ γένοιτό
[450]   ἀλλ´ ἄνδρας ἀρταμοῦσι λαιψηραῖς γνάθοις.  ~(ΗΡΑΚΛΗΣ)   θηρῶν ὀρείων χόρτον, οὐχ ἵππων,
[450]   ποῖ πορεύηι; τῶι συνέζευξαι πλάνωι;  ~(ΗΡΑΚΛΗΣ)   Θρηικὸς τέτρωρον ἅρμα Διομήδους μέτα.
[1050]   σε τοῦ σπείραντος ἄντομαι Διός.  ~(ΗΡΑΚΛΗΣ)   καὶ μὴν ἁμαρτήσηι γε μὴ
[450]   Ἄρεος, ζαχρύσου Θρηικίας πέλτης ἄναξ.  ~(ΗΡΑΚΛΗΣ)   καὶ τόνδε τοὐμοῦ δαίμονος πόνον
[500]   ὦναξ· μὴ τοσόνδ´ ἔλθοι κακόν.  ~(ΗΡΑΚΛΗΣ)   λυπουμένοις ὀχληρός, εἰ μόλοι, ξένος.
[1100]   ἔπεμψας νέρθεν ἐς φάος τόδε;  ~(ΗΡΑΚΛΗΣ)   μάχην συνάψας δαιμόνων τῶι κυρίωι.
[500]   ξενῶνές εἰσιν οἷ ς´ ἐσάξομεν.  ~(ΗΡΑΚΛΗΣ)   μέθες με καί σοι μυρίαν
[1050]   τοὺς θανόντας ἐς φάος μολεῖν.  ~(ΗΡΑΚΛΗΣ)   μή νυν ὑπέρβαλλ´ ἀλλ´ ἐναισίμως
[800]   (ΗΡΑΚΛΗΣ) τίς δ´ κατθανών;  ~(ΗΡΑΚΛΗΣ)   μῶν τέκνων τι φροῦδον
[800]   μέντοι καὶ λίαν ὀθνεῖος ἦν.  ~(ΗΡΑΚΛΗΣ)   μῶν ξυμφοράν τιν´ οὖσαν οὐκ
[1050]   οὐκ ἔστιν ἥτις τῶιδε συγκλιθήσεται.  ~(ΗΡΑΚΛΗΣ)   μῶν τὴν θανοῦσαν ὠφελεῖν τι
[1100]   ἀγῶνος τήνδε μὴ ´λαβές ποτε.  ~(ΗΡΑΚΛΗΣ)   νικῶντι μέντοι καὶ σὺ συννικᾶις
[450]   ἄλυπος δι´ αἰῶνος ~ἂν ξυνείη.  ~(ΗΡΑΚΛΗΣ)   ~ξένοι, Φεραίας τῆσδε κωμῆται χθονός,
[500]   τί δράσων τόνδ´ ὑπορράπτεις λόγον;  ~(ΗΡΑΚΛΗΣ)   ξένων πρὸς ἄλλων ἑστίαν πορεύσομαι.
[800]   ἴθ´· ἡμῖν δεσποτῶν μέλει κακά.  ~(ΗΡΑΚΛΗΣ)   ὅδ´ οὐ θυραίων πημάτων ἄρχει
[500]   ~(ΑΔΜΗΤΟΣ) γυνή· γυναικὸς ἀρτίως μεμνήμεθα.  ~(ΗΡΑΚΛΗΣ)   ὀθνεῖος σοὶ συγγενὴς γεγῶσά
[500]   μοίρας ἧς τυχεῖν αὐτὴν χρεών;  ~(ΗΡΑΚΛΗΣ)   οἶδ´, ἀντὶ σοῦ γε κατθανεῖν
[500]   ἔστι χἠ τεκοῦσά μ´, Ἡράκλεις.  ~(ΗΡΑΚΛΗΣ)   οὐ μὴν γυνή γ´ ὄλωλεν
[450]   ἥξεις θανὼν αὐτοῦ μενεῖς.  ~(ΗΡΑΚΛΗΣ)   οὐ τόνδ´ ἀγῶνα πρῶτον ἂν
[800]   ἄγαν ἐκεῖνός ἐστ´ ἄγαν φιλόξενος.  ~(ΗΡΑΚΛΗΣ)   οὐ χρῆν μ´ ὀθνείου γ´
[1100]   τι φάσμα νερτέρων τόδ´ ἧι.  ~(ΗΡΑΚΛΗΣ)   οὐ ψυχαγωγὸν τόνδ´ ἐποιήσω ξένον.
[500]   κοὐκέτ´ ἔστιν, ἀλγύνει δέ με.  ~(ΗΡΑΚΛΗΣ)   οὐδέν τι μᾶλλον οἶδ´· ἄσημα
[1100]   εἰ χρὴ τήνδε δέξασθαι δόμοις.  ~(ΗΡΑΚΛΗΣ)   οὐκ ἂν μεθείην σοῖς γυναῖκα
[1100]   ἐκ θεοῦ τις ἐκπλήσσει χαρά;  ~(ΗΡΑΚΛΗΣ)   οὐκ ἔστιν, ἀλλὰ τήνδ´ ὁρᾶις
[1100]   ποθ´ ἥδ´ ἄναυδος ἕστηκεν γυνή;  ~(ΗΡΑΚΛΗΣ)   οὔπω θέμις σοι τῆσδε προσφωνημάτων
[750]   ~στυγῶ δικαίως, ἐν κακοῖς ἀφιγμένον;  ~(ΗΡΑΚΛΗΣ)   οὗτος, τί σεμνὸν καὶ πεφροντικὸς
[500]   οἴκους παῖδες οὓς ἔφυς´ ἐγώ.  ~(ΗΡΑΚΛΗΣ)   πατήρ γε μὴν ὡραῖος, εἴπερ
[1100]   δρῶν γε λύπηι καρδίαν δηχθήσομαι.  ~(ΗΡΑΚΛΗΣ)   πιθοῦ· τάχ´ ἂν γὰρ ἐς
[500]   αὐτῆι μῦθος ἔστι μοι λέγειν.  ~(ΗΡΑΚΛΗΣ)   πότερα θανούσης εἶπας ζώσης
[1100]   προσείπω ζῶσαν ὡς δάμαρτ´ ἐμήν;  ~(ΗΡΑΚΛΗΣ)   πρόσειπ´· ἔχεις γὰρ πᾶν ὅσονπερ
[450]   ἂν κρατήσας δεσπότην πλέον λάβοις;  ~(ΗΡΑΚΛΗΣ)   πώλους ἀπάξω κοιράνωι Τιρυνθίωι. ~(ΧΟΡΟΣ)
[500]   ἄλλως δ´ ἦν ἀναγκαία δόμοις.  ~(ΗΡΑΚΛΗΣ)   πῶς οὖν ἐν οἴκοις σοῖσιν
[1100]   ἣν ἔθαπτον εἰσορῶ δάμαρτ´ ἐμήν;  ~(ΗΡΑΚΛΗΣ)   σάφ´ ἴσθ´· ἀπιστεῖν δ´ οὔ
[1100]   ~(ΗΡΑΚΛΗΣ) ἔχεις; (ΑΔΜΗΤΟΣ) ἔχω, ναί.  (ΗΡΑΚΛΗΣ)   σῶιζέ νυν καὶ τὸν Διὸς
[1100]   θίγοιμι· δῶμα δ´ εἰσελθεῖν πάρα.  ~(ΗΡΑΚΛΗΣ)   τῆι σῆι πέποιθα χειρὶ δεξιᾶι
[1050]   ῥᾶιον παραινεῖν παθόντα καρτερεῖν.  ~(ΗΡΑΚΛΗΣ)   τί δ´ ἂν προκόπτοις, εἰ
[1050]   οἷον εἶπας. οὐκ ἂν ὠιόμην.  ~(ΗΡΑΚΛΗΣ)   τί δ´; οὐ γαμεῖς γὰρ
[500]   κρίνεις, Ἡράκλεις, κείνηι δ´ ἐγώ.  ~(ΗΡΑΚΛΗΣ)   τί δῆτα κλαίεις; τίς φίλων
[800]   μὲν οὖν ὄλωλεν Ἀδμήτου, ξένε.  ~(ΗΡΑΚΛΗΣ)   τί φήις; ἔπειτα δῆτά μ´
[500]   εὔνουν δ´ ὄντα ς´ ἐξεπίσταμαι.  ~(ΗΡΑΚΛΗΣ)   τί χρῆμα κουρᾶι τῆιδε πενθίμωι
[450]   φάτνας ἴδοις ἂν αἵμασιν πεφυρμένας.  ~(ΗΡΑΚΛΗΣ)   τίνος δ´ θρέψας παῖς
[450]   ~πέμπει, Φεραῖον ἄστυ προσβῆναι τόδε.  ~(ΗΡΑΚΛΗΣ)   Τιρυνθίωι πράσσω τιν´ Εὐρυσθεῖ πόνον.
[800]   κουρὰν βλέπεις ~μελαμπέπλους στολμούς τε.  (ΗΡΑΚΛΗΣ)   τίς δ´ κατθανών; ~(ΗΡΑΚΛΗΣ)
[1050]   καὐτός, ἀλλ´ ἔρως τις ἐξάγει.  ~(ΗΡΑΚΛΗΣ)   τὸ γὰρ φιλῆσαι τὸν θανόντ´
[1100]   μ´ οὐ θέλοντα δρᾶν τάδε.  ~(ΗΡΑΚΛΗΣ)   τόλμα προτεῖναι χεῖρα καὶ θιγεῖν
[1100]   τόνδε Θανάτωι φὴις ἀγῶνα συμβαλεῖν;  ~(ΗΡΑΚΛΗΣ)   τύμβον παρ´ αὐτόν, ἐκ λόχου
[500]   ~(ΑΔΜΗΤΟΣ) πατρὸς θανόντος ἐνθάδ´ ὠρφανεύετο.  ~(ΗΡΑΚΛΗΣ)   φεῦ. εἴθ´ ηὕρομέν ς´, Ἄδμητε,
[1000]   ~Ἄδμητε, πρὸς σὴν ἑστίαν πορεύεται.  ~(ΗΡΑΚΛΗΣ)   φίλον πρὸς ἄνδρα χρὴ λέγειν
[1050]   ἄνδρα τόνδε μηκέθ´ ἥδεσθαι βίωι.  ~(ΗΡΑΚΛΗΣ)   χρόνος μαλάξει, νῦν δ´ ἔθ´
[500]   κἀνθάδ´ ὢν οὐκ ἔστ´ ἔτι.  ~(ΗΡΑΚΛΗΣ)   χωρὶς τό τ´ εἶναι καὶ
[800]   ~τύμβον κατόψηι ξεστὸν ἐκ προαστίου.  ~(ΗΡΑΚΛΗΣ)   πολλὰ τλᾶσα καρδία καὶ
[800]   γάρ σε τῶνδ´ ἀπώσασθαι δόμων.  ~(ΗΡΑΚΛΗΣ)   σχέτλι´, οἵας ἤμπλακες ξυναόρου.
Recherches | Texte | Lecture | Liste du vocabulaire | Index inverse | Menu | Site de Philippe Remacle

 
UCL |FLTR |Itinera Electronica |Bibliotheca Classica Selecta (BCS) |
Responsable académique : Alain Meurant
Analyse, design et réalisation informatiques : B. Maroutaeff - J. Schumacher

Dernière mise à jour : 1/10/2009