Alphabétiquement     [«   »]
οὐδὲν 12
οὐδέν 5
οὔθ´ 2
οὐκ 48
οὔκ 1
οὐκέτ´ 10
οὐκέτι 2
Fréquences     [«    »]
39 ἀλλ´
46 ΧΟΡΟΣ
38
48 οὐκ
58 οὐ
59 ἐν
60 ἂν
HODOI ELEKTRONIKAI
Du texte à l'hypertexte

EURIPIDE, Alceste (tragédie complète)

οὐκ


Vers
[550]   ἀνδρὸς ὡς αὐτὸς λέγεις; ~(ΑΔΜΗΤΟΣ)  οὐκ   ἄν ποτ´ ἠθέλησεν εἰσελθεῖν δόμους,
[1000]   Φεραίων· μή μ´ ἀναμνήσηις κακῶν.  ~οὐκ   ἂν δυναίμην τήνδ´ ὁρῶν ἐν
[50]   θνητοῖς καὶ θεοῖς στυγουμένους. ~(ΘΑΝΑΤΟΣ)  οὐκ   ἂν δύναιο πάντ´ ἔχειν
[1100]   οὖν ἔγωγε θήσομαι χέρας. ~(ΑΔΜΗΤΟΣ)  οὐκ   ἂν θίγοιμι· δῶμα δ´ εἰσελθεῖν
[150]   τις γυνὴ κεκτήσεται, ~σώφρων μὲν  οὐκ   ἂν μᾶλλον, εὐτυχὴς δ´ ἴσως.
[1100]   χρὴ τήνδε δέξασθαι δόμοις. ~(ΗΡΑΚΛΗΣ)  οὐκ   ἂν μεθείην σοῖς γυναῖκα προσπόλοις.
[1050]   πόθου. ~(ΑΔΜΗΤΟΣ) σίγησον· οἷον εἶπας.  οὐκ   ἂν ὠιόμην. ~(ΗΡΑΚΛΗΣ) τί δ´;
[700]   ὡς ἀναιδείας πλέων. ~(ΦΕΡΗΣ) ἥδ´  οὐκ   ἀναιδής· τήνδ´ ἐφηῦρες ἄφρονα. ~(ΑΔΜΗΤΟΣ)
[600]   γάμους ~λύειν βροτοῖσιν, γαμεῖν  οὐκ   ἄξιον. ~(ΑΔΜΗΤΟΣ) οὔτ´ ἦλθες ἐς
[600]   προύθανε ψυχῆς, τέκνον, ~καί μ´  οὐκ   ἄπαιδ´ ἔθηκεν οὐδ´ εἴασε σοῦ
[150]   ἡλίωι μακρῶι. ~(ΘΕΡΑΠΑΙΝΑ) πῶς δ´  οὐκ   ἀρίστη; τίς δ´ ἐναντιώσεται; ~τί
[650]   σοι τῶνδε διάδοχος δόμων, ~ὥστ´  οὐκ   ἄτεκνος κατθανὼν ἄλλοις δόμον ~λείψειν
[50]   ἐξ οἴκων νέκυς ἤδη. ~πόθεν;  οὐκ   αὐχῶ. τί σε θαρσύνει; ~πῶς
[700]   ἐν ἀνδράσιν τὸ σόν. ~(ΦΕΡΗΣ)  οὐκ   ἐγγελᾶις γέροντα βαστάζων νεκρόν. ~(ΑΔΜΗΤΟΣ)
[750]   δ´ ἐκλαίομεν ~δέσποιναν, ὄμμα δ´  οὐκ   ἐδείκνυμεν ξένωι ~τέγγοντες· Ἄδμητος γὰρ
[550]   ~οὐδ´ αἰνέσει με· τἀμὰ δ´  οὐκ   ἐπίσταται ~μέλαθρ´ ἀπωθεῖν οὐδ´ ἀτιμάζειν
[300]   ἐμὸν ~πατέρα· λόγωι γὰρ ἦσαν  οὐκ   ἔργωι φίλοι. ~σὺ δ´ ἀντιδοῦσα
[850]   φιλόξενος, ~τίς Ἑλλάδ´ οἰκῶν; τοιγὰρ  οὐκ   ἐρεῖ κακὸν ~εὐεργετῆσαι φῶτα γενναῖος
[700]   οὔτοι πρὸς ἡμῶν γ´ ὤλετ´·  οὐκ   ἐρεῖς τόδε. ~(ΑΔΜΗΤΟΣ) φεῦ· ~εἴθ´
[300]   γὰρ θανεῖν με· καὶ τόδ´  οὐκ   ἐς αὔριον ~οὐδ´ ἐς τρίτην
[500]   τέθνηχ´ μέλλων κἀνθάδ´ ὢν  οὐκ   ἔστ´ ἔτι. ~(ΗΡΑΚΛΗΣ) χωρὶς τό
[50]   Ἄλκηστις ἐς γῆρας μόλοι; ~(ΘΑΝΑΤΟΣ)  οὐκ   ἔστι· τιμαῖς κἀμὲ τέρπεσθαι δόκει.
[1050]   ς´ ἄν. ἀλλὰ ποῦ τόδε;  ~οὐκ   ἔστι τοὺς θανόντας ἐς φάος
[1100]   θεοῦ τις ἐκπλήσσει χαρά; ~(ΗΡΑΚΛΗΣ)  οὐκ   ἔστιν, ἀλλὰ τήνδ´ ὁρᾶις δάμαρτα
[500]   σοι μυρίαν ἕξω χάριν. ~(ΑΔΜΗΤΟΣ)  οὐκ   ἔστιν ἄλλου ς´ ἀνδρὸς ἑστίαν
[1050]   γὰρ ἀλλὰ χηρεύσηι λέχος; ~(ΑΔΜΗΤΟΣ)  οὐκ   ἔστιν ἥτις τῶιδε συγκλιθήσεται. ~(ΗΡΑΚΛΗΣ)
[450]   οὔπω Βιστόνων ἦλθον χθόνα. ~(ΧΟΡΟΣ)  οὐκ   ἔστιν ἵππων δεσπόσαι ς´ ἄνευ
[800]   κύκλον γε περιβαλὼν χεροῖν ἐμαῖν,  ~οὐκ   ἔστιν ὅστις αὐτὸν ἐξαιρήσεται ~μογοῦντα
[300]   ~τόνδ´ ἄνδρα νύμφη Θεσσαλὶς προσφθέγξεται.  ~οὐκ   ἔστιν οὕτως οὔτε πατρὸς εὐγενοῦς
[500]   πρὸς ἄλλων ἑστίαν πορεύσομαι. ~(ΑΔΜΗΤΟΣ)  οὐκ   ἔστιν, ὦναξ· μὴ τοσόνδ´ ἔλθοι
[1150]   κραίνουσι θεοί· ~καὶ τὰ δοκηθέντ´  οὐκ   ἐτελέσθη, ~τῶν δ´ ἀδοκήτων πόρον
[300]   οὐκ ὠνήμεθα. ~οἴσω δὲ πένθος  οὐκ   ἐτήσιον τὸ σὸν ~ἀλλ´ ἔστ´
[450]   πατρὸς γεραιοῦ ~ὃν ἔτεκον δ´,  οὐκ   ἔτλαν ῥύεσθαι, ~σχετλίω, πολιὰν ἔχοντε
[950]   ~Ἰδοῦ τὸν αἰσχρῶς ζῶνθ´, ὃς  οὐκ   ἔτλη θανεῖν ~ἀλλ´ ἣν ἔγημεν
[450]   πώλους ἀπάξω κοιράνωι Τιρυνθίωι. ~(ΧΟΡΟΣ)  οὐκ   εὐμαρὲς χαλινὸν ἐμβαλεῖν γνάθοις. ~(ΗΡΑΚΛΗΣ)
[800]   ~(ΗΡΑΚΛΗΣ) μῶν ξυμφοράν τιν´ οὖσαν  οὐκ   ἔφραζέ μοι; ~(ΘΕΡΑΠΑΙΝΑ) χαίρων ἴθ´·
[1000]   παρεστὼς ἐξετάζεσθαι φίλος· ~σὺ δ´  οὐκ   ἔφραζες σῆς προκείμενον νέκυν ~γυναικός,
[1050]   γεύομαι πικροῦ. ~(ΧΟΡΟΣ) ἐγὼ μὲν  οὐκ   ἔχοιμ´ ἂν εὖ λέγειν τύχην·
[350]   ἐν ἀγκάλαις ~δόξω γυναῖκα καίπερ  οὐκ   ἔχων ἔχειν· ~ψυχρὰν μέν, οἶμαι,
[250]   ~καὶ δῶμα ναίειν ὄλβιον τυραννίδι.  ~οὐκ   ἠθέλησα ζῆν ἀποσπασθεῖσα σοῦ ~σὺν
[600]   ὢν κἀπὶ τέρμ´ ἥκων βίου  ~οὐκ   ἠθέλησας οὐδ´ ἐτόλμησας θανεῖν ~τοῦ
[800]   δείν´ ὑπὸ ξένων ἐμῶν; ~(ΘΕΡΑΠΑΙΝΑ)  οὐκ   ἦλθες ἐν δέοντι δέξασθαι δόμοις.
[0]   τιμὰς ἐνέρων ~ἀφοριζόμενος καὶ καταπαύων;  ~οὐκ   ἤρκεσέ σοι μόρον Ἀδμήτου ~διακωλῦσαι,
[600]   γέρων ὢν τόνδ´ ἀποιμώξηι νεκρόν;  ~οὐκ   ἦσθ´ ἄρ´ ὀρθῶς τοῦδε σώματος
[650]   Φρύγα ~κακοῖς ἐλαύνειν ἀργυρώνητον σέθεν;  ~οὐκ   οἶσθα Θεσσαλόν με κἀπὸ Θεσσαλοῦ
[500]   οἶδ´· ἄσημα γὰρ λέγεις. ~(ΑΔΜΗΤΟΣ)  οὐκ   οἶσθα μοίρας ἧς τυχεῖν αὐτὴν
[1050]   φίλος. ~(ΑΔΜΗΤΟΣ) θάνοιμ´ ἐκείνην καίπερ  οὐκ   οὖσαν προδούς. ~(ΗΡΑΚΛΗΣ) δέχου νυν
[300]   εὔχομαι ~θεοῖς γενέσθαι· σοῦ γὰρ  οὐκ   ὠνήμεθα. ~οἴσω δὲ πένθος οὐκ
Recherches | Texte | Lecture | Liste du vocabulaire | Index inverse | Menu | Site de Philippe Remacle

 
UCL |FLTR |Itinera Electronica |Bibliotheca Classica Selecta (BCS) |
Responsable académique : Alain Meurant
Analyse, design et réalisation informatiques : B. Maroutaeff - J. Schumacher

Dernière mise à jour : 1/10/2009