Alphabétiquement     [«   »]
Ἄδμητε 5
Ἀδμήτει´ 1
Ἄδμητον 2
ΑΔΜΗΤΟΣ 101
Ἄδμητος 4
Ἀδμήτου 9
Ἀδμήτωι 2
Fréquences     [«    »]
81 γὰρ
65 δὲ
76 ΗΡΑΚΛΗΣ
101 ΑΔΜΗΤΟΣ
115 δ´
157 καὶ
HODOI ELEKTRONIKAI
Du texte à l'hypertexte

EURIPIDE, Alceste (tragédie complète)

ΑΔΜΗΤΟΣ


Vers
[350]   ς´· οὐδέν ἐσθ´ κατθανών.  ~(ΑΔΜΗΤΟΣ)   ἄγου με σὺν σοί, πρὸς
[850]   πρόβα πρόβα, βᾶθι κεῦθος οἴκων.  ~(ΑΔΜΗΤΟΣ)   αἰαῖ. ~(ΧΟΡΟΣ) πέπονθας ἄξι´ αἰαγμάτων.
[850]   ~(ΧΟΡΟΣ) τύχα τύχα δυσπάλαιστος ἥκει.  ~(ΑΔΜΗΤΟΣ)   αἰαῖ. ~(ΧΟΡΟΣ) πέρας δέ γ´
[550]   τολμᾶις ξενοδοκεῖν; τί μῶρος εἶ;  ~(ΑΔΜΗΤΟΣ)   ἀλλ´ εἰ δόμων σφε καὶ
[1150]   νῦν δ´ ἐπείγεσθαί με δεῖ.  ~(ΑΔΜΗΤΟΣ)   ἀλλ´ εὐτυχοίης, νόστιμον δ´ ἔλθοις
[1100]   οὐ ψυχαγωγὸν τόνδ´ ἐποιήσω ξένον.  ~(ΑΔΜΗΤΟΣ)   ἀλλ´ ἣν ἔθαπτον εἰσορῶ δάμαρτ´
[1100]   σῆι πέποιθα χειρὶ δεξιᾶι μόνηι.  ~(ΑΔΜΗΤΟΣ)   ἄναξ, βιάζηι μ´ οὐ θέλοντα
[600]   ἧσται ~θεοσεβῆ φῶτα κεδνὰ πράξειν.  ~(ΑΔΜΗΤΟΣ)   ἀνδρῶν Φεραίων εὐμενὴς παρουσία, ~νέκυν
[700]   οὐκ ἀναιδής· τήνδ´ ἐφηῦρες ἄφρονα.  ~(ΑΔΜΗΤΟΣ)   ἄπελθε κἀμὲ τόνδ´ ἔα θάψαι
[1050]   φιλῆσαι τὸν θανόντ´ ἄγει δάκρυ.  ~(ΑΔΜΗΤΟΣ)   ἀπώλεσέν με κἄτι μᾶλλον
[350]   μὴν σκοτεινὸν ὄμμα μου βαρύνεται.  ~(ΑΔΜΗΤΟΣ)   ἀπωλόμην ἄρ´, εἴ με δὴ
[350]   τί δρᾶις; προλείπεις; (ΑΛΚΗΣΤΙΣ) χαῖρ´.  (ΑΔΜΗΤΟΣ)   ἀπωλόμην ~τάλας. ~(ΧΟΡΟΣ) βέβηκεν, οὐκέτ´
[350]   γ´· ἀλλὰ χαίρετ´, τέκνα.  ~(ΑΔΜΗΤΟΣ)   βλέψον πρὸς αὐτούς, βλέψον. (ΑΛΚΗΣΤΙΣ)
[500]   κλαίεις; τίς φίλων κατθανών;  ~(ΑΔΜΗΤΟΣ)   γυνή· γυναικὸς ἀρτίως μεμνήμεθα. ~(ΗΡΑΚΛΗΣ)
[350]   παῖδας χειρὸς ἐξ ἐμῆς δέχου.  ~(ΑΔΜΗΤΟΣ)   δέχομαι, φίλον γε δῶρον ἐκ
[500]   γυνή γ´ ὄλωλεν Ἄλκηστις σέθεν;  ~(ΑΔΜΗΤΟΣ)   διπλοῦς ἐπ´ αὐτῆι μῦθος ἔστι
[850]   δέ γ´ οὐδὲν ἀλγέων τίθης.  ~(ΑΔΜΗΤΟΣ)   ἔ. ~(ΧΟΡΟΣ) βαρέα μὲν
[850]   αἰαῖ. ~(ΧΟΡΟΣ) πέπονθας ἄξι´ αἰαγμάτων.  ~(ΑΔΜΗΤΟΣ)   ἔ. ~(ΧΟΡΟΣ) δι´ ὀδύνας
[1050]   προκόπτοις, εἰ θέλεις ἀεὶ στένειν;  ~(ΑΔΜΗΤΟΣ)   ἔγνωκα καὐτός, ἀλλ´ ἔρως τις
[850]   ἀλόχου ~πρόσωπόν ς´ ἔσαντα λυπρόν.  ~(ΑΔΜΗΤΟΣ)   ἔμνησας μου φρένας ἥλκωσεν·
[250]   ~νυμφίδιοί τε κοῖται ~πατρίας Ἰωλκοῦ.  ~(ΑΔΜΗΤΟΣ)   ἔπαιρε σαυτήν, τάλαινα, μὴ
[400]   ~ὡς πᾶσιν ἡμῖν κατθανεῖν ὀφείλεται.  ~(ΑΔΜΗΤΟΣ)   ἐπίσταμαί τοι, κοὐκ ἄφνω κακὸν
[700]   μή ς´ ἀδελφῆς αἷμα τιμωρήσεται.  ~(ΑΔΜΗΤΟΣ)   ἔρρων νυν αὐτὸς χἠ ξυνοικήσασά
[300]   τάδ´, εἴπερ μὴ φρενῶν ἁμαρτάνει.  ~(ΑΔΜΗΤΟΣ)   ἔσται τάδ´, ἔσται, μὴ τρέσηις·
[500]   θανούσης εἶπας ζώσης ἔτι;  ~(ΑΔΜΗΤΟΣ)   ἔστιν τε κοὐκέτ´ ἔστιν, ἀλγύνει
[1100]   Γοργόν´ ὡς καρατομῶν. ~(ΗΡΑΚΛΗΣ) ἔχεις;  (ΑΔΜΗΤΟΣ)   ἔχω, ναί. (ΗΡΑΚΛΗΣ) σῶιζέ νυν
[500]   τέκνων σῶν πημονὴν εἴργοι θεός.  ~(ΑΔΜΗΤΟΣ)   ζῶσιν κατ´ οἴκους παῖδες οὓς
[700]   οὐκ ἐγγελᾶις γέροντα βαστάζων νεκρόν.  ~(ΑΔΜΗΤΟΣ)   θανῆι γε μέντοι δυσκλεής, ὅταν
[1050]   ἀλόχωι πιστὸς οὕνεκ´ εἶ φίλος.  ~(ΑΔΜΗΤΟΣ)   θάνοιμ´ ἐκείνην καίπερ οὐκ οὖσαν
[500]   χρῆμα κουρᾶι τῆιδε πενθίμωι πρέπεις;  ~(ΑΔΜΗΤΟΣ)   θάπτειν τιν´ ἐν τῆιδ´ ἡμέραι
[500]   καὶ σὺ χαῖρε, Θεσσαλῶν ἄναξ.  ~(ΑΔΜΗΤΟΣ)   θέλοιμ´ ἄν· εὔνουν δ´ ὄντα
[1100]   δ´ οὔ σε θαυμάζω τύχηι.  ~(ΑΔΜΗΤΟΣ)   θίγω, προσείπω ζῶσαν ὡς δάμαρτ´
[850]   τλᾶθ´· οὐ σὺ πρῶτος ὤλεσας  ~(ΑΔΜΗΤΟΣ)   ἰώ μοί μοι. ~(ΧΟΡΟΣ) γυναῖκα·
[850]   τὰν νέρθε δ´ οὐδὲν ὠφελεῖς  ~(ΑΔΜΗΤΟΣ)   ἰώ μοί μοι. ~(ΧΟΡΟΣ) τὸ
[850]   κακὸν ~εὐεργετῆσαι φῶτα γενναῖος γεγώς.  ~(ΑΔΜΗΤΟΣ)   ἰώ, ~στυγναὶ πρόσοδοι, στυγναὶ δ´
[1100]   προτεῖναι χεῖρα καὶ θιγεῖν ξένης.  ~(ΑΔΜΗΤΟΣ)   καὶ δὴ προτείνω, Γοργόν´ ὡς
[1100]   ἁμαρτήσηι γε μὴ δράσας τάδε.  ~(ΑΔΜΗΤΟΣ)   καὶ δρῶν γε λύπηι καρδίαν
[700]   μιᾶι ζῆν, οὐ δυοῖν, ὀφείλομεν.  ~(ΑΔΜΗΤΟΣ)   καὶ μὴν Διός γε μείζονα
[350]   ἐφ´ ὑμῖν μηδ´ ἀτιμάσειν ἐμέ.  ~(ΑΔΜΗΤΟΣ)   καὶ νῦν γέ φημι καὶ
[500]   γε μὴν ὡραῖος, εἴπερ οἴχεται.  ~(ΑΔΜΗΤΟΣ)   κἀκεῖνος ἔστι χἠ τεκοῦσά μ´,
[700]   φέγγος τοῦτο τοῦ θεοῦ, φίλον.  ~(ΑΔΜΗΤΟΣ)   κακὸν τὸ λῆμα κοὐκ ἐν
[1100]   μέντοι καὶ σὺ συννικᾶις ἐμοί.  ~(ΑΔΜΗΤΟΣ)   καλῶς ἔλεξας· γυνὴ δ´
[1050]   τὴν θανοῦσαν ὠφελεῖν τι προσδοκᾶις;  ~(ΑΔΜΗΤΟΣ)   κείνην ὅπουπερ ἔστι τιμᾶσθαι χρεών.
[1100]   ὅθ´ ἡμᾶς αἰνέσεις· πιθοῦ μόνον.  ~(ΑΔΜΗΤΟΣ)   κομίζετ´, εἰ χρὴ τήνδε δέξασθαι
[700]   δέ, πρέσβυ, παῖδα σὸν κακορροθῶν.  ~(ΑΔΜΗΤΟΣ)   λέγ´, ὡς ἐμοῦ λέξαντος· εἰ
[700]   ἀρᾶι γονεῦσιν οὐδὲν ἔκδικον παθών;  ~(ΑΔΜΗΤΟΣ)   μακροῦ βίου γὰρ ἠισθόμην ἐρῶντά
[1150]   ~Σθενέλου τυράννωι παιδὶ πορσυνῶ μολών.  ~(ΑΔΜΗΤΟΣ)   μεῖνον παρ´ ἡμῖν καὶ ξυνέστιος
[1050]   νυν εἴσω τήνδε γενναίως δόμων.  ~(ΑΔΜΗΤΟΣ)   μή, πρός σε τοῦ σπείραντος
[1100]   τι κἀγὼ τήνδ´ ἔχω προθυμίαν.  ~(ΑΔΜΗΤΟΣ)   νίκα νυν· οὐ μὴν ἁνδάνοντά
[500]   σοὶ συγγενὴς γεγῶσά τις;  ~(ΑΔΜΗΤΟΣ)   ὀθνεῖος, ἄλλως δ´ ἦν ἀναγκαία
[250]   οἵαν ὁδὸν δειλαιοτάτα ~προβαίνω.  ~(ΑΔΜΗΤΟΣ)   οἰκτρὰν φίλοισιν, ἐκ δὲ τῶν
[250]   τάδε τοί με ~σπερχόμενος ταχύνει.  ~(ΑΔΜΗΤΟΣ)   οἴμοι· πικράν γε τήνδε μοι
[350]   ζῆν χρῆν μ´, ἀπέρχομαι κάτω.  ~(ΑΔΜΗΤΟΣ)   οἴμοι, τί δράσω δῆτα σοῦ
[250]   τέκνα, τόδε φάος ὁρῶιτον.  ~(ΑΔΜΗΤΟΣ)   οἴμοι· τόδ´ ἔπος λυπρὸν ἀκούειν
[1100]   ἀλλὰ τήνδ´ ὁρᾶις δάμαρτα σήν.  ~(ΑΔΜΗΤΟΣ)   ὅρα δὲ μή τι φάσμα
[200]   τε δῖναι ~ναι νεφέλας δρομαίου.  ~(ΑΔΜΗΤΟΣ)   ~ὁρᾶι σε κἀμέ, δύο κακῶς
[350]   οὖσαν οὐδὲν ἂν λέγοις ἐμέ.  ~(ΑΔΜΗΤΟΣ)   ὄρθου πρόσωπον, μὴ λίπηις παῖδας
[550]   μολόντος ἀνδρὸς ὡς αὐτὸς λέγεις;  ~(ΑΔΜΗΤΟΣ)   οὐκ ἄν ποτ´ ἠθέλησεν εἰσελθεῖν
[1100]   μὲν οὖν ἔγωγε θήσομαι χέρας.  ~(ΑΔΜΗΤΟΣ)   οὐκ ἂν θίγοιμι· δῶμα δ´
[500]   καί σοι μυρίαν ἕξω χάριν.  ~(ΑΔΜΗΤΟΣ)   οὐκ ἔστιν ἄλλου ς´ ἀνδρὸς
[1050]   γαμεῖς γὰρ ἀλλὰ χηρεύσηι λέχος;  ~(ΑΔΜΗΤΟΣ)   οὐκ ἔστιν ἥτις τῶιδε συγκλιθήσεται.
[500]   ξένων πρὸς ἄλλων ἑστίαν πορεύσομαι.  ~(ΑΔΜΗΤΟΣ)   οὐκ ἔστιν, ὦναξ· μὴ τοσόνδ´
[500]   μᾶλλον οἶδ´· ἄσημα γὰρ λέγεις.  ~(ΑΔΜΗΤΟΣ)   οὐκ οἶσθα μοίρας ἧς τυχεῖν
[600]   βροτοῖσιν, γαμεῖν οὐκ ἄξιον.  ~(ΑΔΜΗΤΟΣ)   οὔτ´ ἦλθες ἐς τόνδ´ ἐξ
[1000]   καὶ σύ μ´ αἰνέσεις ἴσως.  ~(ΑΔΜΗΤΟΣ)   οὔτοι ς´ ἀτίζων οὐδ´ ἐν
[500]   ἐν οἴκοις σοῖσιν ὤλεσεν βίον;  ~(ΑΔΜΗΤΟΣ)   πατρὸς θανόντος ἐνθάδ´ ὠρφανεύετο. ~(ΗΡΑΚΛΗΣ)
[350]   τοῖσδ´ ἀντ´ ἐμοῦ μήτηρ τέκνοις.  ~(ΑΔΜΗΤΟΣ)   πολλή μ´ ἀνάγκη, σοῦ γ´
[1100]   μάχην συνάψας δαιμόνων τῶι κυρίωι.  ~(ΑΔΜΗΤΟΣ)   ποῦ τόνδε Θανάτωι φὴις ἀγῶνα
[500]   ἀντὶ σοῦ γε κατθανεῖν ὑφειμένην.  ~(ΑΔΜΗΤΟΣ)   πῶς οὖν ἔτ´ ἔστιν, εἴπερ
[1050]   νυν ὑπέρβαλλ´ ἀλλ´ ἐναισίμως φέρε.  ~(ΑΔΜΗΤΟΣ)   ῥᾶιον παραινεῖν παθόντα καρτερεῖν.
[1050]   καί σοι τήνδε πορσῦναι χάριν.  ~(ΑΔΜΗΤΟΣ)   σάφ´ οἶδα βούλεσθαί ς´ ἄν.
[700]   νεκρὸν ἀντὶ σοῦ τόνδ´ ἐκφέρεις;  ~(ΑΔΜΗΤΟΣ)   σημεῖα τῆς σῆς γ´,
[1050]   παύσει καὶ νέοι γάμοι πόθου.  ~(ΑΔΜΗΤΟΣ)   σίγησον· οἷον εἶπας. οὐκ ἂν
[700]   μνήστευε πολλάς, ὡς θάνωσι πλείονες.  ~(ΑΔΜΗΤΟΣ)   σοὶ τοῦτ´ ὄνειδος· οὐ γὰρ
[1100]   ἂν μεθείην σοῖς γυναῖκα προσπόλοις.  ~(ΑΔΜΗΤΟΣ)   σὺ δ´ αὐτὸς αὐτὴν εἴσαγ´,
[500]   εἶναι καὶ τὸ μὴ νομίζεται.  ~(ΑΔΜΗΤΟΣ)   σὺ τῆιδε κρίνεις, Ἡράκλεις, κείνηι
[700]   δ´ ἂν προθνήισκων μᾶλλον ἐξημάρτανον.  ~(ΑΔΜΗΤΟΣ)   ταὐτὸν γὰρ ἡβῶντ´ ἄνδρα καὶ
[500]   λυπουμένοις ὀχληρός, εἰ μόλοι, ξένος.  ~(ΑΔΜΗΤΟΣ)   τεθνᾶσιν οἱ θανόντες· ἀλλ´ ἴθ´
[500]   πρόκλαι´ ἄκοιτιν, ἐς τότ´ ἀμβαλοῦ.  ~(ΑΔΜΗΤΟΣ)   τέθνηχ´ μέλλων κἀνθάδ´ ὢν
[400]   ποτὶ σοῖσι πίτνων ~στόμασιν νεοσσός.  ~(ΑΔΜΗΤΟΣ)   τὴν οὐ κλύουσαν οὐδ´ ὁρῶσαν·
[1100]   αὐτόν, ἐκ λόχου μάρψας χεροῖν.  ~(ΑΔΜΗΤΟΣ)   τί γάρ ποθ´ ἥδ´ ἄναυδος
[350]   βλέψον. (ΑΛΚΗΣΤΙΣ) οὐδέν εἰμ´ ἔτι.  ~(ΑΔΜΗΤΟΣ)   τί δρᾶις; προλείπεις; (ΑΛΚΗΣΤΙΣ) χαῖρ´.
[700]   γ´ ὤλετ´· οὐκ ἐρεῖς τόδε.  ~(ΑΔΜΗΤΟΣ)   φεῦ· ~εἴθ´ ἀνδρὸς ἔλθοις τοῦδέ
[1100]   γὰρ ἐς δέον πέσοι χάρις.  ~(ΑΔΜΗΤΟΣ)   φεῦ· ~εἴθ´ ἐξ ἀγῶνος τήνδε
[700]   ἀκούειν οὐ μέλει θανόντι μοι.  ~(ΑΔΜΗΤΟΣ)   φεῦ φεῦ· τὸ γῆρας ὡς
[850]   δι´ ὀδύνας ἔβας, σάφ´ οἶδα.  ~(ΑΔΜΗΤΟΣ)   φεῦ φεῦ. ~(ΧΟΡΟΣ) τὰν νέρθε
[850]   βαρέα μὲν φέρειν, ὅμως δὲ  ~(ΑΔΜΗΤΟΣ)   φεῦ φεῦ. ~(ΧΟΡΟΣ) τλᾶθ´· οὐ
[900]   πολλοὺς ~ἤδη παρέλυσεν ~θάνατος δάμαρτος.  ~(ΑΔΜΗΤΟΣ)   φίλοι, γυναικὸς δαίμον´ εὐτυχέστερον ~τοὐμοῦ
[500]   χθονὸς ~Ἄδμητος ἔξω δωμάτων πορεύεται.  ~(ΑΔΜΗΤΟΣ)   χαῖρ´, Διὸς παῖ Περσέως
[1100]   πρῶτα δ´ εἰ χρεὼν ἄθρει.  ~(ΑΔΜΗΤΟΣ)   χρή, σοῦ γε μὴ μέλλοντος
[1050]   νῦν δ´ ἔθ´ ἡβάσκει, κακόν.  ~(ΑΔΜΗΤΟΣ)   χρόνον λέγοις ἄν, εἰ χρόνος
[500]   γε παρὰ κλαίουσι θοινᾶσθαι ξένους.  ~(ΑΔΜΗΤΟΣ)   χωρὶς ξενῶνές εἰσιν οἷ ς´
[350]   ἀρκοῦμεν ἡμεῖς οἱ προθνήισκοντες σέθεν.  ~(ΑΔΜΗΤΟΣ)   δαῖμον, οἵας συζύγου μ´
[1100]   ~γυναικί· λύπης δ´ εὐτυχῶν μεθίστασο.  ~(ΑΔΜΗΤΟΣ)   θεοί, τί λέξω; θαῦμ´
[850]   ἑτέρους ἑτέρα ~πιέζει φανεῖσα θνατῶν.  ~(ΑΔΜΗΤΟΣ)   μακρὰ πένθη λῦπαί τε
[900]   προπετὴς ὢν ~βιότου τε πόρσω.  ~(ΑΔΜΗΤΟΣ)   σχῆμα δόμων, πῶς εἰσέλθω,
[1100]   δὲ μὴ γένοιτό τις θεῶν.  ~(ΑΔΜΗΤΟΣ)   τοῦ μεγίστου Ζηνὸς εὐγενὲς
[1100]   ἔχεις γὰρ πᾶν ὅσονπερ ἤθελες.  ~(ΑΔΜΗΤΟΣ)   φιλτάτης γυναικὸς ὄμμα καὶ
[500]   ηὕρομέν ς´, Ἄδμητε, μὴ λυπούμενον.  ~(ΑΔΜΗΤΟΣ)   ὡς δὴ τί δράσων τόνδ´
[1050]   μὲν αἰνῶ· μωρίαν δ´ ὀφλισκάνεις.  ~(ΑΔΜΗΤΟΣ)   ὡς μήποτ´ ἄνδρα τόνδε νυμφίον
[1050]   γυναικὸς ἐσθλῆς ἤμπλακες· τίς ἀντερεῖ;  ~(ΑΔΜΗΤΟΣ)   ὥστ´ ἄνδρα τόνδε μηκέθ´ ἥδεσθαι
Recherches | Texte | Lecture | Liste du vocabulaire | Index inverse | Menu | Site de Philippe Remacle

 
UCL |FLTR |Itinera Electronica |Bibliotheca Classica Selecta (BCS) |
Responsable académique : Alain Meurant
Analyse, design et réalisation informatiques : B. Maroutaeff - J. Schumacher

Dernière mise à jour : 1/10/2009