Alphabétiquement     [«   »]
ἐμπόρων 1
ἔμψυχος 1
ἐμῶν 3
ἐν 59
ἔν 1
ἐναισίμως 1
ἐναντιώσεται 1
Fréquences     [«    »]
58 οὐ
48 οὐκ
46 ΧΟΡΟΣ
59 ἐν
60 ἂν
65 δὲ
76 ΗΡΑΚΛΗΣ
HODOI ELEKTRONIKAI
Du texte à l'hypertexte

EURIPIDE, Alceste (tragédie complète)

ἐν


Vers
[350]   ~ὄνομα καλῶν σὸν τὴν φίλην  ἐν   ἀγκάλαις ~δόξω γυναῖκα καίπερ οὐκ
[50]   δυσχειμέρων, ~ὃς δὴ ξενωθεὶς τοῖσδ´  ἐν   Ἀδμήτου δόμοις ~βίαι γυναῖκα τήνδε
[750]   ~ὁ μὲν γὰρ ἦιδε, τῶν  ἐν   Ἀδμήτου κακῶν ~οὐδὲν προτιμῶν, οἰκέται
[1000]   ~(ΑΔΜΗΤΟΣ) οὔτοι ς´ ἀτίζων οὐδ´  ἐν   αἰσχροῖσιν τιθεὶς ~ἔκρυψ´ ἐμῆς γυναικὸς
[300]   τιν´ αἰσχρὰν προσβαλοῦσα κληδόνα ~ἥβης  ἐν   ἀκμῆι σοὺς διαφθείρηι γάμους. ~οὐ
[1050]   ἐλέγξηι τὴν ἐμὴν εὐεργέτιν ~προδόντ´  ἐν   ἄλλης δεμνίοις πίτνειν νέας, ~καὶ
[200]   φίλαν ἀλλὰ φιλτάταν ~γυναῖκα κατθανοῦσαν  ~ἐν   ἄματι τῶιδ´ ἐπόψηι. ~ἰδοὺ ἰδού·
[700]   ~ἦ τἄρ´ Ἄκαστος οὐκέτ´ ἔστ´  ἐν   ἀνδράσιν, ~εἰ μή ς´ ἀδελφῆς
[700]   ~(ΑΔΜΗΤΟΣ) κακὸν τὸ λῆμα κοὐκ  ἐν   ἀνδράσιν τὸ σόν. ~(ΦΕΡΗΣ) οὐκ
[950]   ~λήματός ἐστιν αἰδώς. ~καί ς´  ἐν   ἀφύκτοισι χερῶν εἷλε θεὰ δεσμοῖς.
[450]   ~συνδυάδος φιλίας ἀλόχου· τὸ γὰρ  ~ἐν   βιότωι σπάνιον μέρος· γὰρ
[950]   μείζων ~ἔλθοις τὸ πρὶν  ἐν   βίωι. ~καὶ γὰρ Ζεὺς ὅτι
[900]   διαβάντε. ~(ΧΟΡΟΣ) ἐμοί τις ἦν  ~ἐν   γένει, ὧι κόρος ἀξιόθρηνος ~ὤλετ´
[150]   ~θανεῖν ἀώρους παῖδας, ἀλλ´ εὐδαίμονας  ~ἐν   γῆι πατρώιαι τερπνὸν ἐκπλῆσαι βίον.
[350]   ὅμως βάρος ~ψυχῆς ἀπαντλοίην ἄν.  ἐν   δ´ ὀνείρασιν ~φοιτῶσά μ´ εὐφραίνοις
[800]   ξένων ἐμῶν; ~(ΘΕΡΑΠΑΙΝΑ) οὐκ ἦλθες  ἐν   δέοντι δέξασθαι δόμοις. ~{πένθος γὰρ
[150]   πᾶς´ ἐπίσταται πόλις· ~ἃ δ´  ἐν   δόμοις ἔδρασε θαυμάσηι κλύων. ~ἐπεὶ
[0]   ~ἐγὼ δέ, μὴ μίασμά μ´  ἐν   δόμοις κίχηι, ~λείπω μελάθρων τῶνδε
[1000]   νέκυν ~γυναικός, ἀλλά μ´ ἐξένιζες  ἐν   δόμοις, ~ὡς δὴ θυραίου πήματος
[450]   δόμοισιν ἆρα κιγχάνω; ~(ΧΟΡΟΣ) ἔστ´  ἐν   δόμοισι παῖς Φέρητος, Ἡράκλεις. ~ἀλλ´
[450]   Φεραίας τῆσδε κωμῆται χθονός, ~Ἄδμητον  ἐν   δόμοισιν ἆρα κιγχάνω; ~(ΧΟΡΟΣ) ἔστ´
[750]   ἐφίετο. ~καὶ νῦν ἐγὼ μὲν  ἐν   δόμοισιν ἑστιῶ ~ξένον, πανοῦργον κλῶπα
[900]   γένει, ὧι κόρος ἀξιόθρηνος ~ὤλετ´  ἐν   δόμοισιν ~μονόπαις· ἀλλ´ ἔμπας ~ἔφερε
[1000]   ~οὐκ ἂν δυναίμην τήνδ´ ὁρῶν  ἐν   δώμασιν ~ἄδακρυς εἶναι· μὴ νοσοῦντί
[550]   ~τᾶς φίλας κλαίων ἀλόχου νέκυν  ἐν   ~δώμασιν ἀρτιθανῆ· τὸ γὰρ εὐγενὲς
[450]   πολιὰν ἔχοντε χαίταν. ~σὺ δ´  ἐν   ἥβαι ~νέαι νέου προθανοῦσα φωτὸς
[0]   βαστάζεται ~ψυχορραγοῦσαν· τῆιδε γάρ σφ´  ἐν   ἡμέραι ~θανεῖν πέπρωται καὶ μεταστῆναι
[950]   ~καὶ θεῶν σκότιοι φθίνουσι ~παῖδες  ἐν   θανάτωι. ~φίλα μὲν ὅτ´ ἦν
[750]   ἆρα τὸν ξένον ~στυγῶ δικαίως,  ἐν   κακοῖς ἀφιγμένον; ~(ΗΡΑΚΛΗΣ) οὗτος, τί
[1000]   τάδε· ~οὐ μήν σε λυπεῖν  ἐν   κακοῖσι βούλομαι. ~ὧν δ´ οὕνεχ´
[200]   πάντες εὖ φρονοῦσι κοιράνοις, ~ὥστ´  ἐν   κακοῖσιν εὐμενεῖς παρεστάναι· ~σὺ δ´
[250]   ~καὶ παισίν, οἷς δὴ πένθος  ἐν   κοινῶι τόδε. ~(ΑΛΚΗΣΤΙΣ) μέθετε μέθετέ
[300]   τεκτόνων δέμας τὸ σὸν ~εἰκασθὲν  ἐν   λέκτροισιν ἐκταθήσεται, ~ὧι προσπεσοῦμαι καὶ
[250]   ~(ΑΛΚΗΣΤΙΣ) ὁρῶ δίκωπον ὁρῶ σκάφος  ἐν   ~λίμναι· νεκύων δὲ πορθμεὺς ~ἔχων
[1050]   ἐνοικήσει στέγην; ~καὶ πῶς ἀκραιφνὴς  ἐν   νέοις στρωφωμένη ~ἔσται; τὸν ἡβῶνθ´,
[550]   ναίειν, ~ἔτλα δὲ σοῖσι μηλονόμας  ~ἐν   νομοῖς γενέσθαι, ~δοχμιᾶν διὰ κλειτύων
[1000]   κρᾶτα καὶ θεοῖς ἐλειψάμην ~σπονδὰς  ἐν   οἴκοις δυστυχοῦσι τοῖσι σοῖς. ~καὶ
[150]   προσεῖπε καὶ προσερρήθη πάλιν. ~τοιαῦτ´  ἐν   οἴκοις ἐστὶν Ἀδμήτου κακά. ~καὶ
[500]   ἀναγκαία δόμοις. ~(ΗΡΑΚΛΗΣ) πῶς οὖν  ἐν   οἴκοις σοῖσιν ὤλεσεν βίον; ~(ΑΔΜΗΤΟΣ)
[250]   ὀρφανοῖσιν, οὐδ´ ἐφεισάμην ~ἥβης, ἔχους´  ἐν   οἷς ἐτερπόμην ἐγώ. ~καίτοι ς´
[0]   ~ΑΛΚΗΣΤΙΣ. ~(ΑΠΟΛΛΩΝ) ~Ὦ δώματ´ Ἀδμήτει´,  ἐν   οἷς ἔτλην ἐγὼ ~θῆσσαν τράπεζαν
[900]   ἂν εἰσίδω κενὰς ~θρόνους τ´  ἐν   οἷσιν ἷζε καὶ κατὰ στέγας
[450]   ἀειρομένας ~παννύχου σελάνας, ~λιπαραῖσί τ´  ἐν   ὀλβίαις Ἀθάναις. ~τοίαν ἔλιπες θανοῦσα
[700]   οἰστέον κακόν. ~στείχωμεν, ὡς ἂν  ἐν   πυρᾶι θῶμεν νεκρόν. ~(ΧΟΡΟΣ) ἰὼ
[950]   ~ηὗρον οὐδέ τι φάρμακον ~Θρήισσαις  ἐν   σανίσιν, τὰς ~Ὀρφεία κατέγραψεν ~γῆρυς,
[250]   γὰρ φθιμένης οὐκέτ´ ἂν εἴην,  ~ἐν   σοὶ δ´ ἐσμὲν καὶ ζῆν
[350]   δῶμ´ ἑτοίμαζ´, ὡς συνοικήσουσά μοι.  ~ἐν   ταῖσιν αὐταῖς γάρ μ´ ἐπισκήψω
[500]   πενθίμωι πρέπεις; ~(ΑΔΜΗΤΟΣ) θάπτειν τιν´  ἐν   τῆιδ´ ἡμέραι μέλλω νεκρόν. ~(ΗΡΑΚΛΗΣ)
[600]   γὰρ εὐγενὲς ~ἐκφέρεται πρὸς αἰδῶ.  ~ἐν   τοῖς ἀγαθοῖσι δὲ πάντ´ ἔνεστιν·
[300]   μηνὸς ἔρχεται κακόν, ~ἀλλ´ αὐτίκ´  ἐν   τοῖς οὐκέτ´ οὖσι λέξομαι. ~χαίροντες
[300]   μήτηρ οὔτε νυμφεύσει ποτὲ ~οὔτ´  ἐν   τόκοισι σοῖσι θαρσυνεῖ, τέκνον, ~παροῦς´,
[650]   παθεῖν εὐδαίμονα ~πέπονθας· ἥβησας μὲν  ἐν   τυραννίδι, ~παῖς δ´ ἦν ἐγώ
[600]   ἐξ ἐμοῦ κληθεὶς τάφον ~οὔτ´  ἐν   φίλοισι σὴν παρουσίαν λέγω. ~κόσμον
[800]   τάσδ´ ὑπερβαλὼν πύλας ~ἔπινον ἀνδρὸς  ἐν   φιλοξένου δόμοις, ~πράσσοντος οὕτω. κἆιτα
[950]   σοὶ τοῦτο τελευτᾶι. ~καὶ τὸν  ἐν   Χαλύβοις δαμάζεις ~σὺ βίαι σίδαρον,
[750]   φέροιμεν, ὤτρυνεν φέρειν. ~ποτῆρα δ´  ἐν   χείρεσσι κίσσινον λαβὼν ~πίνει μελαίνης
[0]   φάος· ~ἣν νῦν κατ´ οἴκους  ἐν   χεροῖν βαστάζεται ~ψυχορραγοῦσαν· τῆιδε γάρ
[600]   γηραιῶι ποδὶ ~στείχοντ´, ὀπαδούς τ´  ἐν   χεροῖν δάμαρτι σῆι ~κόσμον φέροντας,
[200]   χρή; ~(ΘΕΡΑΠΑΙΝΑ) κλαίει γ´ ἄκοιτιν  ἐν   χεροῖν φίλην ἔχων ~καὶ μὴ
Recherches | Texte | Lecture | Liste du vocabulaire | Index inverse | Menu | Site de Philippe Remacle

 
UCL |FLTR |Itinera Electronica |Bibliotheca Classica Selecta (BCS) |
Responsable académique : Alain Meurant
Analyse, design et réalisation informatiques : B. Maroutaeff - J. Schumacher

Dernière mise à jour : 1/10/2009