Alphabétiquement     [«   »]
γάμοι 2
γάμον 1
γάμους 2
γὰρ 81
γάρ 21
γᾶς 1
γέ 2
Fréquences     [«    »]
60 ἂν
65 δὲ
76 ΗΡΑΚΛΗΣ
81 γὰρ
101 ΑΔΜΗΤΟΣ
115 δ´
157 καὶ
HODOI ELEKTRONIKAI
Du texte à l'hypertexte

EURIPIDE, Alceste (tragédie complète)

γὰρ


Vers
[500]   τοὐμοῦ δαίμονος πόνον λέγεις ~(σκληρὸς  γὰρ   αἰεὶ καὶ πρὸς αἶπος ἔρχεται)
[1050]   ~(ΗΡΑΚΛΗΣ) τί δ´; οὐ γαμεῖς  γὰρ   ἀλλὰ χηρεύσηι λέχος; ~(ΑΔΜΗΤΟΣ) οὐκ
[450]   ~ἐν βιότωι σπάνιον μέρος·  γὰρ   ἂν ~ἔμοιγ´ ἄλυπος δι´ αἰῶνος
[950]   θεὰ δεσμοῖς. ~τόλμα δ´· οὐ  γὰρ   ἀνάξεις ποτ´ ἔνερθεν ~κλαίων τοὺς
[850]   μου φρένας ἥλκωσεν· ~τί  γὰρ   ἀνδρὶ κακὸν μεῖζον ἁμαρτεῖν ~πιστῆς
[0]   οἶκον ἐς τόδ´ ἡμέρας. ~ὁσίου  γὰρ   ἀνδρὸς ὅσιος ὢν ἐτύγχανον ~παιδὸς
[0]   οἴκοις ἐκδίκως προσωφελεῖν. ~(ΑΠΟΛΛΩΝ) φίλου  γὰρ   ἀνδρὸς συμφοραῖς βαρύνομαι. ~(ΘΑΝΑΤΟΣ) καὶ
[100]   σκοτίους ~Ἅιδα τε πύλας· ~δμαθέντας  γὰρ   ἀνίστη, ~πρὶν αὐτὸν εἷλε διόβολον
[350]   φίλωι ~λυπρὸν συνοίσω τῆσδε· καὶ  γὰρ   ἀξία. ~(ΑΛΚΗΣΤΙΣ) παῖδες, αὐτοὶ
[100]   ἕδρας, ~δυστάνου παραλύσαι ~ψυχάν· μόρος  γὰρ   ἀπότομος ~πλάθει. θεῶν δ´ ἐπ´
[850]   ~κεῖν´ ἐπιθυμῶ δώματα ναίειν. ~οὔτε  γὰρ   αὐγὰς χαίρω προσορῶν ~οὔτ´ ἐπὶ
[1050]   μή μ´ ἕληις ἡιρημένον. ~δοκῶ  γὰρ   αὐτὴν εἰσορῶν γυναῖχ´ ὁρᾶν ~ἐμήν·
[250]   σῶσαι παῖδα κεὐκλεῶς θανεῖν. ~μόνος  γὰρ   αὐτοῖς ἦσθα, κοὔτις ἐλπὶς ἦν
[750]   εἰ βιώσεται· ~τὸ τῆς τύχης  γὰρ   ἀφανὲς οἷ προβήσεται, ~κἄστ´ οὐ
[1100]   φιτύσας πατὴρ ~σώιζοι· σὺ  γὰρ   δὴ τἄμ´ ἀνώρθωσας μόνος. ~πῶς
[650]   τῆιδ´ ἐμῆι θάψω χερί· ~τέθνηκα  γὰρ   δὴ τοὐπὶ ς´. εἰ δ´
[50]   τἂν φθιμένας γ´ ἐσιώπων. ~οὐ  γὰρ   δὴ φροῦδός γ´ ἐξ οἴκων
[900]   διάξω βίοτον· ἄρτι μανθάνω. ~πῶς  γὰρ   δόμων τῶνδ´ εἰσόδους ἀνέξομαι; ~τίν´
[200]   ἀλλ´ ὅμως ~θεοῖσιν εὐξόμεσθα· ~θεῶν  γὰρ   δύναμις μεγίστα. ~ὦναξ Παιάν, ~ἔξευρε
[650]   προθνήισκειν πατέρας, οὐδ´ Ἑλληνικόν. ~σαυτῶι  γὰρ   εἴτε δυστυχὴς εἴτ´ εὐτυχὴς ~ἔφυς·
[450]   κῦρσαι ~συνδυάδος φιλίας ἀλόχου· τὸ  γὰρ   ~ἐν βιότωι σπάνιον μέρος·
[900]   εἰσόδου; ποῖ τρέψομαι; ~ἡ μὲν  γὰρ   ἔνδον ἐξελᾶι μ´ ἐρημία, ~γυναικὸς
[950]   Θεσσαλῶν καὶ ξύλλογοι ~γυναικοπληθεῖς· οὐ  γὰρ   ἐξανέξομαι ~λεύσσων δάμαρτος τῆς ἐμῆς
[150]   πρόσθεν Ἑστίας κατηύξατο· ~Δέσποιν´, ἐγὼ  γὰρ   ἔρχομαι κατὰ χθονός, ~πανύστατόν σε
[1100]   δηχθήσομαι. ~(ΗΡΑΚΛΗΣ) πιθοῦ· τάχ´ ἂν  γὰρ   ἐς δέον πέσοι χάρις. ~(ΑΔΜΗΤΟΣ)
[600]   νέκυν ἐν ~δώμασιν ἀρτιθανῆ· τὸ  γὰρ   εὐγενὲς ~ἐκφέρεται πρὸς αἰδῶ. ~ἐν
[1150]   βελτίω βίον ~τοῦ πρόσθεν· οὐ  γὰρ   εὐτυχῶν ἀρνήσομαι. ~(ΧΟΡΟΣ) πολλαὶ μορφαὶ
[150]   οὗ θνήισκω πάρος, ~χαῖρ´· οὐ  γὰρ   ἐχθαίρω ς´· ἀπώλεσας δέ με
[950]   τὸ πρὶν ἐν βίωι. ~καὶ  γὰρ   Ζεὺς ὅτι νεύσηι ~σὺν σοὶ
[800]   θανοῦσα· μὴ λίαν ~πένθει· δόμων  γὰρ   ζῶσι τῶνδε δεσπόται. ~(ΘΕΡΑΠΑΙΝΑ) τί
[300]   γ´, αἰτοῦμαί ς´ ἐγώ· ~ἐχθρὰ  γὰρ   ´πιοῦσα μητρυιὰ τέκνοις ~τοῖς
[750]   ἡδίστην θεῶν ~Κύπριν βροτοῖσιν· εὐμενὴς  γὰρ   θεός. ~τὰ δ´ ἄλλ´
[650]   αὐτοῖς βαρύ. ~(ΧΟΡΟΣ) παύσασθ´, ἅλις  γὰρ   παροῦσα συμφορά· ~ὦ παῖ,
[700]   προθνήισκων μᾶλλον ἐξημάρτανον. ~(ΑΔΜΗΤΟΣ) ταὐτὸν  γὰρ   ἡβῶντ´ ἄνδρα καὶ πρέσβυν θανεῖν;
[100]   τίν´ ἔτ´ ἐλπίδα προσδέχωμαι; ~{πάντα  γὰρ   ἤδη τετέλεσται βασιλεῦσιν, ~πάντων δὲ
[700]   ~(ΑΔΜΗΤΟΣ) σοὶ τοῦτ´ ὄνειδος· οὐ  γὰρ   ἤθελες θανεῖν. ~(ΦΕΡΗΣ) φίλον τὸ
[750]   ἦν μέλη κλύειν· ~ὁ μὲν  γὰρ   ἦιδε, τῶν ἐν Ἀδμήτου κακῶν
[150]   δόμοις ἔδρασε θαυμάσηι κλύων. ~ἐπεὶ  γὰρ   ἤισθεθ´ ἡμέραν τὴν κυρίαν ~ἥκουσαν,
[700]   ἔκδικον παθών; ~(ΑΔΜΗΤΟΣ) μακροῦ βίου  γὰρ   ἠισθόμην ἐρῶντά σε. ~(ΦΕΡΗΣ) ἀλλ´
[100]   ἐστὶ σώιζεσθαι βίον; ~(ΘΕΡΑΠΑΙΝΑ) πεπρωμένη  γὰρ   ἡμέρα βιάζεται. ~(ΧΟΡΟΣ) οὔκουν ἐπ´
[800]   ἐν δέοντι δέξασθαι δόμοις. ~{πένθος  γὰρ   ἡμῖν ἐστι· καὶ κουρὰν βλέπεις
[300]   ἐχθαίρων δ´ ἐμὸν ~πατέρα· λόγωι  γὰρ   ἦσαν οὐκ ἔργωι φίλοι. ~σὺ
[300]   ἵν´ οὐδὲν μητρὸς εὐμενέστερον. ~δεῖ  γὰρ   θανεῖν με· καὶ τόδ´ οὐκ
[350]   πέλας ~πλευροῖσι τοῖς σοῖς· μηδὲ  γὰρ   θανών ποτε ~σοῦ χωρὶς εἴην
[350]   ἐμὸν βίον ὠρφάνισεν τλάμων. ~ἴδε  γὰρ   ἴδε βλέφαρον καὶ ~παρατόνους χέρας.
[200]   προδοῦναι λίσσεται, τἀμήχανα ~ζητῶν· φθίνει  γὰρ   καὶ μαραίνεται νόσωι. ~παρειμένη δέ,
[0]   αἰνέσαι θεός περ ὤν. ~Ζεὺς  γὰρ   κατακτὰς παῖδα τὸν ἐμὸν αἴτιος
[1000]   σοὶ μέλειν γυναῖκα χρή· ~οὐ  γὰρ   κλοπαίαν ἀλλὰ σὺν πόνωι λαβὼν
[1000]   τήνδε νικητήρια ~λαβών. τὰ μὲν  γὰρ   κοῦφα τοῖς νικῶσιν ἦν ~ἵππους
[300]   ἐκπεφυκέναι. ~(ΧΟΡΟΣ) θάρσει· πρὸ τούτου  γὰρ   λέγειν οὐχ ἅζομαι· ~δράσει τάδ´,
[500]   οὐδέν τι μᾶλλον οἶδ´· ἄσημα  γὰρ   λέγεις. ~(ΑΔΜΗΤΟΣ) οὐκ οἶσθα μοίρας
[1150]   τε κνισᾶν βουθύτοισι προστροπαῖς. ~νῦν  γὰρ   μεθηρμόσμεσθα βελτίω βίον ~τοῦ πρόσθεν·
[50]   ἀμφιπόλων ~στατίζεται ἀμφὶ πύλας. ~εἰ  γὰρ   μετακοίμιος ἄτας, ~ὦ Παιάν, φανείης.
[750]   τ´ οἰκέταισιν ἦν ~μήτηρ· κακῶν  γὰρ   μυρίων ἐρρύετο, ~ὀργὰς μαλάσσους´ ἀνδρός.
[0]   χθόνα. ~(ΑΠΟΛΛΩΝ) λαβὼν ἴθ´· οὐ  γὰρ   οἶδ´ ἂν εἰ πείσαιμί σε.
[700]   ἄν. ~ἡμεῖς δέ, τοὐν ποσὶν  γὰρ   οἰστέον κακόν. ~στείχωμεν, ὡς ἂν
[200]   βρόχωι δέραν ~οὐρανίωι πελάσσαι. ~τὰν  γὰρ   οὐ φίλαν ἀλλὰ φιλτάταν ~γυναῖκα
[900]   οὐ δοκοῦνθ´ ὅμως. ~τῆς μὲν  γὰρ   οὐδὲν ἄλγος ἅψεταί ποτε, ~πολλῶν
[300]   ς´ ἀξίαν μὲν οὔποτε ~(ψυχῆς  γὰρ   οὐδέν ἐστι τιμιώτερον) ~δίκαια δ´,
[300]   ὄνησιν εὔχομαι ~θεοῖς γενέσθαι· σοῦ  γὰρ   οὐκ ὠνήμεθα. ~οἴσω δὲ πένθος
[50]   αὐτήν, ὡς κατάρξωμαι ξίφει· ~ἱερὸς  γὰρ   οὗτος τῶν κατὰ χθονὸς θεῶν
[1100]   δάμαρτ´ ἐμήν; ~(ΗΡΑΚΛΗΣ) πρόσειπ´· ἔχεις  γὰρ   πᾶν ὅσονπερ ἤθελες. ~(ΑΔΜΗΤΟΣ)
[1000]   χεῖρας ἦλθεν εἰς ἐμάς· ~ἀγῶνα  γὰρ   πάνδημον εὑρίσκω τινὰς ~τιθέντας, ἀθληταῖσιν
[400]   ~ἔβας τέλος σὺν τᾶιδ´· ~ἔφθιτο  γὰρ   πάρος· οἰχομένας δὲ σοῦ, ~μᾶτερ,
[650]   δ´ οὐχ ὑπερθνήισκειν σέθεν· ~οὐ  γὰρ   πατρῶιον τόνδ´ ἐδεξάμην νόμον, ~παίδων
[1000]   νοσοῦντί μοι νόσον ~προσθῆις· ἅλις  γὰρ   συμφορᾶι βαρύνομαι. ~ποῦ καὶ τρέφοιτ´
[250]   φιλίαν σεβόμεσθα. ~(ΑΛΚΗΣΤΙΣ) Ἄδμηθ´, ὁρᾶις  γὰρ   τἀμὰ πράγμαθ´ ὡς ἔχει, ~λέξαι
[650]   δέ σοι γύας ~λείψω· πατρὸς  γὰρ   ταὔτ´ ἐδεξάμην πάρα. ~τί δῆτά
[0]   γ´ ὃν ἂν χρῆι; τοῦτο  γὰρ   τετάγμεθα. ~(ΑΠΟΛΛΩΝ) οὔκ, ἀλλὰ τοῖς
[900]   οἰκήσω, μεταπίπτοντος ~δαίμονος; οἴμοι. πολὺ  γὰρ   τὸ μέσον· ~τότε μὲν πεύκαις
[1050]   καρτερεῖν θεοῦ δόσιν. ~(ΗΡΑΚΛΗΣ) εἰ  γὰρ   τοσαύτην δύναμιν εἶχον ὥστε σὴν
[200]   ~πόριζε δὴ πόριζε· καὶ πάρος  γὰρ   ~τοῦδ´ ἐφεῦρες καὶ νῦν ~λυτήριος
[400]   αὔτ´ ἐτειρόμην πάλαι. ~ἀλλ´, ἐκφορὰν  γὰρ   τοῦδε θήσομαι νεκροῦ, ~πάρεστε καὶ
[700]   ὄντος, ὥσπερ ἄξιοι, ~γηράσκετ´· οὐ  γὰρ   τῶιδ´ ἔτ´ ἐς ταὐτὸν στέγος
[250]   ὀρφανιεῖς, ~ἀλλ´ ἄνα, τόλμα. ~σοῦ  γὰρ   φθιμένης οὐκέτ´ ἂν εἴην, ~ἐν
[300]   δ´, ὡς φήσεις σύ· τούσδε  γὰρ   φιλεῖς ~οὐχ ἧσσον ´γὼ
[1050]   ἔρως τις ἐξάγει. ~(ΗΡΑΚΛΗΣ) τὸ  γὰρ   φιλῆσαι τὸν θανόντ´ ἄγει δάκρυ.
[250]   καὶ ζῆν καὶ μή· ~σὴν  γὰρ   φιλίαν σεβόμεσθα. ~(ΑΛΚΗΣΤΙΣ) Ἄδμηθ´, ὁρᾶις
[350]   ~φοιτῶσά μ´ εὐφραίνοις ἄν· ἡδὺ  γὰρ   φίλους ~κἀν νυκτὶ λεύσσειν, ὅντιν´
[850]   ἀγάμους ἀτέκνους τε βροτῶν· ~μία  γὰρ   ψυχή, τῆς ὑπεραλγεῖν ~μέτριον ἄχθος.
[750]   οὐκ ἐδείκνυμεν ξένωι ~τέγγοντες· Ἄδμητος  γὰρ   ὧδ´ ἐφίετο. ~καὶ νῦν ἐγὼ
Recherches | Texte | Lecture | Liste du vocabulaire | Index inverse | Menu | Site de Philippe Remacle

 
UCL |FLTR |Itinera Electronica |Bibliotheca Classica Selecta (BCS) |
Responsable académique : Alain Meurant
Analyse, design et réalisation informatiques : B. Maroutaeff - J. Schumacher

Dernière mise à jour : 1/10/2009