Alphabétiquement     [«   »]
καθ´ 2
κἄθρεψ´ 1
καί 11
καὶ 157
καινὸν 1
καίπερ 7
κἆιτ´ 2
Fréquences     [«    »]
101 ΑΔΜΗΤΟΣ
81 γὰρ
115 δ´
157 καὶ
HODOI ELEKTRONIKAI
Du texte à l'hypertexte

EURIPIDE, Alceste (tragédie complète)

καὶ


Vers
[100]   πῶς ἂν αὑτὸς κατθάνοι τε  καὶ   βλέποι; ~(ΘΕΡΑΠΑΙΝΑ) ἤδη προνωπής ἐστι
[350]   φίλος φίλωι ~λυπρὸν συνοίσω τῆσδε·  καὶ   γὰρ ἀξία. ~(ΑΛΚΗΣΤΙΣ) παῖδες,
[950]   τὸ πρὶν ἐν βίωι.  ~καὶ   γὰρ Ζεὺς ὅτι νεύσηι ~σὺν
[800]   δὲ πράσσομεν ~οὐχ οἷα κώμου  καὶ   γέλωτος ἄξια. ~(ΗΡΑΚΛΗΣ) γυνὴ θυραῖος
[1100]   ~(ΑΔΜΗΤΟΣ) φιλτάτης γυναικὸς ὄμμα  καὶ   δέμας, ~ἔχω ς´ ἀέλπτως, οὔποτ´
[1100]   χεῖρα καὶ θιγεῖν ξένης. ~(ΑΔΜΗΤΟΣ)  καὶ   δὴ προτείνω, Γοργόν´ ὡς καρατομῶν.
[950]   καὶ κακῶς πεπραγότι; ~(ΧΟΡΟΣ) ἐγὼ  καὶ   διὰ μούσας ~καὶ μετάρσιος ἦιξα,
[0]   κάτω νεκρόν. ~πάντας δ´ ἐλέγξας  καὶ   διεξελθὼν φίλους, ~{πατέρα γεραιάν θ´
[1100]   φάος. ~ἀλλ´ εἴσαγ´ εἴσω τήνδε·  καὶ   δίκαιος ὢν ~τὸ λοιπόν, Ἄδμητ´,
[1100]   γε μὴ δράσας τάδε. ~(ΑΔΜΗΤΟΣ)  καὶ   δρῶν γε λύπηι καρδίαν δηχθήσομαι.
[350]   ἐκεῖσε προσδόκα μ´, ὅταν θάνω,  ~καὶ   δῶμ´ ἑτοίμαζ´, ὡς συνοικήσουσά μοι.
[250]   τε σχεῖν Θεσσαλῶν ὃν ἤθελον  ~καὶ   δῶμα ναίειν ὄλβιον τυραννίδι. ~οὐκ
[550]   ἀτιμάζειν ξένους. ~(ΧΟΡΟΣ) πολύξεινος  καὶ   ἐλευθέρου ἀνδρὸς ἀεί ποτ´ ~οἶκος,
[650]   ἀναιδῶς διεμάχου τὸ μὴ θανεῖν  ~καὶ   ζῆις παρελθὼν τὴν πεπρωμένην τύχην,
[250]   εἴην, ~ἐν σοὶ δ´ ἐσμὲν  καὶ   ζῆν καὶ μή· ~σὴν γὰρ
[100]   ὄλωλεν εἰδέναι βουλοίμεθ´ ἄν. ~(ΘΕΡΑΠΑΙΝΑ)  ~καὶ   ζῶσαν εἰπεῖν καὶ θανοῦσαν ἔστι
[300]   μὴ τρέσηις· ἐπεί ς´ ἐγὼ  ~καὶ   ζῶσαν εἶχον καὶ θανοῦς´ ἐμὴ
[650]   οὐκέτ´ ἂν φθάνοις, ~οἳ γηροβοσκήσουσι  καὶ   θανόντα σε ~περιστελοῦσι καὶ προθήσονται
[300]   ς´ ἐγὼ ~καὶ ζῶσαν εἶχον  καὶ   θανοῦς´ ἐμὴ γυνὴ ~μόνη κεκλήσηι,
[100]   ἄν. ~(ΘΕΡΑΠΑΙΝΑ) ~καὶ ζῶσαν εἰπεῖν  καὶ   θανοῦσαν ἔστι σοι. ~(ΧΟΡΟΣ) καὶ
[1000]   πήματος σπουδὴν ἔχων. ~κἄστεψα κρᾶτα  καὶ   θεοῖς ἐλειψάμην ~σπονδὰς ἐν οἴκοις
[50]   τρόπους. ~(ΑΠΟΛΛΩΝ) ἐχθρούς γε θνητοῖς  καὶ   θεοῖς στυγουμένους. ~(ΘΑΝΑΤΟΣ) οὐκ ἂν
[950]   ἔνερθεν ~κλαίων τοὺς φθιμένους ἄνω.  ~καὶ   θεῶν σκότιοι φθίνουσι ~παῖδες ἐν
[1100]   τάδε. ~(ΗΡΑΚΛΗΣ) τόλμα προτεῖναι χεῖρα  καὶ   θιγεῖν ξένης. ~(ΑΔΜΗΤΟΣ) καὶ δὴ
[950]   δῆτα κύδιον, φίλοι, ~κακῶς κλύοντι  καὶ   κακῶς πεπραγότι; ~(ΧΟΡΟΣ) ἐγὼ καὶ
[900]   ~θρόνους τ´ ἐν οἷσιν ἷζε  καὶ   κατὰ στέγας ~αὐχμηρὸν οὖδας, τέκνα
[600]   δύσφορα. ~δέχου δὲ κόσμον τόνδε  καὶ   κατὰ χθονὸς ~ἴτω. τὸ ταύτης
[0]   ἀδικεῖς αὖ τιμὰς ἐνέρων ~ἀφοριζόμενος  καὶ   καταπαύων; ~οὐκ ἤρκεσέ σοι μόρον
[150]   ἐν οἴκοις ἐστὶν Ἀδμήτου κακά.  ~καὶ   κατθανών τἂν ὤιχετ´, ἐκφυγὼν δ´
[600]   πατήρ, ~οὐδ´ τεκεῖν φάσκουσα  καὶ   κεκλημένη ~μήτηρ μ´ ἔτικτε, δουλίου
[1050]   γυνή; ~νέα γάρ, ὡς ἐσθῆτι  καὶ   κόσμωι πρέπει. ~πότερα κατ´ ἀνδρῶν
[800]   δόμοις. ~{πένθος γὰρ ἡμῖν ἐστι·  καὶ   κουρὰν βλέπεις ~μελαμπέπλους στολμούς τε.
[450]   πέμψαι ~φάος ἐξ Ἀίδα τεράμνων  ~καὶ   Κωκυτοῖο ῥεέθρων ~ποταμίαι νερτέραι τε
[150]   καὶ λέχος ~ἐνταῦθα δὴ ´δάκρυσε  καὶ   λέγει τάδε· ~Ὦ λέκτρον, ἔνθα
[150]   εὐειδῆ φύσιν. ~κἄπειτα θάλαμον ἐσπεσοῦσα  καὶ   λέχος ~ἐνταῦθα δὴ ´δάκρυσε καὶ
[750]   δόμοισιν ἑστιῶ ~ξένον, πανοῦργον κλῶπα  καὶ   ληιστήν τινα, ~ἡ δ´ ἐκ
[800]   νεκροῦ; ~(ΘΕΡΑΠΑΙΝΑ) κάρτα μέντοι  καὶ   λίαν ὀθνεῖος ἦν. ~(ΗΡΑΚΛΗΣ) μῶν
[0]   παῖς; ~(ΑΠΟΛΛΩΝ) θάρσει· δίκην τοι  καὶ   λόγους κεδνοὺς ἔχω. ~(ΘΑΝΑΤΟΣ) τί
[200]   ἂν πᾶι πόρος κακῶν ~γένοιτο  καὶ   λύσις τύχας ~ἃ πάρεστι κοιράνοις;
[750]   ἁλίσκεται τέχνηι. ~ταῦτ´ οὖν ἀκούσας  καὶ   μαθὼν ἐμοῦ πάρα ~εὔφραινε σαυτόν,
[650]   γέροντες εὔχονται θανεῖν, ~γῆρας ψέγοντες  καὶ   μακρὸν χρόνον βίου· ~ἢν δ´
[200]   λίσσεται, τἀμήχανα ~ζητῶν· φθίνει γὰρ  καὶ   μαραίνεται νόσωι. ~παρειμένη δέ, χειρὸς
[700]   ἰώ. σχετλία τόλμης, ~ὦ γενναία  καὶ   μέγ´ ἀρίστη, ~χαῖρε· πρόφρων σε
[200]   ὅτου θανῆι. ~(ΑΛΚΗΣΤΙΣ) γαῖά τε  καὶ   μελάθρων στέγαι ~νυμφίδιοί τε κοῖται
[400]   τῆσδε κοινοῦσθαι λέγω ~κουρᾶι ξυρήκει  καὶ   μελαμπέπλωι στολῆι· ~τέθριππά θ´ οἳ
[200]   ~ἔξεισί τις τέμω τρίχα  ~καὶ   μέλανα στολμὸν πέπλων ~ἀμφιβαλώμεθ´ ἤδη;
[350]   ~εἰ δ´ Ὀρφέως μοι γλῶσσα  καὶ   μέλος παρῆν, ~ὥστ´ κόρην
[1000]   ἐν οἴκοις δυστυχοῦσι τοῖσι σοῖς.  ~καὶ   μέμφομαι μέν, μέμφομαι, παθὼν τάδε·
[400]   γὰρ τοῦδε θήσομαι νεκροῦ, ~πάρεστε  καὶ   μένοντες ἀντηχήσατε ~παιᾶνα τῶι κάτωθεν
[850]   ῥῖψαι τύμβου ~τάφρον ἐς κοίλην  καὶ   μετ´ ἐκείνης ~τῆς μέγ´ ἀρίστης
[950]   ~(ΧΟΡΟΣ) ἐγὼ καὶ διὰ μούσας  ~καὶ   μετάρσιος ἦιξα, καὶ ~πλείστων ἁψάμενος
[0]   σφ´ ἐν ἡμέραι ~θανεῖν πέπρωται  καὶ   μεταστῆναι βίου. ~ἐγὼ δέ, μὴ
[300]   ~τούτους ἀνάσχου δεσπότας ἐμῶν δόμων  ~καὶ   μὴ ´πιγήμηις τοῖσδε μητρυιὰν τέκνοις,
[850]   δ´ οὖν ἁμάρτω τῆσδ´ ἄγρας  καὶ   μὴ μόληι ~πρὸς αἱματηρὸν πελανόν,
[200]   ἄκοιτιν ἐν χεροῖν φίλην ἔχων  ~καὶ   μὴ προδοῦναι λίσσεται, τἀμήχανα ~ζητῶν·
[250]   σοὶ δ´ ἐσμὲν καὶ ζῆν  καὶ   μή· ~σὴν γὰρ φιλίαν σεβόμεσθα.
[1050]   τοῦ σπείραντος ἄντομαι Διός. ~(ΗΡΑΚΛΗΣ)  καὶ   μὴν ἁμαρτήσηι γε μὴ δράσας
[700]   ζῆν, οὐ δυοῖν, ὀφείλομεν. ~(ΑΔΜΗΤΟΣ)  καὶ   μὴν Διός γε μείζονα ζώηις
[350]   τῆς μόνης πιστῆς ἐμοί. ~(ΧΟΡΟΣ)  καὶ   μὴν ἐγώ σοι πένθος ὡς
[500]   χεῖρα πολεμίαν ποτ´ ὄψεται. ~(ΧΟΡΟΣ)  καὶ   μὴν ὅδ´ αὐτὸς τῆσδε κοίρανος
[1000]   δοίης. ~τοῖαί νιν προσεροῦσι φῆμαι.  ~καὶ   μὴν ὅδ´, ὡς ἔοικεν, Ἀλκμήνης
[600]   ~προσείπατ´ ἐξιοῦσαν ὑστάτην ὁδόν. ~(ΧΟΡΟΣ)  καὶ   μὴν ὁρῶ σὸν πατέρα γηραιῶι
[650]   ἂν μονωθεὶς ἔστενον κακοῖς ἐμοῖς.  ~καὶ   μὴν ὅς´ ἄνδρα χρὴ παθεῖν
[350]   οἵας συζύγου μ´ ἀποστερεῖς. ~(ΑΛΚΗΣΤΙΣ)  καὶ   μὴν σκοτεινὸν ὄμμα μου βαρύνεται.
[100]   οὐδὲ νεολαία ~δουπεῖ χεὶρ γυναικῶν.  ~καὶ   μὴν τόδε κύριον ἦμαρ ~τί
[600]   εἰάσατε ~γυναῖκ´ ὀθνείαν, ἣν ἐγὼ  καὶ   μητέρα ~καὶ πατέρ´ ἂν ἐνδίκως
[400]   στολῆι· ~τέθριππά θ´ οἳ ζεύγνυσθε  καὶ   μονάμπυκας ~πώλους, σιδήρωι τέμνετ´ αὐχένων
[650]   γεγῶτα γνησίως ἐλεύθερον; ~ἄγαν ὑβρίζεις  καὶ   νεανίας λόγους ~ῥίπτων ἐς ἡμᾶς
[1050]   κατθανεῖν. ~(ΗΡΑΚΛΗΣ) γυνή σε παύσει  καὶ   νέοι γάμοι πόθου. ~(ΑΔΜΗΤΟΣ) σίγησον·
[0]   γὰρ ἀνδρὸς συμφοραῖς βαρύνομαι. ~(ΘΑΝΑΤΟΣ)  καὶ   νοσφιεῖς με τοῦδε δευτέρου νεκροῦ;
[850]   ~μέτριον ἄχθος. ~παίδων δὲ νόσους  καὶ   νυμφιδίους ~εὐνὰς θανάτοις κεραϊζομένας ~οὐ
[350]   ὑμῖν μηδ´ ἀτιμάσειν ἐμέ. ~(ΑΔΜΗΤΟΣ)  καὶ   νῦν γέ φημι καὶ τελευτήσω
[550]   ἐπ´ ἀκτὰν ~ἀλίμενον Πηλίου κρατύνει.  ~καὶ   νῦν δόμον ἀμπετάσας ~δέξατο ξεῖνον
[750]   ~τέγγοντες· Ἄδμητος γὰρ ὧδ´ ἐφίετο.  ~καὶ   νῦν ἐγὼ μὲν ἐν δόμοισιν
[200]   καὶ πάρος γὰρ ~τοῦδ´ ἐφεῦρες  καὶ   νῦν ~λυτήριος ἐκ θανάτου γενοῦ,
[950]   με ~γάμοι τ´ ἐλῶσι Θεσσαλῶν  καὶ   ξύλλογοι ~γυναικοπληθεῖς· οὐ γὰρ ἐξανέξομαι
[1150]   μολών. ~(ΑΔΜΗΤΟΣ) μεῖνον παρ´ ἡμῖν  καὶ   ξυνέστιος γενοῦ. ~(ΗΡΑΚΛΗΣ) αὖθις τόδ´
[750]   οἶδ´ ὁθούνεκα ~τοῦ νῦν σκυθρωποῦ  καὶ   ξυνεστῶτος φρενῶν ~μεθορμιεῖ σε πίτυλος
[550]   ἀεί ποτ´ ~οἶκος, ~σέ τοι  καὶ   Πύθιος εὐλύρας Ἀπόλλων ~ἠξίωσε
[650]   ~σωτῆρος αὐγὰς εἰσορῶ, κείνου λέγω  ~καὶ   παῖδά μ´ εἶναι καὶ φίλον
[250]   ἂν μονωθεὶς σῆς δάμαρτος ἔστενες  ~καὶ   παῖδας ὠρφάνευες. ἀλλὰ ταῦτα μὲν
[300]   ~τοῖς πρόσθ´, ἐχίδνης οὐδὲν ἠπιωτέρα.  ~καὶ   παῖς μὲν ἄρσην πατέρ´ ἔχει
[250]   ἐκ δὲ τῶν μάλιστ´ ἐμοὶ  ~καὶ   παισίν, οἷς δὴ πένθος ἐν
[1000]   αὖ τὰ μείζονα ~νικῶσι, πυγμὴν  καὶ   πάλην, βουφόρβια· ~γυνὴ δ´ ἐπ´
[250]   οἴμοι· τόδ´ ἔπος λυπρὸν ἀκούειν  ~καὶ   παντὸς ἐμοὶ θανάτου μεῖζον. ~μὴ
[350]   τλάμων. ~ἴδε γὰρ ἴδε βλέφαρον  καὶ   ~παρατόνους χέρας. ~ὑπάκουσον ἄκουσον,
[600]   ἐγώ· ~σὺ δ´ ἐκποδὼν στὰς  καὶ   παρεὶς ἄλλωι θανεῖν ~νέωι γέρων
[200]   Ἀδμήτωι κακῶν. ~πόριζε δὴ πόριζε·  καὶ   πάρος γὰρ ~τοῦδ´ ἐφεῦρες καὶ
[600]   ὀθνείαν, ἣν ἐγὼ καὶ μητέρα  ~καὶ   πατέρ´ ἂν ἐνδίκως ἂν ἡγοίμην
[550]   ~Βοιβίαν λίμναν. ἀρότοις δὲ γυᾶν  ~καὶ   πεδίων δαπέδοις ὅρον ἀμφὶ μὲν
[850]   εἰς ἀνηλίους δόμους, ~αἰτήσομαί τε  καὶ   πέποιθ´ ἄξειν ἄνω ~Ἄλκηστιν, ὥστε
[350]   ἐν λέκτροισιν ἐκταθήσεται, ~ὧι προσπεσοῦμαι  καὶ   περιπτύσσων χέρας ~ὄνομα καλῶν σὸν
[750]   ἀφιγμένον; ~(ΗΡΑΚΛΗΣ) οὗτος, τί σεμνὸν  καὶ   πεφροντικὸς βλέπεις; ~οὐ χρὴ σκυθρωπὸν
[750]   ~τὰ δ´ ἄλλ´ ἔασον πάντα  καὶ   πιθοῦ λόγοις ~ἐμοῖσιν, εἴπερ ὀρθά
[950]   διὰ μούσας ~καὶ μετάρσιος ἦιξα,  καὶ   ~πλείστων ἁψάμενος λόγων ~κρεῖσσον οὐδὲν
[200]   ~αἰαῖ· ~ἄξια καὶ σφαγᾶς τάδε  ~καὶ   πλέον βρόχωι δέραν ~οὐρανίωι
[450]   πράσσω τιν´ Εὐρυσθεῖ πόνον. ~(ΧΟΡΟΣ)  καὶ   ποῖ πορεύηι; τῶι συνέζευξαι πλάνωι;
[550]   ~(ΑΔΜΗΤΟΣ) ἀλλ´ εἰ δόμων σφε  καὶ   πόλεως ἀπήλασα ~ξένον μολόντα, μᾶλλον
[150]   κόρον, ~στείχει προνωπὴς ἐκπεσοῦσα δεμνίων,  ~καὶ   πολλὰ θαλάμων ἐξιοῦς´ ἐπεστράφη ~κἄρριψεν
[150]   ~μόνον· προδοῦναι γάρ ς´ ὀκνοῦσα  καὶ   πόσιν ~θνήισκω. σὲ δ´ ἄλλη
[200]   ἰδού· ~ἥδ´ ἐκ δόμων δὴ  καὶ   πόσις πορεύεται. ~βόασον στέναξον
[700]   ~(ΑΔΜΗΤΟΣ) ταὐτὸν γὰρ ἡβῶντ´ ἄνδρα  καὶ   πρέσβυν θανεῖν; ~(ΦΕΡΗΣ) ψυχῆι μιᾶι
[650]   γηροβοσκήσουσι καὶ θανόντα σε ~περιστελοῦσι  καὶ   προθήσονται νεκρόν. ~οὐ γάρ ς´
[50]   ἀμβαλεῖν. ~(ΘΑΝΑΤΟΣ) ἔχω λόγον δὴ  καὶ   προθυμίαν σέθεν. ~(ΑΠΟΛΛΩΝ) ἔστ´ οὖν
[500]   πόνον λέγεις ~(σκληρὸς γὰρ αἰεὶ  καὶ   πρὸς αἶπος ἔρχεται) ~εἰ χρή
[550]   ~μείων ἐγίγνετ´, ἀξενώτερος δ´ ἐγώ.  ~καὶ   πρὸς κακοῖσιν ἄλλο τοῦτ´ ἂν
[300]   πατέρ´ ἔχει πύργον μέγαν ~{ὃν  καὶ   προσεῖπε καὶ προσερρήθη πάλιν} ~σὺ
[300]   πύργον μέγαν ~{ὃν καὶ προσεῖπε  καὶ   προσερρήθη πάλιν} ~σὺ δ´,
[150]   οὕτω κακὸς ~ὃν οὐ προσεῖπε  καὶ   προσερρήθη πάλιν. ~τοιαῦτ´ ἐν οἴκοις
[1050]   ἔχους´ Ἀλκήστιδι ~μορφῆς μέτρ´ ἴσθι,  καὶ   προσήϊξαι δέμας. ~οἴμοι. κόμιζε πρὸς
[150]   κατ´ Ἀδμήτου δόμους, ~προσῆλθε κἀξέστεψε  καὶ   προσηύξατο, ~πτόρθων ἀποσχίζουσα μυρσίνης φόβην,
[800]   ὄμμ´ ἰδὼν δακρυρροοῦν ~κουράν τε  καὶ   πρόσωπον· ἀλλ´ ἔπειθέ με ~λέγων
[600]   ~φέρουσιν ἄρδην πρὸς τάφον τε  καὶ   πυράν· ~ὑμεῖς δὲ τὴν θανοῦσαν,
[1050]   κατ´ ἀνδρῶν δῆτ´ ἐνοικήσει στέγην;  ~καὶ   πῶς ἀκραιφνὴς ἐν νέοις στρωφωμένη
[100]   καὶ θανοῦσαν ἔστι σοι. ~(ΧΟΡΟΣ)  καὶ   πῶς ἂν αὑτὸς κατθάνοι τε
[1050]   τῆς θανούσης θάλαμον ἐσβήσας τρέφω;  ~καὶ   πῶς ἐπεσφρῶ τήνδε τῶι κείνης
[750]   {τάσδ´ ὑπερβαλὼν τύχας, ~στεφάνοις πυκασθείς}  καὶ   σάφ´ οἶδ´ ὁθούνεκα ~τοῦ νῦν
[200]   θ´ ἡλίου προσόψεται} ~ἀλλ´ εἶμι  καὶ   σὴν ἀγγελῶ παρουσίαν· ~οὐ γάρ
[300]   οὐκέτ´ οὖσι λέξομαι. ~χαίροντες εὐφραίνοισθε·  καὶ   σοὶ μέν, πόσι, ~γυναῖκ´ ἀρίστην
[50]   ~(ΑΠΟΛΛΩΝ) πῶς εἶπας; ἀλλ´  καὶ   σοφὸς λέληθας ὤν; ~(ΘΑΝΑΤΟΣ) ὠνοῖντ´
[750]   ἔχων. ~δεῦρ´ ἔλθ´, ὅπως ἂν  καὶ   σοφώτερος γένηι. ~τὰ θνητὰ πράγματ´
[150]   ~ἐσθῆτα κόσμον τ´ εὐπρεπῶς ἠσκήσατο,  ~καὶ   στᾶσα πρόσθεν Ἑστίας κατηύξατο· ~Δέσποιν´,
[1000]   πόνωι λαβὼν ~ἥκω· χρόνωι δὲ  καὶ   σύ μ´ αἰνέσεις ἴσως. ~(ΑΔΜΗΤΟΣ)
[1100]   ´λαβές ποτε. ~(ΗΡΑΚΛΗΣ) νικῶντι μέντοι  καὶ   σὺ συννικᾶις ἐμοί. ~(ΑΔΜΗΤΟΣ) καλῶς
[250]   τέκνα. ~κἀγώ τ´ ἂν ἔζων  καὶ   σὺ τὸν λοιπὸν χρόνον, ~κοὐκ
[500]   τ´ ἀφ´ αἵματος. ~(ΗΡΑΚΛΗΣ) Ἄδμητε,  καὶ   σὺ χαῖρε, Θεσσαλῶν ἄναξ. ~(ΑΔΜΗΤΟΣ)
[650]   κἀντὶ τῶνδέ μοι χάριν ~τοιάνδε  καὶ   σὺ χἠ τεκοῦς´ ἠλλαξάτην. ~τοιγὰρ
[800]   χρεών· ~ὡς τοῖς γε σεμνοῖς  καὶ   συνωφρυωμένοις ~ἅπασίν ἐστιν, ὥς γ´
[750]   δεσπότου παρόνθ´ ὁρῶν ~στυγνῶι προσώπωι  καὶ   συνωφρυωμένωι ~δέχηι, θυραίου πήματος σπουδὴν
[200]   ~δάμαρτος σᾶς στερείς. ~αἰαῖ· ~ἄξια  καὶ   σφαγᾶς τάδε ~καὶ πλέον
[400]   κλύουσαν οὐδ´ ὁρῶσαν· ὥστ´ ἐγὼ  ~καὶ   σφὼ βαρείαι συμφορᾶι πεπλήγμεθα. ~(ΠΑΙΣ)
[600]   τέκνον· ~ἐσθλῆς γάρ, οὐδεὶς ἀντερεῖ,  καὶ   σώφρονος ~γυναικὸς ἡμάρτηκας. ἀλλὰ ταῦτα
[1150]   ~πολλὰ δ´ ἀέλπτως κραίνουσι θεοί·  ~καὶ   τὰ δοκηθέντ´ οὐκ ἐτελέσθη, ~τῶν
[200]   λυπεῖν, τοῖς τε πάροιθεν ~τεκμαιρόμενος  καὶ   τάσδε τύχας ~λεύσσων βασιλέως, ὅστις
[150]   ~πόσιν προτιμῶς´ θέλους´ ὑπερθανεῖν;  ~καὶ   ταῦτα μὲν δὴ πᾶς´ ἐπίσταται
[350]   ~(ΑΔΜΗΤΟΣ) καὶ νῦν γέ φημι  καὶ   τελευτήσω τάδε. ~(ΑΛΚΗΣΤΙΣ) ἐπὶ τοῖσδε
[750]   ἄλλα τῆς τύχης. ~τίμα δὲ  καὶ   τὴν πλεῖστον ἡδίστην θεῶν ~Κύπριν
[1050]   ἐν ἄλλης δεμνίοις πίτνειν νέας,  ~καὶ   τῆς θανούσης (ἀξία δέ μοι
[500]   ~(ΗΡΑΚΛΗΣ) χωρὶς τό τ´ εἶναι  καὶ   τὸ μὴ νομίζεται. ~(ΑΔΜΗΤΟΣ) σὺ
[700]   ~(ΧΟΡΟΣ) πλείω λέλεκται νῦν τε  καὶ   τὸ πρὶν κακά· ~παῦσαι δέ,
[300]   εὐμενέστερον. ~δεῖ γὰρ θανεῖν με·  καὶ   τόδ´ οὐκ ἐς αὔριον ~οὐδ´
[0]   αἰεὶ ταῦτα βαστάζειν ἐμοί. ~(ΘΑΝΑΤΟΣ)  καὶ   τοῖσδέ γ´ οἴκοις ἐκδίκως προσωφελεῖν.
[1100]   ἔχω, ναί. (ΗΡΑΚΛΗΣ) σῶιζέ νυν  καὶ   τὸν Διὸς ~φήσεις ποτ´ εἶναι
[950]   νεύσηι ~σὺν σοὶ τοῦτο τελευτᾶι.  ~καὶ   τὸν ἐν Χαλύβοις δαμάζεις ~σὺ
[0]   δὲ γαῖαν τήνδ´ ἐβουφόρβουν ξένωι  ~καὶ   τόνδ´ ἔσωιζον οἶκον ἐς τόδ´
[450]   ζαχρύσου Θρηικίας πέλτης ἄναξ. ~(ΗΡΑΚΛΗΣ)  καὶ   τόνδε τοὐμοῦ δαίμονος πόνον λέγεις
[1000]   ἅλις γὰρ συμφορᾶι βαρύνομαι. ~ποῦ  καὶ   τρέφοιτ´ ἂν δωμάτων νέα γυνή;
[1100]   ἂν θεοῖσι τοῖσι νερτέροις ~ἀφαγνίσηται  καὶ   τρίτον μόληι φάος. ~ἀλλ´ εἴσαγ´
[550]   τῶν ἐμῶν τι πημάτων ἐγνώρισεν.  ~καὶ   τῶι μέν, οἶμαι, δρῶν τάδ´
[150]   προσπίτνους´ αἰτήσομαι ~τέκν´ ὀρφανεῦσαι τἀμά·  καὶ   τῶι μὲν φίλην ~σύζευξον ἄλοχον,
[200]   ἔπειτα χρόνον βιοτεύσει. ~(ΑΛΚΗΣΤΙΣ) ~Ἅλιε  καὶ   φάος ἁμέρας ~οὐράνιαί τε δῖναι
[650]   λέγω ~καὶ παῖδά μ´ εἶναι  καὶ   φίλον γηροτρόφον. ~μάτην ἄρ´ οἱ
[750]   σκύφου. ~ὄντας δὲ θνητοὺς θνητὰ  καὶ   φρονεῖν χρεών· ~ὡς τοῖς γε
[1100]   λοιπόν, Ἄδμητ´, εὐσέβει περὶ ξένους.  ~καὶ   χαῖρ´· ἐγὼ δὲ τὸν προκείμενον
[800]   ~(ΗΡΑΚΛΗΣ) πολλὰ τλᾶσα καρδία  καὶ   χεὶρ ἐμή, ~νῦν δεῖξον οἷον
[900]   ~τόδ´ ἄλγος· ἀλλ´ ἔσωσας ~βίοτον  καὶ   ψυχάν. ~ἔθανε δάμαρ, ἔλιπε φιλίαν·
[100]   βλέποι; ~(ΘΕΡΑΠΑΙΝΑ) ἤδη προνωπής ἐστι  καὶ   ψυχορραγεῖ. ~(ΧΟΡΟΣ) ἐλπὶς μὲν οὐκέτ´
Recherches | Texte | Lecture | Liste du vocabulaire | Index inverse | Menu | Site de Philippe Remacle

 
UCL |FLTR |Itinera Electronica |Bibliotheca Classica Selecta (BCS) |
Responsable académique : Alain Meurant
Analyse, design et réalisation informatiques : B. Maroutaeff - J. Schumacher

Dernière mise à jour : 1/10/2009