Alphabétiquement     [«   »]
ἀμφιπόλων 1
ἀμφοτέρων 1
ἄν 12
ἂν 60
ἄνα 1
ἀναγκαία 1
Ἀνάγκας 1
Fréquences     [«    »]
59 ἐν
58 οὐ
48 οὐκ
60 ἂν
65 δὲ
76 ΗΡΑΚΛΗΣ
81 γὰρ
HODOI ELEKTRONIKAI
Du texte à l'hypertexte

EURIPIDE, Alceste (tragédie complète)

ἂν


Vers
[450]   ἵππων, λέγεις. ~(ΧΟΡΟΣ) φάτνας ἴδοις  ἂν   αἵμασιν πεφυρμένας. ~(ΗΡΑΚΛΗΣ) τίνος δ´
[300]   ἐτήσιον τὸ σὸν ~ἀλλ´ ἔστ´  ἂν   αἰὼν οὑμὸς ἀντέχηι, γύναι, ~στυγῶν
[100]   ἔστι σοι. ~(ΧΟΡΟΣ) καὶ πῶς  ἂν   αὑτὸς κατθάνοι τε καὶ βλέποι;
[300]   δόμους. ~οὐ γάρ ποτ´ οὔτ´  ἂν   βαρβίτου θίγοιμ´ ἔτι ~οὔτ´ ἂν
[1100]   καρδίαν δηχθήσομαι. ~(ΗΡΑΚΛΗΣ) πιθοῦ· τάχ´  ἂν   γὰρ ἐς δέον πέσοι χάρις.
[450]   ~(ΗΡΑΚΛΗΣ) οὐ τόνδ´ ἀγῶνα πρῶτον  ἂν   δράμοιμ´ ἐγώ. ~(ΧΟΡΟΣ) τί δ´
[1000]   μή μ´ ἀναμνήσηις κακῶν. ~οὐκ  ἂν   δυναίμην τήνδ´ ὁρῶν ἐν δώμασιν
[50]   καὶ θεοῖς στυγουμένους. ~(ΘΑΝΑΤΟΣ) οὐκ  ἂν   δύναιο πάντ´ ἔχειν μή
[1000]   συμφορᾶι βαρύνομαι. ~ποῦ καὶ τρέφοιτ´  ἂν   δωμάτων νέα γυνή; ~νέα γάρ,
[100]   δεδορκὼς ~Φοίβου παῖς, προλιποῦς´ ~ἦλθ´  ἂν   ἕδρας σκοτίους ~Ἅιδα τε πύλας·
[250]   ἄλλα φιτύσειν τέκνα. ~κἀγώ τ´  ἂν   ἔζων καὶ σὺ τὸν λοιπὸν
[650]   ἦν βιώσιμος χρόνος. ~{κἀγώ τ´  ἂν   ἔζων χἤδε τὸν λοιπὸν χρόνον,
[0]   λαβὼν ἴθ´· οὐ γὰρ οἶδ´  ἂν   εἰ πείσαιμί σε. ~(ΘΑΝΑΤΟΣ) κτείνειν
[450]   λέχος, μάλ´ ἂν ~ἔμοιγ´  ἂν   εἴη στυγηθεὶς ~τέκνοις τε τοῖς
[250]   τόλμα. ~σοῦ γὰρ φθιμένης οὐκέτ´  ἂν   εἴην, ~ἐν σοὶ δ´ ἐσμὲν
[50]   φίλων πέλας ἔστ´ οὐδείς, ~ὅστις  ἂν   εἴποι πότερον φθιμένην ~χρὴ βασίλειαν
[900]   μ´ ἐρημία, ~γυναικὸς εὐνὰς εὖτ´  ἂν   εἰσίδω κενὰς ~θρόνους τ´ ἐν
[900]   δὲ προσρηθεὶς ὕπο ~τερπνῆς τύχοιμ´  ἂν   εἰσόδου; ποῖ τρέψομαι; ~ἡ μὲν
[450]   βιότωι σπάνιον μέρος· γὰρ  ἂν   ~ἔμοιγ´ ἄλυπος δι´ αἰῶνος ~ἂν
[450]   ἕλοιτο πόσις λέχος, μάλ´  ἂν   ~ἔμοιγ´ ἂν εἴη στυγηθεὶς ~τέκνοις
[700]   γὰρ οἰστέον κακόν. ~στείχωμεν, ὡς  ἂν   ἐν πυρᾶι θῶμεν νεκρόν. ~(ΧΟΡΟΣ)
[600]   ἐγὼ καὶ μητέρα ~καὶ πατέρ´  ἂν   ἐνδίκως ἂν ἡγοίμην μόνην. ~καίτοι
[50]   ἂν ἔρημον τάφον Ἄδμητος ~κεδνῆς  ἂν   ἔπραξε γυναικός; ~πυλῶν πάροιθε δ´
[50]   αὐχῶ. τί σε θαρσύνει; ~πῶς  ἂν   ἔρημον τάφον Ἄδμητος ~κεδνῆς ἂν
[900]   Ἅιδης ψυχὰς ~τὰς πιστοτάτας σὺν  ἂν   ἔσχεν, ὁμοῦ ~χθονίαν λίμνην διαβάντε.
[1050]   ~(ΧΟΡΟΣ) ἐγὼ μὲν οὐκ ἔχοιμ´  ἂν   εὖ λέγειν τύχην· ~χρὴ δ´,
[50]   δόκει. ~(ΑΠΟΛΛΩΝ) οὔτοι πλέον γ´  ἂν   μίαν ψυχὴν λάβοις. ~(ΘΑΝΑΤΟΣ)
[600]   μητέρα ~καὶ πατέρ´ ἂν ἐνδίκως  ἂν   ἡγοίμην μόνην. ~καίτοι καλόν γ´
[550]   ~καὶ πρὸς κακοῖσιν ἄλλο τοῦτ´  ἂν   ἦν κακόν, ~δόμους καλεῖσθαι τοὺς
[1000]   τύχας. ~ἀλλ´ ἄλγος ἄλγει τοῦτ´  ἂν   ἦν προσκείμενον, ~εἴ του πρὸς
[800]   ~(ΘΕΡΑΠΑΙΝΑ) οὐ γάρ τι κωμάζοντ´  ἂν   ἠχθόμην ς´ ὁρῶν. ~(ΗΡΑΚΛΗΣ) ἀλλ´
[1100]   σοι τῆσδε προσφωνημάτων ~κλύειν, πρὶν  ἂν   θεοῖσι τοῖσι νερτέροις ~ἀφαγνίσηται καὶ
[1100]   ἔγωγε θήσομαι χέρας. ~(ΑΔΜΗΤΟΣ) οὐκ  ἂν   θίγοιμι· δῶμα δ´ εἰσελθεῖν πάρα.
[1000]   τήνδε μοι σῶσον λαβών, ~ἕως  ἂν   ἵππους δεῦρο Θρηικίας ἄγων ~ἔλθω,
[750]   σπουδὴν ἔχων. ~δεῦρ´ ἔλθ´, ὅπως  ἂν   καὶ σοφώτερος γένηι. ~τὰ θνητὰ
[450]   δράμοιμ´ ἐγώ. ~(ΧΟΡΟΣ) τί δ´  ἂν   κρατήσας δεσπότην πλέον λάβοις; ~(ΗΡΑΚΛΗΣ)
[350]   ~(ΑΛΚΗΣΤΙΣ) ὡς οὐκέτ´ οὖσαν οὐδὲν  ἂν   λέγοις ἐμέ. ~(ΑΔΜΗΤΟΣ) ὄρθου πρόσωπον,
[150]   τὴν ὑπερβεβλημένην ~γυναῖκα; πῶς δ´  ἂν   μᾶλλον ἐνδείξαιτό τις ~πόσιν προτιμῶς´
[150]   γυνὴ κεκτήσεται, ~σώφρων μὲν οὐκ  ἂν   μᾶλλον, εὐτυχὴς δ´ ἴσως. ~κυνεῖ
[1100]   τήνδε δέξασθαι δόμοις. ~(ΗΡΑΚΛΗΣ) οὐκ  ἂν   μεθείην σοῖς γυναῖκα προσπόλοις. ~(ΑΔΜΗΤΟΣ)
[550]   ἐπεί μοι συμφορὰ μὲν οὐδὲν  ἂν   ~μείων ἐγίγνετ´, ἀξενώτερος δ´ ἐγώ.
[650]   χἤδε τὸν λοιπὸν χρόνον, ~κοὐκ  ἂν   μονωθεὶς ἔστενον κακοῖς ἐμοῖς. ~καὶ
[250]   σὺ τὸν λοιπὸν χρόνον, ~κοὐκ  ἂν   μονωθεὶς σῆς δάμαρτος ἔστενες ~καὶ
[450]   ἂν ~ἔμοιγ´ ἄλυπος δι´ αἰῶνος  ~ἂν   ξυνείη. ~(ΗΡΑΚΛΗΣ) ~ξένοι, Φεραίας τῆσδε
[50]   σοφὸς λέληθας ὤν; ~(ΘΑΝΑΤΟΣ) ὠνοῖντ´  ἂν   οἷς πάρεστι γηραιοὶ θανεῖν. ~(ΑΠΟΛΛΩΝ)
[850]   λέγω; τί δὲ μή; ~πῶς  ἂν   ὀλοίμην; ~ἦ βαρυδαίμονα μήτηρ μ´
[100]   οὔπω τόδ´ οἶδε δεσπότης, πρὶν  ἂν   πάθηι. ~(ΧΟΡΟΣ) ἴστω νυν εὐκλεής
[200]   φίλος. ~(ΧΟΡΟΣ) ~ἰὼ Ζεῦ, τίς  ἂν   πᾶι πόρος κακῶν ~γένοιτο καὶ
[350]   φίλους ~κἀν νυκτὶ λεύσσειν, ὅντιν´  ἂν   παρῆι χρόνον. ~εἰ δ´ Ὀρφέως
[50]   πόλλ´ ἂν σὺ λέξας οὐδὲν  ἂν   πλέον λάβοις· ~ἡ δ´ οὖν
[700]   ἔμ´ ἐξαμαρτάνειν. ~(ΦΕΡΗΣ) σοῦ δ´  ἂν   προθνήισκων μᾶλλον ἐξημάρτανον. ~(ΑΔΜΗΤΟΣ) ταὐτὸν
[1050]   παθόντα καρτερεῖν. ~(ΗΡΑΚΛΗΣ) τί δ´  ἂν   προκόπτοις, εἰ θέλεις ἀεὶ στένειν;
[900]   δόμων τῶνδ´ εἰσόδους ἀνέξομαι; ~τίν´  ἂν   προσειπών, τοῦ δὲ προσρηθεὶς ὕπο
[50]   ἀπεχθήσηι τ´ ἐμοί. ~(ΘΑΝΑΤΟΣ) πόλλ´  ἂν   σὺ λέξας οὐδὲν ἂν πλέον
[600]   ἡγοίμην μόνην. ~καίτοι καλόν γ´  ἂν   τόνδ´ ἀγῶν´ ἠγωνίσω ~τοῦ σοῦ
[650]   ἠλλαξάτην. ~τοιγὰρ φυτεύων παῖδας οὐκέτ´  ἂν   φθάνοις, ~οἳ γηροβοσκήσουσι καὶ θανόντα
[300]   ἂν βαρβίτου θίγοιμ´ ἔτι ~οὔτ´  ἂν   φρέν´ ἐξάραιμι πρὸς Λίβυν λακεῖν
[350]   κύων ~οὔθ´ οὑπὶ κώπηι ψυχοπομπὸς  ἂν   Χάρων ~ἔσχ´ ἄν, πρὶν ἐς
[0]   σε. ~(ΘΑΝΑΤΟΣ) κτείνειν γ´ ὃν  ἂν   χρῆι; τοῦτο γὰρ τετάγμεθα. ~(ΑΠΟΛΛΩΝ)
[1050]   ~(ΑΔΜΗΤΟΣ) σίγησον· οἷον εἶπας. οὐκ  ἂν   ὠιόμην. ~(ΗΡΑΚΛΗΣ) τί δ´; οὐ
Recherches | Texte | Lecture | Liste du vocabulaire | Index inverse | Menu | Site de Philippe Remacle

 
UCL |FLTR |Itinera Electronica |Bibliotheca Classica Selecta (BCS) |
Responsable académique : Alain Meurant
Analyse, design et réalisation informatiques : B. Maroutaeff - J. Schumacher

Dernière mise à jour : 1/10/2009