Alphabétiquement     [«   »]
τυγχάνοι 1
τῷ 34
τῷδε 2
τῶν 94
ὑγιαίνοντι 1
ὑγρὸν 1
ὕδατος 1
Fréquences     [«    »]
70 δὲ
81 τὴν
71 τὸ
94 τῶν
102 τῆς
210 καὶ
HODOI ELEKTRONIKAI
Du texte à l'hypertexte

Basile de Césarée, Homélies sur l'Hexaëméron (V)

τῶν


Homélie, Chap.
[5, 7]   εὐτονίαν τινὰ προσλαμβάνειν, εἰς τὴν  τῶν   ἀγαθῶν ἔργων ἐπίδειξιν. Ἐὰν γὰρ
[5, 6]   προσταγμάτων ἀσφάλειαν, καὶ τὴν φυλακὴν  τῶν   ἀγγέλων. Παρεμβαλεῖ γὰρ ἄγγελος Κυρίου
[5, 7]   τῇ καρποφόρῳ συκῇ, ἐκ τῆς  τῶν   ἀγρίων παρουσίας ἀθροιζούσῃ τὴν δύναμιν,
[5, 9]   ἐποίησε, τὰ δὲ γυμνούμενα· καὶ  τῶν   ἀειθαλῶν τὰ μὲν φυλλοβόλα, τὰ
[5, 10]   τὸ κράτος εἰς τοὺς αἰῶνας  τῶν   αἰώνων. Ἀμήν.
[5, 9]   τῆς ἀμπέλου στυπτικώτατον μὲν ἐπὶ  τῶν   ἀκρεμόνων, ἥδιστον δὲ ἐν τοῖς
[5, 7]   χρὴ πολλάκις ἡμᾶς καὶ παρὰ  τῶν   ἀλλοτρίων τῆς πίστεως, εὐτονίαν τινὰ
[5, 4]   γὰρ τροφὴν παρέχει τινὶ  τῶν   ἀλόγων· καὶ ἡμῖν αὐτοῖς
[5, 7]   οἷον τὰς ὀξείας ῥοιὰς, καὶ  τῶν   ἀμυγδαλῶν τὰς πικροτέρας, ὅταν διατρηθεῖσαι
[5, 3]   σπερμολόγοις· ἔτι καὶ τῇ προβολῇ  τῶν   ἀνθερίκων οἷον ἀκίσι τὰς ἐκ
[5, 6]   οὐ παύεται πανταχοῦ τὰς ψυχὰς  τῶν   ἀνθρώπων ταῖς ἀμπέλοις ἐξομοιῶν. Ἀμπελὼν
[5, 7]   θεμελίους τινὰς ἀναλογοῦντας τῷ βάρει  τῶν   ἄνωθεν ὑποτιθείσης τῆς φύσεως. Πόσαι
[5, 1]   οἴονται τὸν ἥλιον αἴτιον εἶναι  τῶν   ἀπὸ τῆς γῆς φυομένων, τῇ
[5, 7]   ἄλλος μὲν χαρακτὴρ τοῦ καρποῦ  τῶν   ἀρρένων, ἄλλος δὲ τῶν θηλειῶν,
[5, 7]   τοῖς κλάδοις, οἷόν τινα σπέρματα  τῶν   ἀρρένων, τοὺς λεγομένους ψῆνας, καὶ
[5, 5]   πελάγους κυμαίνοντος ἐν τῇ κινήσει  τῶν   ἀσταχύων ἀπέσωζε. Πᾶσα δὲ βοτάνη
[5, 3]   σύνδεσμοί τινες ῥᾳδίως τὸ βάρος  τῶν   ἀσταχύων φέρωσιν, ὅταν πλήρεις ὄντες
[5, 2]   χόρτου αὔξησις, εἶτα ἀπαρτισμὸς  τῶν   αὐξομένων διὰ τοῦ σπέρματος. Πῶς
[5, 4]   καὶ τῶν προλαβόντων πεῖρα  τῶν   βλαπτόντων τὴν φυγὴν ὑποβάλλουσα, χαλεπόν
[5, 4]   καὶ πᾶσιν εὔγνωστοι· ἕκαστον δὲ  τῶν   γενομένων ἴδιόν τινα λόγον ἐν
[5, 5]   βαθεῖς τῇ ἀφθονίᾳ τοῦ χόρτου,  τῶν   δὲ πεδίων τὰ εὔκαρπα φρίσσοντα
[5, 6]   ἐκδοῦναι γῆ· πολλὰ δὲ  τῶν   δένδρων ὁρῶμεν οὔτε καρποῖς οὔτε
[5, 2]   ἀφώρισται· ὥστε εἶναι τὸν νοῦν  τῶν   εἰρημένων τοιοῦτον, Βλαστησάτω γῆ
[5, 5]   Κύριος καὶ τὴν τελείωσιν  τῶν   εἰς αὐτὸν πεπιστευκότων τῇ τῶν
[5, 1]   διαγωγῆς παρασκευή; πρὸς τῷ πολλὰ  τῶν   ἐν πόαις ἔτι καὶ λαχάνοις
[5, 6]   ἐπιδεικτικῶς πολιτεύεσθαι, μηδὲ τὸν παρὰ  τῶν   ἔξωθεν ἔπαινον θηρᾶσθαι, ἀλλ´ ἔγκαρπον
[5, 6]   τῷ ἀληθινῷ γεωργῷ τὴν ἐπίδειξιν  τῶν   ἔργων ταμιευόμενον. Σὺ δὲ καὶ
[5, 7]   θεωρία τῆς πρὸς ἕκαστον  τῶν   ἑτερογενῶν διαφορᾶς. Πῶς τὰ μὲν
[5, 6]   ἰδιότητος, ἐναργεστάταις μὲν διαφοραῖς ἀπὸ  τῶν   ἑτερογενῶν χωριζόμενον, οἰκείῳ δὲ ἕκαστον
[5, 7]   οἱ δὲ τοὺς ὀλύνθους ἐκδήσαντες,  τῶν   εὐκάρπων καὶ ἡμέρων συκῶν τὴν
[5, 2]   συγγενείας, καὶ ταύτης κατεσχηματισμένης· ἑσμὸς  τῶν   ἐφεπομένων μυρίος τῶν τε ἐπὶ
[5, 8]   ἐμφαινόμενα κάρφη καὶ τὰ λεπτότατα  τῶν   ζῴων, ἅπερ, ἁπαλοῦ ὄντος τοῦ
[5, 9]   διαίως τὰ πονηρότερα καὶ ἐπαμφοτερίζοντα  τῶν   ἠθῶν τῷ τοιούτῳ φυτῷ παρεικάζει.
[5, 7]   καρποῦ τῶν ἀρρένων, ἄλλος δὲ  τῶν   θηλειῶν, παρὰ τῶν φυτουργῶν διακέκριται,
[5, 4]   πρὶν τὴν ἀπ´ αὐτοῦ ψύξιν  τῶν   καιρίων καθάψασθαι. Ἑλλέβορος δὲ ὀρτύγων
[5, 3]   δὲ προκύπτειν ἰσαρίθμων ταῖς ῥίζαις  τῶν   καλάμων προβαλλομένων· θαλπομένου δὲ ἀεὶ
[5, 7]   δὲ περὶ τὰς καρπογονίας διαφορὰ  τῶν   καρπίμων φυτῶν τοσαύτη, ὅσην οὐδ´
[5, 7]   ἐν τοῖς ἑτερογενέσιν αἱ διαφοραὶ  τῶν   καρπῶν, ἀλλ´ ἤδη καὶ ἐν
[5, 9]   παρεσκεύαζεν, ἐκ τῶν φύλλων, ἐκ  τῶν   καρπῶν. Ἄλλα τὰς ἐκ τῆς
[5, 8]   εἰπεῖν ἀπὸ πλείστων. Αὐτῶν δὲ  τῶν   καρπῶν τίς ἂν ἐπέλθοι τὴν
[5, 9]   χρονία πεῖρα ἐξεῦρεν, ἐκ  τῶν   κατὰ μέρος περιπτώσεων συλλεγομένη τὸ
[5, 2]   τῶν τε ἐπὶ σιτίων καὶ  τῶν   κατὰ τὰς χρείας αὐτῷ προσεδρευόντων,
[5, 3]   σιτηρῶν, εἴτε τῶν χεδροπῶν, εἴτε  τῶν   λαχανωδῶν φρυγανικῶν τυγχάνοι. Εἷς
[5, 4]   τοῦ σίτου τὸ κώνειον· μετὰ  τῶν   λοιπῶν τροφίμων ἑλλέβορος, καὶ ἀκόνιτον,
[5, 7]   μὲν ἐν ἑκάστῳ δένδρῳ  τῶν   μερῶν αὐτοῦ διακόσμησις, δυσέφικτος δὲ
[5, 9]   ἡμέρα τὴν μεγάλην σοφίαν ἐκ  τῶν   μικροτάτων ὑμῖν παριστῶντα. Βλαστησάτω
[5, 3]   ἀνθερίκων οἷον ἀκίσι τὰς ἐκ  τῶν   μικρῶν ζῴων ἀφίστησι βλάβας. ~Τί
[5, 4]   σύνοικος λόγος πρὸς τὴν φυλακὴν  τῶν   ὀλεθρίων. Οὐ δήπου γὰρ πρόβατα
[5, 8]   ὅλως τὴν κατὰ τὰς ποιότητας  τῶν   ὀπῶν διαφορὰν μὴ τῇ
[5, 4]   τῷ κωνείῳ καὶ τὸ λυσσῶδες  τῶν   ὀρέξεων κατεμάραναν· καὶ τῷ ἑλλεβόρῳ
[5, 9]   γῆς. Καὶ εὐθὺς αἱ κορυφαὶ  τῶν   ὀρέων ἐκόμων· καὶ ἐφιλοτεχνοῦντο παράδεισοι,
[5, 6]   προφήτας, τρίτον διδασκάλους. Καὶ τοῖς  τῶν   παλαιῶν καὶ μακαρίων ἀνδρῶν ὑποδείγμασιν
[5, 5]   γένος. Ἅπερ τὴν εἰκόνα πληροῖ  τῶν   παραχαρασσόντων τὰ τοῦ Κυρίου διδάγματα,
[5, 6]   φύλλῳ κόκκος, ὃν μισχόν τινες  τῶν   περὶ τὰς ὀνοματοποιίας ἐσχολακότων προσαγορεύουσι,
[5, 6]   τισι ταῖς περιπλοκαῖς τῆς ἀγάπης  τῶν   πλησίον ἀντέχεσθαι, καὶ ἐπαναπαύεσθαι αὐτοῖς,
[5, 4]   τὸ χρήσιμον ἐκπορίζουσα, καὶ  τῶν   προλαβόντων πεῖρα τῶν βλαπτόντων τὴν
[5, 6]   αἷς φραγμὸν περιέθηκε τὴν ἐκ  τῶν   προσταγμάτων ἀσφάλειαν, καὶ τὴν φυλακὴν
[5, 6]   σπέρματος ἐπέχουσι λόγον καὶ αἱ  τῶν   ῥιζῶν ἀποφύσεις, ἃς παρασπῶντες οἱ
[5, 3]   ἀεὶ τοῦ βλαστήματος, συρομένην διὰ  τῶν   ῥιζῶν τὴν νοτίδα, τῇ ὁλκῇ
[5, 3]   τῶν φυομένων ἀποκαθίστασθαι, εἴτε τι  τῶν   σιτηρῶν, εἴτε τῶν χεδροπῶν, εἴτε
[5, 5]   τῶν εἰς αὐτὸν πεπιστευκότων τῇ  τῶν   σπερμάτων αὐξήσει παρεικάζει, λέγων· Ὡς
[5, 2]   ἐπανέρχεται, καὶ ἡμῖν χρῆσις  τῶν   σπερμάτων ἀφώρισται· ὥστε εἶναι τὸν
[5, 1]   τοῦ βίου κατασκευήν. Ἔπειτα,  τῶν   σπερμάτων γένεσις τί ἄλλο ἐστὶ,
[5, 2]   μὲν ἕτερος κάλαμος, ἐκ δὲ  τῶν   σπερμάτων τὰ συγγενῆ τοῖς καταβληθεῖσιν
[5, 2]   τῆς ῥίζης ἔχει τὴν δύναμιν  τῶν   σπερμάτων. Ὥσπερ κάλαμος, μετὰ
[5, 7]   αὐτὰ δὲ ταῦτα καὶ περὶ  τῶν   συκῶν φασιν. Ὅθεν οἱ μὲν
[5, 4]   ὀπίῳ δὲ τὰς σφοδρὰς ὀδύνας  τῶν   σωμάτων κατακοιμίζουσιν. Ἤδη δέ τινες
[5, 2]   κατεσχηματισμένης· ἑσμὸς τῶν ἐφεπομένων μυρίος  τῶν   τε ἐπὶ σιτίων καὶ τῶν
[5, 7]   ~Ἀλλ´ ἐπανέλθωμεν πρὸς τὴν ἔρευναν  τῶν   τεχνικῶν διατάξεων. Πόσα τότε γένη
[5, 6]   δὲ ψυχὴ ἐν τῇ ἀποθέσει  τῶν   τοῦ κόσμου μεριμνῶν, αἳ βάρος
[5, 2]   ἔχειν δοκούσης, καὶ τὸ ἀναγκαῖον  τῶν   ὑπὸ τῆς φύσεως οἰκονομουμένων διασωθήσεται.
[5, 2]   ἐξ ὧν ἀφόρητος παρὰ  τῶν   ὑποχειρίων συναθροίζεται φόβος. Καὶ τί
[5, 6]   οἷόν τινες ἀναδενδράδες ταῖς κορυφαῖς  τῶν   ὑψηλοτάτων ἑαυτοὺς παρισάζωμεν. Ἀπαιτεῖ δὲ
[5, 7]   ἄνωθεν ὑποτιθείσης τῆς φύσεως. Πόσαι  τῶν   φλοιῶν αἱ διαφοραί; Τὰ μὲν
[5, 6]   Παρεμβαλεῖ γὰρ ἄγγελος Κυρίου κύκλῳ  τῶν   φοβουμένων αὐτόν. Ἔπειτα καὶ οἱονεὶ
[5, 9]   δὲ βοσκήμασι τροφὴν παρεσκεύαζεν, ἐκ  τῶν   φύλλων, ἐκ τῶν καρπῶν. Ἄλλα
[5, 8]   δὲ οἱ καρποὶ στεγανώτεροι, ἐλαφρὰ  τῶν   φύλλων προβολὴ, ὡς ἐπὶ
[5, 3]   ἐπὶ τὸ οἰκεῖον μέτρον ἕκαστον  τῶν   φυομένων ἀποκαθίστασθαι, εἴτε τι τῶν
[5, 2]   δὴ τοῦτό φαμεν, ὅτι πολλὰ  τῶν   φυομένων ἐκ τῆς γῆς ἐπὶ
[5, 2]   παντός ἐστιν ἀληθέστερον τὸ, ἑκάστῳ  τῶν   φυομένων σπέρμα εἶναι,
[5, 1]   Πρῶτόν ἐστιν ἐν τῇ γενέσει  τῶν   φυομένων βλάστησις· ἔπειτα, ὅταν
[5, 10]   τοῦ ἡμετέρου νοήματος τὰς μυρίας  τῶν   φυομένων ἰδιότητας ἐκτελῶν. Ἐκεῖνο ἔτι
[5, 1]   χόρτος ἐστὶ, κατὰ μικρὸν διαρθρουμένων  τῶν   φυομένων, καὶ μέχρι τῆς ἐπὶ
[5, 3]   Ἔτι καὶ νῦν τάξις  τῶν   φυομένων μαρτυρεῖ τῇ πρώτῃ διακοσμήσει.
[5, 2]   εὑρεθῇς, καὶ ὁποίῳ δήποτε γένει  τῶν   φυομένων παραστῇς, ἐναργῆ λαμβάνῃς τοῦ
[5, 2]   ἀγαλλομένην, καὶ τὰ μυρία γένη  τῶν   φυομένων προβάλλουσαν. Βούλομαί σοι σφοδρότερον
[5, 7]   ἄλλος δὲ τῶν θηλειῶν, παρὰ  τῶν   φυτουργῶν διακέκριται, οἵ γε καὶ
[5, 6]   δασεῖς· καὶ τὰ στεφανωματικὰ λεγόμενα  τῶν   φυτῶν, αἵ τε ῥωδωνιαὶ καὶ
[5, 7]   τοῦ ἄρρενος, τοὺς δὲ θεραπευτὰς  τῶν   φυτῶν ἐμβάλλοντας τοῖς κλάδοις, οἷόν
[5, 7]   εἰδὼς ὅτι γεωργία μὲν τὰς  τῶν   φυτῶν ποιότητας μεταβάλλει, δὲ
[5, 7]   διαφοραί; Τὰ μὲν γὰρ λειόφλοια  τῶν   φυτῶν, τὰ δὲ ῥηξίφλοια· καὶ
[5, 3]   εἴτε τι τῶν σιτηρῶν, εἴτε  τῶν   χεδροπῶν, εἴτε τῶν λαχανωδῶν
[5, 4]   κατεμάραναν· καὶ τῷ ἑλλεβόρῳ πολλὰ  τῶν   χρονίων παθῶν ἐξεμόχλευσαν. Ὥστε
[5, 8]   ποικιλίαν, τὰ σχήματα, τὰς χρόας,  τῶν   χυμῶν τὴν ἰδιότητα, τὸ ἀφ´
Recherches | Texte | Lecture | Liste du vocabulaire | Index inverse | Menu | Site de Philippe Remacle

 
UCL |FLTR |Itinera Electronica |Bibliotheca Classica Selecta (BCS) |
Responsable académique : Alain Meurant
Analyse, design et réalisation informatiques : B. Maroutaeff - J. Schumacher

Dernière mise à jour : 4/06/2009