Alphabétiquement     [«   »]
δασεῖς 1
δάφναι 1
δαψιλῶς 1
δὲ 70
δέ 3
δεδημιούργηται 1
Δεῖ 1
Fréquences     [«    »]
63 ἐν
55 τὰ
64 τοῦ
70 δὲ
71 τὸ
81 τὴν
94 τῶν
HODOI ELEKTRONIKAI
Du texte à l'hypertexte

Basile de Césarée, Homélies sur l'Hexaëméron (V)

δὲ


Homélie, Chap.
[5, 3]   ῥίζαις τῶν καλάμων προβαλλομένων· θαλπομένου  δὲ   ἀεὶ τοῦ βλαστήματος, συρομένην διὰ
[5, 9]   ἀειθαλῶν τὰ μὲν φυλλοβόλα, τὰ  δὲ   ἀείφυλλα. Φυλλοβολεῖ γὰρ καὶ ἐλαία
[5, 7]   τὰ μὲν αὐτῶν βαθύρριζα, τὰ  δὲ   ἀκρόρριζα· καὶ τὰ μὲν ὀρθοφυῆ
[5, 6]   πᾶσαι μὲν λόχμαι κατεπυκνοῦντο· πάντα  δὲ   ἀνέτρεχε δένδρα, τά τε πρὸς
[5, 6]   φυτοῦ μιμήσῃ, καὶ τὸ πολύκαρπον  δὲ   αὐτοῦ ζηλώσεις, ἄφθονον τὴν ἐλεημοσύνην
[5, 9]   ἀνθρωπίνην ηὐτρέπιστο κατακοσμῆσαι τράπεζαν· τὰ  δὲ   βοσκήμασι τροφὴν παρεσκεύαζεν, ἐκ τῶν
[5, 5]   κινήσει τῶν ἀσταχύων ἀπέσωζε. Πᾶσα  δὲ   βοτάνη καὶ πᾶν λαχανηρὸν γένος,
[5, 7]   εὐθαλέσιν φλοιὸς περιτέταται· τοῖς  δὲ   γηράσκουσιν οἷον ῥυσοῦται καὶ ἐκτραχύνεται.
[5, 9]   τὰ μὲν ἀειθαλῆ ἐποίησε, τὰ  δὲ   γυμνούμενα· καὶ τῶν ἀειθαλῶν τὰ
[5, 5]   τοῦ πονηροῦ διδασκαλίας διεφθαρμένων, καταμιγνύντων  δὲ   ἑαυτοὺς τῷ ὑγιαίνοντι σώματι τῆς
[5, 6]   ἀπὸ τῶν ἑτερογενῶν χωριζόμενον, οἰκείῳ  δὲ   ἕκαστον γνωριζόμενον χαρακτῆρι. Πλήν γε
[5, 6]   φέρειν ἐκ τοῦ προδήλου, σπέρμα  δὲ   ἕκαστον τούτων ἔχον ἀκριβῶς ἄν
[5, 9]   ἐστιν ἐν τῷ ὀπῷ, γλυκύτατον  δὲ   ἐν αὐτῷ τῷ καρπῷ. Καὶ
[5, 8]   γυμνὰ πέπτεται τῷ ἡλίῳ, τινὰ  δὲ   ἐν ἐλύτροις κεκαλυμμένα πληροῦται; καὶ
[5, 9]   μὲν ἐπὶ τῶν ἀκρεμόνων, ἥδιστον  δὲ   ἐν τοῖς βότρυσιν. Αἱ δὲ
[5, 7]   ἐπανέδραμε, τὰ μὲν ἔγκαρπα, τὰ  δὲ   ἐρέψιμα, ἄλλα πρὸς ναυπηγίαν ἐπιτήδεια,
[5, 4]   εὕρεσις τοῦ τιμιωτέρου, δυσφορωτάτη  δὲ   ζημία τοῦ παρεθέντος. Βλαστησάτω
[5, 6]   καὶ τοῦ πατεῖσθαι ἄξια. Βούλεται  δὲ   ἡμᾶς καὶ οἱονεὶ ἕλιξί τισι
[5, 6]   τῶν ὑψηλοτάτων ἑαυτοὺς παρισάζωμεν. Ἀπαιτεῖ  δὲ   ἡμᾶς καὶ τὸ καταδέχεσθαι σκαπτομένους.
[5, 1]   βοσκήμασιν τροφὴ προαπετέθη, τὸ  δὲ   ἡμέτερον οὐδεμιᾶς ἐφάνη προνοίας ἄξιον;
[5, 6]   καὶ κυπάρισσοι καὶ πεῦκαι· πάντες  δὲ   θάμνοι εὐθὺς ἦσαν ἀμφίκομοι καὶ
[5, 7]   αὐτῶν, τὰ δὲ πολύπτυχα.  δὲ   θαυμαστὸν, ὅτι καὶ τῆς ἀνθρωπίνης
[5, 7]   συμπλοκῆς ἐφιεμένην τοῦ ἄρρενος, τοὺς  δὲ   θεραπευτὰς τῶν φυτῶν ἐμβάλλοντας τοῖς
[5, 4]   κράσεως τὴν βλάβην ἀποφευγόντων. Ἔστι  δὲ   καὶ αὐτὰ ταῦτα ἐν καιρῷ
[5, 7]   τῶν μερῶν αὐτοῦ διακόσμησις, δυσέφικτος  δὲ   καὶ ἐξεύρεσις τῆς ἑκάστου
[5, 7]   πίτυς εἰς δρυμῶνας μεθίστασθαι. Τινὰ  δὲ   καὶ τὴν ἐκ φύσεως κακίαν
[5, 6]   ἐπίδειξιν τῶν ἔργων ταμιευόμενον. Σὺ  δὲ   καὶ Ὡς ἐλαία κατάκαρπος ἔσο
[5, 6]   εὐφραίνειν μέλλοντα καρδίαν ἀνθρώπου· ἐλαία  δὲ   καρπὸν παρεχομένη ἱλαρύνειν δυνάμενον πρόσωπον
[5, 7]   τῶν φυτῶν ποιότητας μεταβάλλει,  δὲ   κατ´ ἀρετὴν τῆς ψυχῆς ἐπιμέλεια,
[5, 9]   δὲ ἐν τοῖς βότρυσιν. Αἱ  δὲ   κατὰ τὰς χρόας διαφοραὶ, πόσαι;
[5, 6]   βάρος τοῦ γηΐνου φρονήματος. Δεῖ  δὲ,   κατὰ τὸν λόγον τῆς παροιμίας,
[5, 5]   ἐν τοῖς φυομένοις ἐπιτελούμενον.  δὲ   λεγομένη αἶρα, καὶ ὅσα λοιπὰ
[5, 8]   μὲν τὸ ὑγρὸν ἀπεγλυκάνθη, ἐκεῖ  δὲ   λιπαρὸν γέγονεν, ἀλλ´ ὅτι καὶ
[5, 7]   τὰ μὲν κοπέντα ἐπιβλαστάνει· τὰ  δὲ   μένει ἀδιάδοχα, ὥσπερ τινὰ θάνατον
[5, 5]   βλάβας τοῖς ἀκεραιοτέροις ἐμβάλωσιν. Ἤδη  δὲ   Κύριος καὶ τὴν τελείωσιν
[5, 9]   δοκεῖν τῆς κομῆς ἀπογυμνοῦσθαι. Ἀείφυλλον  δὲ   φοίνιξ, τῷ αὐτῷ φύλλῳ
[5, 8]   ὡς ἐπὶ τῆς συκῆς; ὧν  δὲ   οἱ καρποὶ στεγανώτεροι, ἐλαφρὰ τῶν
[5, 4]   ψύξιν τῶν καιρίων καθάψασθαι. Ἑλλέβορος  δὲ   ὀρτύγων ἐστὶ τροφὴ, ἰδιότητι κράσεως
[5, 9]   προβλεψαμένη, εἰς γένεσιν ἤγαγε. Σὺ  δὲ   ὅταν ἴδῃς τὰ ἥμερα, τὰ
[5, 4]   φθαρτικοῖς ἡμῶν τῆς ζωῆς; ἐκεῖνο  δὲ   οὐ λογισόμεθα, ὅτι οὐ πάντα
[5, 5]   τῇ ἀφθονίᾳ τοῦ χόρτου, τῶν  δὲ   πεδίων τὰ εὔκαρπα φρίσσοντα τοῖς
[5, 7]   ἐστι παντοδαπῶν ἀρρωστημάτων ἐπικρατῆσαι.  δὲ   περὶ τὰς καρπογονίας διαφορὰ τῶν
[5, 8]   τοῖς φυτοῖς γενόμενον ἀπογλυκανθῇ· νῦν  δὲ   πληκτικόν ἐστι τῆς γεύσεως, ὅταν
[5, 2]   ἔχουσαν, πρὸς τὸ μέλλον. Τοῦτο  δὲ   ποιεῖ καὶ ἄλλα μυρία, ὅσα
[5, 7]   τὰ μὲν μονόλοπα αὐτῶν, τὰ  δὲ   πολύπτυχα. δὲ θαυμαστὸν, ὅτι
[5, 3]   τὸ κάτω, ἐπὶ τὸ ἄνω  δὲ   προκύπτειν ἰσαρίθμων ταῖς ῥίζαις τῶν
[5, 7]   γὰρ λειόφλοια τῶν φυτῶν, τὰ  δὲ   ῥηξίφλοια· καὶ τὰ μὲν μονόλοπα
[5, 3]   μηδενὶ τὴν κεφαλὴν βαρυνόμενος· τὸν  δὲ   σῖτον τοῖς συνδέσμοις τούτοις
[5, 6]   πολλὰ προβάλλει τὰς ῥίζας. Τάχα  δὲ   σπέρματος ἐπέχουσι λόγον καὶ αἱ
[5, 8]   καὶ αὐστηρὰν ποιότητα μεταβάλλει· ἐν  δὲ   ταῖς τερεβίνθοις, καὶ ταῖς καρύαις,
[5, 4]   μανδραγόρου ὕπνον ἰατροὶ κατεπάγουσιν· ὀπίῳ  δὲ   τὰς σφοδρὰς ὀδύνας τῶν σωμάτων
[5, 7]   τὴν κόμην ἀποκαθίστασθαι. Τὰ αὐτὰ  δὲ   ταῦτα καὶ περὶ τῶν συκῶν
[5, 8]   τῇ ἀμπέλῳ οἶνος συνίσταται, ἐν  δὲ   τῇ ἐλαίᾳ τὸ ἔλαιον; Καὶ
[5, 5]   τὴν ἐν καρποῖς ἤδη; πόσην  δὲ   τὴν ἐξ ἐπιμελείας καὶ γεωργίας
[5, 3]   σύμφυλα πρὸς ἑαυτὸ ἐπισπᾶται. Ἐμπίπτοντα  δὲ   τοῖς πόροις καὶ περιολισθαίνοντα τῆς
[5, 7]   τὴν μὲν ῥύσιν ἐπεχούσῃ, ἐπιμελέστερον  δὲ   τὸν καρπὸν ἐκτρεφούσῃ. ~Τοιαῦται μὲν
[5, 3]   φύσις κατησφαλίσατο. Ἐν θήκῃ  δὲ   τὸν κόκκον ἀποθεμένη ὡς μὴ
[5, 8]   τρέφει τὴν ῥίζαν αὐτὴν, ἄλλως  δὲ   τὸν φλοιὸν τοῦ στελέχους, καὶ
[5, 7]   συκᾶς παραφυτεύουσι ταῖς ἡμέροις· οἱ  δὲ   τοὺς ὀλύνθους ἐκδήσαντες, τῶν εὐκάρπων
[5, 4]   μοι, ἐκκλῖναι τὰ δηλητήρια; Ἔστι  δὲ   τούτων οὐδὲν ἀργῶς, οὐδὲν ἀχρήστως
[5, 6]   τότε ἄνευ ἀκάνθης ἦν, ὕστερον  δὲ   τῷ κάλλει τοῦ ἄνθους
[5, 8]   εἰς λίθου φύσιν ἀποπηγνύμενον. Μαρτυρεῖ  δὲ   τῷ λόγῳ τὰ ἐμφαινόμενα κάρφη
[5, 4]   πρόχειροι καὶ πᾶσιν εὔγνωστοι· ἕκαστον  δὲ   τῶν γενομένων ἴδιόν τινα λόγον
[5, 6]   αὐτῷ, ἐκδοῦναι γῆ· πολλὰ  δὲ   τῶν δένδρων ὁρῶμεν οὔτε καρποῖς
[5, 7]   τοῦ καρποῦ τῶν ἀρρένων, ἄλλος  δὲ   τῶν θηλειῶν, παρὰ τῶν φυτουργῶν
[5, 8]   ἐλάχιστα εἰπεῖν ἀπὸ πλείστων. Αὐτῶν  δὲ   τῶν καρπῶν τίς ἂν ἐπέλθοι
[5, 2]   καλάμου μὲν ἕτερος κάλαμος, ἐκ  δὲ   τῶν σπερμάτων τὰ συγγενῆ τοῖς
[5, 7]   μὲν ὀρθοφυῆ καὶ μονοστέλεχα, τὰ  δὲ   χαμαίζηλα καὶ εὐθὺς ἀπὸ τῆς
[5, 6]   καὶ τὸ καταδέχεσθαι σκαπτομένους. Ἀποσκάπτεται  δὲ   ψυχὴ ἐν τῇ ἀποθέσει τῶν
[5, 4]   αἰσθήσει τὸ βλαβερὸν διακρίνοντα· σοὶ  δὲ   καὶ λόγος πάρεστι, καὶ
Recherches | Texte | Lecture | Liste du vocabulaire | Index inverse | Menu | Site de Philippe Remacle

 
UCL |FLTR |Itinera Electronica |Bibliotheca Classica Selecta (BCS) |
Responsable académique : Alain Meurant
Analyse, design et réalisation informatiques : B. Maroutaeff - J. Schumacher

Dernière mise à jour : 4/06/2009