Alphabétiquement     [«   »]
βοῶντα 1
βραχέος 1
βρόμος 1
γὰρ 36
γάρ 1
γαστρὸς 1
γε 4
Fréquences     [«    »]
33 πρὸς
31 τὰς
34 τῷ
36 γὰρ
46 μὲν
50
55 τὰ
HODOI ELEKTRONIKAI
Du texte à l'hypertexte

Basile de Césarée, Homélies sur l'Hexaëméron (V)

γὰρ


Homélie, Chap.
[5, 6]   τὴν φυλακὴν τῶν ἀγγέλων. Παρεμβαλεῖ  γὰρ   ἄγγελος Κυρίου κύκλῳ τῶν φοβουμένων
[5, 5]   καὶ ἀρρωστία τοῦ σπέρματος. Οὐ  γὰρ   ἀπέθετο τὸ εἶναι σῖτος, ἀλλ´
[5, 6]   τοῦτο σπέρματος ἔχει δύναμιν. Ὅσα  γὰρ   ἀπὸ κλάδων γίνεσθαι πέφυκεν, ἐντεῦθεν
[5, 3]   βοτάνης καὶ πάσης πόας. Εἴτε  γὰρ   ἀπὸ ῥίζης ἐκδίδοταί τι ἐκ
[5, 5]   τότε τῆς γῆς ὑπερεῖχεν. Οὐδὲ  γὰρ   ἀπότευγμά τι ἦν ἐν τοῖς
[5, 2]   φύσεως οἰκονομουμένων διασωθήσεται. Πρῶτον μὲν  γὰρ   βλάστησις, εἶτα χλοὴ, εἶτα χόρτου
[5, 3]   μαρτυρεῖ τῇ πρώτῃ διακοσμήσει.  γὰρ   βλάστησις καθηγεῖται πάσης βοτάνης καὶ
[5, 6]   σοι τῆς φύσεως ἐμποιῆσαι. Μέμνησαι  γὰρ   δηλονότι τῆς τοῦ Κυρίου εἰκόνος,
[5, 6]   ἀνθρώπων ταῖς ἀμπέλοις ἐξομοιῶν. Ἀμπελὼν  γὰρ   ἐγενήθη τῷ ἠγαπημένῳ, φησὶν, ἐν
[5, 4]   ἐν τῇ κτίσει πληροῖ. Μὴ  γὰρ   ἐπειδή σοι δηλητήριον τὸ ταύριον
[5, 4]   τοῦ δηλητηρίου βλάβην ἀποδιδράσκοντες. Λεπτοὺς  γὰρ   ἔχοντες τοὺς ἐπὶ τῆς καρδίας
[5, 5]   ὡς οὐκ οἶδεν αὐτός. Αὐτομάτη  γὰρ   γῆ καρποφορεῖ πρῶτον χόρτον,
[5, 2]   ἐστι τὸ, Κατὰ γένος. Οὐ  γὰρ   προβολὴ τοῦ καλάμου ἐλαίας
[5, 7]   τῶν ἀγαθῶν ἔργων ἐπίδειξιν. Ἐὰν  γὰρ   ἴδῃς τὸν ἐν βίῳ ἐθνικῷ,
[5, 9]   φυλλοβόλα, τὰ δὲ ἀείφυλλα. Φυλλοβολεῖ  γὰρ   καὶ ἐλαία καὶ πίτυς, εἰ
[5, 6]   ἰσοδυναμοῦντα τοῖς σπέρμασιν ἔχοντα. Αἴγειροι  γὰρ,   καὶ ἰτέαι, καὶ πτελέαι, καὶ
[5, 2]   σπέρμα σπεῖρον κατὰ γένος. Οὕτω  γὰρ   καὶ τὸ τῆς λέξεως ἀκόλουθον
[5, 4]   τινῶν ἀρρωστημάτων ἐξεύρηται. Τὸ μὲν  γὰρ   κώνειον οἱ ψᾶρες βόσκονται, διὰ
[5, 7]   φλοιῶν αἱ διαφοραί; Τὰ μὲν  γὰρ   λειόφλοια τῶν φυτῶν, τὰ δὲ
[5, 7]   τις δυνηθείη τῷ λόγῳ. Οὐ  γὰρ   μόνον ἐν τοῖς ἑτερογενέσιν αἱ
[5, 7]   παραπλήσια τὰ συμπτώματα. Τοῖς μὲν  γὰρ   νέοις καὶ εὐθαλέσιν φλοιὸς
[5, 10]   σπερμάτων καὶ δένδρων γένεσιν. Ὡς  γὰρ   οἱ στρόβιλοι ἐκ τῆς πρώτης
[5, 2]   ἀνθρώπου ὡς ἄνθος χόρτου. Τὸ  γὰρ   ὀλιγοχρόνιον τῆς ζωῆς, καὶ τὸ
[5, 9]   τὰς ὀδμὰς διαφορὰν παρεχόμενον. Ἀλλὰ  γὰρ   ὁρῶ μοι τὸν λόγον τῇ
[5, 4]   φυλακὴν τῶν ὀλεθρίων. Οὐ δήπου  γὰρ   πρόβατα μὲν καὶ αἶγες ἴσασιν
[5, 1]   καὶ τὴν ἀπόλαυσιν παρασκευάζει.  γὰρ   τὰ κτήματα σου διατρέφων, τὴν
[5, 5]   τῇ εὐθηνίᾳ τῆς γῆς. Πρεσβύτερα  γὰρ   ταῦτα τῆς ἁμαρτίας δι´ ἣν
[5, 6]   τὴν διὰ πίστεως σωτηρίαν. Οὕτω  γὰρ   τὸ ἀειθαλὲς τοῦ φυτοῦ μιμήσῃ,
[5, 8]   παραλλαγὴ τῆς ποιότητος. Ἄλλο  γὰρ   τὸ ἐν ἀμπέλῳ γλυκὺ, καὶ
[5, 1]   καὶ νῦν ὁρῶμεν γινόμενον.  γὰρ   τότε φωνὴ, καὶ τὸ πρῶτον
[5, 5]   τῆς προσηγορίας μαθεῖν. Τῇ ὑπερβολῇ  γὰρ   τοῦ κρύους ὑπερκαεὶς, πρὸς ἑτέραν
[5, 4]   καὶ ἡμῖν χρήσιμα. Διὰ μὲν  γὰρ   τοῦ μανδραγόρου ὕπνον ἰατροὶ κατεπάγουσιν·
[5, 8]   οὐδεὶς ἂν λόγος ἐξίκοιτο. Ἄλλο  γὰρ   τοῦ σχίνου τὸ δάκρυον, καὶ
[5, 4]   ἀργῶς, οὐδὲν ἀχρήστως γεγενημένον.  γὰρ   τροφὴν παρέχει τινὶ τῶν ἀλόγων·
[5, 6]   ἄν τις ἐξετάζων ἐξεύροι.  γὰρ   ὑποκείμενος τῷ φύλλῳ κόκκος, ὃν
[5, 1]   τὸ σπέρμα τελειώσεως προϊόντων. Τὸ  γὰρ   χλοερὸν καὶ ποάζον παραπλήσιόν ἐστιν
Recherches | Texte | Lecture | Liste du vocabulaire | Index inverse | Menu | Site de Philippe Remacle

 
UCL |FLTR |Itinera Electronica |Bibliotheca Classica Selecta (BCS) |
Responsable académique : Alain Meurant
Analyse, design et réalisation informatiques : B. Maroutaeff - J. Schumacher

Dernière mise à jour : 4/06/2009