Alphabétiquement     [«   »]
τροφίμων 1
τρυφῆς 1
τυγχάνοι 1
τῷ 34
τῷδε 2
τῶν 94
ὑγιαίνοντι 1
Fréquences     [«    »]
33 πρὸς
31 τὰς
30 τοῖς
34 τῷ
36 γὰρ
46 μὲν
50
HODOI ELEKTRONIKAI
Du texte à l'hypertexte

Basile de Césarée, Homélies sur l'Hexaëméron (V)

τῷ


Homélie, Chap.
[5, 6]   ἔπαινον θηρᾶσθαι, ἀλλ´ ἔγκαρπον εἶναι,  τῷ   ἀληθινῷ γεωργῷ τὴν ἐπίδειξιν τῶν
[5, 9]   ὕδωρ ἐρυθραινόμενον μὲν ἐν τῷδε  τῷ   ἄνθει, καὶ ἐν ἄλλῳ πορφυροῦν,
[5, 9]   ἀπογυμνοῦσθαι. Ἀείφυλλον δὲ φοίνιξ,  τῷ   αὐτῷ φύλλῳ ἐκ τῆς πρώτης
[5, 7]   διανεμόμεναι, οἷον θεμελίους τινὰς ἀναλογοῦντας  τῷ   βάρει τῶν ἄνωθεν ὑποτιθείσης τῆς
[5, 4]   χρησίμοις τὴν χάριν ὁμολογεῖν, ἐγκαλέσομεν  τῷ   δημιουργῷ ἐπὶ τοῖς φθαρτικοῖς ἡμῶν
[5, 7]   ἀλλ´ ἤδη καὶ ἐν αὐτῷ  τῷ   εἴδει τοῦ δένδρου πολὺ τὸ
[5, 4]   λυσσῶδες τῶν ὀρέξεων κατεμάραναν· καὶ  τῷ   ἑλλεβόρῳ πολλὰ τῶν χρονίων παθῶν
[5, 6]   ἀμπέλοις ἐξομοιῶν. Ἀμπελὼν γὰρ ἐγενήθη  τῷ   ἠγαπημένῳ, φησὶν, ἐν κέρατι, ἐν
[5, 8]   Πῶς τινὰ μὲν γυμνὰ πέπτεται  τῷ   ἡλίῳ, τινὰ δὲ ἐν ἐλύτροις
[5, 9]   τὸν μέγαν ἐπιγινώσκων, πρόσθες ἀεὶ  τῷ   θαύματι, καὶ αὔξησόν μοι τὴν
[5, 6]   ἄνευ ἀκάνθης ἦν, ὕστερον δὲ  τῷ   κάλλει τοῦ ἄνθους ἄκανθα
[5, 9]   ὀπῷ, γλυκύτατον δὲ ἐν αὐτῷ  τῷ   καρπῷ. Καὶ ἐπὶ τῆς ἀμπέλου
[5, 8]   ἐν μὲν ταῖς βαλάνοις,  τῷ   καρπῷ τῆς κρανείας, πρὸς τὴν
[5, 10]   ἡμῶν ἐξανθήσωμεν, ἐν Χριστῷ Ἰησοῦ  τῷ   Κυρίῳ ἡμῶν, δόξα
[5, 4]   σωμάτων κατακοιμίζουσιν. Ἤδη δέ τινες  τῷ   κωνείῳ καὶ τὸ λυσσῶδες τῶν
[5, 5]   διδάγματα, καὶ μὴ γνησίως μαθητευομένων  τῷ   λόγῳ, ἀλλ´ ἐκ τῆς τοῦ
[5, 7]   οὐδ´ ἂν ἐπελθεῖν τις δυνηθείη  τῷ   λόγῳ. Οὐ γὰρ μόνον ἐν
[5, 8]   λίθου φύσιν ἀποπηγνύμενον. Μαρτυρεῖ δὲ  τῷ   λόγῳ τὰ ἐμφαινόμενα κάρφη καὶ
[5, 10]   ἀγαθῶν ἐπειγώμεθα, ἵνα φυτευθέντες ἐν  τῷ   οἴκῳ Κυρίου, ἐν ταῖς αὐλαῖς
[5, 6]   Ὡς ἐλαία κατάκαρπος ἔσο ἐν  τῷ   οἴκῳ τοῦ Θεοῦ, μηδέποτε γυμνούμενος
[5, 9]   Πικρότατον μὲν γάρ ἐστιν ἐν  τῷ   ὀπῷ, γλυκύτατον δὲ ἐν αὐτῷ
[5, 2]   ἐπίφθονός ἐστι τοῖς ἐντυγχάνουσι. Πρόσθες  τῷ   πλούτῳ καὶ πολιτικήν τινα δυναστείαν,
[5, 1]   τῆς σῆς διαγωγῆς παρασκευή; πρὸς  τῷ   πολλὰ τῶν ἐν πόαις ἔτι
[5, 2]   ὥσπερ ἐνύπνιον ἀπηλέγχθη. Ὥστε ἐπιτέτευκται  τῷ   προφήτῃ πρὸς τὸ ἀδρανέστατον
[5, 2]   τῆς ἀνθρωπίνης εὐημερίας, καιριωτάτης παρὰ  τῷ   προφήτῃ τετύχηκε τῆς εἰκόνος. Σήμερον
[5, 6]   πολυκαρπίαν, ἵνα μὴ ἀχρηστίαν καταγνωσθέντες  τῷ   πυρὶ παραδοθῶμεν· καὶ οὐ παύεται
[5, 6]   ἐπὶ τῆς γῆς. Ἐπὶ τούτῳ  τῷ   ῥήματι πᾶσαι μὲν λόχμαι κατεπυκνοῦντο·
[5, 5]   στάχυν, εἶτα πλήρη σῖτον ἐν  τῷ   στάχυϊ. Βλαστησάτω γῆ βοτάνην.
[5, 2]   τετύχηκε τῆς εἰκόνος. Σήμερον εὐθαλὴς  τῷ   σώματι, κατασεσαρκωμένος ὑπὸ τρυφῆς, ἐπανθοῦσαν
[5, 6]   ἄνθους ἄκανθα παρεζεύχθη, ἵνα  τῷ   τερπνῷ τῆς ἀπολαύσεως ἐγγύθεν ἔχωμεν
[5, 9]   πονηρότερα καὶ ἐπαμφοτερίζοντα τῶν ἠθῶν  τῷ   τοιούτῳ φυτῷ παρεικάζει. ~Βλαστησάτω
[5, 5]   διδασκαλίας διεφθαρμένων, καταμιγνύντων δὲ ἑαυτοὺς  τῷ   ὑγιαίνοντι σώματι τῆς Ἐκκλησίας, ἵν´
[5, 6]   ἐξετάζων ἐξεύροι. γὰρ ὑποκείμενος  τῷ   φύλλῳ κόκκος, ὃν μισχόν τινες
[5, 2]   αὐτὸς οὗτος ἐλεεινὸς,  τῷ   χρόνῳ μαρανθεὶς, νόσῳ διαλυθείς.
Recherches | Texte | Lecture | Liste du vocabulaire | Index inverse | Menu | Site de Philippe Remacle

 
UCL |FLTR |Itinera Electronica |Bibliotheca Classica Selecta (BCS) |
Responsable académique : Alain Meurant
Analyse, design et réalisation informatiques : B. Maroutaeff - J. Schumacher

Dernière mise à jour : 4/06/2009