Alphabétiquement     [«   »]
τις 4
τισι 2
Τὸ 5
τὸ 71
τοιαῦτα 1
Τοιαῦται 1
τοιοῦτον 1
Fréquences     [«    »]
70 δὲ
63 ἐν
64 τοῦ
71 τὸ
81 τὴν
94 τῶν
102 τῆς
HODOI ELEKTRONIKAI
Du texte à l'hypertexte

Basile de Césarée, Homélies sur l'Hexaëméron (V)

τὸ


Homélie, Chap.
[5, 2]   ἐπιτέτευκται τῷ προφήτῃ πρὸς  τὸ   ἀδρανέστατον ἄνθος ὁμοίωσις τῆς ἀνθρωπίνης
[5, 6]   διὰ πίστεως σωτηρίαν. Οὕτω γὰρ  τὸ   ἀειθαλὲς τοῦ φυτοῦ μιμήσῃ, καὶ
[5, 2]   τῆς συντάξεως ἔχειν δοκούσης, καὶ  τὸ   ἀναγκαῖον τῶν ὑπὸ τῆς φύσεως
[5, 1]   αὐτοῦ ἐν αὐτῷ. Ἀκολούθως μετὰ  τὸ   ἀναπαύσασθαι τὴν γῆν ἀποσκευασαμένην τὸ
[5, 3]   μὲν εἰς τὸ κάτω, ἐπὶ  τὸ   ἄνω δὲ προκύπτειν ἰσαρίθμων ταῖς
[5, 6]   ἐπαναπαύεσθαι αὐτοῖς, ἵν´ ἀεὶ πρὸς  τὸ   ἄνω τὴν ὁρμὴν ἔχοντες, οἷόν
[5, 5]   καὶ ἀέρων εὐκράτων λάβηται, πρὸς  τὸ   ἀρχαῖον εἶδος ἐπανιέναι. Ὥστε οὐδὲν
[5, 8]   καρύας; Ὅτι ἐκεῖνα μὲν, διὰ  τὸ   ἀσθενὲς, πλείονος ἐδεῖτο τῆς βοηθείας,
[5, 9]   πόσαι; Ἴδοις ἂν ἐν λειμῶνι  τὸ   αὐτὸ ὕδωρ ἐρυθραινόμενον μὲν ἐν
[5, 8]   τὴν ἐξέτασιν ταύτην φιλοτεχνῆσαι, πῶς  τὸ   αὐτὸ ὕδωρ νῦν μὲν λεῖόν
[5, 8]   χρόας, τῶν χυμῶν τὴν ἰδιότητα,  τὸ   ἀφ´ ἑκάστου χρήσιμον; Πῶς τινὰ
[5, 1]   τὸ ἀναπαύσασθαι τὴν γῆν ἀποσκευασαμένην  τὸ   βάρος τοῦ ὕδατος, τὸ πρόσταγμα
[5, 3]   ἵνα ὥσπερ σύνδεσμοί τινες ῥᾳδίως  τὸ   βάρος τῶν ἀσταχύων φέρωσιν, ὅταν
[5, 4]   τὴν ζωὴν, μόνῃ τῇ αἰσθήσει  τὸ   βλαβερὸν διακρίνοντα· σοὶ δὲ
[5, 6]   ἀποφύσεις, ἃς παρασπῶντες οἱ φυτοκόμοι  τὸ   γένος αὔξουσι. Πρότερον μέντοι, ὥσπερ
[5, 8]   ἐξίκοιτο. Ἄλλο γὰρ τοῦ σχίνου  τὸ   δάκρυον, καὶ ἄλλος ὀπὸς
[5, 1]   μὲν βοσκήμασιν τροφὴ προαπετέθη,  τὸ   δὲ ἡμέτερον οὐδεμιᾶς ἐφάνη προνοίας
[5, 7]   τῷ εἴδει τοῦ δένδρου πολὺ  τὸ   διάφορον· ὅπουγε καὶ ἄλλος μὲν
[5, 6]   χρήματα φιλίαν, τὴν περὶ  τὸ   δύστηνον δοξάριον τοῦτο πτόησιν ἀπόπτυστον
[5, 6]   πρότερον ὑπὲρ τῆς γῆς, εἰς  τὸ   εἶναι παρῆλθε, μετὰ τῆς οἰκείας
[5, 5]   τοῦ σπέρματος. Οὐ γὰρ ἀπέθετο  τὸ   εἶναι σῖτος, ἀλλ´ ἐμελάνθη διὰ
[5, 2]   κέκτηται. Ὥστε παντός ἐστιν ἀληθέστερον  τὸ,   ἑκάστῳ τῶν φυομένων σπέρμα
[5, 8]   συνίσταται, ἐν δὲ τῇ ἐλαίᾳ  τὸ   ἔλαιον; Καὶ οὐ τοῦτο μόνον
[5, 8]   παραλλαγὴ τῆς ποιότητος. Ἄλλο γὰρ  τὸ   ἐν ἀμπέλῳ γλυκὺ, καὶ ἄλλο
[5, 8]   ἐν ἀμπέλῳ γλυκὺ, καὶ ἄλλο  τὸ   ἐν μηλέᾳ, καὶ σύκῳ, καὶ
[5, 2]   γὰρ ὀλιγοχρόνιον τῆς ζωῆς, καὶ  τὸ   ἐν ὀλίγῳ περιχαρὲς καὶ ἱλαρὸν
[5, 2]   τοῖς καταβληθεῖσιν ἀποβλαστάνει. Καὶ οὕτω  τὸ   ἐν τῇ πρώτῃ γενέσει προβληθὲν
[5, 1]   αὐτῇ καὶ καρποφορεῖν δύναμιν εἰς  τὸ   ἑξῆς παρεχόμενος. Βλαστησάτω γῆ.
[5, 3]   ἄγρωστις, ἀναβλαστῆσαι δεῖ καὶ ἐπὶ  τὸ   ἔξω προκύψαι· εἴτε ἀπὸ σπέρματος,
[5, 4]   μήκωνος ὀπός. Τί οὖν; ἀφέντες  τὸ   ἐπὶ τοῖς χρησίμοις τὴν χάριν
[5, 4]   ἕνεκεν ἔδει μὴ παραχθῆναι  τὸ   ζῷον, παραχθὲν ἄναιμον εἶναι,
[5, 7]   σώφρονος καὶ τῆς λοιπῆς κατὰ  τὸ   ἦθος εὐταξίας ἐπιμελούμενον, πλεῖον σεαυτοῦ
[5, 8]   Λόγος δέ τίς ἐστι, καὶ  τὸ   ἤλεκτρον ὀπὸν εἶναι φυτῶν εἰς
[5, 2]   σοι σφοδρότερον τῆς κτίσεως ἐνιδρυνθῆναι  τὸ   θαῦμα, ἵν´ ὅπου περ ἂν
[5, 2]   σπερματικὴν ἐνυπάρχειν. Καὶ τοῦτό ἐστι  τὸ,   Κατὰ γένος. Οὐ γὰρ
[5, 6]   παρισάζωμεν. Ἀπαιτεῖ δὲ ἡμᾶς καὶ  τὸ   καταδέχεσθαι σκαπτομένους. Ἀποσκάπτεται δὲ ψυχὴ
[5, 4]   τῆς καρδίας πόρους, φθάνουσιν ἐκπέψαι  τὸ   καταποθὲν, πρὶν τὴν ἀπ´ αὐτοῦ
[5, 3]   αὐτῆς ὥστε ῥιζοῦσθαι μὲν εἰς  τὸ   κάτω, ἐπὶ τὸ ἄνω δὲ
[5, 10]   ἐφεξῆς ποιοῦνται περιστροφὰς, ὅταν πήξαντες  τὸ   κέντρον ἐν ἑαυτοῖς περιφέρωνται· οὕτω
[5, 2]   γένος βοτάνης ἑτέροις διαφέρῃ, κἀκείνων  τὸ   κέρδος πρὸς ἡμᾶς ἐπανέρχεται, καὶ
[5, 10]   ἡμῶν, δόξα καὶ  τὸ   κράτος εἰς τοὺς αἰῶνας τῶν
[5, 4]   τὰ δηλητήρια· μετὰ τοῦ σίτου  τὸ   κώνειον· μετὰ τῶν λοιπῶν τροφίμων
[5, 4]   δέ τινες τῷ κωνείῳ καὶ  τὸ   λυσσῶδες τῶν ὀρέξεων κατεμάραναν· καὶ
[5, 6]   ὥσπερ ἐσκάφη καὶ ἀνέπνευσεν ἀποσκευασάμενος  τὸ   μάταιον βάρος τοῦ γηΐνου φρονήματος.
[5, 2]   προβολὴν, σπέρματος λόγον ἔχουσαν, πρὸς  τὸ   μέλλον. Τοῦτο δὲ ποιεῖ καὶ
[5, 8]   φλοιὸν τοῦ στελέχους, καὶ ἄλλως  τὸ   ξύλον, καὶ τὴν ἐντεριώνην ἑτέρως.
[5, 3]   μικρὸν τῆς αὐξήσεως γινομένης, ἐπὶ  τὸ   οἰκεῖον μέτρον ἕκαστον τῶν φυομένων
[5, 7]   πάλιν τοὺς κλάδους, καὶ πρὸς  τὸ   οἰκεῖον σχῆμα τοῦ φυτοῦ τὴν
[5, 7]   τοῖς ὀλύνθοις ἐπέχοντες. Τί σοι  τὸ   παρὰ τῆς φύσεως αἴνιγμα βούλεται;
[5, 6]   ἀειθαλὲς τοῦ φυτοῦ μιμήσῃ, καὶ  τὸ   πολύκαρπον δὲ αὐτοῦ ζηλώσεις, ἄφθονον
[5, 7]   ἀμυγδαλῶν τὰς πικροτέρας, ὅταν διατρηθεῖσαι  τὸ   πρὸς τῇ ῥίζῃ στέλεχος σφῆνα
[5, 1]   ἀποσκευασαμένην τὸ βάρος τοῦ ὕδατος,  τὸ   πρόσταγμα αὐτῇ γέγονε βλαστῆσαι πρῶτον
[5, 10]   καὶ νῦν ἐνυπάρχον τῇ γῇ  τὸ   πρόσταγμα, ἐπείγει αὐτὴν καθ´ ἑκάστην
[5, 5]   εἶδος ἐπανιέναι. Ὥστε οὐδὲν παρὰ  τὸ   πρόσταγμα εὕροις ἂν ἐν τοῖς
[5, 5]   τότε εἰς σπέρμα τελειωθῆναι, ἵνα  τὸ   πρῶτον ἐκεῖνο πρόσταγμα διδασκάλιον τῇ
[5, 1]   γὰρ τότε φωνὴ, καὶ  τὸ   πρῶτον ἐκεῖνο πρόσταγμα, οἷον νόμος
[5, 6]   γνωριζόμενον χαρακτῆρι. Πλήν γε ὅτι  τὸ   ῥόδον τότε ἄνευ ἀκάνθης ἦν,
[5, 8]   καρπὸς, παχὺ τοῦ φύλλου  τὸ   σκεπαστήριον, ὡς ἐπὶ τῆς συκῆς;
[5, 1]   ποιοῦν καρπὸν κατὰ γένος, οὗ  τὸ   σπέρμα αὐτοῦ ἐν αὐτῷ. Ἀκολούθως
[5, 6]   καρπὸν ἐπὶ τῆς γῆς, οὗ  τὸ   σπέρμα αὐτοῦ ἐν αὐτῷ, ἐκδοῦναι
[5, 6]   κάρπιμον, φησὶ, ποιοῦν καρπὸν, οὗ  τὸ   σπέρμα αὐτοῦ ἐν αὐτῷ κατὰ
[5, 3]   χόρτου. Ὅταν εἰς γῆν καταπέσῃ  τὸ   σπέρμα συμμέτρως νοτίδος καὶ θέρμης
[5, 1]   φυομένων, καὶ μέχρι τῆς ἐπὶ  τὸ   σπέρμα τελειώσεως προϊόντων. Τὸ γὰρ
[5, 7]   ἦθος εὐταξίας ἐπιμελούμενον, πλεῖον σεαυτοῦ  τὸ   σπουδαῖον ἐπίτεινον, ἵνα γένῃ παραπλήσιος
[5, 4]   Μὴ γὰρ ἐπειδή σοι δηλητήριον  τὸ   ταύριον αἷμα, τούτου ἕνεκεν ἔδει
[5, 5]   ἰδέαν αὐξήσεως διεξελθοῦσα, εὐθὺς πρὸς  τὸ   τέλειον ἤγαγε τὰ βλαστήματα. Καὶ
[5, 2]   κατὰ γένος. Οὕτω γὰρ καὶ  τὸ   τῆς λέξεως ἀκόλουθον ἀποκαταστῆναι δυνήσεται,
[5, 8]   μόνον θαυμαστὸν, πῶς ὧδε μὲν  τὸ   ὑγρὸν ἀπεγλυκάνθη, ἐκεῖ δὲ λιπαρὸν
[5, 8]   σκιᾶς. Πῶς κατέσχισται τῆς ἀμπέλου  τὸ   φῦλλον, ἵνα καὶ πρὸς τὰς
[5, 4]   λόγος πάρεστι, καὶ ἰατρικὴ τέχνη  τὸ   χρήσιμον ἐκπορίζουσα, καὶ τῶν
[5, 9]   τῶν κατὰ μέρος περιπτώσεων συλλεγομένη  τὸ   χρήσιμον, ταῦτα ὀξεῖα τοῦ
Recherches | Texte | Lecture | Liste du vocabulaire | Index inverse | Menu | Site de Philippe Remacle

 
UCL |FLTR |Itinera Electronica |Bibliotheca Classica Selecta (BCS) |
Responsable académique : Alain Meurant
Analyse, design et réalisation informatiques : B. Maroutaeff - J. Schumacher

Dernière mise à jour : 4/06/2009